Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN

Tải bản đầy đủ - 109trang

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)c) m = – 1 hay m = 1.

d) Không có giá trị nào của m.

299. Để phương trình (m2 +3m)x + m + 3 = 0 có tập nghiệm là R. Giá trị của m là : .

a) m = 0 .

b) m = –3 .

c) m = 0 và m = –3 .

d) Một đáp số khác.

300. Để phương trình (m – 1)x2 + 2mx + m = 0 có hai nghiện phân biệt. Giá trị của m là :

a) m > 0 .

b) m 0 .

c) m > 0 và m 1.

d) m 0 và m 1.

301. Cho phương trình bậc hai : x2 – 2(k + 2)x + k2 + 12 = 0. Giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số k để

phương trình có hai nghiệm phân biệt là :

a) k = 1 .

b) k = 2 .

c) k = 3 .

d) k = 4 .

2

2

302. Cho phương trình bậc hai : x – 2(m + 6)x + m = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

kép và tìm nghiệm kép đó ?

a) m = –3, x1 = x2 = 3. b) m = –3, x1 = x2 = –3.

c) m = 3, x1 = x2 = 3.

d) m = 3, x1 = x2 = –3.

303. Cho phương trình bậc hai : (m – 1)x2 – 6(m – 1)x + 2m –3 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình

có nghiệm kép ?

7

6

6

a) m = 6 .

b) m = – 7 .

c) m = 7 .

d) m = – 1 .

304. Số nguyên k nhỏ nhất sao cho phương trình : 2x(kx – 4) – x2 + 6 = 0 vô nghiệm là :

a) k = –1 .

b) k = 1 .

c) k = 2 .

d) k = 4 .

305. Để phương trình m x2 + 2(m – 3)x + m – 5 = 0 vô nghiệm, với giá trị của m là :

a) m > 9 .

b) m 9 .

c) m < 9 .

d) m < 9 và m 0.

1

1

+

306. Giả sử x và x là hai nghiệm của phương trình : x2 + 3x – 10 = 0 . Giá trị của tổng x1 x2 là :

1210

3

10

10

a) 3 .

b) – 10 .

c) 3 .

d) – 3 .

2

307. Cho phương trình : x – 2a(x – 1) – 1 = 0 . Khi tổng các nghiệm và tổng bình phương các nghiệm của

phương trình bằng nhau thì giá trị của tham số a bằng :

1

1

3

3

a) a = 2 hay a = 1 .

b) a = – 2 hay a = –1 .

c) a = 2 hay a = 2 .

d) a = – 2 hay a = –2 .

2

308. Cho phương trình : x + 7x – 260 = 0 (1) . Biết rằng (1) có nghiệm x1 = 13. Hỏi x2 bằng bao nhiêu :

a) –27 .

b) –20 .

c) 20 .

d) 8 .

2

2

309. Khi hai phương trình : x + ax + 1 = 0 và x + x + a = 0 có nghiệm chung, thì giá trị thích hợp của

tham số a là:

a) a = 2 .

b) a = –2 .

c) a = 1 .

d) a = –1 .

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT, BẬC HAI

x − 2 = 2− x

310. Cho phương trình :

(1)

Tập hợp các nghiệm của phương trình (1) là tập hợp nào sau đây ?

a) 0; 1; 2.

b) (–; 2] .

c) [2; +) .

5x + 2 = − 5x − 2

311. Phương trình :

có bao nhiêu nghiệm ?

a) 0 .

b) 1 .

c) 2 .

3 − x + 2x + 4 = 3

312. Phương trình :

, có nghiệm là :

4

2

x= −

x=

3.

3.

a)

b) x = – 4 .

c)313. Phương trình :

a) 0 .d) R .

d) Vô số .d) Vô nghiệm .2x − 4 + x − 1 = 0có bao nhiêu nghiệm ?

b) 1 .

c) 2 .

d) Vô số .

ax + 2 + ax − 1 = b

314. Cho phương trình :

. Để phương trình có hai nghiệm khác nhau, hệ thức giữa hai

tham số a, b là:

Trang 28

Trang 28Trang 28Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)a) a > 3b .

315. Phương trình :Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)b) b > 3a .

x + 2 + 3x − 5 − 2x − 7 = 0c) a = 3b ., có nghiệm là :

5

a) Mọi giá trị của x [–2; 3 ] .

b) x = – 3 .

c) x = 3 .

