Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
Nguyên nhân

Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 77trang

chưa đánh giá hết tiềm năng và các điều kiện thị trường. Do đó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cơng việc duy trì và phát triển sản phẩm của doanh
nghiệp

5. Nguyên nhân


Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong hoạt động duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của cơng ty.Nhưng có thể kế đến
một số ngun nhân chính từ đó gây ảnh hưởng lên các yếu tố khác : - Do công ty mới được thành lập và họat động thị trường trong thời
gian không lâu, số lượng công nhân viên quản lý còn ít nên bộ máy cơ cấu tổ chức còn hạn chế, các bộ phận ít nhưng lại này phải đảm nhiệm nhiều công
việc khác nhau cho nên việc tập trung chuyên vào một lĩnh vực là khó, công ty chưa xây dựng được được các bộ phận riêng nghiên cứu chiến lược,kế
hoạch riêng cho công ty và thực hiện chiến lược - Do đường lối chiến lược,kế hoạch của công ty chưa thực sự tối ưu,
triệt để nên nhiều khi còn mơ màng trong cơng tác thực hiện các kế hoạch chiến lược . Chưa xác định được vấn đề trọng điểm cho mình trong từng thời
điểm để có thể tiến tới mục tiêu lớn - Do nguồn lực của cơng ty còn hạn chế tài chính, nhân lực nên
việc phân phối nguồn lực vào các bộ phận khác nhau còn khó khăn do vậy dễ ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp,đặc biệt các họat động
cần đòi hỏi có nguồn đầu tư vốn lớn, lâu dài - Việc nghiên cứu thị trường chưa đủ kỹ lưỡng cũng một phần do vì
phạm vi thị trường, bên cạnh đó là lực lượng nhân viên thị trường còn quá mỏng nên ảnh hưởng đến công tác xúc tiến, giới thiệu ,quảng bá sản
phẩm.Sự không hiệu quả của công việc này khi số lượng khách hàng biết đến sản phẩm của công ty là không nhiều
52
Từ những kết quả của tình hình duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Nhật Bản đã cho ta một cái nhìn tồn diện ,sâu
sắc về tình hình hoạt động của cơng ty, đặc biệt trong cơng tác duy trì và phát triển sản phẩm. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của công ty đang thể
hiện rằng cơng ty đang có những bước đi đúng đắn trên con đường hoạt động của mình.Với sự đồn kết ,phấn đấu nỗ lực hết mình của tồn thể cán
bộ công nhân viên, công ty đang từng bước đi lên và khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường với những kết quả rất đáng khích lệ. Sản lượng tiêu
thụ sản phẩm luôn tăng trong các năm, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, lợi nhuận thu được của cơng ty cũng ngày càng tăng từ đó góp phần
trở lại vào sự phát triển chung của cơng ty .Tuy vậy là một doanh nghiệp còn non trẻ , công ty cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết và hạn chế .
Những hạn chế đó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan . Để công ty phát triển luôn ổn định
và giữ vững thị trường tiêu thụ cơng ty cần có những biện pháp hạn chế khắc phục những khó khăn nêu trên. Bên cạnh đó phát huy nhũng thế mạnh sẵn có,
những kết quả đã đạt được.Làm được việc đó thực sự đòi hỏi cơng ty phải có một sự phấn đấu ,quyết tâm cao trong từng cơng việc cụ thể. Có như vậy
cơng ty mới có thể tiến tới thành cơng và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường , cũng như vươn xa ra tầm khu vực và trên thế giới.
53
Chương III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
TNHH NHẬT BẢN I . Định hướng cho cơng tác duy trì và phát triển thị trường tiêu
thụ sản phẩm của cơng ty
Vai trò của cơng tác duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp là rất quan trọng và đã được thừa nhận. Tuy vậy , xuất
phát từ những đặc điểm cụ thể cũng như mục tiêu phát triển của từng doanh nghiệp mà từ đó xác định chiến lược lâu dài cho từng doanh nghiệp cụ thể.
