Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.

I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.

Tải bản đầy đủ - 23trang

I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.-Các loại phân vô cơ thuộc nhóm chua sinh lý như K2SO4, KCl, super photphat còn t ồn d ư axit, đã làm chua đ ất,

nghèo kiệt các cation kiềm và xuất hiện nhiều độc tố trong môi trường đất nh ư ion Al3+, Fe3+, Mn2+ gi ảm

hoạt tính sinh học của đất và năng suất cây trồng.I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.

2. Ô nhiễm đất do phân bón hữu cơ:

Các phân bón hữu cơ gồm các chất hữu cơ tự nhiên, (ví d ụ phân, ch ất giun đùn, phân ủ, t ảo bi ển), hay các tr ầm

lắng khoáng chất tự nhiên (ví dụ saltpeter, phân chim). Chúng là ngu ồn dinh d ưỡng quan tr ọng, có tác d ụng

phục hồi độ phì nhiêu của đất. Tuy nhiên, sử dụng phân h ữu cơ sẽ gây ảnh h ưởng xấu v ề m ặt v ệ sinh n ếu

không tuân thủ đúng quy trình kĩ thuật vì ngoài các vi sinh vật gây bệnh cũng có nhi ều hóa ch ất bị phân gi ải

đang tồn tại dưới dạng độc hại.Bảng: Số lượng các loài vi trùng và trứng giun.

STTĐối tượng nghiên cứuVi khuẩn E.coli trong 100gSố trứng giun trong 50g phân hoặc 1.000mlđấtGiun đũaGiun tóc1.Phân bắc tươi trộn tro bếp.10731162Phân bắc đã ủ 2 tháng.1051273Đất vừa tưới phân bắc.10522104Đất sau tưới phân bắc 20 ngày.1051355Đất vừa tưới phân tươi. 105 5 -6Đất chỉ dùng phân hóa học.10231 7Nước mương nơi trồng rau tưới phân bắc. 450 3 - Nước giếng khu trồng rau tưới phân bắc.   207-8

  I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.Hiện nay ở các vùng nông thôn miền bắc, tập quán sử dụng phân bắc và phân chuồng tươi trong canh tác v ẫn còn ph ổ bi ến.

Chỉ tính riêng trong nội thành Hà Nội, hằng năm l ượng phân bắc th ải ra kho ảng 550.000 t ấn. Trong khi đó, công ty v ệ sinh môi tr ường ch ỉ đ ảm b ảo thu

được 1/3, số còn lại được nông dân chuyên chở về bón cho cây trồng, gây mất vệ sinh và gây ô nhi ễm đ ất. Huy ện T ừ Liêm nhi ều h ộ nông dân đã ph ải

dùng phân Bắc tưới với liều lượng 7 – 12 tấn / hecta.

Do vậy, 1 lít nước mương máng khu trồng rau có tới 360 E.Coli, ở nước giếng công cộng là 20, còn trong đất đến 2.105/100g đất.I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.Ở các vùng nông thôn phía nam, đặc biệt vùng đồng bằng sông Cửu Long, phân t ươi ở m ột số n ơi đ ược coi là ngu ồn th ức ăn cho cá. Hi ện nay, t ập quán

sử dụng phân bắc tươi theo các hình thức:

50% lượng phân bắc trộn tro bếp để bón lót, 10% lượng phân bắc được pha loãng bằng nước để tưới cho cây trồng (rau, lúa).

40% phân bắc trộn tro bếp cộng với vôi bột và ủ khoảng 10 -14 ngày, sau đó bón cho cây trồng.Cách bón phân tươi này gây ô nhiễm sinh học nghiêm trọng cho môi trường đất, không khí và nước.II. Cách cải tạo đất.Trong trường hợp phát hiện đất bị ô nhiễm rồi thì tiến hành các biện pháp sau:- Sử dụng các chất kiềm như CaCO3, CaO, Ca(OH)2 và các

muối photphát kiềm để khử chua đất.II. Cách cải tạo đất.- Tiêu nước vùng trũng, điều tiết thông số Eh đất làm cho các y ếu tố kim lo ại sang d ạng h ợp ch ất khó

tan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Ảnh hưởng của phân bón đối với đất và môi trường.

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×