2

2

x

3 x

3

− 2x + +

− 3x + 4 =

2

2

2

4

316. Phương trình

có nghiệm là :

1

7

13

3

7

a) x = 2 ; x = 2 ; x = 3 .

b) x = 2 ; x = 3 ; x =

7

5

13

7

5

c) x = 5 ; x = 4 ; x = 2 .

d) x = 4 ; x = 2 ; x =

x2 + 3x − k + x − 1 = 0317. Định k để phương trình :

a) –5 .

b) – 1.d) b = 3a .d) x = 4 .11

3.

13

4.có đúng ba nghiệm. Các giá trị k tìm được có tổng :

c) 0 .

d) 4 .− 2x2 + 10x − 8 = x2 − 5x + m318. Cho phương trình :

. Giá trị thích hợp của tham số m để phương trình

có 4 nghiệm phân biệt là:

15

21

23

43

a) 1 < m < 4 .

b) 2 < m < 4 .

c) 3 < m < 4 .

d) 4 < m < 4 .

x2 − 6x + 5 = k 2x − 1

319. Phương trình :

có nghiệm duy nhất.

a) k < –1 .

b) k > 4 .

c) – 1 < k < 4 .

d) k > – 1 .

x2 − 2mx+ 1 = x + 1

320. Cho phương trình

. Giá trị duy nhất của tham số m để phương trình có nghiệm

duy nhất là :

1

1

a) m = – 2 .

b) m = 2 .

c) m = – 1 .

d) m = 1 .

x2 − 2x − 3 + x = x2 − 3x − 3321. Phương trình

có bao nhiêu nghiệm ?

a) 2 .

b) 3.

c) 4.

d) Vô số.

322. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình:

 x2 − 2x + 1  − m x + 2 = 12

 x2 + 4x + 4 

x−1

.

Có đúng 4 nghiệm ?

a) 14 .

b) 15 .

c) 16 .

d) Nhiều hơn 16 nhưng hữu hạn.(m323. Tập nghiệm của phương trình

a) T = 2

− 

 m2)+ 2 x + 2m

=2

xtrường hợp m 0 là :.b) T = .

c) T = R .

d) Cả ba câu trên đều sai.

x+ m x− 2

+

= 2.

x

324. Cho phương trinh : x + 1

Để phương trình vô nghiệm thì :

1

1

a) m = 1 hay m = 3.

b) m = –1 hay m = –3.

c) m = 2 hay m = –2.

d) m = – 2 hay m = 2 .

2x − m

= m −1

325. Tìm m để phương trình vô nghiệm : x − 2

( m là tham số).a) m = 3 .b) m = 4 .c) m = 3 hoặc m = 4.Trang 29

Trang 29d) Một đáp số khác.Trang 29Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

3 − 2x − x326. Phương trình3 + 2x + x − 220

4

a) x = – 9 , x = 23 .Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

=5có các nghiệm là:21

2

b) x = – 9 , x = 23 .22

1

c) x = – 9 , x = 23 .23

3

d) x = – 9 , x = 23 .Bài 4: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PT BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

327. Tập nghiệm của phương trình : 2x + y = 4 gồm các cặp số (x ; y) với :

x y = 4 − 2xyx = 2 −

2 yx = 0y = 4a)

tùy ý

b)

c)

d) Cả a và b dều đúng.

2

2

328. Cho phương trình hai ẩn x, y : ax + by = c với a + b 0 với điều kiện nào của a, b, c thì tập hợp các

nghiệm (x; y) của phương trình trên là đường thẳng đi qua gốc tọa độ ?

a) c = 0.

b) a = 0.

c) b = 0.

d) c = 0 và a.b 0 .

2

2

329. Cho phương trình hai ẩn x, y : ax + by = c với a + b 0 với điều kiện nào của a, b, c thì tập hợp các

nghiệm (x; y) của phương trình trên là đường thẳng song song vơi ox ?

a) a = 0.

b) b = 0.

c) a = 0 và c 0 .

d) b = 0 và c 0 .

330. Cho phương trình hai ẩn x, y : ax + by = c với a 2 + b2 0 với điều kiện nào của a, b, c thì tập hợp các

nghiệm (x; y) của phương trình trên là đường thẳng song song vơi oy ?

a) a = 0.

b) b = 0.

c) a = 0 và c 0 .

d) b = 0 và c 0 .

