Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Nội dung quản lý nhân sự

Nội dung quản lý nhân sự

Tải bản đầy đủ - 69trang

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ


1.1. Khái niệm và nội dung quản lý nhân sự 1.1.1. Khái niệm
Quản lý nhân sự là tất cả các hoạt động của tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao
động phù hợp với yêu cầu của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng, quản lý nhân sự đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập các tổ chức,
giúp cho tổ chức tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh. Quản lý nguồn nhân sự là quản lý nguồn lực về con người và được
nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh. Nguồn nhân sự với tư cách là nơi cung cấp sức lao động cho xã hội, nó bao gồm toàn bộ dân cư trong xã hội.
Nguồn nhân sự với tư cách là một nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, là khả năng lao động của xã hội được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao
gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Nguồn nhân lực còn được hiểu với tư cách là tổng thể các yếu tố về thể chất và
tinh thần được huy động vào quá trình lao động.Với cách hiểu này nguồn nhân sự bao gồm những người bước vào độ tuổi lao động trở lên có thể
tham gia vào nền sản xuất xã hội. trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân,
trang 8

1.1.2. Nội dung quản lý nhân sự


1.1.2.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân sự Kế hoạch hoá nguồn nhân sự là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu
về nguồn nhân sự để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được các nhu cầu đó.
Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân sự : là trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân sự ; có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức ; l
Chuyên đề tốt nghiệp 5 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hµ Néi Khoa Khoa häc Qu¶n lý cơ sở cho các hoạt động biên chế, đào tạo và phát triển nguồn nhân sự ;
điều hoà các hoạt động nguồn nhân sự. Lập kế hoạch quản lý nhân sự gồm: ước tính xem cần có trình độ
lành nghề thích ứng để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra Cầu nhân sự; Ước tính có bao nhiêu người sẽ làm việc cho tổ chức Cung nhân sự; Lựa
chọn các giải pháp để cân đối cung và cầu nhân sự của tổ chức tại thời điểm thích ứng trong tương lai.
trích giáo trình Quản trị nhân sự, nhà xuất bản thống kê 1996 - trang 26 Quá trình kế hoạch hố nguồn nhân sự được thể hiện thơng qua sơ đồ sau:
1.1.2.2. Tuyển mộ Tuyển mộ nhân lực là q trình thu hút những người xin việc có
trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả năng để thu hút đủ số lượng và chất
lượng lao động để nhằm đạt được các mục tiêu của mình. Tuyển mộ nhân sự ảnh hưởng tới việc tuyển chọn và các chức năng khác của quản lý nguồn
nhân sự như: Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao lao động; đào tạo và phát triển nguồn nhân sự; các mối quan hệ lao động…
trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường H Kinh t quc dõn, trang 95 - 96
Chuyên đề tèt nghiÖp 6 Lê Xuân Tuấn_K36 Cu
sn phm Nng sut
lao ng Th trng lao
động bên trong Thị trường lao
động bên ngoài
CẦU LAO ĐỘNG CUNG LAO ĐỘNG
NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ CC GII PHP LA CHN
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý Mối quan hệ qua lại giữa tuyển mộ và các chức năng khác của quản lý
nguồn nhõn s
Chuyên đề tốt nghiệp 7 Lê Xuân Tuấn_K36 T
U Y
N
M
Tuyn chọn
Đánh giá tình hình thực hiện
cơng việc
Thù lao
Đào tạo và phát triển
Các mối quan hệ lao động
Những người lao động được bố trí vào những vị trí thích hợp có tỷ lệ cơng việc thay đổi thấp hơn
và có sự thoả mãn cao hơn Tỷ lệ số người được chấp nhận ảnh hưởng đến số
người cần thiết phải tuyển mộ
Nhiều người xin việc trình độ lành nghề cao thì thực hiện công việc tốt hơn
Các vấn đề tồn tại về thực hiện cơng việc có thể cho thấy sự cần thiết thu hút những người có trình
độ cao hơn
Cung về lao động sẽ ảnh hưởng đến mức lương và người có trình độ cao sẽ mong đợi các mức thù
lao cao hơn
Mức lương cao hơn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc thu hút người có trình độ cao hơn
Người lao động có tay nghề đòi hỏi ít phải đào tạo hơn người khơng có tay nghề
Tuyển mộ được đơn giản hố nếu nhân viên mới có thể được đào tạo phù hợp với ít thời gian và
kinh phí hơn
Hình ảnh của cơng ty ảnh hưởng đến quyết định nộp đơn tuyển vào một vị trí
Nhiều người tham gia tuyển mộ cho phép người sử dụng lao động có kh nng la chn nhiu hn
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý
1.1.2.3. Tuyển dụng Tuyển dụng nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều
khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu
hút được trong quá trình tuyển mộ. Cơ sở của tuyển dụng là các yêu cầu của công việc đã được đề ra
theo bản mô tả công việc và bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc. Tuyển dụng nhân lực phải đáp ứng được một số yêu cầu: Tuyển dụng phải
xuất phát từ kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hố nguồn nhân lực; tuyển dụng được những người có trình độ chun mơn cần thiết cho cơng việc để
đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt; tuyển được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với cơng việc của tổ chức.
Q trình tuyển dụng là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản lý nhân sự đưa ra được các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn
nhất. Quyết định tuyển dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược kinh doanh và đối với các tổ chức, bởi vì q trình tuyển dụng tốt sẽ giúp
cho tổ chức có được người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Tuyển dụng tốt cũng sẽ giúp cho tổ chức giảm được
các chi phí do phải tuyển chọn lại, đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại do rủi ro trong quá trình thực hiện các cơng việc. Để tuyển dụng đạt
