Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
So sánh 2 nghiệp vụ

So sánh 2 nghiệp vụ

Tải bản đầy đủ - 25trang

www.themegallery.comLOGOLãi suấtwww.themegallery.comLOGOHình thức chiết khấuHình thức chiết khấuChiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có

giáChiết khấu có kỳ hạnwww.themegallery.comLOGOHình thức cầm cố GTCGPhương thức trực tiếp:•Các ngân hàng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nướcPhương thức gián tiếp:•Các ngân hàng giao dịch thông qua hệ thống kết nối mạng vi tính theo hướng dẫn của

Ngân hàng Nhà nước.www.themegallery.comLOGOĐối tượng áp dụng chiết khấu Các ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

 Các trường hợp không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận chiết khấu, gồm:

 - Ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức chiết khấu;

 - Các giấy tờ có giá không đủ điều kiện theo qui định của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của

Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng; - Giấy đề nghị chiết khấu gửi Ngân hàng Nhà nước có nội dung không phù hợp với qui định,

người ký không đúng thẩm quyền.www.themegallery.comLOGOĐối tượng áp dụngCác ngân hàng

được thành lập và

hoạt động theo

Luật Các tổ chức

tín dụng.- không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc

biệt;

- GTCG đủ tiêu chuẩn cầm cố

- hồ sơ đề nghị vay cầm cố tại NHNN theo

đúng quy định

- Không có dư nợ quá hạn tại NHNN tại thời

điểm xin vay;

- Có cam kết về sử dụng tiền vay cầm cốCác TCTD khôngđúng mục đích và trả nợ (gốc và lãi) chophải là ngân hàngNHNN đúng thời gian quy định.khi được Thủ

tướng Chính phủ

cho phép.www.themegallery.comLOGOHạn mức Chiết khấu

xác định theo quý, là số dư tối đa mà

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết

khấu đối với các giấy tờ có giá cho một

ngân hàng tại mọi thời điểm trong quý. Cầm cố GTCG

 Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ

 Mức cho vay tối đa không vượt quátrong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn,

giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm

giá trị GTCG làm bảo đảm và dư nợ

được quy đổi theo quy định của

các khoản vay khác của ngân hàng

NHNN.

tại NHNN.So LOGO giữa quyết định 898/2003 và 12/2008 của NHNN về chiết khấu

So sánh giữa quyết định 898/2003 và 12/2008 của NHNN về chiết khấu

sánh

GTCG

GTCG

Quyết định 898/2003 NHNN Khái niệm: Chiết khấu GTCG của ngânQuyết định 12/2008 NHNN “Chiết khấu GTCG của các ngân hàng làhàng là nghiệp vụ NHNN mua các GTCGnghiệp vụ NHNN mua ngắn hạn cáccòn thời hạn thanh toán, mà các GTCGGTCG còn thời hạn thanh toán, mà cácnày các ngân hàng đã mua trên thịGTCG này đã được các ngân hàng giaotrường sơ cấp hoặc mua lại trên thịdịch trên thị trường sơ cấp hoặc thịtrường thứ cấp.trường thứ cấp.”www.themegallery

LOGOQuyết định 898/2003 NHNN Căn cứ vào tổng hạn mức chiết khấu,.comQuyết định 12/2008 NHNN Căn cứ vào tổng hạn mức chiết khấu vàNHNN phân bổ hạn mức chiết khấu chomức tiêu ưu tiên đầu tư tín dụng trongtừng ngân hàng theo công thức sau:từng thời kỳ, NHNN phân bổ hạn mứcH =V x S x kchiết khấu đối với từng ngân hàng.www.themegallery

LOGO.comQuyết định 898/2003 NHNNQuyết định 12/2008 NHNN Trường hợp tài khoản tiền gửi của NH Trường hợp tài khoản của NH không đủkhông đủ tiền thì NHNN sẽ chuyển số tiềntiền thì NHNN sẽ chuyển số tiền còn thiếucòn thiếu của NH sang nợ quá hạn và phảicủa NH sang nợ quá hạn và NH phải chịuchịu lãi suất quá hạn bằng 200% lãi suấtlãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất chiếtchiết khấu….khấu….Điều này làm tăng tính hấp dẫn của công cụ đối với các NHTMwww.themegallery

LOGOQuyết định 898/2003 NHNN.comQuyết định 12/2008 NHNN Chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối Chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên củaquý, các ngân hàng gửi cho NHNN (Vụquý tiếp theo, các ngân hàng gửi hồ sơ đềTín dụng) giấy đề nghị thông báo hạnnghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờmức chiết khấu để làm cơ sở xác định vàcó giá cho NHNN (Vụ Tín dụng) để làm cơthông báo hạn mức chiết khấu cho cácsở xác định và thông báo hạn mức chiếtngân hàng trong quý tiếp theo.khấu cho các ngân hàng trong quýwww.themegallery.comLOGOCác quyết định, thông tư của thống đốc ngân hàng về quy chế cho vay có

bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

So sánh 2 nghiệp vụ

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×