Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Phạm Thùy Dương, Nguvễn Bích Vân và Hồ Phạm Thục Lan (2013),

Phạm Thùy Dương, Nguvễn Bích Vân và Hồ Phạm Thục Lan (2013),

Tải bản đầy đủ - 151trang

7. N g u y ễ n T h ị Mỹ H ạ n h v à V õ M i n h Tu ấ n ( 2 0 0 9 ) , “Tỷ lệ và các

yếutốliên quan của rối loạn trầm cảm ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh”. Tạp chí Yhọc thành phổ Hồ Chi Minh, 13(1), tr.87-91.8. C h â u N g ọ c H o a ( 2 0 0 5 ) , “Các yêu tô nguy cơ mạch vành ở phụ nữ

mãn

kinh”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 9(1), tr.49-53.\

9. N g u y ễ n V ă n H u o n g ( 2 0 1 4 ) , “Một số đặc điểm lâm sàng và sinh hóa

máu của phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh sống ở miền Trung khám địnhkỳ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Y học dự phòng, tập

XXIV, số 1(149).

10. Lê N g u y ễ n T h ù y K h a n h ( 2 0 0 6 ) , ‘ ‘Khảo sát mật độ xương bằng

phươngpháp hấp thụ X quang năng lượng kcp ở bệnh nhân dùng Corticosteroidđường uống kéo dài”, Tạp chi Y học thành phố Hồ Chi Minh, 10(3),

tr. 167-173.

11. Nguyễn Trung Kiên (2007), “Nghiên cứu một số chỉ sổ sinh học và mốitương quan giữa các chi số này ở phụ nữ mãn kinh cần Thơ”, Luận án

tiến sĩ y học chuyên ngành sinh lý học, trường Đại học Y Hà Nội.

12. N g u v ễ n T h ị H u v ề n L i n h , Đ ỗ Q u a n H à , L ư u T h ị H ồ n g

(2013),“Mộtsố rối loạn thường gặp và mối liên quan giữa kiến thức, thực hành của phụ

nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh”, Tạp chí Phụ sàn, 11(2), tr. 108-112.13. N g u y ễ n T h ị N g ọ c L i n h ( 2 0 0 8 ) , “Rối loạn chuyển hóa Lipid vàLipoprotein ở bệnh nhân hội chứng thận hư”, Tạp chí Y học thành phố HồChỉ Minh, 12(1), tr.25-29.

14. Tr ầ n T h ị U y ê n L i n h v à cs ( 2 0 1 2 ) , “Tỷ lệ loăng xương và các yếu

tố

nguy cơ trên phụ nữ mãn kinh và nam giới ^50 tuổi điều trị tại khoa Lãobệnh viện nhân dân Gia Định”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh,

16(1), tr.271-277.

15. Tr ầ n T h ị L ọ i v à L ê V ă n H i ề n ( 2 0 0 4 ) , “Khảo sát tỷ lệ hiện mắc

viêm

âm đạo ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạpchi Y học thành pho Hồ Chí Minh, 8(1), tr. 106-110.16. Tr ầ n T h ị L ọ i v à N g u y ễ n T h ị L a n P h ư ơ n g ( 2 0 11 ) , “Tỷ lệ và

cácyếutốliên quan của rối loạn vận mạch và tiết niệu sinh dục ớ phụ nữ từ 40-60tuổi tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai”, Tạp chí Y học thành phổ HồChí Minh, 15(1), tr.181-185.17. Tr ầ n T h ị L ọ i v à Tr ầ n L ệ T h ủ y ( 2 0 0 4 ) , “Tuổi mãn kinh và mối

liên

quan với các yếu tố kinh tế xã hội”, Tạp chí Y học thành phố Hồ ChíMinh, 8(1), tr. 100-105.18. P h ạ m H ù n g L ự c (2008), “Chi số huyết áp, lipid máu trên phụ nữ mãnkinh ớ Cần Thơ, năm 2006”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chi Minh,

12(4), tr. 148-151.

19. Tr u o n g Tu y ế t M a i , Tr ư ơ n g H o à n g K i ê n v à N g u v ễ n C ô n g

Khẩn

( 2 0 1 4 ) , “Một số yếu tố nguy cơ rối loạn đường huyết của người trưởng

thành 40-69 tuổi tại một số phường thuộc thành phố Hạ Long”, Tạp chí Ytế cộng cộng, (32), tr.35-41.20. L ê H o à i N a m v à C h â u N g ọ c H o a ( 2 0 11 ) , “Tần suất mới mắc đái

tháođường ở phụ nữ mãn kinh có hội chứng chuyển hóa”, Tạp chí Y học thànhphố Hồ Chí Minh, 15(1), tr.227-230.

21. Hồ Thị Ngân (2009), “Thực trạng và một số chi tiêu sinh học cùa phụnữ thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh ở Nghệ An ”, Luận văn thạc sĩ Sinh

học, trường Đại học Vinh.22. Phùng Đức Nhật (2014), Thừa cân héo phì ở trẻ mẫu giảo quận 5 thànhphố Hồ Chí Minh và hiệu quả giáo dục sức khỏe, Luận văn tiến sĩ y học,

trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.23. N g ô V ă n Q u v ề n v à N g u y ễ n T h y K h u ê ( 2 0 11 ) , “Đánh giá chất

lượng

cuộc sổng ở bệnh nhân loãn xương sau mãn kinh”, Tạp chỉ Y học thànhphố HỒ Chí Minh, 15(4), tr. 142-148.24. N g u y ễ n D u v T à i v à cs ( 2 0 0 9 ) , “Hiệu quả của điều trị nội tiết tố ở

