Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Đối với bộ phận quản lý và phục vụ Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Đối với bộ phận quản lý và phục vụ Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa häc qu¶n lý

3.3. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng hợp lý


Chế độ tiền lương, tiền thưởng đúng đắn, hợp lý sẽ là một động lực lớn nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người trong việc thực hiện
các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. vì vậy, cơng tác trả lương cần phải được thúc đẩy để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất,
chất lượng và hiệu quả lao động thực sự khuyến khích người có tài năng cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. đồng thời, thơng qua tiền lương, tiền
thưởng, doanh nghiệp có thể thu hút người lao động có năng lực vào làm việc và làm cho họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, từ đó giúp doanh
nghiệp ngày càng phát triển. Như trong phần thực trạng đã nêu cơng tác trả lương còn đơn giản,
mang tính bình qn. tiền lương chưa xét đến cấp bậc cơng nhân, trình độ chun mơn, mức độ tích cực của họ trong tháng. do đó, tiền lương chưa
thể hiện đúng sức lao động của họ bỏ ra. để làm tốt hơn công tác tiền lương, để người lao động thấy ngay được kết quả làm việc của mình được
thể hiện bằng tiền lương tháng. sau đây là một số giải pháp về tiền lương:

3.3.1. Đối với bộ phận quản lý và phục vụ


Bên cạnh tiền lương khoán theo công việc từng cá nhân đã ký với giám đốc công ty trong hợp đồng lao động, cần tiến hành bình bầu xếp loại
lao động theo quy chế khen thưởng mà công ty đề ra. việc xếp loại hàng tháng này dùng để trả lương, và cuối mỗi kỳ sử dụng xét thưởng tuỳ theo
kết quả kinh doanh của công ty. Cuối mỗi tháng, các bộ phận cần tiến hành bình bầu lao động theo
mức độ hồn thành cơng việc được giao, cùng hỗ trợ và hiệp tác cùng các bên liên quan, ý thức làm việc cũng như chấp hành các nội quy của công ty.
cụ thể cán bộ được xếp loại A khi hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức công việc được giao; loại B khi hồn thành hoặc hồn thành còn sai sót ít;
loại C hon thnh chm so vi nh mc.
Chuyên đề tốt nghiệp 62 Lª Xuân Tuấn - K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa häc qu¶n lý Xếp loại A: hệ số chia lương tương ứng là 1,05
Xếp loại B: hệ số chia lương tương ứng là 1 Xếp loại C: hệ số chia lương tương ứng là 0, 95
Với cách chia lương như vậy gắn người lao động với các yêu cầu khác của quá trình sản xuất kinh doanh.
Đối với các cán bộ quản lý phân xưởng tiền lương nên gắn với nhiệm vụ sản xuất của phân xưởng để họ có trách nhiệm hơn với công việc
sản xuất của công ty. Nên có bộ phận cơ điện trực tiếp phục vụ tại phân xưởng và hưởng
lương theo nhiệm vụ sản xuất của phân xưởng.

3.3.2. Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.


Để tiền lương sản phẩm phát huy hết tác dụng của nó, cơng ty nên áp dụng hình thức trả lương sản phẩm cá nhân đối với hầu hết các bộ phận
trực tiếp sản xuất vì hình thức trả lương theo tổ sẽ khơng phát huy được tính tự giác của từng cá nhân trong tổ. làm như vậy mới đánh giá đúng đắn
số lượng và chất lượng lao động mà người lao động đã hao phí. đồng thời, nó cũng đánh giá được đầy đủ các yếu tố như trình độ lành nghề, kỹ năng
và ý thức người lao động. Để khuyến khích cơng nhân ở bộ phận trực tiếp sản xuất, cơng ty có
thể áp dụng tiền thưởng năng suất cho các cá nhân lao động theo cách sau:
Tiền thưởng năng suất của các cá
nhân =
Tiền lương sản phẩm
x Hệ số thưởng
x Tỷ lệ hoàn thành
kế hoạch cá nhân
Hệ số thưởng tính theo cơng thức: + Xếp loại A = hệ số 0,3
+ Xếp loại B = hệ số 0,2 + Xp loi khuyn khớch khụng thng
Chuyên đề tốt nghiÖp 63 Lê Xuân Tuấn - K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa häc qu¶n lý Trong đó:
Tiêu chuẩn khen thưởng loại A: là những người lao động đảm bảo sức khoẻ, có trình độ tay nghề, trình độ chun mơn đáp ứng u cầu cơng
việc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt như: không nghỉ quá 3 ngày 1 tháng, không vi phạm chất lượng sản phẩm, năng suất lao động đạt từ 90 năng
suất lao động bình quân của đơn vị. Tiêu chuẩn khen thưởng loại B: là những người lao động cơ bản đảm
bảo các tiêu chuẩn như loại a nhưng do sức khoẻ, hoặc vì những nguyên nhân khác như có từ 4-8 ngày nghỉ, có 1 lần bị lập biên bản về chất lượng
sản phẩm, có 4-6 lần đi muộn về sớm, năng suất lao động đạt từ 70 - 89 năng suất lao động bình quân của đơn vị.
Tiêu chuẩn loại khuyến khích: là những lao động khơng đạt tiêu chuẩn hai loại trên.
Ví dụ: tiền thưởng trong tháng của một công nhân sản xuất trực tiếp có : Tiền lương sản phẩm là 1.000.000 đ
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của cá nhân đạt 92 so với kế hoạch của Công ty giao số ngày nghỉ là: 3 ngày
Vậy hệ số thưởng của công nhân này là 0,2 Tiền thưởng năng suất = 1.000.000 đ 0,3 92 = 276.000 đ.
Hình thức tiền lương này sẽ góp phần khuyến khích người lao động làm ra nhiều sản phẩm đúng quy cách, chất lượng và phát huy hết khả năng
nghề nghiệp của mình để có được mức thu nhập hợp lý mà mình mong muốn. tuy nhiên, để hạn chế người lao động chạy theo năng suất mà không
chú ý đến chất lượng sản phẩm thì cơng việc kiểm tra chất lượng phải được tăng cường và kiểm tra chặt ch.
Chuyên đề tốt nghiệp 64 Lê Xuân Tuấn - K36
Đại học Kinh tÕ Quèc d©n Khoa Khoa häc qu¶n lý

3.4. Khuyến khích nhân viên qua các đãi ngộ phi vật chất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với bộ phận quản lý và phục vụ Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×