331. Xác định các hệ số a, b của hàm số y = ax+ b biết đồ thị của nó đi qua hai điểm A(1; 5),B(–1; 1).

a) a = 2, b = 3.

b) a = –2, b = –3.

c) a = 3, b = 2.

d) a = –3, b = –2.

332. Hệ phương trình :

a) (2; 1).5 x + 2 y = 9x + y = 3. Có nghiệm là :

b) (–1; –2).c) (1; 2). 2( x + y ) + 3( x − y ) = 4333. Hệ phương trình : ( x + y ) + 2( x − y ) = 5 . Có nghiệm là :

 1 13 

 1 13 

 13 1 

 ; ÷

 − ;− ÷

 ; ÷

a)  2 2  .

b)  2 2  .

c)  2 2  .334. Hệ phương trình :

a) 0.

335. Hệ phương trình :

a) 0.x + 2 y = 13x + 6 y = 3b) 1.

2 x − y = 14 x − 2 y = 5b) 1.d) (–2; –1). 13 1 

 − ;− ÷

d)  2 2  .. Có bao nhiêu nghiệm ?

c) 2.d) Vô số nghiệm.. Có bao nhiêu nghiệm ?

c) 2.d) Vô số nghiệm. x − 1 + y = 0336. Hệ phương trình :  2 x − y = 5 . Có bao nhiêu nghiệm ?a) x = – 3; y = 2.b) x = 2; y = –1.c) x = 4; y = –3.d) x = – 4; y = 3. x + 3 y = 0337. Hệ phương trình : 3x + y = −3 . Có bao nhiêu nghiệm ?a) x = 5; y = –2 hoặc x = – 5; y = 2.b) x = 2; y = 1 hoặc x = – 2; y = 1.5

3

4

3

c) x = – 4 ; y = 4 hoặc x = – 5 ; y = – 5 .d) x = –5; y = –2 hoặc x = – 2; y = –1.mx + 3 y = 2m − 1338. Phương trình sau có nghiệm duy nhất với giá trị của m là :  x + (m + 2) y = m + 3a) m 1.b) m –3.c) m 1 hoặc m –3.

Trang 30

Trang 30d) m 1 và m –3.

Trang 30Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)339. Cho phương trình :

a) m = 0 hay m = –2.340. Hệ phương trình :

a) x = 2, y = 1, z = 1.Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)mx 2 + (m + 4) y = 2 m( x + y ) = 1 − y. Để hệ này vô nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số m là :b) m = 1 hay m = 2.1

c) m = –1 hay m = 2 .1

d) m = – 2 hay m = 3.2 x + 3 y − z = 6x − y + 7z = 8

3 x − y + 2 z = 7

. Có nghiệm là ?

b) x = 1, y = 2, z = 2. c) x = –2, y = –1, z = –1.d) x = –1; y = –2, z = –2.x + 2 y − z = 72 x − y + z = 2

3x − 5 y + 2 z = −7

341. Hệ phương trình :

. Có nghiệm là ?

a) x = 3, y = 1, z = 2. b) x = 2, y = 3, z = 1. c) x = –3, y = –1, z = –2.d) x = –2; y = –3, z = –1.1x + y + 2z = 2 2 x + 3 y + 5 z = −2

−4 x − 7 y + z = −4342. Hệ phương trình : 

. Có nghiệm là ?

1

5

7

53

25

11  1 5 7

 ;− ; ÷

 ;− ;− ÷

− ; ; ÷

a)  2 2 2  .

b)  12 12 12  .

c)  2 2 2  . 1 5 7

− ;− ;− ÷

d)  2 2 2  .2 x + y = 4 x + 2z = 1 + 2 2y+ z = 2+ 2

343. Hệ phương trình : 

. Có nghiệm là ?

a) (1; 2; 2 2 ) .

b) (2; 0; 2 ) .

c) (–1; 6;d) (1; 2;2).2).1

 x = y + 5 x1 = x + 5y

344. Hệ phương trinh :  x

. Có bao nhiêu cặp nghiệm (x; y) mà x y ?a) 1.b) 2.c) 3.d) 4.Bài 5: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

x2 − y2 = 16x + y = 8

345. Cho hệ phương trình 

. Để giải hệ phương trình này ta dùng cách nào sau đây ?

a) Thay y = 8 – x vào phương trình thứ nhất.

b) Đặt S = x + y , P = xy .

c) Trừ vế theo vế.

d) Một phương pháp khác.

