Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
20140515 - KSH - Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014.pdf

20140515 - KSH - Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014.pdf

Tải bản đầy đủ - 36trang

tTiing sti co phdn biiu quyer dong y ld g.088.750 co phtin, chiilm 100% rdng sii

coDi6u3:phan co qqt€n bi€u quy€t cila c6 d6ngdry hpp.Thdng qua 86o c6o ho4t tlQng ki6m soft nIm 2013 vir k6 hoach ndm 2014(Tni IiQu kim theo)

:

:

4:

r .l

,.;

:

'long

-)

so co phdn hieu quyet dong

y ld 9.088.750 co phan. chiiim 100% rdng s6cophdn c6 quyin bieu quyer cua cij d6ngdqr hgp.Di€u 4: Thdng qua b6o c6o tiri chinh ild duoc ki6m

TiSng s6 c6

ctiDiiiutoin nim2013.phan biiu quy€t dong i, td 9.088.750 co phan, chi6m 100% tong stiphdn cd quyin bieu quyer cua c6 dongdrq hpp.5: Thdng qua phuong 6n sfr dung tqi nhuf,n, trich rip c6c quinrm 2013. (c6Tni [Qu kim theo)-r4eTong sri cA phdn bieu quy€r ding

ciiphiny td 9.088,750 co pht)n, chiiim 100% tong socd quyin bi'iu quyet cua cij dongd1,rEi6ubiiuquy€r dingBKS nim 2013y td 9.088.750 c(j ph,in, chi6m: ,)

co phdn co quy€n bieu quy€t ctia c6 dong dqr h7p,

7:Thdng qua viQc riy quy6n cho HDQT hpa chgn dcrnvik6100% tiing siivi ki6m to6n nim2014.-Tong s6 co phanbiiuquyet dongj, lA 9.088.750co pht)n, chiiim 100%tong siicii phdn co qtq,in bi€u quy€t cua c6 d6ng dw hqp.Di6u8:Di6u khoin thi hdnhNghi quy€t ndy dd duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua vd c6 hi€u luc k6 til ngdy

1410512014.HOi dOng quintri Cdng ty c6vd, c6c phong/ban/do'nb6oIHOANGgo,':--6: Thdng qua phucrng rin chi tri thr) lao cria HDer,

hoach chi tri nim 2014. (cd Tdi lipu kdm theo)

Tong sti c6 ph,inoc$AMl(h4pEidu-.-,=:

1-O0l8tphAn TAp dodn Kho6ng s6n Hamico, Ban T6ng gi6m d6cvi c6 liOn quan chiu tr6ch nhi€m thuc hi6n Nghi quy€t ndy,lgi ich cta C6 d6ng, C0ng ty vd tudn thti theo c6c quy dinh cria Ph6p 1u4t.damcTM. DAr HQr DONG CO DONG

Noi nhdn:- C6c c6 d0ng, Website;

- UBCKNN,HOSE;

. C6cTVHEQT,BTGD,BKS;

- LuuVT.'{

'\*.,"

,,/'irnN DfrNGc0lc ry cO pnAN T4p EoAN

xuoAruc sAN naulco

***ceNG HoA xA ugr cHU NGHia vrEr NAM

DQc tgp - Tg do H4nh phric

--------___+36: 32/ 20 1 4IBB-DHDCD-KSH++Hd Nam, ngdy I4 thdng 05 ndm 2014BIEN NAX KV HOPIDAI HQI DONG C6 OOXG THUONG NrEN 2OI4(CONC TY C6 PHAN TAP EOAN KHOANG

SAN HAMICOchri'c

Trq s& chinh

TGn td: C6ng ty Cd phAn T4p dodn Khoring s6n Hamico

: T6 t4, phudng Quang Trung, thdnh ph6 phfi Li,Gi6ychri'ngnhfnEKKD : s6 ozoot89368tinh Hd Namt3 th6ng09 n6m 2000 (ddng

a6i tAn thf' l0 ngdv 05 th6ng 03 n6m 20r2)do S0

K6 ho4ch vd Dau tu tinh Hi Nam c6p.