Nhận thức được vấn đề tầm quan trọng của cơng tác duy trì và phát triển thị trường sản phẩm có ảnh hưởng to lớn, quyết định đến sự thành bại
của mỗi doanh nghiệp. Dựa trên những đặc điểm, tính chất và xu hướng của việc duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm có thể đưa ra một số
nhận định cho vấn đề xây dựng định hướng cho giải pháp duy trì và phát triển thị trường sản phẩm của cơng ty như sau :
- Duy trì và phát triển thị trường sản phẩm là một trong những hoạt động chiến lược của doanh nghiệp, công tác này không chỉ thực hiện ở ngày
một ngày hai mà là cả một quá trình lâu dài phấn đấu nỗ lực của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại, phát triển và tương lai của
công ty . Đầu tư cho hoạt động này doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận tốn kém về tài chính. Vì vậy doanh nghiệp đòi hỏi cần phải có nguồn lực, phân bổ và
cung cấp nguồn lực đủ mạnh cho cơng tác này có như vậy mới có thể dẫn tới những thành cơng. Doanh nghiệp có thể dựa vào đặc điểm, tính chất về thị
trường cũng như vấn đề nguốn lực của công ty, từ đó đưa ra những những một chiến lược,hay kế hoạch phù hợp cho công tác này.
- Doanh nghiệp cần xác định cho mình một hướng đi phù hợp với nghành nghề phát triển của mình. Một sự định hướng đúng sẽ dẫn tới hướng
54
đi đúng cho doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng những kế hoạch hợp lý theo hướng phát triển của mình
- Doanh nghiệp cần có mục tiêu cụ thể về dài hạn ,cũng từ đó xây dựng cho mình những chiến lược dài hạn cho sự phát triển doanh nghiệp,
cơng tác duy trì và phát triển sản phẩm. Khi đã xác định đúng đắn chiến lược phát triển cho mình thì cần có kế hoạch thực hiện cũng như phân bổ nguồn
lực hợp lý. Đặc biệt nó phải nhận được sự quan tâm thích đáng và tồn bộ cán bộ cơng nhân viên đều phải quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu
đề ra - Xác định duy trì và phát triển thị trường sản phẩm ln gắn liền và
có mối quan hệ mật thiết với các hoạt động khác của doanh nghiệp. Duy trì và phát triển thị trường là một trong những chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp, vì vậy nó cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định và có sự tác động qua lại với các hoạt động kinh doanh khác, Cũng chính vì nó hướng tới mục
tiêu lâu dài cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong tương lai. Nhằm đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp về dài hạn , doanh
nghiệp phải quán triệt quan điểm cơ bản và định hướng phát triển : - Vấn đề duy trì và phát triển thị trường sản phẩm là cần thiết và có
ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần có sự quan tâm và đầu tư thích đáng, ưu tiên cho họat động
này.Có tiêu thụ được nhiều sản phẩm thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển, vì vậy gắn liền với hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp
ln phải gắn liền với việc làm sao để có thể tiêu thụ được sản phẩm. Đầu tư cho công tác sản phẩm sẽ mang lại những hiệu quả
- Doanh nghiệp cũng cần ưu tiên phát triển các thị trường mới, đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong sự phát triển của doanh
nghiệp đặc biệt với công ty TNHH Nhật Bản, công ty đang phấn đấu nỗ lực
55
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thị trường mới sẽ đem lại những lợi thế mới cho sản phẩm của doanh nghiệp
- Duy trì và phát triển thị trường khuyến khích vào một số sản phẩm nhất định mà doanh nghiệp tập trung để nhằm tiêu thụ được nhiều sản phẩm.