2

2

x − y + 6x + 2y = 0x + y = 8

346. Cho hệ phương trình 

. Từ hệ phương trình này ta thu được phương trình sau

đây ?

a) x2 + 10x + 24 = 0 .

b) x2 + 16x + 20 = 0 .

c) x2 + x – 4 = 0 .

d) Một kết qủa khác.

x2 − 3xy + y2 + 2x + 3y − 6 = 02x − y = 3

347. Hệ phương trình 

có nghiệm là :

a) (2; 1) .

b) (1; 2) .

c) (2; 1) , (1; 2) .

d) Vô nghiêm.

Trang 31

Trang 31Trang 31Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)x − y = 9348. Hệ phương trình x.y = 90 có nghiệm là :

a) (15; 6), (6; 15) .

b) (–15; –6), (–6; –15) .

c) (15; 6), (–6; –15) .

d) (15; 6), (6; 15), (–15; –6), (–6; –15) .

x + y + xy = 5

 2

 x + y2 = 5

349. Hệ phương trình 

có nghiệm là :

a) (2; 1) .

b) (1; 2) .

c) (2; 1) , (1; 2) .

d) Vô nghiêm.

7x + y + xy = 2x2y + xy2 = 52 có nghiệm là :

350. Hệ phương trình 

1

1

a) (3; 2), (–2; 1) .

b) (0; 1), (1; 0) .

c) (0; 2), (2; 0) .

d) (2; 2 ), ( 2 ; 2) .

x + y = 1

 2

x + y2 = 5

351. Hệ phương trình 

có bao nhiêu nghiệm ?

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

x + y + xy = 5

 2

x + y2 + xy = 7

352. Hệ phương trình 

có nghiệm là :

a) (2; 3) hoặc (3; 2) .

b) (1; 2) hoặc (2; 1) .

c) (–2; –3) hoặc (–3; –2) .

d) (–1; –2) hoặc (–2; –1) .

x3 − 3x = y3 − 3y

 6

x + y6 = 1

353. Hệ phương trình 

có bao nhiêu nghiệm ?

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

x

+

y

+

xy

=

11



 2

x + y2 + 3(x + y) = 28

354. Hệ phương trình 

có nghiệm là :

a) (3; 2), (2; 3) . b) (–3; –7), (–7; –3) .

c) (3; 2), (–3; –7) .

d) (3; 2), (2; 3), (–3; –7), (–7; –3) .

3

x = 3x + 8y

 3

y = 3y + 8x

355. Hệ phương trình 

có nghiệm là (x; y) với x 0 và y 0 là :

a) (– 11; – 11), ( 11; 11).

b) (0; 11), ( 11; 0).

c) (– 11; 0).d) ( 11; 0).

x2 = 5x − 2y

 2

y = 5y − 2x

356. Hãy chỉ ra các cặp nghiệm khác 0 của hệ phương trình : 

a) (3; 3), (1; 2), (6; –3) .

b) (2; 2), (3; 1), (–3; 6) .

c) (1; 1), (2; 2), (3; 3) .

d) (–2; –2), (1; –2), (–6; 3) .

2

x + y = 6

 2

y + x = 6

357. Hệ phương trình 

có bao nhiêu nghiệm ?

a) 6.

b) 4.

c) 2.

d) 0.

2

x = 3x − y

 2

y = 3y − x

358. Hệ phương trình 

có bao nhiêu cặp nghiệm (x; y) ?

Trang 32

Trang 32Trang 32Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)a) 1.b) 2.

c) 3.

d) 4.

2x + y − 1 = 1

359. Hệ phương trình 2y + x − 1 = 1 có bao nhiêu cặp nghiệm (x; y) ?

a) 1.

b) Vô nghiệm.

c) 2.

d) 3.

x + y = m + 1

 2

x y + y2x = 2m2 − m − 3

360. Cho hệ phương trình 

và các mệnh đề :

(I) Hệ có vô số nghiệm khi m = –1 .

3

(II) Hệ có nghiệm khi m > 2 .

(II) Hệ có nghiệm với mọi m .

Các mệnh đề nào đúng ?

a) Chỉ (I) .

b) Chỉ (II) .

c) Chỉ (II) .

d) Chỉ (I) và (III) .