lan dau ngdykythayH6mnay,ngdy l4thfng05ndm 2014,vitoh6i 7h30tai

HQi trudngc6ngty,Dpi hQid6ng

c6 ddng thu'o'ng ni€n ndm 2014 cttac6ng ty

c6 phAn Tdp dodn Kho6ng s6n Hamico duoc ti6n hdnh

v6i c6c n6i dung sau:r.PHAN1.Thinh phdn tham duDai h6it: KHAr MAC DAr HerCd A6ngviDONGc0 odNctlai dign c6 rl6ngT6ng s6 c6 dong vd dai diQn c6 ddng duoc quyen

du hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuo:rg ni6n

ndm2014 ld 551 ngu'd'i, so'hff'u vd dai di0n cho tong

s6 11.690.000 c6 phAn, tuong duong v6i

100% tOng s6 phitSu bi6u quy6t cria C6ng ty.Dai hoi dd nghe Bd Ph4m thi hrong Thio - Trucrng

ban kidm tra tu ciich c6 d6ng c6ng b6

ktit qua ki6m tra ru'c6ch co dong vd d?i diQn c6

dOng du

hop nhu.sau:T6ng s6 c6 d6ng vd dai diQn cd d6ng thuc te

du'hgp Eai h6i d6ng c0 d6ng thucmg ni6n ndm

2014 lil28 dai bi€u, so' hiiu hoac dai di€n d5i

9.088.750 c6 phAn, tucrng duong voi 77 .74%

t6ng s6

c6 phan c6 quvdn bi6u quy6t crha c6ng ty c6 phan

Tap dodn Kho6ng s6n Hamico

Theo quy dinh cira Lr-rdt doanh nghiep vd Di€u

lQ C6ng ty, Dai hQi d6ng c6 dong thucrng

ni6n nam 2014 cta c6ng ty c6 phAn Tap dodn Kho6ng

s6n Hamico da h6i dri crlc di6u kiQn oe ti6nhdnh. C6c cd dOng vd dai diQn c6 d6ng du hqp c6 quyOn bi€u quydt theo s6 c6 phAn md hq s0 hfiudi6n"hoac dai2.'Khai m4c DaihQiDai h0i dd ti6n hhnh c6c thir tuc:- Tuy0n b6 do t6 chilc Dai h6i, gi6i thiQu thdnh phAn tham dp.

- ci6i thi6u Ong Nguy6n Tiiln Dfrng. - Ch0 tlch HQi ddng qu6n trl ld Chir tqa diAu hdnh

11,cudc lrop.-Chn toa Dai hQi gioi thi€u Eodn Chir tga, Ban Thukfvd dA xuAt Ban ki6m phi€u d€ Dpihdi lr;'a chon

2.1. Chfr tga vir bQ ph$n girip viQc Chii toaDai hQi dd th6ng qua Dodn chir tga g6m 03 ngudi:

Chir tich HDQTOng Nguy6n Tia5n DflngChrh tga DAi hQiPh6 Chir tich HDQTOng L0 Trung Ki6nThdnh vi€n Dodn Chri tich

Ong Dgngvin LhnhThAnh vi6n HDQTThdnh vi0n Doirn Chir tich2.2.Ban Thu'kj Dai hQi

Dai hQi cl6 th6ng qua Ban Thu ky gdm 02 ngud'i:

BdLim thi thu TrangBd Pham thiTrinhTruong ban

UY Vi0n2.3.Ban ki6m phi6u

Dai hQi d5 th6ng qua Ban kiOm phiOu gOm 03 ngudi:D)o Dinh Ki6nOngBaPhamthiThio6ng Bni E6 Phuo'ngTruo'ng banUy vren

Uyvi6nr3. Chuong trinh Dai hQi vh Quy ch0 Eai hQi

Eai hQi dd nghe Ong Nguy6n Ti6n Dfing thay mat Dodn Chir toa dgc Chuong trinh D4i hQi

d6ng c6 d6ng Thud.ng ni€n ndm 2014, Quy ch6 t6 chri'c, Nguy€n tac bieu qry6t.Dai hqi da nh6t tri 100% thdng qua nQ! dung Chuong trinh Dpi hQi, Quy ch€ t6 chuc,

Nguy6n tac bi€u quyet 6p dr,rng tai Dai h0i.II.PHAN HAI: CAC NQI DUNG EUqC TRiNH BAY TRONG D4.I HQIl.Ong Nguy6n Ti6n Dffng. - Ch0 tich Hgi diing quin tri thay mat HQi d6ng quin tri dqc:t

[-l/a.86o c6o hoat ddng cfia H0i d6ng qu6n tri ndm 2013 vdk€ hopch ndm2014.Ong Vii Minh Thhnh2.a.

