Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Đánh giá hoat động đào tạo

Đánh giá hoat động đào tạo

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý Qua bảng số liệu trên ta thấy số lượng công nhân kỹ thuật năm 2004
được công ty tuyển là 7 người nhưng về kỹ sư cơ khí và kỹ cử nhân kinh tế công ty tuyển thêm là 1 người; năm 2005 số lượng công nhân kỹ thuật
tuyển dụng là 5 người, tuyển dụng giảm xuống so với năm 2004 do công nhân kỹ thuật tuyển dụng năm 2004 vẫn còn dơi dư, kỹ sư cơ khí là 2
người, kỹ sư điện là 2 người, cử nhân kinh tế 3 người có sự tăng như vậy là do cơng ty mở rộng thêm quy mô. năm 2006 ta thấy số lượng công nhân kỹ
thuật tuyển dụng tăng 8 người, kỹ sư điện là 2 người, kỹ sư cơ khí là 1 người, còn cử nhân kinh tế tuyển thêm 2 người .

2.2.3. Đánh giá hoat động đào tạo


Đào tạo nhân lực là một quá trình giảng dạy, hướng dẫn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề cho người lao động trong
công ty. đào tạo nhân lực giúp cho công ty không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, giúp cho mỗi người lao động nâng cao
kiến thức để đáp ứng nhu cầu của cơng việc. qua việc phân tích những ảnh hưởng giữa mơi trường bên ngồi và bên trong từ đó cơng ty xác định nhu
cầu đào tạo nhân viên, sau đó định ra mục tiêu cụ thể sau đó dựa vào hồn cảnh thực tế để đưa ra phương pháp đào tạo sao cho hợp lý.
2.2.3.1. Về hình thức đào tạo Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Mạnh thường xuyên cử
cán bộ các phòng ban đi học các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn ngày về các nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với trung tâm dạy nghề số 6 ở thị trấn
đông anh đào tạo thợ cơ khí và lắp ghép để bồi dưỡng tay nghề cho công nhân kỹ thuật.
- Đối với nhà quản lý: các nhà quản lý là những người chủ chốt trong cơng ty, họ là những người có vai trò quyết định đối với hoạt động sản xuất
kinh doanh của cơng ty. chính vì vậy mà trong những năm vừa qua công ty luôn quan tâm tới đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trong công ty bằng cách
gửi đi học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày nghiệp vụ chuyên môn, đây là
Chuyên đề tốt nghiệp 46 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý phương pháp mà được công ty áp dụng cho các cán bộ các phòng, ban cần
nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho các nhân viên trong từng bộ phận. - Đối với cơng nhân và nhân viên: hình thức đào tạo nghề và nâng
bậc mà công ty áp dụng là mở các lớp đào tạo nghề ngay tại công ty cho nhân viên. ngồi ra, cơng ty còn cử cơng nhân kỹ thuật tới trung tâm dạy
nghề số 6 thị trấn đơng anh để đào tạo nâng bậc. 2.2.3.2. Kinh phí đào tạo
Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực được lấy từ quỹ đào tạo, hàng năm cơng ty trích một phần lợi nhuận dành cho quỹ đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực của công ty để chi cho đào tạo nhân lực.
Bảng 6: Kinh phí đào tạo
TT Chỉ tiêu
Đơn vị 2004
2005 2006
1 Chi phí đào tạo một năm
triệu đồng 17,208
22,696 19,678
2 Số lượng được đào tạo
người 26
32 25
3 Chi phí đào tạo1 người
vnd 661.84
709.245 787.133
Qua bảng trên ta thấy kinh phí đào tạo tại cơng ty năm 2004 là 17,208 triệu; năm 2005 đào tạo với mức kinh phí cao nhất là 22,696 triệu;
năm 2006 là 19,678 triệu. năm 2005 mức kinh phí đào tạo cao nhất vì trong năm 2005 cơng ty quan tâm nhiều tới việc đào tạo của các cán bộ quản lý.
2.2.3.3. Kết quả đào tạo: Trong thời gian qua công ty đã cố gắng rất nhiều để nâng cao trình
độ chun mơn cho cơng nhân viên để làm sao họ có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc một cách tốt nhất.
Chuyên đề tốt nghiệp 47 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý
Bảng 7: Số lượng cán bộ, công nhân viên được đào tạo, nâng bậc qua các năm 2004 - 2006
Đơn vị tính: người Chỉ tiêu
Năm 2004 Năm 2005
Năm 2006 Kế toán
1 3
2 Cán bộ quản lý
5 5
6 Bậc 47
9 10
5 Bậc 47
5 6
4 Bậc 57
3 4
3 Bậc 67
2 3
3 Bậc 77
1 1
2 Tổng
26 32
25
Qua biểu trên ta thấy năm 2005 là số cán bộ, công nhân viên học, nâng bậc nhiều nhất. trong thời gian qua công ty đã hết sức quan tâm tới
việc nâng cao trình độ chun mơn, kỹ năng tay nghề cho cán bộ, công nhân viên nhằm làm cho tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc của tổ
chức. hàng năm, cơng ty ln tổ chức nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề cho cán bộ, công nhân viên. về phía cán bộ, cơng nhân viên sau khi được
đào tạo thì họ thu được những kiến thức mới kịp với khoa học kỹ thuật hiện đại. việc đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên ngồi
mục đích nâng cao năng suất lao động ra cơng ty còn hướng tới chiến lược kinh doanh trong tương lai, đồng thời chủ động trong việc sử dụng nguồn
nhân lực một cách hợp lý và có hiệu quả.

2.2.4. Đãi ngộ nhân sự


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá hoat động đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×