3x2 − 4xy + 2y2 = 17

 2

y − x2 = 16

361. Cho hệ phương trình : 

. Hệ thức biểu diễn x theo y rút ra từ hệ phương trình

là ?

y− 2

y+ 2

y−3

y+ 3

x=

x=

x=

x=

2 hay

2 .

2 hay

2 .

a)

b)

y−1

y+1

− y−1

− y+1

x=

x=

x=

x=

2 hay

2 .

2 hay

2 .

c)

d)

2xy + y2 − 4x − 3y + 2 = 0xy + 3y2 − 2x − 14y + 16= 0

362. Hệ phương trình 

có nghiệm là :

1

1

a) x bất kỳ, y = 2 ; x = –1, y = 3 ; x = – 2 , y = 2.

b) x =3, y = 2 ; x = 3, y = –1 ; x = 2, y = – 2 .

1

1

c) x =5, y = 2 ; x = 1, y = 3 ; x = 2 , y = 2.

d) x =4, y = 2 ; x = 3, y = 1 ; x = 2, y = 2 .

x + y = 2a + 1

 2

x + y2 = a2 − 2a + 3

363. Cho hệ phương trình 

. Giá trị thích hợp của tham số a sao cho hệ có nghiệm

(x; y) và tích x.y nhỏ nhất là :

a) a = 1 .

b) a = –1 .

c) a = 2 .

d) a = –2 .

ÔN TẬP CHƯƠNG III

364. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm ?

2

2

a) 3x + 5 = −2 x − 1

b) x − 3 1− x = 4 + x − 5

2

2

c) x + 2 = x + 4

d) x + 4x + 6 = 0

365. Phương trình 9x − 14= 13− 9x có tập nghiệm là :

13

a) .

b) .

c) 9 .366. Phương trình13 14

d) 9 ; 9 .x2 − 9 = x − 3 có nghiệm là :a) x = 3 .

b) x = – 3 .

c) x = 3 .

367. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm x = 1 .

Trang 33

Trang 33d) x =Trang 333.Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

2

a) x + x + 1 = 0368. Phương trình

a) { ∅}Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)2

b) x − 4x + 4 = 05

2

c) x + 3x + x − 5 = 0d)4x2 + 12x + 9 = 0 có tập nghiệm là :

 3

 3

 

− 

2

b)

c)  2

2x − 2 + x = 1+ x − 2d) (– ∞;+∞)2369. Phương trình: (m –3m+2) x +m – 4m +3 = 0 vô nghiệm với giá trị m là:

a) m = 1

b) m = 2

c) m = 3

370. Tập hợp các giá trị m để phương trình: mx–m = 0 vô nghiệm là:

+

a)

b) { 0}

c) R

2d) Một đáp số khác

d) R2371. Cho phương trình: x –2(m–1)x + m = 0 . Với giá trị nào của m thì phương trình trên có hai nghiệm

phân biệt ?

1

1

1

1

a) m ≥ 2

b) m > 2

c) m ≤ 2

d) m < 2

22372. Cho phương trình: x +(2a–1)x + a +2= 0. Để một nghiệm của phương trình gấp đôi nghiệm kia, giá

trị thích hợp của tham số a là:

a) a = – 4

b) a = 4

c) a = – 2

d) a = 2

2

373. Nếu m , n là nghiệm của phương trình: x + mx + n = 0. , m ≠ 0, n ≠ 0, thì tổng các nghiệm là:

1

1

a) – 2

b) – 1

c) 2

d) 1

374. Có bao nhiêu giá trị của a để hai phương trình:

22x + ax + 1 = 0 và x – x – a = 0 có một nghiệm chung là:

a) 0

b) 1

c) 2d) 32375. Nếu biết các nghiệm của phương trình x + px + q = 0 là lập phương các nghiệm của phương trình x

+ mx + n = 0 thế thì:

3a) p + q = m333p

 m

 

d)  n  = qb) p = m +3mn

c) p = m – 3mn

x − 2 = 2− x

376. Tập nghiệm T của phương trình

là :

a) T = 2.

b) T = (–; 2].

c) T = (–; 2).

d) T = R.

2x − 4 − 2x + 4 = 0

377. Phương trình

có bao nhiêu nghiệm ?

a) 0.

b) 1.

c) 2.

d) vô số.

