Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
Một lợi ích khác của các sản phẩm SIEM là gia tăng đáng kể hiệu quả việc xử lý sự cố, tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực đối cho các nhân viên xử lý sự cố. SIEM cải thiện điều này bằng cách cung một một giao diện đơn giản để xem xét tất cả dữ liệu n

Một lợi ích khác của các sản phẩm SIEM là gia tăng đáng kể hiệu quả việc xử lý sự cố, tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực đối cho các nhân viên xử lý sự cố. SIEM cải thiện điều này bằng cách cung một một giao diện đơn giản để xem xét tất cả dữ liệu n

Tải bản đầy đủ - 39trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một lợi ích khác của các sản phẩm SIEM là gia tăng đáng kể hiệu quả việc xử lý sự cố, tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực đối cho các nhân viên xử lý sự cố. SIEM cải thiện điều này bằng cách cung một một giao diện đơn giản để xem xét tất cả dữ liệu n

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×