Những sản phẩm khuyến khích nhằm vừa là giữ gìn thị trường, vừa là phát triển mở rộng thị trường hướng tới cạnh tranh của doanh nghiệp
- Thực hiện công tác duy trì và phát triển thị trường sản phẩm trong mối liên kết chặt chẽ với các chiến lược, chính sách kinh doanh khác của
doanh nghiệp
II. Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp
Trên cơ sở các kết luận, các phân tích và những định hướng cơng tác duy trì và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp được trình bày ở trên, em
xin kiến nghị một số giải pháp sau :
1. Tích cực hơn nữa trong cơng tác thăm dò, nghiên cứu thị trường
Là một doanh nghiệp thương mại, công ty TNHH Nhật Bản hướng tới mục tiêu sẽ trở thành nhà sản xuất và phân phối Khóa hàng đầu tại Việt
Nam.Để đạt được điều này trong tương lai công ty sẽ phải không ngừng phải phấn đấu nỗ lực hết mình trong cơng tác sản phẩm và dịch vụ với khách
hàng , đặc biệt là nâng cao hơn nữa hình ảnh của mình đến với khách hàng. Trên tinh thần đó vấn đề duy trì và phát triển thị trường sản phẩm cũng đang
thực sự được quan tâm . Muốn làm được như vậy cơng ty phải từng bước hướng tới hồn thiện
trong hoạt động kinh doanh của mình, một trong số đó khơng thể khơng nói tới cơng tác thăm dò và nghiên cứu thị trường. Sở dĩ nhiều doanh nghiệp đã
tỏ ra lúng túng, kinh doanh thua lỗ không bán được sản phẩm, thậm chí dẫn
56
đến phá sản là do khơng nắm bắt được tình hình thị trường, khơng có sự quan tâm đầu tư thích đáng để hiểu biết về nó. Có thể coi nghiên cứu thị
trường như một vấn đề thiết yếu và tối quan trọng đối với một doanh nghiệp kinh doanh thị trường. Ngày nay khi nền kinh tế đang ngày càng biến đổi,
hội nhập đã tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang tìm đủ mọi cách để giành giật khách hàng về
phía mình và họ đang đưa ra rất nhiều các biện pháp để lơi quấn khách hàng. Khách hàng , họ cũng có những nhu cầu riêng, những sở thích riêng của họ,
hơn ai hết chính doanh nghiệp sẽ phải là người đi tìm hiểu và nắm bắt vấn đề này. Việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được khách
hàng đang muốn gì và những phản hồi về những nguyện vọng của họ về sản phẩm. Doanh nghiệp nào có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của họ, doanh
nghiệp đó sẽ có được khách hàng. Khơng chỉ vậy nghiên cứu thị trường còn trả lời cho doanh nghiệp
nhiều câu hỏi : đâu là thị trường triển vọng nhất đối với sản phẩm của doanh nghiệp, đâu là những thiếu sót trong sản phẩm của doanh nghiệp, bên cạnh
đó là phương thức phục vụ khách hàng…ngoài ra nghiên cứu thị trường cũng nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh,thông tin về những nhà cung ứng,về
các yếu tố môi trường chính trị pháp luật xã hội để biết được những chính sách của đối thủ, biết được điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp để từ đó
doanh nghiệp có những giải pháp phù hợp.Tất cả những thơng tin đó sẽ giúp cho doanh nghiệp có những biện pháp giải quyết để thỏa mãn với nhu cầu
thị trường. Từ đó doanh nghiệp sẽ có những chiến lược , những chính sách cho riêng mình
Hoạt động thăm dò và nghiên cứu thị trường là một cơng việc hết sức phức tạp vì vậy đòi hỏi cơng tác thực hiện phải có tính sáng tạo, khoa học,
bài bản và liên tục. Do thị trường là ln ln thay đổi do đó họat động
57
nghiên cứu không chỉ ở ngày một ngày hai mà phải ln cập nhật thường xun.