1

 2 1

 x + 2  − 2x − − 5 = 0

x

x 

378. Nhiệm lớn nhất của phương trình : 

. Gần nhất với số nào dưới đây ?

a) 1.b) 2.

2c) 3.d) 4.2x − mx− 1 = x + (m + 3)x − 1

379. Cho phương trình :

(1)

3

a) Khi m > – 2 thì (1) có nghiệm duy nhất là dương.

b) Có một giá trị của m để (1) có vô số nghiệm.

3

c) Khi m < – 2 thì (1) có nghiệm duy nhất là âm.

d) Chỉ có một câu đúng trong ba câu a, b, c.

x x + 2 − 4x = m

380. Cho phương trình :

(1)

a) Với mọi m(–1; 9) thì (1) có 3 nghiệm phân biệt.

b) Với mọi m(–1; 0) thì (1) có đúng hai nghiệm dương.

Trang 34

Trang 34Trang 342Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)c) Với mọi m>12 thì (1) có đúng một nghiệm dương.

d) Cả ba câu a, b, c đều đúng.

(a + b)x + (a − b)y = 2

 3

(a + b3)x + (a3 − b3)y = 2(a2 + b2 )

381. Cho hệ phương trình : 

Với a b, a.b 0, hệ có nghiệm duy nhất bằng :

1

1

a

b

a

b

x=

,y =

x=

,y =

x=

,y =

a+ b

a− b .

a+ b

a + b . d)

a− b

a− b

a) x = a + b, y = a – b. b)

c)

mx+ y = 3382. Cho hệ phương trình : x + my= 2m + 1 . Các giá trị thích hợp của tham số m để hệ phương trình có

nghiệm nguyên là :

a) m = 0, m = –2, m = 1.

c) m = 0, m = 2, m = –1.b) m = 1, m = 2, m = 3.

d) m = 1, m = –3, m = 4.2x − y = 2 − a383. Cho hệ phương trình : x + 2y = a + 1 . Các giá trị thích hợp của tham số a để tổng bình phương hai

nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất :

1

1

a) a = 1.

b) a = –1.

c) a = 2 .

d) a = – 2 .

ma− (m + 1)y = 3mx − 2my= m + 2

x + 2y = 4

384. Cho hệ phương trình : 

Để hệ phương trình có nghiệm, giá trị thích hợp của tham số m là

5

5

2

2

a) m = 2 .

b) m = – 2 .

c) m = 5 .

d) m = – 5 .

mx+ (m + 2)y = 5385. Cho hệ phương trình : x + my= 2m + 3

Để hệ phương trình có nghiệm âm, giá trị cần tìm của tham số m là :

5

5

5

a) m < 2 hay m > 2 .

b) 2 < m < 2 .

c) m = < – 2 hay m > –2.

386. Các cặp nghiệm (x; y) của hệ phương trình :

 11 23

 ; 

a) (1; 1) hay  9 9  .

 11 23

− ; 

c) (1; –1) hay  9 9  .

2 3

 x + y = 13

 3 + 2 = 12387. Hệ phương trình  x y

có nghiệm là :

1

1

a) x = 2 , y = – 3 .1

1

b) x = 2 , y = 3 .Trang 35

Trang 35 x + 2y = 37x + 5y = 25

d) – 2 < m < –1.là : 11 23

− ; 

b) (–1; –1) hay  9 9  .

 11 23

 ; 

d) (–1; 1) hay  9 9  .1

1

c) x = – 2 , y = 3 .d) Hệ vô nghiệm.Trang 35Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)388. Hệ phương trình

x = 3a) y = 7 .x + y = 10

 2

x + y2 = 58Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)có nghiệm là :x = 7b) y = 3 .x = 3c) y = 7 ,x = 7y = 3 .d) Một đáp số khác.xy + x + y = 5

 2

x y + y2x = 6

389. Số nghiệm của hệ phương trình : 

là:

1

1

d) (2; 2 ) , ( 2 ; 2) .a) (1; 2) , (2; 1) .b) (0; 1) , (1; 0) .

c) (0; 2) , (2; 0) .

2

2

2x + y + 3xy = 122(x + y)2 − y2 = 14

390. Số nghiệm của hệ phương trình : 

Các cặp nghiệm dương của hệ phương trình là :

a) (1; 2) , ( 2 ;

 1   2

; 3

 ;1,

2   3

.

d)2

2  



 ;3, 3;

3

3.

c)2) .b) (2; 1) , ( 3 ; 3 ) .