a-T6ng Gi6m ddc C6ng ry dgc:86o c6o k€t qud hoat ddng s6n xu6t kinh doanh 2013 vit kti hoach sdn xu6t kinh

doanh ndm20l4.Bd Enngthi thu Phrong. - Uy vi€n HDQTlOn dgc c6c n6i dung:a. 86o c6o tdi chinh dA ki0m todn 2013.

b. Phuong 6n phAn chia loi nhudn ndm 2013.c.Phuong 6ntrdthir lao HDQT, BKS ndm 2013.Bd Hohng4.Vin Chung - Truong Ban kiOm so6t thay mdt Banki6m so6t dgc "86o c6o hoatd6ng l


a.=;1Trung Ki6n - Ph6 chu tich HDQT/Thdnh vi€n Dodn ch0 tich doc:

Td'trinh Uy quy€n HDQT lu'a chon don vi kiOm todn ndm 2014.Ong LG5.P)/III.1lrHAN 3: THAo LUAN cuA c0 o0xc rAr DAr Hor

KOt thLic phAn trinh bdy c6c 86o c6o, Td trinh, Ong Nguy6n tit5n Dfing - Chri tich hQi tt6ngeiquin tri Tdng c6ng ty, Chir toa Dai hdi - thay mdt dodn chir tlch di6u hdnh chung trinh th6o

ludn cua c6c c6 d6ng. Chir to4 dai hQi da de nghi c6c c6 dOng ph6t bidu y ki6n tuy nhi€n)kh6ng c6 c6 ddng ndo tham gia phdt bi€u:f ki€n.,iIV. PHAN 4: D{I HOI TIEN HANH BIEU QUYET

V. PHAN 5: KET QUA BIEU QUYET TAJ EAI HQI

1. OngDho Dinh Ki6n-Truong ban ki6m phir5u l€n c6ng bd kdt quA ki€m phidu tai Dai hqi.2.}ngNguy6n Ti6n Dffng.-Chfi tga Dai h6i, cdn cil vdo k6t qui ki6m phi6u do Ban kiem phitiuthyc hiQn tuy0n b6 cdc v6n dc da duo.'c Dai hQi dOng c6 d6ng bi€u quy6t th6ng qua gdm:

Vdn tI61:Th6ng qua b:io c6o ho4t d6ng cfra HQi tt6ng quinnim2014. (tni li6u-Tt)ng sti co phdn-kdm)biiu quy€tT(ing so cophin biiudongy h g.058.750quy€t khong dongbieu quyet cua co dongT(ing .sti cii phanbiiu quy€tn5m 2013 vn k6 hoach'

phtin, chidm 100% r6ngsii c6phdn c6y tit 0 c6 phdn chi6m 0.00% t6ngsii ciiphtin c6sti c6phtin c6; ,.:

quyen hiiu quyit cua co dong dry hary.

qryin'tlinhtricodAr hpp.cdy ki€n khdc: ,.. quyet: cua c6' dong dLr hgp.

quyin bieutir 0 c6phdn chiiin 0.00% t6ngTh6ng qua b6o c6o k6t qui ho4t tlQng 3nn xu6t kinh doanh 20132:V6n tI6vdrk6 hoqchsin xu6t kinh doanh ndm2014 (tdi liQu rlinh kdm)-Tong ,soci phdn biiuquyAt d6ngquyin hiAu quy€t cua co dong dth9.088.750 co phdn, chidm 100% tong sii c6 phdn c6hoP.Tong .so ci) phan bieu quyet khong d6ng r, ld 0 co phan chi€m 0.00% tong s6 c6 phdn co-qryin-bieu quy€t cila co d6ng dry hPP.Tdng ,s6 c6 phanbiiu quyer cd y ki€n khdc td 0 co phtin chiiim 0.00% t6ng sti c6 phdnqul,in biAu quy& cila cli d6ngIiQu-qryi,

quyi,(tdriquyi,biiu quydt ding i,lit 9.088.750cd phdn, chidm 100% t6ng s6 c6 phdn c6biiu quyet khongy td 0 co phan chi€m 0.00% t6ng so co phanddngcdhi€u quydt cl.ta cd dong dry hPP.

sti cophun biiu quyer co y ki€n khdc la 0 co phdn chidm 0.00% t6ng sii co ph,in c6hieu quy& cua co dong &t hPP.l:Thdng qua b6o c6o thi chfnh il6soTongcii phinbiiu quy€trl6ngtlucr.c ki6mi, td 9.088.750c6tofn ndm 2013(tiiliQuphin, chiem 100% tdngilinh kim).

sii cophdn c6qu\,in bi€n qtty€t cila c6 dong du hpp.

