Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Lịch sử nghiên cứu

Lịch sử nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 105trang

ta còn nhiều bất cập, lãng phí gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và môi

trường. Viện Địa chất và Khoáng sản (RIGMR ) với công trình: “Phát triển bền

vững các vùng đá vôi ở Việt Nam”, Hà Nội, tháng 10/2005 đã xuất bản thành

tài liệu với 3000 cuốn năm 2005. Tài liệu này đã khái quát được về đá vôi và

các vùng đá vôi ở Việt Nam, các quá trình Karst, giá trị của các vùng đá vôi,

ngoài ra tài liệu này cũng chỉ ra một số nguy cơ ở các vùng đá vôi và đưa ra

được một số giải pháp phát triển bền vững các vùng đá vôi ở nước ta. Trường

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thuộc Bộ Công Thương đã có báo cáo tổng

kết đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp khai thác hợp lí các mỏ đá lộ thiên ở Việt

Nam” do Thạc sĩ Hoàng Tuấn Chung làm chủ nhiệm đề tài...

Ở cấp địa phương thì trong những năm qua, hoạt động khai thác khoáng

sản trong đó có khai thác đá vôi đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp

lãnh đạo, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu. Do vậy, đã có nhiều đề tài

nghiên cứu về hiện trạng khai thác đá và những ảnh hưởng của nó đến môi

trường nói chung và môi trường tự nhiên nói riêng như: Đề án cải tạo phục hồi

môi trường của dự án: “Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường công

suất 35.000m3/năm” Do Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Bình Định triển khai. Đề tài luận văn Thạc sĩ: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt

động khai thác đá xây dựng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng ở huyện

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình” của Nguyễn Thị Thùy Linh - Khoa Môi trường - Đại

học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội. Đề tài “Đánh giá tác động môi trường

từ hoạt động khai thác đá vôi La Hiên” do Công ty Than nội địa thực hiện năm

2004...[25]. Tất cả các đề tài này đều chỉ ra rõ một vấn đề là hoạt động khai

thác, vận chuyển và chế biến đá có ảnh hưởng rõ rệt tới môi trường, tới sinh

thái-cảnh quan khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người lao

động và dân cư khu vực xung quanh..

Tại Hải Dương, cũng có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo,

phóng sự, dự án quan tâm đến chất lượng môi trường, hoạt động khai tháckhoáng sản như: Đề tài: “Điều tra đánh giá các yếu tố gây sự suy thoái ô nhiễm

tài nguyên nước dưới đất, đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới

đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Hội Địa chất tỉnh Hải Dương đang thực

hiện [13]; Đề tài: “Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước và đánh giá khả

năng tiếp nhận ô nhiễm môi trường của các nhánh sông chính trên địa bàn tỉnh

Hải Dương” do Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thực hiện [22];

Dự án: “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và bảo vệ môi trường

tỉnh Hải Dương đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020“, dự án do kĩ sư Vũ Bảo

Dương - Giám đốc Sở KHCN và môi trường tỉnh Hải Dương thực hiện trong

thời gian 1998 - 1999; Dự án “Cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường xã Hưng

Thịnh huyện Bình Giang”, mô hình này cũng đã được nhân rộng trên quy mô

toàn tỉnh Hải Dương. Dự án “Cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá vôi núi Voi

thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương“ do Công ty Cổ phần tư vấn

thiết kế xây dựng và thương mại Hải Dương thực hiện. Đề tài luận văn Thạc sĩ:

“Áp dụng chính sách công nghệ để giải quyết xung đột môi trường trong hoạt

động khai thác mỏ (nghiên cứu trường hợp các mỏ đá vôi tại huyện Kinh Môn,

Hải Dương)" - Vũ Văn Cường - Trường Đại học KHXH & NV- ĐHQG Hà

Nội. Luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Thị Tuyền - 2014 “Tìm hiểu tác động

của sản xuất xi măng huyện Kinh Môn, Hải Dương". Đề tài “Khảo sát hiện

trạng quản lí chất thải rắn trên địa bàn huyện Kinh Môn, Hải Dương và đề

xuất biện pháp giảm thiểu". Đề tài: "Đánh giá thực trạng, biện pháp khai thác

khoáng sản, hiện trạng môi trường và công tác cải tạo, phục hồi môi trường

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Kinh Môn và thị xã

Chí Linh, tỉnh Hải Dương và kiến nghị các biện pháp thực hiện" của Chi cục

Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thực

hiện năm 2014...[5].

