Tải bản đầy đủ - 10 (trang)
Chương 5: Quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội

Chương 5: Quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ - 10trang

5.2.2. Quá trình đấu thầu dự án tổng quát

5.2.3. Thành công của công tác đấu thầu

5.3. Quản lý quá trình thực hiện dự án

5.3.1. Huy động lực lượng và tổ chức dự án

5.3.2. Kiểm tra giám sát và điều hành các hoạt động của dự án

5.3.3. Giai đoạn giải tán và bàn giao dự án

5.4. Giám sát và đánh giá sau dự án

5.4.1. Giám sát và đánh giá lợi ích dự án

5.4.2. Giám sát và đánh giá tác động môi trường

5.4.3. Giám sát và đánh giá tác động xã hội

6.2 Nội dung thực hành: không có

6.3 Nội dung bài tập lớn, tiểu luận: không có

7) Nội dung chi tiết và kế hoạch triển khai:

Tiết

thứNội dung giảng dạy1Chương 1: Chương trình và dự án

trong hệ thống kế hoạch hóa phát triển

kinh tế xã hội

1.1 Hệ thống kế hoạch hóa phát triển

kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị

trường

1.1.1 Một số khái niệm

Chương 1: (Tiếp)

1.1. (Tiếp)

1.1.2.Mối quan hệ giữa kế hoạch,

chương trình và dự án phát triển kinh

tế xã hội

1.2.Đối tượng, phương pháp nghiên

cứu môn học

1.2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Chương 1: (Tiếp)

1.2. (Tiếp)

1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu của môn

học

1.1.3 Phương pháp nghiên cứu môn

học

Chương 2: Xây dựng, thẩm định và

quản lý chương trình phát triển kinh tế

xã hội

2.1.Khái niệm và đặc điểm của chương

trình phát triển kinh tế xã hội

2.1.1 Khái niệm chương trình phát

triển kinh tế xã hội

Chương 2: (Tiếp)

2.1. (Tiếp)

2.1.2 Đặc điểm của chương trình phát

triển kinh tế xã hội

2.1.3 Phân loại chương trình phát triển

kinh tế xã hội

Chương 2: (Tiếp)

2.1.3 (Tiếp)23456Hình thức tổ

chức giảng

dạyTài liệu đọc,

tham khảoYêu cầu

sinh viên

chuẩn bịLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 1-3Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 3-6Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 6-10Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 10-12Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 13-20Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 21-23Đọc tài liệu và

nghiên cứu theoGhi

chú7

891011121314151617Phân tích đặc điểm chương trình 135

của Việt Nam.

Chương 2. (Tiếp)

2.2. Nội dung cơ bản chương trình

phát triển kinh tế xã hội

Chương 2. (Tiếp)

2.3 Phương pháp xây dựng chương

trình phát triển kinh tế xã hội

2.3.1 Giới thiệu chung về phương

pháp khung Logic

Chương 2. (Tiếp)

2.3 (Tiếp)

2.3.2. Các bước xây dựng chương trình

bằng phương pháp khung Logic

Chương 2. (Tiếp)

2.3 (Tiếp)

2.3.2. Các bước xây dựng chương trình

bằng phương pháp khung Logic(tiếp)

Chương 2. (Tiếp)

2.3 (Tiếp)

2.3.2. (tiếp)

Phân tích chương trình 135 của Việt

Nam theo phương pháp khung logic

Chương 2. (Tiếp)

2.3 (Tiếp)

2.3.2. (tiếp)

Phân tích chương trình 135 của Việt

Nam theo phương pháp khung logic

(tiếp)

Chương 2. (Tiếp)

2.4. Thẩm định và quản lý các chương

trình phát triển kinh tế xã hội

2.4.1. Thẩm định chương trình phát

triển kinh tế xã hội

2.4.2. Quản lý nhà nước đối với các

chương trình phát triển kinh tế xã hội

Chương 2. (Tiếp)

2.5. Một số chương trình phát triển

kinh tế xã hội của Việt Nam.