phụ

nữ tiền mãn kinh-mãn kinh ở thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Y họcthành phổ Hồ Chí Minh, 13(1), tr.170-179.25. N g u y ễ n D u y T à i v à L ê T h ị K i m Tu y ế n ( 2 0 1 0 ) , “Tỷ lệ phết tế

bàocổtửcung bất thường và các yếu tố liên quan ở phụ nữ 18-60 tuổi tại huyệnBình Chánh năm 2008”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 14(1),

tr.333-340.26. N g u y ễ n D u y T à i và N g u y ễ n T h u ý N g a ( 2 0 0 8 ) , “Hiệu quả điều

trịtăngsinh đơn giản điển hình nội mạc tử cung bằng progestin”, Tạp chí Y họcthành pho Hồ Chỉ Minh, 12(1), tr. 152-156.27. N g u y ễ n D u y T à i , V õ K i m C á t Tu y ề n ( 2 0 1 3 ) , “Sự hiểu biết và

thực

hành vệ sinh kinh nguyệt cúa nữ sinh trường trung học cơ sở DưỡngĐiềm, tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí Y học thành phổ Hồ Chi Minh, 17(1),

tr.7-10.

28. P h ạ m V ă n T á m ( 2 0 0 6 ) , “ Thực trạng sức khỏe sinh sản phụ nữmãnkinhtại huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương”, Luận văn thạc sĩ y khoa chuyên

ngành y tế công cộng, trường Đại học Y Thái Bình.29. N g ô L ê P h ư ơ n g T h ả o và N g u y ễ n N g ọ c T h o a ( 2 0 0 5 ) , “Giá trị

củasiêuâm trong đánh giá tăng sinh nội mạc tử cung ở tuổi quanh mãn kinh”, Tạpchí Y học thành phổ Hồ Chí Minh, 9( 1), tr. 160-166.30. N g u y ễ n Đ ì n h P h ư ơ n g T h ả o và cs ( 2 0 1 2 ) , “Khảo sát các dấu hiệu

rốiloạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại thành phố Huế 2012”, Tạp chi Phụsản, 10(4), tr. 15-22.

31. N g u y ễ n V ă n T h ọ v à cs ( 2 0 1 0 ) , “Khảo sát mật độ xương bằng

phương

pháp hấp thụ X quang năng lượng kép ớ bệnh nhân dùng kéo dài

Corticosteroid đường hít”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chi Minh, 1 4 ( 1 ) ,

tr.21-27.32. Tông cục Thông kê (2013), Niên giảm thông kê năm 2013, Nhà xuât bản

Thống kê.

33. Tổng cục Thống kê (2012), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hỏagia đình thời điểm ỉ/4/2012 - Các kết quả chủ yếu.

34. Tổng cục Thống kê (2010), Tổng điểu tra Dân số và Nhà ở Việt Namnám 2009: Kết quả toàn bộ, Nhà xuất bẳn Thống kê.35. N g u y ễ n Q u ố c Tu ấ n v à L ê T h ị H u o n g ( 2 0 1 2 ) , “Nghiên cứu đặc

điểm

lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ung thư nội mạc tử cung tại bệnh việnPhụ sản Trung ương trong 3 năm 2008-2010”, Tạp chí Phụ sản, 10(2),

tr. 117-124.36. ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (2004), Nghiên cứu tăng huyết ápvà bệnh mạch vành ở phụ nữ mãn kinh, đề tài cấp bộ.

37. Lê Thị Tường Yên, Cao Thanh Ngọc, Nguyễn Trường Son (2011),

“Mối tương quan giữa siêu âm định lượng và hấp thụ năng lượng tia X

kép trong chẩn đoán bệnh loãng xương ở phụ nữ trên 60 tuổi có yếu tố

nguy cơ”, Tạpchí Y học thành phổ H ồ Chí Minh, 15(1), tr. 137-144.TIENG ANH

38. A l v a roM o n t e r ro s a - C a s t r o ,etal(2013),“Prevalence ofinsomniaandrelated factors in a large mid-aged female Colombian sample”, M a t u r i t a s ,

74(4), pp.346-351.

39. C h o b a n i a n AV. , e t a l ( 2 0 0 3 ) , “Seventh report of the Joint National

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High

Blood Pressure”. Hypertension, 42, pp. 1206-1252.40. C re a s m a n Wi l l i a m T. ( 2 0 0 9 ) , “Revised FIGO staging for carcinoma

ofthe vulva, cervix and endometrium”, International Journal of Gynecologyand Obstetrics, 105, pp.103-104.

41. C u a d ro s J L . , e t a l ( 2 0 1 2 ) , “Perceived stress, insomnia and related

factors in women around the menopause”, Maturitas, 72(4), pp.367-372.

42. E l i a s s c n ,etal(2006),“Adult weight change and risk ofpostmenopausalbreast cancer”, Journal of the American Medical Association, 296(2),

pp. 193-201.

43. E l l e n B . G o l d ( 2 0 11 ) , “The Timing of the Age at Which Natural

Menopause Occurs, Obstet Gynecol Clin North Am, 38(3), pp.425-440.44. G e n a z z a n i A R . , e t a l ( 2 0 0 6 ) , “The European Menopause Survey

2005:

women’s perceptions on the menopause and postmenopausal hormone

therapy”, Gynecol Endocrinol, 22, pp.369-375.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạm Thùy Dương, Nguvễn Bích Vân và Hồ Phạm Thục Lan (2013),

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×