Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Của cải tăng tr Khả năng sinh lời dự tính của các cơ hộ đầu t Lạm phát dự tính:

Của cải tăng tr Khả năng sinh lời dự tính của các cơ hộ đầu t Lạm phát dự tính:

Tải bản đầy đủ - 29trang

Bây giờ sẽ sử dụng tổng hợp hai phơng pháp: khuôn mẫu tiền vay và khuôn mẫu tiền mặt, đồng thời chú ý đến những đặc điểm của nền kinh tế hiện đại để
phân tích các nhân tố ảnh hởng tới lãi suất.

1. Của cải tăng tr



ởng.
Phân tích khuôn mẫu tiền mặt cho thấy khi của cải tăng lên trong thời kỳ tăng trởng kinh tế của một chu kỳ kinh tế, lợng cầu tiền sẽ tăng do mọi ngời gia tăng
tiêu dùng hoặc đầu t hay chỉ đơn giản là muốn giữ thêm tiền làm nơi trữ gía trị. Kết quả là đờng cầu tiền dịch chuyển về bên phải trong khi đờng cung tiền do
chính phủ quy đinhj đờng thẳng đứng. Nh vậy khuôn mẫu tiền mặt phân tích diễn biến lãi suất trên thị trờng tiền tệ đa đến kết luận: Khi của cải tăng lên trong giai
đoạn tăng trởng của chu kỳ kinh tếcác biến số khác không đổi lãi suất sẽ tăng lên và ngợc lại.

2. Khả năng sinh lời dự tính của các cơ hộ đầu t


càng có nhiều cơ hội đầu t sinh lợi mà một doanh nghiệp dự tính có thể làm thì doanh nghiệp sẽ càng có nhiều ý định vay vốn và tăng số d vay nợ nhằm tài
trợ cho các cuộc đầu t này. Khi nền kinh tế đang phát triển nhanh có rất nhiều cơ hội đầu t đợc trông đợi là sinh lợi, do đó lợng cầu tiền cho vay ở mỗi giá trị lãi
suất tăng lên.
Lãi suất i
i
2
i
1
Ms
Md
1
Md
2
E
1
E
2
Hình 1.1: Mô tả mối liên hệ giữa tăng trưởng và lãi suất. Khi của cải tăng lên đư ờng cầu tiền dịch chuyển sang phải từ Md
1
đến Md
2
làm lãi suất từ i
1
đến i
2
Hình 1.2: ảnh hưởng tăng khả năng sinh lời dự tính của các cơ
hội đầu tư tới lãi suất. Đường cầu tăng dÞch chun tõ D
1
tíi D
2
. l·i st t»ng tõ i
1
tíi i
2
. Vởy tăng cơ hội đầu tư sinh lợi sẽ
làm tăng lãi suất do tăng cầu về tư bản cho vay và ngược lại.
Lãi suất i
i
2
i
1
Md
1
Md
2
Lượng tiền S

3. Lạm phát dự tính:


Nh ta ®· biÕt, chi phÝ thùc cđa viƯc vay tiỊn ®ỵc đo một cách chính xác hơn bằng lãi suất thực là lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát dự tính. Do đó một lãi
suất cho trớc, khi lạm phta dự tính tăng lên, chi phí thực hiện việc vay tiền giảm xuống nên cầu tiền vay tăng lên. Mặt khác khi lạm phát dự tính tăng lên thì lợi
tức dự tính của những khoản tiền gửi giảm xuống. Những ngêi cho vay lËp tøc chun vèn tiỊn tƯ vµo một thị trờng khác nh thị trờng bất động sản hay dự trữ
hang hoá, vàng bạc Kết quả l
ợng cung t bản cho vay giảm đối với bất kỳ lãi
suất nào cho trớc. Nh một sự thay đổi về lạm phát dự tính sẽ tác động đến cung cầu t bản cho
vay. Cụ thể, tăng lạm phát dự tính sẽ làm tăng lãi suất do giảm lợng cung ứng và tăng cầu về t bản.

4. Thay đổi mức gi¸


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Của cải tăng tr Khả năng sinh lời dự tính của các cơ hộ đầu t Lạm phát dự tính:

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×