Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Hoỏn v : . Chnh hp: T hp: Nh Thc nu tn: . Giải các ph-ơng trình sau: Tìm k sao cho các số Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các hệ ph-ơng trình sau: Giải các ph-ơng trình sau: Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các PT và hệ PT sau: Giải bất ph-ơng trì

Hoỏn v : . Chnh hp: T hp: Nh Thc nu tn: . Giải các ph-ơng trình sau: Tìm k sao cho các số Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các hệ ph-ơng trình sau: Giải các ph-ơng trình sau: Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các PT và hệ PT sau: Giải bất ph-ơng trì

Tải bản đầy đủ - 23trang

Convert by TVDT
18 Bµi 10: Mét bµn dµi cã hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm 6 ghế. Ng-ời ta muốn sắp xếp chỗ ngồi cho
6 học sinh tr-êng A vµ 6 häc sinh tr-êng B vµo bµn nói trên . Hỏi có bao nhiêu cách xếp trong mỗi tr-ờng hợp sau:
a Bất cứ hai học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau cũng khác tr-êng víi nhau.
b BÊt cø hai häc sinh nµo ngồi đối diện nhau cũng khác tr-ờng với nhau.
Đ2. Các bài toán nhị thức, ph-ơng trình bất ph-ơng trình Hoán vị, tổ hợp chỉnh hợp
Một số kiến thức cÇn nhí

1. Hốn vị : .


1 ...2.1
n
P n n

2. Chỉnh hợp:


1 ... 1
k n
n A
n n n k
n k 1,
1
n
O A
k n

3. Tổ hợp:


.
k n
n C
k n
k 1 , 0
O n
C k
n
k n k
n n
C C
1 1
k k
k n
n n
C C
C

4. Nhị Thức nưu tơn: .


. . .
k n
n k
n k k
k k
n k n
n k
k
a b C a
b C a b
Tồng có n+1 số hạng .bậc của mỗi số hạng là n-k+k=n Số hạng tổng qt
1
. .
k n k
k k
n
T C a
b
C¸c vÝ dơ I. Giải pt, hệ pt, bất ph-ơng trình, hệ bất ph-ơng trình về đại số tổ hợp
Ví dụ 1. Gii phng trình: a,
1 2
3 2
6. 6.
9 14
x x
x
C C
C x
x
b,
2 1
5 5
5
25
x x
x
C C
C
VÝ dơ 2. Giải phương trình:
5 6
7
5 2
14
x x
x
C C
C
VÝ dơ 3. Hãy tìm số ngun dưong thỏa mã phương trình a,
4 3
2 1
1 2
5 4
n n
n
C C
A §S: n=11
b,
2 2
2 3
3 3
. 2
100
n n
n n
n n
n n
C C C C
C C
c,
1 2
2 4
... 2 243
n n
n n
n n
C C
C C
VÝ dô 4.
2 2
72 6
2
x x
x x
P A A
P
VÝ dơ 5. Giải hệ phương trình
2 5
90 5
2 80
y y
x x
y y
x x
A C
A C
§S: x=5 ,y=2 VÝ dơ 6. Giải bpt: a
2 1
2
3 10
n n
C n
C b
3 1
1 1
14 1
n n
n
A C
n §S: a
2 5
3 n
7 4
2 b
n VÝ dơ 7. Giải bất phương trình:
4 4
143 2
4
n n
A a
n P
4 3
4 1
24 23
n n
n n
A b
A C
§S:
9,5 2,5
a n
1 5
b n
VÝ dơ 8. Giải bất phương trình: a,
4 3
2 1
1 2
5 4
x x
x
C C
A b,
2 2
3 2
1 6
10 2
x x
x
A A
C x
ĐS: a,
5 11
x
b,
4 x
Bài tập

1. Giải các ph-ơng trình sau:


1
2 2
x 2 x
2A 50
A 2
x x
x 4
5 6
1 1
1 C
C C
Convert by TVDT
19

2. T×m k sao cho c¸c sè


k k 1
k 2 7
7 7
C ;C ;C
theo thø tù lËp thµnh mét cÊp sè céng.

3. Giải các bất ph-ơng trình sau:


1
4 3
2 n 1
n 1 n 2
5 C
C A
0, n 4
2
3 n 2
n n
A 2C
9n

4. Giải các hệ ph-ơng trình sau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoỏn v : . Chnh hp: T hp: Nh Thc nu tn: . Giải các ph-ơng trình sau: Tìm k sao cho các số Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các hệ ph-ơng trình sau: Giải các ph-ơng trình sau: Giải các bất ph-ơng trình sau: Giải các PT và hệ PT sau: Giải bất ph-ơng trì

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×