2x2 + xy − x2 = 0

 2

x − xy − y2 + 3x + 7y + 3 = 0

391. Số nghiệm của hệ phương trình : 

Các cặp nghiệm (x ; y) sao cho x, y đều là các số nguyên là :

a) (2; –2), (3; –3) .

b) (–2; 2), (–3; 3) .

c) (1; –1), (3; –3) .

d) (–1; 1), (–4; 4) .

x2 − 4xy + y2 = 1y − 3xy = 4

392. Nếu (x; y) là nghiệm của hệ phương trình : 

. Thì xy bằng bao nhiêu ?

a) 4.

b) –4.

c) 1.

d) –1.CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: BẤT ĐẲNG THỨC

393. Trong các tính chất sau, tính chất nào sai:

a < b

⇒ a+ c < b+ da) c < d

0 < a < b a b

⇒ <0 < c < d c d

0 < a < b

⇒ a.c < b.d0

<

c

<

dc)b)0 < a ≤ b

⇒ a.c < b.d0

<

cdd)394. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

1 1

>

a b

a) a< b

b) a
395. Mệnh đề nào sau đây sai ?

a < b

⇒ a+ c < b+ dc

<

da)

a < b

⇒ ac< bdc

<

dc)d) Cả a, b, c đều sai.b)a ≤ b

⇒ ac< bdc ≤ d

Trang 36

Trang 36Trang 36Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)a ≤ b

⇒ a− c < b− dc

>

d

c) 

396. Tìm mệnh đề sai sau đây với a, b, c, d > 0:

a

a a+ c

< 1⇒ <

b b+ c

a) b

a c

a a+ c c

< ⇒ <

<

b b+ c d

c) b dd) ac ≤ bc⇒ a ≤ b ( c > 0)

a

a a+ c

> 1⇒ >

b b+ c

b) b

d) Có ít nhất một trong ba mệnh đề trên sai

33397. Với m, n > 0, bất đẳng thức: mn(m+n) < m + n tương đương với bất đẳng thức:

2

2

2

2

a) (m+n) ( m + n ) ≥ 0

b) (m+n) ( m + n + mn) ≥ 0

2

c) (m+n) ( m − n) > 0

d) Tất cả đều sai.

398. Bất đẳng thức:

thức nào sau đây:

222222a +b +c +d +e

22≥ a(b + c + d + e) ∀ a, b, c, d, e. Tương đương với bất đẳng

2b

c

d

e

(a− ) + (a− ) + (a− ) + (a− )

2

2

2

2

a)

222≥02222a

a

a

a

(b− ) + (c− ) + (d− ) + (e− )

2

2

2

2

b)≥02a

a

a

a

(b+ ) + (c+ ) + (d+ ) + (e+ )

2

2

2

2

c)≥02d)2399. Cho a, b > 0 và ab > a + b. Mệnh đề nào đúng ?

a) a+b = 4

b) a+b > 4

c) a+b < 4

a

b

c

+

+

400. Cho a, b, c > 0. và P = a + b b + c c + a .Khi đó:

a) 0 < P <1.

b) 2< P< 3

c) 1< P< 2

401. Cho x, y >0. Tìm bất đẳng thức sai:

1 1

4

+ <

2

a) (x+y) ≥ 4xy

b) x y x + y

1

4xy (x + y)2

c)

d) Có ít nhất một trong ba đẳng thức trên sai:

402. Với hai số x, y dương thoả xy=36. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

x+ y 2

(

) ≥ xy = 36

2

2

≥ 2 xy = 12

x

+

y2

xy

=

72

2

a) x+y

b)

c)

a− b ≤ a b

403. Cho bất đẳng thức

+ . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?0

a) a=b

b) ab

c) ab ≥ 0

404. Cho a, b, c >0. Xét các bất đẳng thức sau:

a b

a b c

1 1

+ ≥2

+ + ≥3

+ )≥ 4

I) b a

II) b c a

III) (a+b) ( a b

Bất đẳng thức nào đúng?

a) Chỉ I) đúng

b) Chỉ II) đúng

c) Chỉ III) đúng

405. Cho x, y, z > 0. Xét các bất đẳng thức sau

1 1 1

9

x y z

+ + ≤

+ + ≥3

3

3

3

I) x + y + z ≥ 3xyz II) x y z x + y + z

III) y z xĐẳng thức nào đúng ?

