Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
■ Kinh H'Mông BTày ■ Dao Các DTTS khác

■ Kinh H'Mông BTày ■ Dao Các DTTS khác

Tải bản đầy đủ - 151trang

-61-H’Mông (21,9%), Dao (22,2%), Tày (23,7%) và các nhóm dân tộc thiểu số

khác (26,7%).

rBang 3.3. Tinh trạng hôn nhân của đôi tượng nghiên cứu

Tình trạng hôn nhânSỐ lưọtigTỷ lệ (%)Đang có chồng34987,0Ly d ị4310,7Ly thân51,3Goá41,09401ÍT' ^Tông100,0Kết quả điều tra về tình trạng hôn nhân của phụ nữ trong nghiên cứu

này cho thấy có 87,0% đối tượng nghiên cứu hiện đang sống với chồng,

10,7% đã ly dị, 1,3% ly thân và 1,0% còn lại góa chồng.

■ NghèoCận nghèoKhông nghèoBiểu đồ 3.3. Điều kiện kinh tế HGĐ của đỗi tượng nghiên cứu (n=401)-62-Có 51,4% phụ nữ trong nghiên cứu này sống trong gia đình thuộc hộ

nghèo, 17,7% có điều kiện kinh tế thuộc hộ cận nghèo và 30,9% có điều kiện

kinh tế không nghèo..1.2.63Đặc điểm, tiền sử san khoa và một sổ hệnh có liên quan

Bảng 3.4. Tuổi có kinh lần đầu của đối tượng nghiên cứu

-m Ả • r 1 • I 1 À -»ẦI uôi có kinh lan đau-SỐ lượngTỷ l ệ ( % )Dưới 13 tuổi10927,2Từ 13 đến 18 tuổi29072,3Trên 18 tuổi

r-M-í XTông0,52

401100,0Kết quả bâng trên cho thấy có 72,3% phụ nữ trong nghiên cứu này có

kinh lần đầu ở độ tuổi từ 13-18 tuổi. Tuy vậy có 27,2% phụ nừ có kinh lần

đầu khi chưa đến 13 tuổi và 0,5% phụ nữ có kinh lần đầu khi trên 18 tuổi.

rBủng 3.5. Độ dài của chu kỳ kinh của đôi tượng nghiên cứu

Đô dàỉ của chu kv kỉnhSỐ l ư ọ Ti gTỷ lệ (%)Dưới 28 ngày33984,5Từ 28 đến 35 ngày5914,7Trên 35 ngày30,89

rwi ATông401100,0Có 84,5% phụ nữ được phỏng vân cho biêt độ dài chu kỳ kinh của họ

khi còn kinh là dưới 28 ngày. 14,7% có độ dài của chu kỳ kinh từ 28-35 ngày

và chỉ có 0,8% trên 35 ngày. Không có phụ nừ nào có chu kỳ kinh không đều.I < 2 con3-5 con64■ > 5 con

--Biêu dô 3.4. Sô con hiện còn sông của dôi tượng nghiên cứu (n=401)

Kết quả điều tra cho thấy có 17,5% phụ nữ có 1 hoặc 2 con trong khi đó

gần 2/3 (73,0%) phụ nữ trong nghiên cứu này có 3-5 con và 9,5% còn lại có

nhiều hơn 5 con hiện còn sống.

Bảng 3.6. Tỷ Ịệ đối tượng nghiên cứu bị rối loạn kinh nguyệt tiền mãn kinh

Thông tỉnSỐ lượngTỷ lệ (%)Vòng kinh thưa hơn23959,6Vòng kinh dày hơn9222,9Lượng máu ra nhiều hơn7017,5Số phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt401100,0Kêt quả phỏng vân cho thây có 59,6% đôi tượng cho biêt trong giai

đoạn tiền mãn kinh họ có vòng kinh thưa hơn, trong khi đó có 22,9% cho biết

vòng kinh dày hơn và 17,5% thấy lượng máu ra nhiều hơn.

rV\rBảng 3.7. Một sô dặc diêm tiên sử sản khoa khác cúa dôi tượng nghiên cứu

SỐ l ư ọ ì i g

Đ •ă c đ i ể m

(n=401)

Tỷ lệ (%)

Tiền s ử bị viêm phần phụ14335,7Đã từng nạo hút thai7017,5Có tiền s ử s ử dụng thuốc tránh thai6716,7-65-Bảng trên cho thây có 35,7% đôi tương cho biêt họ có tiên sử bị viêm

phần phụ, 17,5% đã từng ít nhất một lần nạo hút thai, 16,7% đã từng sử dụng

thuốc tránh thai.

