Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiệu nhận biết:

Tải bản đầy đủ - 22trang

Cn thờm iu kin gỡ cỏc hỡnh sau l hỡnh ch nht ?HèNH CH NHT

HèNH BèNH HNH4. Hỡnh bỡnh hnh cú hai ng chộo l hỡnh ch nht.Chng hn :

chng minh t giỏc ABCD l hỡnh ch nht, ta cú th cú mt trong cỏch sau:1. T giỏc ABCD cú0

à =B

à =C

à = 90=>

At giỏc ABCDl hỡnh ch nht2. Hỡnh thang cõn ABCD cú = 90 => t giỏc ABCD l hỡnh ch nht

003. Hỡnh bỡnh hnh ABCD cú = 90 => t giỏc ABCD l hỡnh ch nht

4. Hỡnh bỡnh hnh ABCD cú AC = BD => t giỏc ABCD l hỡnh ch nht?2 Vi mt chic compa, ta s kim tra c hai on thng

bng nhau hay khụng bng nhau. Bng compa, kim tra t

giỏc ABCD cú l hỡnh ch nht hay khụng, ta lm th no?ABDC?3Cho hỡnh 86Aa. T giỏc ABCD l hỡnh gỡ? Vỡ sao?

B

MDb. So sỏnh cỏc di AM v BC

CHỡnh 86c. Tam giỏc vuụng ABC cú AM l ng trung tuyn ng vi cnh huyn.

Hóy phỏt biu tớnh cht tỡm c cõu b di dng mt nh lớ.?4Cho hỡnh 87a. T giỏc ABDC l hỡnh gỡ?vỡ sao?

b. Tam giỏc ABC l tam giỏc gỡ?

Hỡnh 87c. Tam giỏc ABC cú ng trung tuyn AM bng na cnh BC.

Hóy phỏt biu tớnh cht tỡm c cõu b) di dng mt nh lớ.

Trong mt tam giỏc vuụng, ng trung tuyn ng vi cnh

huyn bng na cnh huyn

Nu mt tam giỏc cú ng trung tuyn ng vi mt cnh bng

na cnh ú thỡ tam giỏc ú l tam giỏc vuụng.ABMCBi 1: Hon thnh s nhn bit hỡnh ch nht sau:T giỏcHỡnh

thang cõnHỡnh

bỡnh hnhCú 3 gúc vuụngCú 1 gúc vuụngHỡnh ch nhtCú 1 gúc vuụng

Cú hai ng chộo bng nhauHèNH CH NHT

1/. nh ngha :

A = B = C = D = 900

Tứ giác ABCD là hình chữ

nhật

<=>

2/. Tớnh

cht:

Trong hỡnh ch nht:

- Bn gúc bng nhau v bng 90o

- Cỏc cnh i song song v bng nhau.

- Hai ng chộo bng nhau v ct nhau ti trung im ca mi ng.

3/. Du hiu nhn bit :

- T giỏc cú ba gúc vuụng l hỡnh ch nht.

- Hỡnh thang cõn cú mt gúc vuụng l hỡnh ch nht .

- Hỡnh bỡnh hnh cú mt gúc vuụng l hỡnh ch nht .

- Hỡnh bỡnh hnh cú hai ng chộo bng nhau l hỡnh ch nht .

4/. nh lý ỏp dng vo tam giỏc vuụng.

+ Trong tam giỏc vuụng , ng trung tuyn ng vi cnh huyn

bng na cnh huyn.

+ Nu mt tam giỏc cú ng trung tuyn ng vi mt cnh bng

na cnh y thỡ tam giỏc ú l tam giỏc vuụng.Bi tp: Chọn câu trả lời đúng.

di ng trung tuyn ng vi cnh huyn ca mt tam giỏc

vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng bng 6cm v 8cm l bao nhiờu?

A. 3cm

D.7cm.B. 4 cmC.5cm6cmBi tp: Chọn câu trả lời đúng.

di ng trung tuyn ng vi cnh huyn ca mt tam giỏc

vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng bng 6cm v 8cm l bao nhiờu?

A. 3cm

B. 4 cm C C. 5cm

D.7cm.

Giải

B

p dng nh lý Py-ta-go trong tam giỏc

vuụng ABC

M

ta cú: BC2 = AB2 + AC2

BC2 = 62 + 82

?

BC2 = 36 + 64 = 100

=> BC = 10 (cm)

A

C

8cm

Tam giỏc ABC vuụng ti A cú AM l ng

trung tuyn ng vi cnh huyn BC nờn:

AM = BC : 2 = 10 : 2 = 5 (cm)

Vy: AM = 5cmHng dn hc sinh t hc nh:

V nh hc v nm vng:

-nh ngha, tớnh cht hỡnh ch nht.

-Du hiu nhn bit hỡnh ch nht.

-Cỏch v hỡnh ch nht.

-nh lớ ỏp dng vo tam giỏc vuụng.

+Lm bi tp: 58, 61, 63(SGK/99- 100)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dấu hiệu nhận biết:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×