Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Các nguồn tuyển dụng mà công ty áp dụng

Các nguồn tuyển dụng mà công ty áp dụng

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý

2.2.2.2. Các nguồn tuyển dụng mà công ty áp dụng


+ Tuyển dụng thông qua bản thông báo tuyển dụng. đây là bản thơng báo về các vị trí cơng việc cần tuyển bao gồm các thông tin về nhiệm vụ
thuộc công việc và các yêu cầu về trình độ cần tuyển dụng. bản thông báo tuyển dụng được công ty dán ở cổng cơng ty, ở cửa các phòng ban và ngay
tại bảng thông báo việc làm ở trung tâm thị trấn đông anh. + Thông qua sự giới thiệu của các cán bộ công nhân viên nhân viên
đang làm việc trong cơng ty. qua nguồn thơng tin này chúng ta có thể phát hiện được những người có năng lực phù hợp với yêu cầu của công việc,
một cách cụ thể và nhanh chóng. + Tuyển nhân viên của các cơng ty khác đã qua đào tạo. với cách
tuyển dụng này cơng ty chỉ mất ít chi phí để đào tạo nhân viên vì họ đã được các cơng ty bạn đào tạo.
+ Tuyển dụng thông qua số sinh viên thực tập tại cơng ty. nếu thấy sinh viên có khả năng công ty giữ lại làm việc cho công ty. bằng cách này
thì cơng ty có thể tìm người một cách nhanh chóng và chính xác vì những sinh viên này đã được làm thực tập tại công ty rồi thì chúng ta có thể dễ
dàng đánh giá họ có đủ tiêu chuẩn vào vị trí cơng việc cần tìm khơng.
2.2.2.3. Tình hình tuyển dụng lao động của cơng ty Bảng 5: tình hình tuyển dụng nhân sự của cơng ty
Đơn vị tính : người
Chỉ tiêu Năm 2004
Năm 2005 Năm 2006
Cơng nhân kỹ thuật 7
5 8
Kỹ sư cơ khí 1
2 2
Kỹ sư điện 2
1 Cử nhân kinh tế
1 3
2 Tổng số
9 12
13
Chuyên đề tốt nghiệp 45 Lê Xuân Tuấn - k36
Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Khoa học quản lý Qua bảng số liệu trên ta thấy số lượng công nhân kỹ thuật năm 2004
được công ty tuyển là 7 người nhưng về kỹ sư cơ khí và kỹ cử nhân kinh tế công ty tuyển thêm là 1 người; năm 2005 số lượng công nhân kỹ thuật
tuyển dụng là 5 người, tuyển dụng giảm xuống so với năm 2004 do cơng nhân kỹ thuật tuyển dụng năm 2004 vẫn còn dơi dư, kỹ sư cơ khí là 2
người, kỹ sư điện là 2 người, cử nhân kinh tế 3 người có sự tăng như vậy là do cơng ty mở rộng thêm quy mô. năm 2006 ta thấy số lượng công nhân kỹ
thuật tuyển dụng tăng 8 người, kỹ sư điện là 2 người, kỹ sư cơ khí là 1 người, còn cử nhân kinh tế tuyển thêm 2 người .

2.2.3. Đánh giá hoat động đào tạo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nguồn tuyển dụng mà công ty áp dụng

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×