Dưới 5 năm Từ 5-10 năm ■Trên 10 nămBiêu dô 3.5. Sô năm mãn kinh tính dên thời diêm phỏng vân (n=401)

Có gần 2/3 phụ nữ trong nghiên cứu này có thời gian mất kinh dưới 5

năm tính đến thời điểm được phỏng vấn (74,3%), 18,2% phụ nữ mất kinh

cách đây từ 5-10 năm và 7,5% mất kinh trên 10 năm.

r\rBáng 3.8. Tuôi băt đâu mãn kinh của đôi tượng nghiên cứu

SỐ lưọng

Tu ổ i m ã n k i n h

(n=401)Tỷ lệ (%)Dưới 40 tuổi51,2Từ 40 tuổi - 44 tuổi317,7Từ 45 tuổi - 49 tuổi12932,2Từ 49 tuổi - 54 tuổi21754,1Từ 55 tuổi trở lên194,7Tuổi mãn kinh trung bình49,3±4,7Trong nghiên cứu này, phụ nữ được phỏng vân có tuôi mãn kinh từ 4954 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (54,1%), tiếp theo là từ 45-49 tuổi. Có 1,2% phụ-66-nữ mãn kinh trước tuổi 40, 8,9% mãn kinh trước tuổi 45 và 4,7% mãn kinh

sau 55 tuổi. Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ trong nghiên cứu này là

49,3±4,7 tuổi.

3.2.Một số vấn đề sức khỏe của đối tượng nghiên cứu3.2.1. Tinh hình sức khỏe qua phỏng vấn

■ Có bệnh mãn tính Không có bệnh mãn tính95,8%Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ đối tượng nghiên cửu bị mắc bệnh mãn tỉnh (n=401)

Trong nghiên cửu này chi có 17 phụ nữ (tương đương với 4,2%) cho

biết họ bị mắc bệnh mãn tính trong đó có 10 phụ nữ bị bệnh huyết áp và 7 đối

tượng bị bệnh tiểu đường.Bốc hỏa Đổ mồ hôi Hồi hộp Chóng mặt Rối loạn giấc Có ít nhất

đêm

ngủ

1 biêu hiện67Biểu dồ 3.7. Tỷ lệ phụ nữ có các hiếu hiện rối loạn vận mạch (n=40l)

---68-Có 89,3% trong tổng số 401 phụ nừ được phỏng vấn có các biểu hiện

về rối loạn vận mạch trong vòng 12 tháng tính từ thời điổm điều tra. Các biểu

hiện cụ thể theo thứ tự tỷ lệ giảm dần là bốc hỏa (65,1%), rối loạn giấc ngủ

(61,6%), chóng mặt (58,6%), đổ mồ hôi đêm (46,4%) và hồi hộp (24,2%).

9frBảng 3.9. Tỷ lệ PN có các biêu hiện rôi loạn vận mạch theo sô năm mãn kinh

<5 năm

(n=298)

SL

%> 5 năm

(n=103)

SL

%ORCỈ95%pBốc hỏa20368,15856,31,661,05-2,62<0,05Đổ mồ hôi đêm15251,03433,01,951,22-3,12<0,01Hồi hộp6923,22827,21,240,74-2,06>0,05Chóng mặt18562,15048,51,741,10-2,73<0,05Rối loạn giấc ngủ18762,86058,31,210,76-1,91>0,05CÓ ít nhất

lbiểu hiên27190,98784,51,850,95-3,59 >0,05Biểu hiệnKêt quả phân tích cho thây không có sự khác biệt giữa nhóm phụ nữ

mãn kinh dưới 5 năm và từ 5 năm trở lên về các biểu hiện của rối loạn vận

mạch tính chung. Tuy nhiên, khi xem xét từng biểu hiện cụ thể thì nhóm mãn

kinh dưới 5 năm có tỷ lệ bị bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và chóng mặt cao hon

1,66 lần, 1,95 lần và 1,74 lần theo thứ tự so với nhóm phụ nữ đã mãn kinh từ

5 năm trở lên.Biếu đồ trên cho thấy tỷ lệ phụ nữ trong nghiên cứu này bị các rối loạn

tâm lý là 82,3% trong đó phổ biến nhất là biểu hiện mệt mỏi (76,1%), tiếp đến

là dễ cáu gắt (69,6%) và hay phiền muộn (66,1 %).

