Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Lê Thị Tường Yên, Cao Thanh Ngọc, Nguyễn Trường Son (2011),

Lê Thị Tường Yên, Cao Thanh Ngọc, Nguyễn Trường Son (2011),

Tải bản đầy đủ - 151trang

TIENG ANH

38. A l v a roM o n t e r ro s a - C a s t r o ,etal(2013),“Prevalence ofinsomniaandrelated factors in a large mid-aged female Colombian sample”, M a t u r i t a s ,

74(4), pp.346-351.

39. C h o b a n i a n AV. , e t a l ( 2 0 0 3 ) , “Seventh report of the Joint National

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High

Blood Pressure”. Hypertension, 42, pp. 1206-1252.40. C re a s m a n Wi l l i a m T. ( 2 0 0 9 ) , “Revised FIGO staging for carcinoma

ofthe vulva, cervix and endometrium”, International Journal of Gynecologyand Obstetrics, 105, pp.103-104.

41. C u a d ro s J L . , e t a l ( 2 0 1 2 ) , “Perceived stress, insomnia and related

factors in women around the menopause”, Maturitas, 72(4), pp.367-372.

42. E l i a s s c n ,etal(2006),“Adult weight change and risk ofpostmenopausalbreast cancer”, Journal of the American Medical Association, 296(2),

pp. 193-201.

43. E l l e n B . G o l d ( 2 0 11 ) , “The Timing of the Age at Which Natural

Menopause Occurs, Obstet Gynecol Clin North Am, 38(3), pp.425-440.44. G e n a z z a n i A R . , e t a l ( 2 0 0 6 ) , “The European Menopause Survey

2005:

women’s perceptions on the menopause and postmenopausal hormone

therapy”, Gynecol Endocrinol, 22, pp.369-375.45. H a i n e s C J . , e t a l ( 2 0 0 5 ) , “Prevalence of menopausal symptoms in

different ethnic groups of Asian women and responsiveness to therapy

with three doses of conjugated estrogens/ medroxyprogesterone acetate:

the Pan-Asia Menopause (PAM) study”, Maturitas, 52, pp.264-276.46. H a n n a X u , e t a l ( 2 0 1 2 ) , “Are hot flashes associated with sleep

disturbance during midlife? Results from the STRIDE cohort study”,

M a t u r i t a s , 71(1), pp.34-38.

47. H a r d i pKaurDhillon,etal(2005),“Sexual function inmenopausal

women in Kelantan, Malaysia”, Maturitas, 52(3-4), pp.256-263.

48. H o P h a m LT. , e t a l ( 2 0 0 9 ) , “Prevalence and risk factors of

radiographicvertebral fracture in postmenopausal Vietnamese women”, Bone, 45(2),

pp. 213-217.

49. J o n e s , e t a l ( 2 0 1 2 ) , “Menopause and the influence of culture: another

gap for Indigenous Australian women?”, BMC Women's Health, 1 2 : 4 3 .

50. K - E .HuangandR.Baber(2010),“Updatedclinicalrecommendations

for the use of tibolone in Asian women”, Climacteric, 13(4), pp.317-327.51. L a m b r i n o u d a k i L . , e t a l ( 2 0 1 4 ) , “Vertebral fracture prevalence

among

Greek healthy middle-aged postmenopausal women: association with

demographics, anthropometric parameters and bone mineral density”,Spine J . , pii: S 1529-9430(14)00773-6.

52. L l a n e z aP. ,etal( 2 0 11 ) ,“Sexual function assessment inpostmenopausal

women with the 14-item changes in sexual functioning questionnaire” . JSex Med, 8 (8), pp. 2144-2151.53. M a k b u l e N e s l i s a h Ta n ( 2 0 1 4 ) , “The effect of physical activity and

body

mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross-sectional

study in primary care”, BMC Women's Health, 1 4 : 3 8 .54. M a s u m i A r a k a n e , e t a l ( 2 0 11 ) , “Factors relating to insomnia during

the

menopausal transition as evaluated by the Insomnia Severity Index”,Maturitas, 69(2), pp. 15 7 - 1 61.55. M e e t a , e t a l ( 2 0 1 3 ) , “Clinical practice guidelines on menopause: Anexecutive summary and recommendations”, J M i d l i f e H e a l t h , 4(2),

pp.77-106.

