Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung.

Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung.

Tải bản đầy đủ - 74trang

Marketing hiện đại, góp phần thực hiện việc tiêu thụ hàng hố một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp và thời gian thực hiện nhanh nhất.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
Tiêu thụ sản phẩm có mục tiêu chủ yếu là bán hết các sản phẩm với doanh thu tối đa và chi phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ là tối thiểu.
Với mục tiêu đó, tiêu thụ khơng phải là hoạt động thụ động, chờ bộ phận sản xuất tạo ra sản phẩm rồi mới tìm cách tiêu thụ chúng mà tiêu thụ phải có
nhiệm vụ chủ động từ việc nghiên cứu thị trường, xác định đúng đắn cầu của thị trường và cầu của bản thân doanh nghiệp đang hoặc sẽ có khả năng sản
xuất để quyết định đầu tư tối ưu; chủ động tiến hành các hoạt động quảng cáo cần thiết nhằm giới thiệu và thu hút khách hàng; tổ chức công tác bán
hàng cũng như các hoạt động yểm trợ nhằm bán được nhiều hàng hố với chi phí kinh doanh cho hoạt động bán hoặc thấp nhất cũng như đáp ứng tốt
các dịch vụ sau bán hàng.

1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ.


Thị trường là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá.
Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, thì cơng tác nghiên cứu thị trường phải nắm cho được thị trường cần loại hàng hố gì? bao nhiêu? với
dung lượng cầu hướng về doanh nghiệp?... từ đó có cơ sở để lựa chọn mặt hàng và các cơ sở vật chất phù hợp với mặt hàng đã lựa chọn để kinh doanh.
Vì vậy, việc nghiên cứu và xác định cầu thị trường về loại hàng hố để lựa chọn khơng chỉ làm một lần mà trong cả quá trình hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp luôn coi công việc này phải được thực hiện liên tục, thường xuyên để đưa vào kinh doanh các mặt hàng mới, tiên tiến phù hợp với thị
hiếu và cầu của thị trường. SV. Nguyễn Thế Vân
Lớp: Marketing 42A 8

2. Nghiên cứu cung.


Nghiên cứu cung để hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai. Sự thay đổi trong tương lai gắn với khả năng mở rộng hay thu hẹp quy
mô các doanh nghiệp cũng như sự thâm nhập mới rút khỏi thị trường của các doanh nghiệp hiện có. Nghiên cứu cung phải xác định được số lượng đối
thủ cạnh tranh, phân tích các nhân tố có ý nghĩa đối với chính sách tiêu thụ của đối thủ như thị phần, chương trình sản xuất, đặc biệt là chất lượng và
chính sách khác biệt hố sản phẩm, chính sách giá cả, phương pháp quảng cáo và bán hàng, chính sách phục vụ khách hàng cũng như điều kiện thanh
tốn và tín dụng. Mặt khác phải làm rõ khả năng phản ứng của đối thủ cạnh tranh trước các biện pháp về giá cả, quảng cáo xúc tiến bán hàng của doanh
nghiệp. Trong thực tế, trước hết phải quan tâm nghiên cứu các đối thủ mạnh, chiếm thị phần quảng cáo trong thị trường. Cần chú ý là không phải mọi
doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm mới là những đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp mà có thể là sản xuất những sản phẩm tương tự, sản
phẩm thay thế. Và cạnh tranh còn phụ thuộc vào yếu tố khu vực, điều kiện giao thông cũng như các yếu tố gắn với khả năng thương mại khác.

3. Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×