Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Điều .28 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Điều .28 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tải bản đầy đủ - 46trang

2.

Cỏc cuc hp thng k. Ch tch Hi ng qun tr phi triu tp

cỏc cuc hp Hi ng qun tr, lp chng trỡnh ngh s, thi gian v a im

hp ớt nht by ngy trc ngy hp d kin. Ch tch cú th triu tp hp bt

k khi no thy cn thit, nhng ớt nht l mi quý phi hp mt ln.

3.

Cỏc cuc hp bt thng. Ch tch phi triu tp hp Hi ng

qun tr, khụng c trỡ hoón nu khụng cú lý do chớnh ỏng, khi mt trong s

cỏc i tng di õy ngh bng vn bn trỡnh by mc ớch cuc hp v

cỏc vn cn bn:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị có thể triệu tập mời

thêm Tổng Giám đốc hoặc các thành phần khác đề cùng dự

họp, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

a. Tng Giỏm c iu hnh hoc ớt nht nm cỏn b qun lý;

b. Hai thnh viờn Hi ng qun tr;

c. Ch tch Hi ng qun tr;

d. a s thnh viờn Ban kim soỏt.

4.

Cỏc cuc hp Hi ng qun tr nờu ti Khon 3 iu .28 phi

c tin hnh trong thi hn mi lm ngy sau khi cú xut hp. Trng

hp Ch tch Hi ng qun tr khụng chp nhn triu tp hp theo ngh thỡ

Ch tch phi chu trỏch nhim v nhng thit hi xy ra i vi cụng ty; nhng

ngi ngh t chc cuc hp c cp n Khon 3 iu .28 cú th t

mỡnh triu tp hp Hi ng qun tr.

5.

Trng hp cú yờu cu ca kim toỏn viờn c lp, Ch tch Hi

ng qun tr phi triu tp hp Hi ng qun tr bn v bỏo cỏo kim toỏn

v tỡnh hỡnh Cụng ty.

6.

a im hp. Cỏc cuc hp Hi ng qun tr s c tin hnh

a ch ó ng ký ca Cụng ty hoc nhng a ch khỏc Vit Nam hoc

nc ngoi theo quyt nh ca Ch tch Hi ng qun tr v c s nht trớ

ca Hi ng qun tr.

7.

Thụng bỏo v chng trỡnh hp. Thụng bỏo hp Hi ng qun tr

phi c gi trc cho cỏc thnh viờn Hi ng qun tr ớt nht nm ngy

trc khi t chc hp, cỏc thnh viờn Hi ng cú th t chi thụng bỏo mi

hp bng vn bn v vic t chi ny cú th cú hiu lc hi t. Thụng bỏo hp

Hi ng phi c lm bng vn bn ting Vit v phi thụng bỏo y

chng trỡnh, thi gian, a im hp, kốm theo nhng ti liu cn thit v

nhng vn s c bn bc v biu quyt ti cuc hp Hi ng v cỏc

phiu bu cho nhng thnh viờn Hi ng khụng th d hp.

Thụng bỏo mi hp c gi bng bu in, fax, th in t hoc

phng tin khỏc, nhng phi bo m n c a ch ca tng thnh viờn

Hi ng qun tr c ng ký ti cụng ty.288.

S thnh viờn tham d ti thiu. Cỏc cuc hp ca Hi ng qun

tr ch c tin hnh v thụng qua cỏc quyt nh khi cú ớt nht ba phn t s

thnh viờn Hi ng qun tr cú mt trc tip hoc qua ngi i din thay th.

9.Biu quyt.a. Tr quy nh ti Khon 9b iu .28, mi thnh viờn Hi ng qun

tr hoc ngi c u quyn trc tip cú mt vi t cỏch cỏ nhõn ti cuc hp

Hi ng qun tr s cú mt phiu biu quyt;

b. Thnh viờn Hi ng qun tr khụng c biu quyt v cỏc hp

ng, cỏc giao dch hoc xut m thnh viờn ú hoc ngi liờn quan ti

thnh viờn ú cú li ớch v li ớch ú mõu thun hoc cú th mõu thun vi li

ớch ca Cụng ty. Mt thnh viờn Hi ng s khụng c tớnh vo s lng i

biu ti thiu cn thit cú mt cú th t chc mt cuc hp Hi ng qun tr

v nhng quyt nh m thnh viờn ú khụng cú quyn biu quyt;

