Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Nội dung đào tạo nguồn nhân sự

Nội dung đào tạo nguồn nhân sự

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trang 109 - 118

1.1.4. Nội dung đào tạo nguồn nhân sự


Phương pháp đào tạo nguồn nhân sự: + Đào tạo trong công việc là các phương pháp đào tạo trực tiếp tại
nơi làm việc, trong đó người học sẽ học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc thông qua thực tế thực hiện công việc và thường là dưới
sự hướng dẫn của những người lao động lành nghề hơn. Đào tạo trong công việc bao gồm:
Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc: giúp cho quá trình lĩnh hội kiến thức và kỹ năng cần thiết được dễ dàng hơn và không cần thiết bị, trang
thiết bị riêng học tập. Đào tạo theo kiểu học nghề: không ảnh hưởng tới việc thực hiện
công việc thực tế, việc học được dễ dàng hơn, học viên được trang bị một lực lượng khá lớn các kiến thức và kỹ năng.
Kèm cặp và chỉ bảo: Việc tiếp thu các kỹ năng, kiến thức cần thiết được dễ dàng hơn, có điều kiện làm thử các cơng việc thật.
Ln chuyển và thuyên chuyển công việc: được học tập, làm nhiều các vị trí cơng việc khác nhau và được mở rộng kỹ năng làm việc của học
viên + Đào tạo ngồi cơng việc là phương pháp đào tạo trong đó người
học được tách khỏi sự thực hiện các cơng việc thực tê. Đào tạo ngồi cơng việc bao gồm:
Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp: học viên được trang bị hố đầy đủ, có hệ thống các kiến thức lý thuyết và thực hành.
Cử đi học ở các trường chính quy: khơng ảnh hưởng tới việc thực hiện cơng việc của người khác, bộ phận khác; học viên được trang bị đầy
đủ và có hệ thống cảI cách kiến thức lý thuyết và thực hành. Bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo: khơng đòi hỏi phương tiện
trang thit b riờng, n gin v d t chc.
Chuyên đề tèt nghiÖp 14 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý Đào tạo theo kiểu chương trình hố, với sự trợ giúp của máy tính: có
thể sử dụng để đào tạo rất nhiều kỹ năng mà khơng cần người dậy, có điều kiện học hỏi cách giảI quyết các tình huống, thời gian học tập linh hoạt, nội
dung học tập đa dạng và tuỳ vào sự lựa chọn của các cá nhân, việc học tập diễn ra nhanh hơn, phản ánh nhanh nhậy hơn và tiến độ học, trả lời bài là
do học viên quyết định. Đào tạo theo phương thức từ xa: cung cấp và cập nhật nhật nhanh
cho học viên một lượng lớn thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau, học viên chủ động trong việc bố trí kế hoạch học tập, đáp ứng nhu cầu của các
ứng viên ở xa trung tâm đào tạo. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm: học viên ngồi việc được trang
bị các kiến thức lý thuyết còn có cơ hội được đào tạo, luyện tập những kỹ năng thực hành; nâng cao khả năng, kỹ năng làm việc với con người cũng
như ra quyết định. Mơ hình hố hành vi: đó là phương pháp diễn kịch được thiết kế sẵn
để mơ hình hố các hành vi hợp lý trong các tình huống đặc biệt. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ: được làm việc thực sự để
học hỏi, có cơ hội làm việc và ra quyết định. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo nguồn nhân sự:
Xác định nhu cầu đào tạo: là xác định khi nào? Ở bộ phận nào? Cần phảI đào tạo, đào tạo kỹ năng nào, cho loại lao động nào và bao nhiêu người.
Nhu cầu đào tạo được xác định dựa trên phân tích nhu cầu lao động của tổ chức, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện cơng việc
và phân tích trình độ, kiến thức, kỹ năng, hiện có của người lao động. Xác định mục tiêu đào tạo là xác định kết quả đạt được của chương
trình đào tạo.Mục tiêu đào tạo bao gồm: những kỹ năng cụ thể cần được đào tạo và trình độ, kỹ năng có được sau đào tạo; số lượng và cơ cấu học
viên; thời gian đào tạo.
Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 15 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Néi Khoa Khoa häc Qu¶n lý Lựa chọn đối tượng đào tạo là lựa chọn người cụ thể để đào tạo, dựa
trên nghiên cứu và xác định nhu cầu và động cơ đào tạo của người lao động, tác dụng của đào tạo đối với người lao động và khả năng nghề
nghiệp của từng người. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.
chương trình đào tạo là một hệ thống các môn học và bài học được dạy, cho thấy những kiến thức nào, kỹ năng nào cần được dạy và dạy trong bao
lâu. Trên cơ sở đó lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp. Dự tính chi phí đào tạo: chi phí đào tạo quyết định việc lựa chọn các
phương án đào tạo, bao gồm các chi phí cho việc học, chi phí cho việc giảng dạy.
Lựa chọn và đào tạo giáo viên: có thể lựa chọn các giáo viên từ những người trong biên chế của doanh nghiệp hoặc thuê ngoài. Để có thể
thiết kế nội dung chương trình đào tào phù hợp nhất với thực tế của doanh nghiệp, có thể kết hợp với giáo viên thuê ngoài và những người có kinh
nghiệp lâu năm tại doanh nghiệp. Việc kết hợp này cho phép người học tiếp cận với kiến thức mới, đồng thời không xa rời với thực tiễn tại doanh
nghiệp. Các giáo viên cần phải được tập huấn để nắm vững mục tiêu và cơ cấu của chương đào tạo chung.
Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. Chương trình đào tạo có thể được đánh giá theo các tiêu thức như: mục tiêu đào tạo có đạt được hay
khơng? Những điểm yếu điểm mạnh của chương trình đào tạo và đặc tính hiệu quả kinh tế của việc đào tạo thơng qua đánh giá chi phí và kết quả của
chương trình, từ đó so sánh chi phí và lợi ích của chương trình đào tạo. Kết quả của chương trình đào tạo bao gồm: kết quả nhận thức, sự thoả mãn của
người học đối với chương trình đào tạo, khả năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được từ chương trình đào tạo, sự thay đổi hành vi
theo hướng tích cực…Để đo lường các kết quả trên, có thể sử dụng các phương pháp như phỏng vấn, điều tra thông qua bảng hỏi, quan sỏt, yờu cu
ngi hc lm bi kim tra.
Chuyên đề tèt nghiÖp 16 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trích giáo trình Phát huy nguồn nhân lực - yếu tố con người trong sản xuất kinh
doanh, Đặng Vũ Chư - Ngô Văn Quế, Nhà xuất bản giáo dục, trang155-157

1.1.5. Nội dung đãi ngộ nhân sự


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung đào tạo nguồn nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×