Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
II. Cách cải tạo đất.

II. Cách cải tạo đất.

Tải bản đầy đủ - 23trang

II. Cách cải tạo đất.- Tiêu nước vùng trũng, điều tiết thông số Eh đất làm cho các y ếu tố kim lo ại sang d ạng h ợp ch ất khó

tan.II. Cách cải tạo đất.- Bón chủ yếu phân hữu cơ vào đất nhằm tăng cường

lượng vi sinh vật trong đất, có tác dụng làm tăng độ

phì của đất, giúp đất giàu dinh dưỡng trở lại.II. Cách cải tạo đất.-Luân canh cây trồng để giúp đất tốt hơn.II. Cách cải tạo đất.- Đổi đất, lật đấtII. Cách cải tạo đất.- Xen canh: thay đổi cây trồng trên cùng một chân đất.II. Cách cải tạo đất.- Trồng rừng, trồng các cây lâu năm trên đất.II. Cách cải tạo đất.- Xử lý ô nhiễm bằng các phương pháp sinh học. Có rất nhiều công trình nghiên c ứu đã đ ưa ra các quy trình sinh h ọc khép

kín dựa trên sự phân huỷ của thực vật, vi sinh vật. Các biện pháp này sau khi đ ược áp d ụng sẽ tr ả l ại cho đ ất s ự cân b ằng

vốn có, giúp làm sạch đất, cân bằng ion, các bằng các y ếu tố sinh hoá trong đ ất.III. Cách khắc phục.1/ Sử dụng hiệu quả nguồn phân bón: Bón phân hợp lý.

 Cần có hiểu biết về các loại phân bón cho cây trồng.

 Không sử dụng các phân vi sinh chưa qua kiểm nghiệm chất lượng và không sử dụng hoàn toàn phân h ữu c ơ trong vi ệc

cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Không tùy tiện trộn nhiều loại phân lại với nhau.

 Bón vôi.III. Cách khắc phục.2/ Tăng cường sử dụng phân bón thân thiện với môi trường:Phân hữu cơ:Phân chuồng ủ hoai mục.Phân rác qua ủ.Phân xanh….Phân vi sinh vật.III. Cách khắc phục.3/ Các quy định, chính sách:Cần sớm xây dựng luật phân bón để tăng hiệu lực công tác qu ản lý phân bón, trong đó c ần xây d ựng và ban hành đ ồng b ộ

Nghị định và quy định xử phạt chi tiết đối với lĩnh vực phân bón.Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm.Hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu các loại phân bón có ch ứa các ch ất đ ộc h ại v ượt quá m ức quy đ ịnh.IV. KẾT LUẬN.

   Hiểu biết về đất, về vấn đề ô nhiễm đất giúp chúng ta ý thức hơn về vấn đề này. Một khi chúng ta

ý thức được ảnh hưởng của ô nhiễm đất đối với con người, chúng ta sẽ có biện pháp bảo vệ nó. Và

một khi số người nhận thức càng đông thì môi trường nói chung và đất nói riêng sẽ được bảo vệ. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Cách cải tạo đất.

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×