Tong sri cophin biiuquyi, bieu quy€t cilaquy€t khong d6ngqryi,i, td 0 co phtin chi€m 0.00% tong sti co phdn c6c6 d6ng dqt hPP.Tong s6 cd phan bieu quy€t cd y ki€nilra, ta 0 c6 phdn chiiim 0.00% tiSng sii c6 phincobiAu qttyet cua co dong dqt hPP.Thdng qua phuong 6n sir dqng lqi nhu{n, trich l$p c6c qui nim 2013(tiri liQuilfnh kdm)-Tong'oci phan biiu quyir dongi,tdquyin hieu qul,et cua cd dongdqr hop.DCtltCbidu quyit cita co d6ng dry hPP.Tongitihqp.8tTong so co phdn-cdtlfnh kdm)

Tdng so c6 phdn-d7'rThdng qua 86o c6o ho4t tlQng ki6m soSt n5m 2013 vir ki5 ho4ch nnm 2014VAn tI€ 3:Vdni,9.088.750 co phdn, chidm t00% t6ngsico phtin c6'Ml

:rf-iI[_

tl/

Tong so co pht)n biiu quy& khong dong

:

quyin hiiu quyil cua co dongtlQr]:."y td 0 cd phdn chi€m 0.00% tong so c6 phdn cd'hgp.Tong sti co phdn hi€u quy€r co y kien khitc td 0 cii phdn chi6m 0"00% tong so co phan co

:

'

quvtn hit;u

quyal cuu co dong dqr h7p.^ '^Thdng qua phucrng rin chi trfr thir lao cfra HEQT, BKS nim 2013 vir kii hoach

chitri-nlm 2014(thi li6u ilinh kdm).Ton,q.r,i co phan hieu quyer

qu1,dn bi€u-biiu quyil kh6ngquyin hi€u quy€t ctla co dong

Tong soco phtin,chi0n 100% tong sd co pht)n c6quy& ctia c(j d6ng dqi hpp.Tong sd co phan-dingy lir 9.088.750c'ophin biiusii c6phdn cdttqr hpp.quyet c6quyin bi€u quy€t cua cd dongy td 0 co phdn chi€m 0.00% t6ngd6ngy ki€n khdc td 0 co phin chiiim 0.00% tong s6 cd phtinc6dry hpp.a\VAn tl6 Z: Thdng qua viQc fry quy6n cho HEQT lqa chgn clcrn vi ki6m to6n ndm 2014(tni IiQu,sl

biiu quy€tTong ,s,i ,'ri phanqryi,-dongy ld 9.088.750c6phin, chidm 100% tong sii c6 phdn c6,sri cophin biiuquyet khong d6ngr1!

y td 0 cii phan chiiim 0.00% t6ng sd c6 phtinc6qu1,in hi€u quyet cila co dong &7 hpp.-Tong .rri co phdnqu1,in hiAuhiiu quy€tquyil cua co rl6ngcoy ki€n khac tir 0 c6 phdn chi€m 0.00% tiingsii cophdn c6dry hpp.VI. PHAN 6: CAC THU TVC KET THUC DAI HQI

Bd LAm thi thu Trang * Truong Ban Thu ky dgc du thAo Bi€n bin vd dy th6o Nghi

Eaih0i.quyi5t.Dai h6i nhAt tri th6ng qua todn van Bi€n bin vd Nghi quy€t Dai hQi d6ng c6 ddng thucrng

ni6nnlm2014.Chu toa Dai hdi-Ong Nguy6n Ti6n DfingBi€n bdn ndy duoc lap lficllh30'c(_/hi€u quy€t cua cd dong dU hpp.Tong\rAldinh kem).-J6,-tuy6n b6 b€ mac Dai hQi.ngdy 1410512014 tai Dai hQi d6ng c6 dOng Thuong ni€nndm 2014 cira Cdng ty C6 phAn T4p dodn Kho6ng sdn Hamico.BAN THLT KV

TRTiONG BANb,us,tk;tCHU TOA DAI HOIffi,\*

^llSir'l)t,ty-\utl

l1ilTiiliQu dfnh kdm v$'n d€ 1:

Th6ng qua B:io crio ho4t ilQtrg cfia HQi tl6ng quin tri nim

,2013 vdr k6 ho4chndm 2014.r- DANH GIA cHUNG rixn nixn HoAT D9NG KINH DoANH cuA

cONc rY TRoNG NAM TAr cHfNH 2or3

Ndm 2013, c6ng ty c6 phAn Tpp dodn kho6ng sAn Hamico c6 nhi6u cd 96.19 trong

viQc SXKD , xong do 6nh hucrng nhi€u ytlu t6 kh6ch quan dpc biQt ld ndn kinh

,ilchung vAn ndm trong chu kj,khung ho6ng d6n d6n nhirng kh6 khan

lcrn d6n ktf hopch s6n xuAt kinh doanhldmtC6nh hucrngcia c6ng ty (r,hu trong phAn b6o c6o ciraT6ng gi6m d6c da trinh bdy ). Vdi vai trd ld co quan qu6n ly hoat dQng c6ng ty gifra

2 kj,DHDCD, HDQT d6nh gi6kC hoach SXKD ndm2013 th6ng qua mQt s6 chi ti6uchinh sau ddy:s)1- MOt s6 chi ti6u chinh:ty vuqt-T6ng doanh thu hopt dQng kinh doanh:68.049.939.729- -,1

T6ng loi nhu4n trudc thu6:1.890.648 .642 d,- Tdng lgi nhu4n sau thu61.890.648 .642:2- Chc m{t hopt dQttg khric

- Vdr s6n *u6td4td dat(9,7o/o)sl


12,19 oh l


l6.2oh l


:,*Hoirn thiQn ddu*Trong ndmtucdc dlry chuydn c6ng nghQ tuy6n vd ch6 bi6n kho6ng sinphii d*ngSx nhd mfry g4chhamico-Ld trgng t6m d6 thUc hiQnktf hopch ndm, dO x6y dgng lpi theo c6ng nghO mdi nhimhq gi|thdnh sin phAm tpodi6u kiQn cpnh tranh trong thi trucrng thdi hi' suy tho6i+ Ch6m dut viQc dAu tu gidn tr6i khdng hiQu qui

- VO tcintr doanh , ti€u thp hdng h6a : Mo rQng mQt c6ch c6 quy m6 thi trucmg kinhtrivdphAn thupnlqidoanh trong nu6c vd bu6c ddu dua sdn phAm ctra cdng ty ra xu6t khAu ; Duy

ph6t tri6n vdn phdng dai diqn phfa tpi Hd Ngi vd thdnh pnOUCVI gopcho viQc kinh doanh vd ti6p thi s6n phAm oia circ nam ti6p theos\\

-{rrtIyZ, urpu qceoq ?I u}FI cnql d.gqd r.gIA , *qduflq cgc ,CIXXSII>I enb Buoqg_

:{9p nes 3uor1 uenb Sunp rgu 3u4qu quip

1g,(nb ' Suqnq} }gq p^

quip doq ugrqd

,VIyT, rueu

ngp Bug,lt ,0 p^ EI1T,rugu Buorl{lcec enb.Q Eugc qupq nglp gpfOqHqrdoq p{ ugu Fuorl IOGH lgfnb

iq8u cg3 -g

.,QBugcna, a.rOn ugq u?lrl1gqd nsI^ gc tgt' cgs ugq pp urgp ,e Bugc gor{ up^ Bunp ,(gx ,19{

upop qull .rugp{u r{cgrt ugr{}

qull 9^ cqLIt I neB ugl^ tiuPrp cgJ'qcgrr nqd qugr eur cnl

quII g^ nn dgrq3u ugur

ug'(nqc p^'q Suoc g^ ugru rugrll gc gp ugq oc

rbgg ugr^ r{upq} cgJ . qceoq g{ ooql

n'r rugrqu IeIp[ ugrr] p^ Suoc ugr{d gp doq rew{ uglr} pp

JocH .lgq I€p nes ,(e851

: Igut&ur$lqu Buorl ris ugqu ruglpn!-Z: Sunp ,(gx ng11 1gn qup8u

f,t Eugc efc CIX _XS ugl Sugu

?n

qcgn cqp €-^ cgp rugl8 BrgJ or{c cgr^ dnr8 Bugc ugqd

conp fOCff ugr^ qupqJ I0 -qrgrt niqcp.r.!'u9o19{ g^ tlcgr} uefnqc urgplu

cgp tu918 B,rgJ orlc cerl d41B :