2.5.1. Chương trình mục tiêu quốc gia

về ứng phó với biến đổi khí hậu giai

đoạn 2012 - 2015

2.5.2. Chương trình mục tiêu quốc gia

về đưa thông tin về cơ sở miền núi,

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chương 2. (Tiếp)

2.5.2. (Tiếp)

Phân tích vai trò của nhà nước trong

quản lý đối với các chương trình phát

triển kinh tế xã hội tại Việt Nam

Chương 3 : Dự án, chu kỳ dự án và

xây dựng dự án khả thi

3.1. Dự án và chu kì của dự án

3.1.1 Khái quát về dự án, chu kì dự án

3.1.2. Chu kì dự án.

Chương 3 : (Tiếp)

3.2. Xây dựng dự án khả thi

3.2.1. Xác định dự ánhướng dẫn của

giảng viên

Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 24-27Lý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 28-32Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 33-37Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 37-38Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 39-43Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 44-46Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 47-52Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 53-62Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 63-64Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 65-69Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 71-75Đọc tài liệu1822Chương 3 : (Tiếp)

3.2. (Tiếp)

3.2.1. (Tiếp)

Phân tích về các dự án của chương

trình 135 của Việt Nam

Chương 3 : (tiếp)

3.2. (Tiếp)

3.2.2. Nghiên cứu tổng quan của dự án

Chương 3 : (tiếp)

3.2. (Tiếp)

3.2.3. Phân tích tài chính của dự án

Chương 3 : (tiếp)

3.2. (Tiếp)

3.2.3 (Tiếp)

Phân tích tài chính cho chương trình

135 của Việt Nam

Chương 2: (Tiếp)Thảo luận23Chương 2 : (Tiếp)Thảo luận24Chương 2: (Tiếp)Thảo luận25Chương 3: (Tiếp)Thảo luận26Chương 3: (Tiếp)Thảo luận27Chương 3: (Tiếp)Thảo luận28Chương 4: Thẩm định tính khả thi của

dự án

4.1. Khát quát về thẩm định dự án

4.1.1. Khái niệm, mục đích và yêu cầu

về thẩm định dự án

4.1.2. Nội dung thẩm định dự án

4.1.3. Tổ chức phân cấp thực hiện

thẩm định dự án

Chương 4: (Tiếp)

4.2. Thẩm định dự án trên các khía

cạnh

4.2.1. Thẩm định khía cạnh thể chế - tổ

chức – quản lý của dự án.

4.2.2. Thẩm định khía cạnh thị trường

của dự án

4.2.3. Thẩm định khía cạnh công nghệ

- kỹ thuật của dự án

4.2.4. Thẩm định khía cạnh tài chínhLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 89-100Lý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 102-11119

20

2129Lý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 76-77Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 78-81Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 81-83Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 84-88Đọc tài liệuLàm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

Đọc tài liệuĐọc tài liệu30

31323334353637383940của dự án

4.2.5. Thẩm định khía cạnh kinh tế của

dự án

Kiểm tra giữa kỳ

Chương 4: (Tiếp)

4.3. Thẩm định tính hiệu quả kinh tế

của dự án đầu tư

4.3.1. Xác định lợi ích và chi phí kinh

tế của dự án

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.1. Xác định lợi ích và chi phí kinh

tế của dự án (tiếp)

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.1 (Tiếp)

Phân tích nội dung thẩm định dự án

135 của Chính phủ

Chương 4: (Tiếp)

4.3.1. (Tiếp)

Xác định lợi ích và chi phí kinh tế của

dự án

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.1. (Tiếp)

Xác định lợi ích và chi phí kinh tế của

dự án

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.1. (Tiếp)

Phân tích nội dung thẩm định dự án

135 của Chính phủ

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.2. Tính toán các chỉ tiêu phản ánh

hiệu quả kinh tế của dự án

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.3. Phân tích rủi ro kinh tế của dự

án.