c. Theo quy nh ti Khon 9d iu .28, khi cú vn phỏt sinh trong

mt cuc hp ca Hi ng qun tr liờn quan n mc li ớch ca thnh

viờn Hi ng qun tr hoc liờn quan n quyn biu quyt mt thnh viờn m

nhng vn ú khụng c gii quyt bng s t nguyn t b quyn biu

quyt ca thnh viờn Hi ng qun tr ú, nhng vn phỏt sinh ú s c

chuyn ti ch to cuc hp v phỏn quyt ca ch to liờn quan n tt c cỏc

thnh viờn Hi ng qun tr khỏc s cú giỏ tr l quyt nh cui cựng, tr

trng hp tớnh cht hoc phm vi li ớch ca thnh viờn Hi ng qun tr liờn

quan cha c cụng b mt cỏch thớch ỏng;

d. Thnh viờn Hi ng qun tr hng li t mt hp ng c quy

nh ti iu .34.4a v iu .34.4b ca iu l ny s c coi l cú li ớch

ỏng k trong hp ng ú.

10. Cụng khai li ớch. Thnh viờn Hi ng qun tr trc tip hoc

giỏn tip c hng li t mt hp ng hoc giao dch ó c ký kt hoc

ang d kin ký kt vi Cụng ty v bit l mỡnh cú li ớch trong ú, s phi

cụng khai bn cht, ni dung ca quyn li ú trong cuc hp m Hi ng

qun tr ln u tiờn xem xột vn ký kt hp ng hoc giao dch ny. Hoc

thnh viờn ny cú th cụng khai iu ú ti cuc hp u tiờn ca Hi ng

qun tr c t chc sau khi thnh viờn ny bit rng mỡnh cú li ớch hoc s

cú li ớch trong giao dch hoc hp ng liờn quan.

11. Biu quyt a s. Hi ng qun tr thụng qua cỏc ngh quyt v ra

quyt nh bng cỏch tuõn theo ý kin tỏn thnh ca a s thnh viờn Hi ng

qun tr cú mt (trờn 50%). Trng hp s phiu tỏn thnh v phn i ngang

bng nhau, lỏ phiu ca Ch tch s l lỏ phiu quyt nh.

12. Hp trờn in thoi hoc cỏc hỡnh thc khỏc. Cuc hp ca Hi

ng qun tr cú th t chc theo hỡnh thc ngh s gia cỏc thnh viờn ca Hi

ng qun tr khi tt c hoc mt s thnh viờn ang nhng a im khỏc

nhau vi iu kin l mi thnh viờn tham gia hp u cú th:

a. Nghe tng thnh viờn Hi ng qun tr khỏc cựng tham gia phỏt biu

trong cuc hp;

29b. Nu mun, ngi ú cú th phỏt biu vi tt c cỏc thnh viờn tham

d khỏc mt cỏch ng thi.

Vic trao i gia cỏc thnh viờn cú th thc hin mt cỏch trc tip qua

in thoi hoc bng phng tin liờn lc thụng tin khỏc (k c vic s dng

phng tin ny din ra vo thi im thụng qua iu l hay sau ny) hoc l

kt hp tt c nhng phng thc ny. Theo iu l ny, thnh viờn Hi ng

qun tr tham gia cuc hp nh vy c coi l cú mt ti cuc hp ú. a

im cuc hp c t chc theo quy nh ny l a im m nhúm thnh viờn

Hi ng qun tr ụng nht tp hp li, hoc nu khụng cú mt nhúm nh vy,

l a im m Ch to cuc hp hin din.

Cỏc quyt nh c thụng qua trong mt cuc hp qua in thoi c

t chc v tin hnh mt cỏch hp thc s cú hiu lc ngay khi kt thỳc cuc

hp nhng phi c khng nh bng cỏc ch ký trong biờn bn ca tt c

thnh viờn Hi ng qun tr tham d cuc hp ny.

13. Ngh quyt bng vn bn. Ngh quyt bng vn bn phi cú ch ký

ca tt c nhng thnh viờn Hi ng qun tr sau õy:

a. Thnh viờn cú quyn biu quyt v ngh quyt ti cuc hp Hi ng

qun tr;

b. S lng thnh viờn cú mt khụng thp hn s lng thnh viờn ti

thiu theo quy nh tin hnh hp Hi ng qun tr.