Sản phẩm khóa là một sản phẩm mang tính thiết yếu và rất thiết thực đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sản phẩm này cần đòi hỏi có độ
bền và độ an tồn cao vì thế khách hàng rất chú trọng đến vấn đề chất lượng của sản phẩm cũng như tính năng của nó.Vì vậy mục tiêu hàng đầu của
khách hàng là chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó mới là mẫu mã và tính năng sản phẩm. Do đó cơng ty cần có q trình nghiên cứu tìm hiểu kỹ , tỉ
mỉ các thông tin, các yêu cầu của khách về sản phẩm và thị trường sản phẩm. Từ đó đáp ứng tốt những yêu cầu của họ sẽ tạo được uy tín và niềm
tin nơi khách hàng với sản phẩm. Trong thời gian qua, công ty TNHH Nhật Bản đã tiến hành các hoạt
động thăm dò và nghiên cứu thị trường , song chưa triệt để và chưa có sự quan tâm đúng mức,đặc biệt là nhu cầu sử dụng sản phẩm ở các vùng.Hơn
nữa các nguồn lực dành cho cơng tác này nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực còn rời rạc, khơng bài bản và chưa được sự chỉ đạo xát xao. Do vậy
cơng ty vẫn còn chẫm chễ trong việc nắm bắt các thông tin thị trường sản phẩm, phản hồi từ khách hàng và điều đó gây khó khăn ảnh hưởng cho cơng
tác duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. Hơn thế nữa việc phát triển mở rộng thị trường là quan trọng,và cơng ty cũng nên tìm
hiểu thêm các thị trường tiềm năng mà có thể khai thác tiêu thụ sản phẩm, những thị trường mà có nhu cầu phù hợp với khả năng tiêu dùng sản phẩm
của cơng ty.Từ cơng tác tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn tại công ty em xin đề xuất một số giải pháp để công ty giải quyết vấn đề này như sau :
Cơng ty cần tăng thêm kinh phí cho cơng tác thăm dò , nghiên cứu thị trường. Cơng việc này đòi hỏi cần có một sự nghiên cứu tỉ mỉ và lâu dài,
do vậy việc có đủ nguồn kinh phí sẽ giúp cho việc nghiên cứu được hồn
58
thiện hơn, cơng ty sẽ có đủ nguồn lực để thực hiện tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của thị trường mà có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ và
phát triển sản phẩm cho mình Tăng thêm nguồn nhân lực cho nghiên cứu thị trường.Với số lượng
nhân viên nghiên cứu thị trường của công ty hiện nay là không đủ để công ty thực hiện công tác nghiên cứu và tìm hiểu đầy đủ thơng tin về khách hàng.
Hơn thế nữa vì phạm vi họat động của công ty là rộng lớn nên số lượng khách hàng tiêu thụ cũng sẽ rất giàn trải. Tìm hiểu thị trường khơng chỉ tìm
hiểu nghiên cứu những thị trường mới mà cũng cần phải có sự quan tâm tới những khách hàng cũ, thị trường cũ, thu thập thông tin phản hồi từ phía
khách hàng, làm được như vậy khách hàng sẽ tin tưởng và trung thành với sản phẩm của công ty hơn. Như vậy số lượng nguồn nhân lực cho công tác
thị trường của công ty cũng cần được cải thiện Quan tâm hơn nữa trong việc tìm kiếm thu thập thơng tin trong xây
dựng chiến lược, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường mới và dự đoán cung cầu sản phẩm của doanh nghiệp trong tương lai,để từ đó đề ra định hướng kinh
doanh . Các chiến lược đề ra cần có sự giám sát và theo dõi chặt chẽ và thường xuyên của cán bộ cấp trên. Có như vậy cơng tác nghiên cứu thị
trường mới đạt hiệu quả cao. Tìm hiểu thơng tin về đối thủ cạnh tranh, sản phẩm của đối thủ cạnh
tranh , những điểm mạnh điểm yếu của đối thủ để có thể so sánh sản phẩm và tìm ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm, khắc phục những điểm yếu. Bên
cạnh đó là những dịch vụ với khách hàng của đối thủ cũng sẽ rất thiết thực cho công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty.