56. O r n a t L . , e t a l , ( 2 0 1 2 ) , “Sexual function, satisfaction with life and

menopausal

symptoms in middle-aged women”, M a t u r i t a s , 75(3), pp.261-269.57. O y a O z d e m i r a n d M e l t e m C o l , ( 2 0 0 4 ) , “The age at menopause

and

associated factors at the health center area in Ankara, Turkey”, M a t u r i t a s ,

49(3), p.211-219.58. P e t e r C h e d r a u i , e t a l ( 2 0 0 7 ) , “Assessing menopausal symptoms

among

healthy middle aged women with the Menopause Rating Scale, M a t u r i t a s ,

57(3), pp.271-278.

59. R i i t t a L u o t o ( 2 0 0 9 ) , ‘ ‘Hot flushes and quality of life during

menopause,”

B M C Wo m e n ’s H e a l t h , 9 (13).60. S a n d r a M a c k e y, e t a l ( 2 0 1 4 ) , “Knowledge, Attitudes, and Practices

Associated With Menopause: A Multi-ethnic, Qualitative Study inSingapore”, H e a l t h C a r e f o r Wo m e n I n t e r n a t i o n a l , 35, pp.512528.

61. S e v i lHakimi,etal(2014),“Perceived Concerns of AzeriMenopausal

Women in Iran” I r a n R e d C r e s c e n t M e d J , 16(5), e 11771.62. S i o b a n D. H a r l o w, e t a l ( 2 0 1 2 ) , “Executive Summary of the Stages

of

Reproductive Aging Workshop+10: Addressing the Unfinished Agenda ofStaging Reproductive Aging”, J C l i n E n d o c r i n o l M e t a b , 97(4), pp.l

1591168.63. S o n g Y. , M a n s o n J E . , e t a l ( 2 0 0 7 ) , “Insulin sensitivity and insulin

secretion determined by homeostasis model assessment and risk of

diabetes in a multiethnic cohort of women: the Women’s Health Initiative

Observetional Study”, D i a b e t e s C a re , 30 (7), pp.l747-1752.64. Wa l t e r A. R o c c a , e t a l ( 2 0 11 ) ,“Oophorectomy, menopause,estrogen

treatment, and cognitive aging: clinical evidence for a window of

opportunity” B r a i n R e s , 1379, pp.188-198.

65. X i a o v a n Wu ,etal(2014),“Age at Menarche and NaturalMenopause

and Number of Reproductive Years in Association with Mortality: Results

from a Median Follow-Up of 11.2 Years among 31,955 Naturally

Menopausal Chinese Women”, P I o s O n e , 9(8), el30673.

66. Z o h re h Ya z d i , e t a l ( 2 0 1 3 ) , “Influence of Sleep Disturbances on

Qualityof Life of Iranian Menopausal Women”, P s y c h i a t r y J o u r n a l , Volume

2013, Article ID 907068.Phụ lục.Bộ CÔNG CỤ ĐIÈU TRA

Mã phiếu:

PHIÉU SỐ 1:

PHIÉU PHỎNG VẤN VỀ KIẾN THỨC VÀ sức KHỎE PHỤ NỮ MÃN KINH

TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG...................................... .....................MãThôn:.................................................Mãvà tên ĐTV:................... ..................MãHo và tên PN:............................Stt 11

4

5C ÂCHUNG

U HỞI

TRẢ LỜI

ẦN 1: THÔNG TIN

CÂU HỞI

TRẢ LỜI

(Không nhớ ghi 99)

7 . Chị CÓ kinh lần đàu năm bao nhiêu

Chị bao nhiêu tuổi?

tuồi?

1

8. . Chu

1. < 28 ngày 3. > 35 ngày

Chị là

kỳngười

kinh dân

của tộc

chịnào?

dài bao nhicu

1. Kinh 4. Nùng

2. 28 - 35 ngày 4. Không đều

ngày?

2. Tày 5. H’mông

9 . Số ngày cỏ kinh là mấy ngày?

