Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
Triển khai cài đặt

Triển khai cài đặt

Tải bản đầy đủ - 39trang

3.3. Những đặc tả khác của phần mềm Observium

Cấu hình các tham số của ứng dụng để hoạt động với các thiết bị

mạng được thực hiên, bao gồm: Cấu hình tính năng tính cước, Cấu hình

máy chủ Syslog và Cấu hình máy chủ SNMP.

Phần mềm Observium sử dụng các đặc tả MIB của các thiết bị dùng

cho việc thu thập thông số thiết bị. Do vậy, đối với các thiết bị thông dụng

như các thiết bị mạng CISCO chẳng hạn thì Observium thu thập các thông

tin thiết bị ở mức rất chi tiết sử dụng các MIB của CISCO. Các MIB khác

mà Observium mặc định hỗ trợ gồm HOST- RESOURCES-MIB, UCD-MIB,

UCD-DISKIO-MIB, TCP-MIB, IPMIB, UDP-MIB và SNMPv2-MIB.30CHƯƠNG 4:

THỰC NGHIỆM

4.1.Mô hình và kịch bản thực nghiệmMạng LAN bao gồm:

1 máy thật chạy hệ điều hành Window 7.1 máy thật chạy hệ điều hành Window 10.1 máy ảo Ubuntu 16.04 chạy trên máy thật Window 7.1 máy cài đặt Observium chạy hệ điều hành Kali lilux 2.0.1 máy ảo cài đặt Observium.

Các máy được kết nối với nhau bằng Switch.Hình 4 - . Mô hình hệ thống thực nghiệm.

4.2.Một số kết quả giám sát bằng Observium31Hình 4 - . Giao diện trang chủ Observium.Hình 4 - . Trạng thái các thiết bị đang giám sát.32Hình 4 - . Thông tin trạng thái phần cứng.Hình 4 - . Thông tin thiết bị.33Hình 4 - . Thông tin các port trên thiết bị.34Hình 4 - . Event log.Hình 4 - . Inventory.354.3. Biểu đồ giám sátHình 4 - . System graphs.36Hình 4 - . Mức độ sử dụng mạng.37KẾT LUẬN

Báo cáo đã nghiên cứu, triển khai và hoàn thành những vấn đề sau:

Lý thuyết:

• Về vấn đề giám sát: Đi sâu phân tích về giám sát hệ thống và tầm quan

trọng của việc giám sát hệ thống trong môi trường mạng.

• Về giao thức quản lý mạng: Trình bày về giao thức quản lý mạng đơn

giản (Simple Network Management Protocol) bao gồm: khái niệm giao

thức quản lý mạng, các thành phần trong giao thức quản lý mạng, và cách

hoạt động của giao thức quản lý mạng.

• Nắm được phương pháp hoạt động và lấy thông tin hệ thống của phần

mềm mã nguồn mở Observium.

Thực nghiệm:

• Báo cáo đưa ra mô hình triển khai và trình bày toàn bộ các bước cấu hình

các hệ thống giám sát theo mô hình triển khai đã đề ra.

• Về cơ bản đã khai thác được các chức năng chính của phần mềm mã

nguồn mở Observium.

Những kết quả đạt được:

• Có các kiến thức về giám sát hệ thống, các giao thức quản lý mạng.

• Triển khai thành công mô hình giám sát hệ thống bằng phần mềm mã

nguồn mở Observium.

• Có thể cấu hình Router, Switch, ASA, IPS, Windows, Linux phục vụ cho

quá trình giám sát.

• Tích lũy kinh nghiệm trong việc cấu hình các công nghệ trên.

Hướng phát triển:

• Tích hợp các giải pháp giám sát khác như Snort (IPS, Firewall) và các

plugins vào hệ thống giám sát đã có sẵn nhằm tối ưu hóa hệ thống

Observium.

• Nâng cấp thiết bị để tăng cường phát hiện, xử lý các sự cố trên hệ thống.

38TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]securitydaily.net, Tổng quan về hệ thống giám sát an ninh mạng,TranQuang Chien, https://goo.gl/Eef1S[2]Diệp Thanh Nguyên, SNMP toàn tập.[3]http://docs.observium.org[4]Giamsataninhmang.com, Cơ chế Hoạt động của Hệ thống Giám sátAnninh mạng Phân tán, https://goo.gl/2FDVBw[5]pcworld.com.vn, Bảy công cụ giám sát dựa trên nguồn mở tuyệtvời,https://goo.gl/EijqmK39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Triển khai cài đặt

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×