a) Chỉ I) đúng

b) Chỉ I) và III) đúng

406. Cho a, b, c >0. Xét các bất đẳng thức sau:

Trang 37

Trang 3722(a− b) + (a− c) + (a− d) + (a− e)c) Cả ba đều đúng≥0d) Một kết quả khácd) Một kết quả khácd) Tất cả đều đúng.

d) ab= 0d) Cả ba đều đúngd) Chỉ III) đúngTrang 37Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)

Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)Trắc nghiệm Toán 10 – (sưu tầm)a b

a b c

1 1 1

9

+ ≥2

+ + ≥3

+ + ≥

I) b a

II) b c a

III) a b c a + b + c

Bất đẳng thức nào đúng?

a) Chỉ I) đúng

b) Chỉ II) đúng

c) Chỉ III) đúng

d) Cả ba đều đúng.

407. Cho a, b, c > 0. Xét các bất đẳng thức:

a

b

c

2

2

2

+ b + c)( + c + a)( + a + b) ≥ 64

b

c

I) (1+ b )(1+ c )(1+ a ) ≥ 8

II) ( a

III) a+ b + c ≤ abc. Bất đẳng thức nào đúng:

a)

b) Chỉ II) đúng

c) Chỉ I) và II) đúng

d) Cả ba đều đúng

a b

+ ≥2

408. Cho a, b > 0. Chứng minh b a

. Một học sinh làm như sau:

a b

a2 + b2

+ ≥2 ⇔

≥2

ab

I) b a

(1)

2

2

2

2

2

II) (1) ⇔ a + b ≥ 2ab⇔ a + b − 2ab≥ 0 ⇔ (a − b) ≥ 0

a b

+ ≥2

III) và (a–b) ≥ 0 đúng ∀a, b > 0 nên b a

Cách làm trên :

a) Sai từ I)

b) Sai từ II)

c) Sai ở III)

d) Cả I), II), III) đều dúng

409. Cho a, b, c > 0. Xét các bất đẳng thức:

1 1 1

+ + )≥ 9

3

I) a+ b + c ≥ 3 abc

II) (a + b + c) ( a b c

III) (a+b)(b+c)(c+a) ≥ 9

Bất đẳng thức nào đúng:

a) Chỉ I) và II) đúng

b) Chỉ I) và III) đúng

c) Chỉ I) đúng

d) Cả ba đều đúng

410. Cho ba số a, b, c thoả mãn đồng thời: a + b – c > 0, b + c – a > 0, c + a– b > 0. Đ ể ba số a, b, c là ba

cạnh của một tam giác thì cần thêm đều kiện gì ?

a) Cần có cả a, b, c ≥ 0

b) Cần có cả a, b, c > 0

c) Chỉ cần một trong ba số a, b, c dương

d) Không cần thêm điều kiện gì.

a

b

c

+

+

411. Cho a, b, c > 0. và P = b + c c + a a + b .Khi đó:

a) 0 < P <1.

b) 1 < P <2.

c) 2 < P <3.

d) Một kết quả khác

412. Trong các hình chữ nhật có cùng chi vi thì:

a) Hình vuông có diện tích nhỏ nhất

b) Hình vuông có diện tích lớn nhất

c) Không xác định được hình có diện tích lớn nhất d) Cả a, b, c đều sai

2Bài 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

413. Cặp bất phương trình nào sau đây không tương đương.

1

1

>

a) 2x– 1 + x − 3 x − 3 và 2x – 1 > 0

b) – 4x + 1 > 0 và 4x–1 < 0

1

1

> 2

2

2

2

c) 2x +5 ≤ 2x − 1 và

2x −2x + 6 ≤ 0

d) x+1 > 0 và x+1+ x + 1 x + 1

414. Cặp bất phương trình nào sau đây không tương đương

1

1

<

a) x − 1 ≥ x và (2x+1) x − 1 ≥ x (2x+1)

b) 2x– 1 + x − 3 x − 3 và 2x – 1 < 0

2c) x (x+2) < 0 và x+2 < 0

415. Bất phương trình nào sau đây có nghiệm:

Trang 38

Trang 382d) x (x+2) > 0 và x+2 > 0Trang 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×