Tải bản đầy đủ - 10 (trang)
Biết rằng khí etilen (C2H4) cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O2), sinh ra khí cacbon đioxit (CO2) và nước.

Biết rằng khí etilen (C2H4) cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O2), sinh ra khí cacbon đioxit (CO2) và nước.

Tải bản đầy đủ - 10trang

II- BÀI TẬP

3. Cho 6,5 gam kẽm (Zn) tác dụng với axit clohiđric

(HCl) thu được 13,6 gam kẽm clorua (ZnCl2) và 0,2

gam khí hiđro (H2).

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.b) Tính khối lượng axit clohiđric đã phản ứng.

Giảia) Phương trình hoá học

Zn + 2HCl

ZnCl2 + H2

b) Khối lượng axit clohiđric đã phản ứng.

mHCl=mZnCl2+ m - m =13,6 + 0,2 - 6,5 =

H2ZnII- BÀI TẬP

4. Khi nung canxi cacbonat (CaCO3) thu được

canxi oxit (CaO) và khí cacbon đioxit (CO2).

Khối lượng khí CO2 sinh ra khi nung 5 tấn CaCO3

và thu được 2,8 tấn CaO là

C. 7,8 tấn

A. 2,0 tấn B. 2,2 tấn

D. 4,4 tấnCÔNG VIỆC VỀ NHÀVề nhà học bài để tiết sau kiểm tra 1 tiết.

Lý thuyết

+ Hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học.

+ Phản ứng hóa học (định nghĩa, diễn biến, điều

kiện và dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học

xảy ra).

+ Nội dụng định luật bảo toàn khối lượng, biểu

thức định luật.

+ Các bước lập PTHH, ý nghĩa của PTHH.

Bài tập: lập PTHH, vận dụng định luật bảo toàn

khối lượng để tính khối lượng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biết rằng khí etilen (C2H4) cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O2), sinh ra khí cacbon đioxit (CO2) và nước.

Tải bản đầy đủ ngay(10 tr)

×