1. < 3 ngày 3. > 7 ngày

3. Dao

6. ngày

Khác4.(ghi

rõ)....................................

2. 3-7

Thất

thường

. Trình độ học vấn cao nhất của

1. Không đi học

O Chị có biến đổi (rối loạn tiền màn

(Không nhớ ghi 99 và chuyến C 1 2 )

chị?

2. Tiểu học

( C h từ

i 1năm

l ự abao

c hnhiêu

ọ n ) tuổi?

kinh)

học cơ sờ

l . Nếu có biến đồi, là nhừng biến đổi 3. Trung

1.

Vòng

hơn

4. Trung họckinh

phổthưa

thông

gì?

2. Vòng kinh dày hơn

5. Trung học chuyên nghiệp trờ lên

3. Lượng máu ra nhiều hơn

. Nghề nghiệp chính hiện nay

1. Nông/lâm/ngư nghiệp

4. Khác (ghi rõ)..........................................

của chị?

2.

Thợ

thủ công,

công

nhân

(Không

nhớ

ghi 99)

1 2 Chị

( C hmàn

ỉ 1 kinh

l ự a từ

c hnăm

ọ n ) bao nhiêu tuổi

3. Buôn bán/kinh doanh

(không có kinh trong vòng 1 năm)?

4. Công chức/viên

(Khôngchức

nhớ ghi 99)

1 3 Chị kết hôn làn đàu năm bao nhiêu

5. Nội trợ

tuổi?

6. Khác (ghi rõ).................................

(Không nhớ ghi 99, chưa có thai ghi 88

1. 4 Chị

Điềucókiện

tế gia

thai kinh

lần đàu

nămđình

baochị

nhiêu

1. Nghèo

năm 2014?

tuồi?

2. Cận nghèo

(Không nhớ ghi 99, chưa cỏ thai ghi 88

1 5 Chị có thai lằn cuối năm bao nhiêu

3. Không nghèo

. tuổi?

Tinh trạng hỏn nhân của chị 1. Sống với chồng 4. Góa

1 6 Chị

mang thai bao nhiêu lần?

\ (Không nhớ ghi 99, chưa có thai ghi 8

hiệnđãnay?

2. Ly di 5. Khác (ghi rõ)...................................1 7 Chị đã nạo hút thai mấy lần?

8.3. Ly thân (Không nhớ ghi 99, chưa có thai ghi 88Chị bị sảy thai mấy lần?

1 9 Chị có mấy con (tính con sống tới] (Không nhớ ghi 99, chưa có thai ghi 8

] (Khổng nhớ ghi 99, chưa có con ghi 8thời điểm hiện tại)?

2 0 Chị đà bao giờ bị viêm phần phụ 1. Đã từng

chưa?

2. Chưa từng

3. Không nhớ

2 1 Chị đã từng dùng thuốc tránh thai

1. Đã

1 từng

chưa?

2. Chưa

4 từng - ỳ C h u y ể n C 2 3

2 2 Nếu đã từng dùng thuốc tránh thai,

1. Dưới

6 5 nămTCÂU HỞITRẢ LỜI3. Chị cho biết khái niệm về màn kinh 1. Không còn hành kinh

là gì?

2. Không còn là phụ nữ

( Đ T V k h ô n g đ ọ c , c â u h ỏ i 1 3. Khác (ghi rõ:.........................................)

lưa

4. Không biết

4. Theo

c h ọ n )chị, mãn kinh có ảnh hường 1. Dỗ rụng răng

như thế nào tới sức khỏe phụ nữ?

2. Dỗ bị viêm sinh dục

3. Dề bị khô da

( Đ T V k h ô n g đ o c , c â u h ỏ i 4. Dề bị bco

nhiều

l ư a 5. Bị yếu đi

chọn)

6. Trở nên khó tính

7. Dỗ bị ung thư sinh dục (K vú, K tử cung)

8. Dỗ bị gày xương

9. Dỗ bị tăng huyết áp

10. Khác (ghi rõ:..................................)

11. Không có ảnh hưởng gì

12. Không biết

S. Theo chị, lý do gây suy giảm sức 1. Do nhiều tuổi

khoe trong thời kỳ mãn kinh là gì?