Ngh quyt loi ny cú hiu lc v giỏ tr nh ngh quyt c cỏc thnh

viờn Hi ng qun tr thụng qua ti mt cuc hp c triu tp v t chc

theo thụng l. Ngh quyt cú th c thụng qua bng cỏch s dng nhiu bn

sao ca cựng mt vn bn nu mi bn sao ú cú ớt nht mt ch ký ca thnh

viờn.

14. Biờn bn hp Hi ng qun tr. Ch tch Hi ng qun tr cú

trỏch nhim chuyn biờn bn hp Hi ng qun tr cho cỏc thnh viờn v

nhng biờn bn ú s phi c xem nh nhng bng chng xỏc thc v cụng

vic ó c tin hnh trong cỏc cuc hp ú tr khi cú ý kin phn i v ni

dung biờn bn trong thi hn mi ngy k t khi chuyn i. Biờn bn hp Hi

ng qun tr c lp bng ting Vit v phi cú ch ký ca tt c cỏc thnh

viờn Hi ng qun tr tham d cuc hp.

15. Cỏc tiu ban ca Hi ng qun tr. Hi ng qun tr cú th thnh

lp v u quyn hnh ng cho cỏc tiu ban trc thuc. Thnh viờn ca tiu ban

cú th gm mt hoc nhiu thnh viờn ca Hi ng qun tr v mt hoc nhiu

thnh viờn bờn ngoi theo quyt nh ca Hi ng qun tr. Trong quỏ trỡnh

thc hin quyn hn c u thỏc, cỏc tiu ban phi tuõn th cỏc quy nh m

Hi ng qun tr ra. Cỏc quy nh ny cú th iu chnh hoc cho phộp kt

np thờm nhng ngi khụng phi l thnh viờn Hi ng qun tr vo cỏc tiu

ban nờu trờn v cho phộp ngi ú c quyn biu quyt vi t cỏch thnh

viờn ca tiu ban nhng (a) phi m bo s lng thnh viờn bờn ngoi ớt hn

mt na tng s thnh viờn ca tiu ban v (b) ngh quyt ca cỏc tiu ban ch

cú hiu lc khi cú a s thnh viờn tham d v biu quyt ti phiờn hp ca tiu

ban l thnh viờn Hi ng qun tr.

3016. Giỏ tr phỏp lý ca hnh ng. Cỏc hnh ng thc thi quyt nh

ca Hi ng qun tr, hoc ca tiu ban trc thuc Hi ng qun tr, hoc ca

ngi cú t cỏch thnh viờn tiu ban Hi ng qun tr s c coi l cú giỏ tr

phỏp lý k c trong trong trng hp vic bu, ch nh thnh viờn ca tiu ban

hoc Hi ng qun tr cú th cú sai sút.

CHNG VIII

TNG GIM C IU HNH, CN B QUN Lí KHC V TH

Kí CễNG TY

iu .29 T chc b mỏy qun lý

Cụng ty s ban hnh mt h thng qun lý m theo ú b mỏy qun lý s

chu trỏch nhim v nm di s lónh o ca Hi ng qun tr. Cụng ty cú

mt Tng Giỏm c iu hnh hoc mt s Phú Tng Giỏm c iu hnh v

mt K toỏn trng do Hi ng qun tr b nhim. Tng Giỏm c iu hnh

v cỏc Phú Tng Giỏm c iu hnh cú th ng thi l thnh viờn Hi ng

qun tr hoặc ngợc lại, v c Hi ng qun tr b nhim hoc bói min

bng mt ngh quyt c thụng qua mt cỏch hp lý.

iu .30 Cỏn b qun lý

1. Theo ngh ca Tng Giỏm c iu hnh v c s chp thun

ca Hi ng qun tr, Cụng ty c s dng s lng v loi cỏn b qun lý

cn thit hoc phự hp vi c cu v thụng l qun lý cụng ty do Hi ng

qun tr xut tu tng thi im. Cỏn b qun lý phi cú s mn cỏn cn

thit cỏc hot ng v t chc ca Cụng ty t c cỏc mc tiờu ra.

