Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Nhận thức Nhân lực

Nhận thức Nhân lực

Tải bản đầy đủ - 64trang

Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Bảng 4.2: Sản lượng xuất khẩu gạo trực tiếp tại các thị trường
8
ĐVT: tấn Thị trường
2003 2004
2005 2006
Châu Á 269,469
71,104 144,408
84,159 Châu Phi
4,000 142,030
152,905 78,255
Châu Đại Dương -
- -
5,650 Châu Âu
245 - 118
3,234 Châu Mỹ
- -
- 5,000
Tổng 273,714
213,134 297,430
176,298 Thị trường chủ yếu của Công ty là Châu Á, luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng sau đó có xu hướng
giảm dần, vì Cơng ty chủ trương mở rộng sang các thị trường khác. Đó là thị trường Châu Phi, qua bốn năm liên tiếp Angimex đã tăng số lượng xuất, từ 1.46 tổng số lượng tiêu thụ năm 2003 tăng lên 44.39
vào năm 2006. Đến năm 2006, Công ty mở rộng sang hai thị trường mới là Châu Đại Dương với 5650 tấn và Châu Mỹ với 5000 tấn.

4.2. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty ANGIMEX


Để đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của Angimex, ta đánh giá trên hai mặt là công nghệ thông tin và website.
4.2.1. Công nghệ thông tin
Để có thể thấy được hiện trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin của một doanh nghiệp, ta có thể xem xét trên bốn nhân tố là nhận thức, nhân lực, nối mạng và nội dung. Đây còn được gọi là 4N trong thương mại
điện tử. Sau đây, ta sẽ xem xét ứng dụng công nghệ thông tin trong Công ty Angimex với 4N

4.2.2. Nhận thức


Ban giám đốc Công ty đã nhận ra vai trò quan trọng của cơng nghệ thơng tin, nên Cơng ty đã có những sự đầu tư thích hợp vào lĩnh vực này từ những năm trước đây. Đến hôm nay, công tác quản lý, kinh
doanh, nghiệp vụ của Cơng ty đã đi vào q trình ứng dụng công nghệ thông tin một cách thông suốt. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên cũng đã tham gia các khóa học tin học ngắn hạn nhằm nâng cao kỹ năng sử
dụng vi tính, kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.
Bảng 4.3: Danh mục đầu tư trang thiết bị của ANGIMEX 2007-2009
9
ĐVT: Triệu đồng
Stt Danh mục
Vốn đầu tư Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1 Đầu tư máy móc thiết bị
12.000 4.000
4.000 4.000
2 Nâng cấp trang thiết bị
9.000 3.000
3.000 3.000
3 Đầu tư công nghệ thông tin
3.000 1.000
1.000 1.000
Tổng cộng 24.000
8.000 8.000
8.000
8
Tổng hợp từ các Báo cáo của Công ty Cố phần Xuất Nhập An Giang
9
Nguồn: Bản công bố thông tin Công ty Xuất Nhập khẩu An Giang
GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền
Trang 31 Trang 31
31
Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất khẩu của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
Trong những ba năm tới, Công ty sẽ chi cho việc đầu tư công nghệ thông tin 3 tỷ đồng, trải đều qua ba năm. Việc đầu tư này cho thấy cơng ty có sự quan tâm cải tiến cơng nghệ thơng tin cho mình.
Chiến lược phát triển Cơng ty sau khi cổ phần có đề ra việc cần phải hồn thiện việc ứng dụng tin học vào chương trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiến lược nhân sự cũng đề cập đến vấn đề đào
tạo, nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Việc đề ra những chiến lược này cũng góp phần cho thấy sự quan tâm của Công ty đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kinh
doanh. Trong những năm qua Công ty đã thực hiện và chạy thử website của mình, đến nay, Cơng ty chuẩn bị đưa ra website chính thức hồn chỉnh sau một thời gian chạy thử, chỉnh sửa.

4.2.3. Nhân lực


Hiện nay, công việc quản lý công nghệ thông tin trong Cơng ty do phòng Phát triển chiến lược tiếp nhận. Công việc này được giao cho 01 nhân viên.
Bên cạnh đó, các nhân viên trong Cơng ty đều có khả năng sử dụng vi tính khá tốt. Năm 2005, Cơng ty đã hồn thành cơng tác đào tạo tin học cơ bản cho 90 cán bộ công nhân viên Công ty nhằm nâng cao
khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, với sự hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển công nghệ thơng tin NIIT – ANGIMEX. Cũng từ phía Trung tâm, Công ty được hỗ trợ tư vấn,
cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin viết phần mềm, thiết kế web, xây dựng giải pháp,.. khi có cần thiết.

4.2.4. Nối mạng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận thức Nhân lực

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×