2. Do cơ thể suy yếu

3. Do buồng trứng giảm chức năng

( Đ T V k h ô n g đ o c , c â u h ỏ i 4. Khác (ghi rõ:..........................................)

nhiều

l ư a 5. Không biết

họn)

6. cChị

hãy kể một số bệnh do mãn kinh 1. Loãng xương

mà chị biết?

2. Ung thư3. Viêm sinh dục - tiết tiêu

( Đ T V k h ô n g đ o c , c â u h ỏ i 4. Khác (ghi rồ:..........................................)

nhiều

lưa

5. Không biết

họn)

7. cTheo

chị, lý do gì khiến phụ nữ mãn 1. Do nghĩ là mình đã già, ít chú ý đến vệ sinh

kinh dề bị viêm đường sinh dục - 2. Do già, nên dễ mắc bệnh

tict niệu?

3. Do thiếu chất tiết của buồng trứng

( Đ T V k h ô n g d ọ c , c â u h ỏ i 4. Khác (ghi rồ:..........................................)

nhiều

l ư a 5. Không biết

8. Theo

c h ọ n chị,

)

đê phòng bệnh bệnh viêm 1. Rửa

1 âm hộ thường xuyên

nhiễm đường sinh dục - tiết niệu 2. Dùng

4 thuốc nội tiết

trong thời kỳ mãn kinh thi người phụ 3. Uống

7 kháng sinh9. Theo chị, đế cải thiện sức khỏe tuổi 1. Dùng thuốc nội tiết

mãn kinh thì người phụ nữ cần phải 2. Uống nhiều nước

làm gì?3. Ản nhiều cá

4. Ản ít thịt/trứng(ĐTV không doc, câu hỏi nhiều lưa 5. Ản giảm muối

chọn)6. Ãn nhiều chất khoáng

7. Ản kiêng mờ động vật

8. Ăn nhiều rau

9. ít đi lại đề phòng ngã

10. Khôns ngủ nhiều

11. Luyện tập thường xuyên

12. Tăng cường giao lưu với bạn bè

13. Khác (ghi rồ:.........................................)

14. Không biết0. Nhờ đâu mà chị hiểu biết về tiền

mãn kinh và mãn kinh?1. Qua đài 5. Hội phụ nữ

2. Qua ti vi 6. Hội người cao tuổiT (ĐTV k h ôC

H câu

Ở I hói nhiều lưa 3. Qua báo chí 7. Khác

TRẢ

ỜI

(ghiLrõ:................................)gU

doc,

3 1 chọn)

Trong vòng 12 tháng qua, chị 1. Bốc4.hỏa

Cán12.

bộ yĐau

tế 8.khớp

Không được tiếp cận

PHÀN

4: biểu

TÌNH

TRANG

súcsốKHỞE

có các

hiện

nào trong

2. Đổ mồ hôi đêm 13. Đau lưng

các biểu hiện sau đây không? 3. Hồi hộp 14. Đau nhức chân tay

4. Chóng mặt 15. Tiểu nhiều lần

(ĐTV đọc, câu hỏi

5. Rối loạn giấc ngủ 16. Tiểu không tự chủ

n

c hhọi ềnu) l ự a

6. Hay phiền muộn 17. Tiểu đêm

7. Dỗ cáu gắt 18. Khô âm đạo

8. Mệt mỏi 19. Đau khi giao hợp

9. Khó tập trung 20. Không có biểu hiện gì

10. Hay quên 21. Không biết

11. Đau đầu

3 2 Chị có mắc các bệnh nội tiết 1. Có

không?

2. Không - ỳ C h u y ể n C 3 4

3. Không nhớ *9 C h u y ế n C 3 4

3 3 Nếu có, là bệnh gì?

................................................................................................................3 4 Chị cỏ mắc các bệnh mạn tính 1. Có

không?

2. Không1- ỳ K ế t t h ú c p h ỏ n g v ấ n

3. Không nhớ - ỳ K ế t t h ú c p h ỏ n g v ấ n

4

3 5 Nếu có, là bệnh gì?8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lê Thị Tường Yên, Cao Thanh Ngọc, Nguyễn Trường Son (2011),

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×