59
2. Xây dựng mục tiêu cụ thể dài hạn, bên cạnh đó là các mục tiêu ngắn hạn cho tiêu thụ sản phẩm và quyết tâm thực hiện mục tiêu
Mục tiêu quyết định cho tương lai của doanh nghiệp, và là hướng đến để doanh nghiệp phấn đấu thực hiện. Vì vậy xác định mục tiêu cho cơng tác
duy trì và phát triển thị trường sản phẩm phải được coi trọng và định hướng rõ ràng trong từng thời kỳ .Định hướng hoạt động dài hạn là cơ sở vững chắc
cho triển khai hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp. Khơng có mục tiêu cụ thể hoặc mục tiêu không được thiết lập rõ ràng, có luận cứ sẽ làm cho hoạt
động của doanh nghiệp mất phương hướng, chỉ thấy trước mắt không gắn được với dài hạn, chỉ thấy cục bộ mà khơng thấy vai trò của cục bộ trong cái
tồn bộ. Mục tiêu là cơ sở vững chắc cho hoạt động nghiên cứu thị trường - triển khai kinh doanh, đặc biệt trong công tác tiêu thụ sản phẩm . Thực tế đã
chứng minh phần lớn các sai lầm của doanh nghiệp có nguồn gốc từ chỗ thiếu vắng mục tiêu chiến lược hoăch có sự sai lệch trong xác định mục tiêu
chiến lược và sự thực hiện chúng. Mục tiêu rõ ràng còn tạo cơ sở cho doanh nghiệp chủ động phát triển các hướng phát triển tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở
tận dụng các cơ hội, tránh các rủi ro, phát huy các lợi thế của doanh nghiệp trong kinh doanh.
Đối với công ty TNHH Nhật Bản, công ty cũng cần chú trọng hơn nữa trong công tác xây dựng và thực hiện mục tiêu đề ra. Hiện nay cơng ty đã có
được mục tiêu cho sự phát triển sản phẩm nhưng mục tiêu đó cần rõ ràng hơn nữa và cần có sự quan tâm đúng mức.Bên cạnh những mục tiêu lớn,
công ty nên đề ra những mục tiêu nhỏ trong từng giai đoạn, từng thời kỳ kinh doanh sản phẩm để có thể có được hướng đi hợp lý, có được chiến lược
trong từng giai đoạn phát triển.Tránh lệch lạc, sai phương hướng và sự chung chung trong công tác thực hiện. Đặc biệt trong cơng tác duy trì và
phát triển thị trường tỉêu thụ sản phẩm là một q trình liên tục. Cơng ty
60
phải luôn luôn vận động và hoạt động trong môi trường biến động liên tục.Trong lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực ngành trong tương lai mục tiêu
lớn nhất của công ty sẽ trở thành nhà phân phối sản phẩm Khóa hàng đầu Việt Nam, cơng ty sẽ phải làm tất cả những gì để có thể hồn thành được
mục tiêu đề ra. Từ đó cơng ty sẽ xây dựng cho mình một chiến lược sản phẩm dài hạn hướng tới mục tiêu. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn có thể
có các mục tiêu nhỏ để hướng tới cho mục tiêu lớn hơn, cụ thể như : trong vòng 5 năm đầu cơng ty sẽ phấn đấu sẽ trở thành nhà cung cấp Khóa uy tín
nhất miền bắc, khẳng định được thương hiệu khóa của cơng ty trên thị trường, sau đó sẽ chiếm lĩnh các thị trường khác. Đạt được mục tiêu ngắn
hạn cơng ty sẽ có những giải pháp và chính sách riêng đảm bảo ln luôn trong phát triển hướng tới mục tiêu.Mục tiêu nhỏ sẽ làm tiền đề phát triển
cho mục tiêu lớn hơn của công ty Như vậy việc xác định được mục tiêu đúng sẽ giúp cho công ty luôn
luôn trong tư thế chủ động trước công việc và môi trường, một sự cân bằng động hướng đích.Mục tiêu đúng sẽ dẫn tới những hành động đúng. Bên cạnh
đó cơng ty để cơng tác duy trì và phát triển thị trường sản phẩm được hiệu quả công ty cũng phải xác định cho mình sự quyết tâm thực hiện mục tiêu đề
ra, nói như vậy nhưng việc xác định rõ tinh thần là rất quan trọng. Có quyết tâm mới có được thành công, Đặc biệt trong môi trường cạnh tranh cao
không chỉ với các doanh nghiệp nhà nước mà với cả các doanh nghiệp nước ngồi thì bất cứ mọi lúc nơ là, chủ quan,hay thiếu sự quan tâm sẽ bị đối thủ
tận dụng mất thời cơ . Vì vậy cơng ty cần cẩn thận xác định hướng đi vững chắc cho mình.