4.3.4. Lựa chọn phương án đầu tư

Chương 4: (Tiếp)

4.3 (Tiếp)

4.3.4. (Tiếp)

Phân tích nội dung thẩm định dự án

135 của Chính phủ

Chương 4: (Tiếp)

- Phân tích khát quát về thẩm định dự

án (tự chọn theo yêu cầu giáo viên)Kiểm tra

Lý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 112-120Ôn tập

Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 121-122Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 123-125Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 126-132Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 133-134Đọc tài liệuTự họcGiáo trình chính

từ trang 135-137Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 138-140Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 141-145Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 146-151Đọc tài liệuThảo luận41Chương 4: (Tiếp)

- Phân tích khát quát về thẩm định dự

án (tự chọn theo yêu cầu giáo viên)Thảo luận42Chương 4: (Tiếp)

- Phân tích khát quát về thẩm định dự

án (tự chọn theo yêu cầu giáo viên)Thảo luậnLàm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bịbài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Đọc tài liệu43Chương 4: (Tiếp)

- Phân tích khát quát về thẩm định dự

án (tự chọn theo yêu cầu giáo viên)Thảo luận44Chương 4: (Tiếp)

- Phân tích khát quát về thẩm định dự

án (tự chọn theo yêu cầu giáo viên)Thảo luận45Chương 4: (Tiếp)

- Phân tích khát quát về thẩm định dự

án (tự chọn theo yêu cầu giáo viên)Thảo luận46Chương 5: Quản lý dự án phát triển

kinh tế xã hội

5.1. Đánh giá tác động môi trường và

xã hội của dự án

5.1.1. Đánh giá tác động môi trường

5.1.2. Đánh giá tác động xã hội

5.2. Đấu thầu dự án

5.2.1. Đấu thầu và vai trò của công tác

đấu thầu trong quản lý dự án

Chương 5: (Tiếp)

5.2. (Tiếp)

5.2.2. Quá trình đấu thầu dự án tổng

quát

5.2.3. Thành công của công tác đấu

thầu

5.3. Quản lý quá trình thực hiện dự án

5.3.1. Huy động lực lượng và tổ chức

dự án

5.3.2. Kiểm tra giám sát và điều hành

các hoạt động của dự án

5.3.3. Giai đoạn giải tán và bàn giao

dự án

Chương 5: (Tiếp)

5.4. Giám sát và đánh giá sau dự án

5.4.1. Giám sát và đánh giá lợi ích dự án

5.4.2. Giám sát và đánh giá tác động

môi trường

5.4.3. Giám sát và đánh giá tác động

xã hội

Chương 5: (Tiếp)

- Đánh giá tác động môi trường và xã

hội của chương trình mục tiêu quốc

gia về ứng phó với biến đổi khí hậu

giai đoạn 2012 - 2015

Chương 5: (Tiếp)

- Đánh giá tác động môi trường và xã

hội của chương trình mục tiêu quốc

gia về ứng phó với biến đổi khí hậu

giai đoạn 2012 – 2015

Chương 5: (Tiếp)

- Đánh giá tác động môi trường và xã

hội của chương trình mục tiêu quốc giaLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 152-167Lý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 168-172Đọc tài liệuLý thuyếtGiáo trình chính

từ trang 173-183Đọc tài liệu4748495051Thảo luậnThảo luậnThảo luậnLàm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị52về ứng phó với biến đổi khí hậu giai

đoạn 2012 – 2015

Chương 5: (Tiếp)

- Nêu quá trình quản lý quá trình thực

hiện dự án ở địa phươngThảo luận53Chương 5: (Tiếp)

- Nêu quá trình quản lý quá trình thực

hiện dự án ở địa phươngThảo luận54Chương 5: (Tiếp)

- Nêu quá trình quản lý quá trình thực

hiện dự án ở địa phươngThảo luậnbài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide

Làm thảo luận

nhóm, tìm tài

liệu và chuẩn bị

bài thảo luận

trên slide8) Kiểm tra, đánh giá:

8.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên trọng số: 0,3.

8.2 Kiểm tra, đánh giá định (giữa) kỳ trọng số 0,2.

8.3 Thi, đánh giá cuối kỳ trọng số 0,5; Hình thức thi: Tự luận

Hiệu trưởngTrưởng KhoaBộ mônGiảng viên phụ tráchTh.S Nguyễn Thị Thu HàTh.S Nguyễn Thu HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5: Quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(10 tr)

×