Mỗi đề tài nghiên cứu, dự án hay báo cáo đều có cách nhìn nhận và đánh

giá về hiện trạng môi trường, sự tác động của hoạt động khai thác đá vôi đốivới môi trường và cảnh quan ở những góc độ khác nhau. Trên cơ sở kế thừa

phát huy những kết quả đó, luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu ảnh hưởng của

hoạt động khai thác đá vôi đến môi trường tự nhiên huyện Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương” góp phần bổ sung cơ sở lí luận và thực tiễn vào hệ thống các

chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá vôi, cũng

như làm rõ hơn ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn huyện

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Qua đó đưa ra được một số biện pháp giảm thiểu ô

nhiễm đảm bảo cho sự phát triển bền vững môi trường trên địa bàn huyện…

6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu

6.1. Quan điểm nghiên cứu

6.1.1. Quan điểm hệ thống

Mọi sự vật, hiện tượng đều có mối liên hệ biện chứng tạo thành một

chỉnh thể thống nhất và hoàn chỉnh gọi là một hệ thống. Hệ thống ấy bao gồm

cấp thấp hơn và có quan hệ tương hỗ với nhau. Hệ thống tự nhiên và hệ thống

kinh tế - xã hội vừa có sự tách biệt, vừa có mối quan hệ tương hỗ. Đây là quan

điểm chủ đạo khi nghiên cứu đề tài, vận dụng quan điểm hệ thống vào xem xét

tác động của hoạt động khai thác đá vôi tới môi trường tự nhiên và cảnh quan

thiên nhiên địa phương.

6.1.2. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ

Khi nghiên cứu bất kì một đối tượng nào của địa lí ta đều phải xét gắn

liền với một lãnh thổ cụ thể và mối quan hệ với các đối tượng địa lí trong lãnh

thổ. Huyện Kinh Môn là một huyện có diện tích tương đối lớn trong tỉnh và

quan trọng là một huyện tập trung lớn nguồn tài nguyên đá vôi của tỉnh và hiện

nay hoạt động khai thác ở mức độ cao nên có sự tương tác mạnh mẽ giữa các

hoạt động của con người và môi trường tự nhiên và cảnh quan trong phạm vi

lãnh thổ của huyện..

6.1.3. Quan điểm môi trường sinh thái

Quan điểm môi trường sinh thái ngày càng được ứng dụng nhiều trong

nghiên cứu mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tự nhiên với nhauvà với các hoạt động của con người. Trong nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt

động khai thác đá vôi đến môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên nhất

thiết cần sử dụng quan điểm môi trường sinh thái để làm rõ nguyên nhân và hậu

quả phát sinh.

6.1.4. Quan điểm phát triển bền vững

Khái niệm phát triển bền vững ra đời trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm phát

triển của các nước, phản ánh xu thế phát triển của thời đại và định hướng tương

lai. Nghiên cứu theo quan điểm phát triển bền vững có thể xem vừa là quan

điểm, vừa là nhiệm vụ nghiên cứu.

6.2. Phương pháp nghiên cứu

6.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu

Đây là phương pháp cần thiết trong vấn đề tiếp cận và nghiên cứu đề tài.

Các tài liệu cần thu thập gồm: Các dự án, báo cáo, đề tài đã được nghiên cứu về

vấn đề khai thác khoáng sản, khai thác đá vôi trong nước cũng như của Hải

Dương. Bản đồ, lược đồ khu vực nghiên cứu, khu vực khai thác, sông ngòi, bản

đồ khí hậu thủy văn, bản đồ mật độ dân cư, bản đồ các ngành kinh tế… của tỉnh

Hải Dương.

Đặc biệt để xác định ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá vôi đến môi

trường tự nhiên huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo không gian, đề tài cần

có lược đồ các điểm quan trắc nguồn nước, không khí trên địa bàn huyện Kinh

Môn, xung quanh các điểm mỏ khai thác và các số liệu thống kê, bảng biểu tại

các điểm quan trắc về hiện trạng môi trường tự nhiên huyện Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương...

Để thực hiện đề tài, cần phải có các tài liệu, thông tin liên quan từ nhiều

nguồn khác nhau, như: các số liệu điều tra, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi

trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm nước sạch và vệ sinh

môi trường tỉnh Hải Dương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tài liệu về địa lí địa phương

của Sở giáo dục, các nguồn thông tin trên sách báo, trên mạng Internet...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×