3.Xây dựng chiến lược sản phẩm hiệu quả
Một chiến lược sản phẩm hiệu quả sẽ là rất quan trọng trong cơng tác duy trì và phát triển thị trường sản phẩm cho công ty.Chúng ta đều đã biết
61
tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của chiến lược đối với một tổ chức, nhưng để có được sự thành cơng thì chiến lược đó phải thực sự khả thi và hiệu quả.
Mục tiêu cũng sẽ là căn cứ để doanh nghiệp xây dựng chiến lược, mục tiêu lớn thì đi kèm sẽ là chiến lược lớn. Mỗi chiến lược cũng sẽ xác định mục
tiêu và phương hướng phát triển cho doanh nghiệp. Chính khn khổ của chiến lược sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát
triển liên tục và vững chắc trong môi trường kinh doanh đầy biến động của nền kinh tế thị trường. Hơn nữa chiến lược kinh doanh luôn được xây dựng,
lựa chọn và thực thi dựa trên cơ sở các lợi thế so sánh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình khi xây dựng chiến lược và thường xuyên soát xét các yếu tố nộ tại khi thực thi chiến lược. Chiến lược sản phẩm sẽ được xây
dựng cho các sản phẩm thế mạnh của doanh nghiệp. Điều đó đặt doanh nghiệp vào thế phải dây dựng , lựa chọn, thực thi chiến lược cũng như tham
gia kinh doanh trên thương trường đã có chuẩn bị và có thế mạnh.
Sau đây em xin đưa ra một nhóm các mơ hình chiến lược phát triển : vào sâu thị trường, mở rộng sản phẩm áp dụng vào xây dựng chiến lược
sản phẩm cho công ty TNHH Nhật Bản.
62
Các chiến lược phát triển Sản phẩm hiện nay
Sản phẩm mới
Chiến lược phát triển thị trường sản phẩm hiện hữu phát triển sản phẩm hiện nay trong thị trường hiện nay
Thường thì thị trường hiện hữu là con đường phát triển hấp dẫn nhất. Nó cho doanh nghiệp một cái nền để xây dựng và một cái đà để bắt trớn.
Hơn nữa doanh nghiệp có thể đã sẵn có kinh nghiệm, kiến thức và tài nguyên ở trong thị trường này rồi. Chỉ cần tăng thị phần là có phát triển,
hoặc tăng sự sử dụng của cơ sở khách hàng hiện hữu cũng có phát triển. - Tăng thị phần : Cơng ty có thể tăng thị phần bằng những hành động
chiến thuật nhu quảng cáo, chiết khấu giảm giá , xúc tiến thương mại, giảm giá bán lẻ…Cách này sẽ gây tốn kém nên chỉ có thể áp dụng trong khoảng
ngắn hạn. Công ty nên tạo ra một hình ảnh ấn tượng và dịch vụ khuyến mãi tốt khách hàng từ đó làm tăng giá trị khách hàng hoặc làm vơ hiệu hóa các
5.Đa dạng hóa sản phẩm mới hoặc thị trường mới
- Có liên quan -Khơng liên quan

4. Hội nhập theo chiều dọc -Hội nhập theo chiều xuôi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×