được kết quả cao thì cần phải có các bước tuyển dụng phù hợp, các phương pháp thu thập thông tin chính xác và đánh giá các thơng tin một cách khoa
học. trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trang 108
1.1.2.4. Bố trí sử dụng và luân chuyển nhân sự Bố trí sử dụng nhân sự là hoạt động định hướng đối với người lao
động nhằm giúp họ làm quen với doanh nghiệp và bắt đầu cơng việc một cách có hiệu suất khi bố trí họ vào vị trí làm việc mới, bố trớ li thụng qua
Chuyên đề tốt nghiệp 8 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý thuyên chuyển, đề bạt và xuống chức. Tổ chức sẽ động viên sự đóng góp
của người lao động ở mức cao nhất, nếu quá trình bố trí nhân sự được thực hiện có chủ động và hợp lý. Một chương trình bố trí nhân lực được thiết kế
và thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện giúp người lao động mới rút ngắn thời gian làm quen với cơng việc, nhanh chóng làm quen với mơi trường lao động
mới, ảnh hưởng tích cực tới đạo đức và hành vi của người lao động, góp phần lơi cuốn họ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, tạo sự đồng lòng, tự
nguyện giữa người lao động và doanh nghiệp, nhanh chóng đạt năng suất lao động cao, giảm chi phí nhập việc. Đồng thời, một chương trình bố trí
nhân sự tốt sẽ giúp người lao động mới rút ngắn thời gian hoà nhập vào cuộc sống lao động tại doanh nghiệp, nhanh chóng làm quen với mơi
trường lao động mới, có ảnh hưởng tích cực tới đạo đức và hành vi của người lao động, góp phần lơi cuốn họ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp,
tạo ra sự đồng lòng, tự nguyện giữa người lao động và doanh nghiệp. Một chương trình định hướng nên bao gồm các thông tin về:
Chế độ làm việc bình thường hàng ngày giờ làm việc, giờ nghỉ, ăn trưa…
Các công việc hàng ngày cần phảI làm và cách thực hiện cơng việc. Tiền lương, khuyến khích, các phúc lợi và phương thức thanh toán.
Các nội quy, quy định về kỷ luật lao động, an toàn lao động. Các phương tiện phục vụ sinh hoạt, thông tin và y tế.
Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Mục tiêu, nhiệm vụ, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Luân chuyển nhân sự là việc chuyển người lao động từ công việc này sang công việc khác hoặc từ địa điểm này tới địa điểm khác. Luân
chuyển nhân sự có thể được thực hiện do những lý do sau: Để điều hoà nhân lực giữa các bộ phận hoặc để cắt giảm chi phí ở những bộ phận mà
cơng việc kinh doanh đang bị suy giảm; để lấp các vị trớ vic lm cũn b
Chuyên đề tốt nghiệp 9 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trống; để sửa chữa sai sót trong bố trí lao động. Từ đó, có các dạng luân
chuyển nhân sự như: Luân chuyển sản xuất: do nhu cầu của sản xuất, để điều hoà lao
động, để tránh phải giãn thợ. Luân chuyển thay thế: để lấp vào vị trí việc làm còn trống.
Ln chuyển sửa chữa sai sót: để sửa chữa sai sót trong tuyển dụng hay bố trí lao động.
+ Xét về mặt thời gian, có hai dạng luân chuyển: Luân chuyển tạm thời: luân chuyển trong một thời gian ngắn để điều
hoà lao động, tận dụng lao động tạm thời… Luân chuyển lâu dài: luân chuyển trong một thời gian dài để đáp ứng
nhu cầu sản xuất, để sửa chữa sai sót trong bố trí lao động, để tận dụng năng lực của cán bộ…
trích giáo trình Phát huy nguồn nhân lực - yếu tố con người trong sản xuất kinh doanh, nhà xuất bản giáo dục, trang156 - 157
1.1.2.5. Đào tạo Đào tạo nhân lực là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực của tổ chức thông qua các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của
mình. Đó chính là q trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về cơng việc của mình để nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để
thực hiện được nhiệm vụ cơng việc có hiệu quả hơn. Thực chất đào tạo nhân lực là một quá trình giảng dạy, hướng dẫn,
bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề cho người lao động trong công ty. Đào tạo nhân lực giúp cho công ty không ngừng củng
cố và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, giúp cho mỗi người lao động nâng cao kiến thức để đáp ứng nhu cu ca cụng vic.
Chuyên đề tốt nghiệp 10 Lê Xuân Tuấn_K36
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý trích giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Paul Hersey - Kenblanchard,
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - 1995 sách dịch, trang 92 -95 1.1.2.6. Đãi ngộ
Đãi ngộ nhân sự là các khoản đãi ngộ đối với người lao động. Đãi ngộ nhân sự có thể chia làm hai dạng: đãi ngộ vật chất về các khoản thù lao
lao động, các phúc lợi của người lao động tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi,….Và đãi ngộ phi vật chất công việc, môi trường làm việc,… mà
người lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ với tổ chức sử dụng lao động.
trích giáo trình quản trị nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trang 108 1.1.2.7. Phát triển
Phát triển nhân sự là các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công
việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức. Phát triển nhân sự theo nghĩa rộng là tổng thể các hoạt động học
tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Phát triển
nguồn nhân sự chính là tồn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Các hoạt
động đó có thể được cung cấp trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài năm, tuỳ thuộc vào mục tiêu học tập; và nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi
nghề nghiệp cho người lao động theo hướng đi lên, tức là nhằm nâng cao khả năng và trình độ nghề nghiệp của họ.
trích giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Paul Hersey - Kenblanchard, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - 1995 sách dịch, trang 101-102

1.1.3. Nội dung tuyển dụng nhân sự


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung quản lý nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×