Báng 3.10. Tỷ lệ PN có các biểu hiện về rối loạn tâm lý theo số năm mãn kinh

<5 năm

> 5 năm

B i ể u h• i ê n

C I 950 / .

p

(n=298)

(n=103) OR

SL

%

SL

%

Hay phiền muộn19966,86664,11,130,70-1,80>0,05Dỗ cáu gắt21973,56058,31,991,24-3,17<0,01Mệt mỏi

CÓ ít nhất lbicu

hiện23578,97068,01,761,07-2,90<0,0525184,27976,71,620,93-2,82 >0,05Trong nghiên cứu này không tìm thây sự khác biệt vê tỷ lệ bị rôi loạn

tâm lý giữa hai nhóm phụ nữ theo thời gian mãn kinh. Tuy nhiên nhóm phụ

nữ mãn kinh dưới 5 năm có xu hướng có biểu hiện dề cáu gắt và mệt mỏi cao

hơn so với nhóm phụ nữ mãn kinh từ 5 năm trở lên với OR=l,99 (CIọ 5%:

1,24-3,17, p<0,01) và OR=l,76 (CI95%: 1,07-2,90, p<0,05) theo thứ tự.Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ phụ nữ có các biểu hiện rối loạn hệ thần kinh TW (n=401)

Kêt quả phòng vân cho thây tỷ lệ phụ nữ bị các rôi loạn liên quan đên

hệ thần kinh trung ương chiếm 87,3%. Tỷ lệ có biểu hiện khó tập trung, hay

quên và đau đầu lần lượt là 74,3%, 75,1% và 79,8%.

Bủng 3. ỉ 1. Tỷ lệ phụ nữ có các biểu hiện về rối loạn hệ thần kinh trung ương

theo số năm mãn kinh

> 5 năm

<5 năm

B i ể u h• i ê n

CỈ95%

OR

p

(n=103)

(n=298)

SL

%

SL

%

Khó tập trung22174,27774,81,030,62-1,73>0,05Hay quên21873,28380,61,520,88-2,64>0,05Đau đầu23779,58380,61,070,61-1,88>0,05CÓ ít nhất Ibiểu hiện26187,68986,41 , 110,57-2,15 >0,05Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác biệt giữa nhóm phụ nữ đã

mãn kinh dưới 5 và nhóm phụ nữ đã mãn kinh từ 5 năm trở lên về tỷ lệ bị các

biểu hiện rối loạn hệ thần kinh trung ương như khó tập trung, hay quên, đau

đầu (p>0,05).Biêu hiện rôi loạn xương khớp phô biên nhât trong nghiên cứu của

chúng tôi là đau nhức tay chân (78,1%), tiếp đến là đau lưng (75,3%) và

chiếm tỷ lộ thấp nhất là đau khớp (58,6%). Tính chung, tỷ lệ đối tượng có các

biển hệ rối loạn xương khớp chiếm 86,3%.

Bảng 3.12. Tỷ lệ phụ nữ có các biểu hiện về rối loạn xương khớp theo số nám

mãn kinh

<5 năm

> 5 năm

CỈ95%

OR

p

B i ể u h• i c n

(n=298)

(n=103)

SL%SL%Đau khớp16354,77269,91,921,19-3,11<0,01Đau lưng21572,18784,52,101,16-3,79<0,05Đau nhức chân tay

CÓ ít nhất lbỉểu

hiên22575,58885,41,901,04-3,50<0,0525184,29592,2 2,221,01-4,88 <0,05Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

■ Kinh H'Mông BTày ■ Dao Các DTTS khác

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×