CICJd rugl{ _ fbeH ugr^ qupqJl6 _

qupr{ nglp GC 3ug1 ru9n1$\c,D

-afbqHrlcitqu{c or{c1DAH ugl^ qupqJ I0_cerl d413 : fOCH {cir +qc gqd I0 -Sugp

9c tgq r€p 19fnb iq8u ugrq cnql rerpl uglrl J}GH €+c Bugp

leoq queq nglp nzr urglqu ugrq cnql : JOCIH rlcil r"lr{J

Qr} rel 4rB ugrn qupqt I0 _: n€s nqu n,t wglqu

Sugc ugr{d conp R^ pq ,Bug g0

-gS tgq IeB 4rc oec rugrrlu u11 ns Ig^ g I0T, _EI1Z

tuf1qu I9^ t I0T, urpu ugru BuonW Bugp

9c lgq $p $tr€1 ngq conp fOqHrupu g0{l:HJVoH gx rlryNr oNrourIOGH is ugqp-1rOcn v[rJ cxeq rVon oyJ oyfl_ rr

'g"A^Sugp poq cgc er8 rueql'ANJSJSugp Eugc 3uot1

"'Igq gx r{urs ue

"tt^^

3u9s rqp or rupqc : cgwr

Igrr ex n,r rugrqu cgc gA -19,( ugru,,(1 Suoc cgc p^ ugopl Bu4qc lgnl . dgrq8u queop

lgnl er"rc

quip ,(nb oeql ,(1 Sugc epc Bugp leoq cgc gorl ugnqJ

: dgrq8u queop lrl uqnh en _- B6 xung , xuad6i c6cbQ dinh mrickinh t6 -k!thupt cho c6c dcn vi ti6n t6i viQckho6n gon lcri nhuQn giao n6p hdng ndm cho c6c don vi

a- PhAn cdng lai nhiQm vp thdnh vi6n HDQT, ph6 chuAn nhAn sU b9 m6y di6u hdnh

do TGD dO nghi- Hqp ki6m di6m c6ng tdc quy, Phuong hu6ng nhi6m vU quy ti6p theo- Quy€t dfnh drmg viQc tri6n khai mQt

3- C0ngsOdg 6n khdng hiQu quatic quin lj', gi6m sit hoSt tlQng AOi vOi Ttrng GD vh bQ miytlibu hhnh.HDQT chi dao di6u hdnh cfrng nhu girim siit hopt dQng cria ban GD vd bQ mdy qudnly th6ng qua:

- Tham dy vd c6

qudnlyf ki6n chi dpo trong c6c cuQc hop quan trong cua HDQT vd bQ m5y' +:,^'t- ^-?-^ TTT\rr-r

I '^

cua HDQT, ho{c v6 viQc

tri6n khai c6c nghi quy6t, quy6t dinh

vd viQcchuAn bi c6c dd, 6n, dg 6n dO trlnh HDQT.- Tham dp vd c6 y kitin chi dpo trong c6c cu6c hop giao ban c6ng t6c dinh

Ban 16nh dpokjcuas6nphAm, chinh s6ch b6n hdng, chinh s6ch nhdn vi6n, c6ng ttrc t6 chric lao dQng, c6c

cuQc hgp vd xAy dyng vd giao k6 hopchSXKD cho c6c dcrn vi trqc thuQc, b6o c6o vir,.:.

-,i

cac c6ng t6c trgng di6m...

ki€m di6m- Theo ddi vd nSrnAht qu6 trinh di€u hdnh SXKD, th6ng qua c6c b6o c6o, vin b6n

cira Ban 15nh d4o gui b6o c6o HDQT.

Cftc thdnhvi6n HDQT kh6ng ki€m nliiQm chuc vu trong T6ng c6ng ty thgc hiQnc6ng t6c qu6n$t

i$'.- Tham dp vd c6 y ki6n chi d4o trong c6c cuQc hgp cua cdc HQi d6ng dinh gi6-RIy,viQc v6i Ban lSnhgi6m s6t qua c6c ch6 dQ ki6m tra,bao c6o, chc budi hop vd lirmdpo cfing nhu tai c5c phi0n hqp HDQT':

Irr. KE HOACH HOAT DQNG CUA HDQT TRONG NAM2014N6m 20!4,HDQT dU ki6n k6 hopch hopt d6ng chung nhu sau:

K6 hopch sin xu6t:ICtrC Ui6n kho6ng s6nIV6t 1i0u xdy drmg ( gach tuynel)45.000 tdn.

40.000.000 vi6n.t-oo

9C,t-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

20140515 - KSH - Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×