2. Mc lng, tin thự lao, li ớch v cỏc iu khon khỏc trong hp

ng lao ng i vi Tng Giỏm c iu hnh s do Hi ng qun tr quyt

nh v hp ng vi nhng cỏn b qun lý khỏc s do Hi ng qun tr quyt

nh sau khi tham kho ý kin ca Tng Giỏm c iu hnh.

iu .31 B nhim, min nhim, nhim v v quyn hn ca Tng

Giỏm c iu hnh

1. B nhim. Hi ng qun tr s b nhim mt thnh viờn trong Hi

ng hoc mt ngi khỏc lm Tng Giỏm c iu hnh v s ký hp ng

quy nh mc lng, thự lao, li ớch v cỏc iu khon khỏc liờn quan n vic

tuyn dng. Thụng tin v mc lng, tr cp, quyn li ca Tng Giỏm c

iu hnh phi c bỏo cỏo trong i hi ng c ụng thng niờn v c

nờu trong bỏo cỏo thng niờn ca Cụng ty.

2. Nhim k. Theo iu .26 ca iu l ny, Tng Giỏm c iu hnh

cú th khụng phi l Ch tch Hi ng qun tr. Nhim k ca Tng Giỏm c

iu hnh l ba nm tr khi Hi ng qun tr cú quy nh khỏc v cú th c

tỏi b nhim. Vic b nhim cú th ht hiu lc cn c vo cỏc quy nh ti hp

ng lao ng. Tng Giỏm c iu hnh phải là ngời có năng lực điều

hành toàn Công ty để có kết quả tốt. Không c phộp l nhng

ngi b phỏp lut cm gi chc v ny, tc l nhng ngi v thnh niờn,

31ngi khụng nng lc hnh vi, ngi ó b kt ỏn tự, ngi ang thi hnh

hỡnh pht tự, nhõn viờn lc lng v trang, cỏc cỏn b cụng chc nh nc v

ngi ó b phỏn quyt l ó lm cho cụng ty m h tng lónh o trc õy b

phỏ sn.

3. Quyn hn v nhim v. Tng Giỏm c iu hnh cú nhng quyn

hn v trỏch nhim sau:

a. Thc hin cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr v i hi ng c

ụng, k hoch kinh doanh v k hoch u t ca Cụng ty ó c Hi ng

qun tr v i hi ng c ụng thụng qua;

b. Quyt nh tt c cỏc vn theo chủ trơng của Hội đồng

quản trị mà không cn phi cú ngh quyt ca Hi ng qun tr, bao gm

vic thay mt cụng ty ký kt cỏc hp ng ti chớnh v thng mi, t chc v

iu hnh hot ng sn xut kinh doanh thng nht ca Cụng ty theo nhng

thụng l qun lý tt nht;

c. Kin ngh bổ nhiệm và miễn nhiệm s lng v cỏc loi cỏn

b do mình điều hành quản lý m cụng ty cần sử dụng Hi

ng qun tr b nhim hoc min nhim khi cn thit nhm ỏp dng cỏc hot

ng cng nh cỏc c cu qun lý tt do Hi ng qun tr xut, v t vn

Hi ng qun tr quyt nh mc lng, thự lao, cỏc li ớch v cỏc iu

khon khỏc ca cán bộ đợc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm;

d. Tham kho ý kin ca Hi ng qun tr quyt nh s lng

ngi lao ng, mc lng, tr cp, li ớch, vic b nhim, min nhim v cỏc

iu khon khỏc liờn quan n hp ng lao ng ca h;

e. Vo ngy 31/10 hng nm, Tng Giỏm c iu hnh phi trỡnh Hi

ng qun tr phờ chun k hoch kinh doanh chi tit cho nm ti chớnh tip

theo trờn c s ỏp ng cỏc yờu cu ca ngõn sỏch phự hp cng nh k hoch

ti chớnh nm nm.

f. Thc thi k hoch kinh doanh hng nm c i hi ng c ụng

v Hi ng qun tr thụng qua;

g. xut nhng bin phỏp nõng cao hot ng v qun lý ca Cụng ty;

h. Chun b cỏc bn d toỏn di hn, hng nm v hng thỏng ca Cụng

ty (sau õy gi l bn d toỏn) phc v hot ng qun lý di hn, hng nm v

hng thỏng ca Cụng ty theo k hoch kinh doanh. Bn d toỏn hng nm (bao

gm c bn cõn i k toỏn, bỏo cỏo hot ng sn xut kinh doanh v bỏo cỏo

lu chuyn tin t d kin) cho tng nm ti chớnh s phi c trỡnh Hi

ng qun tr thụng qua v phi bao gm nhng thụng tin quy nh ti cỏc quy

ch ca Cụng ty.

i. Thc hin tt c cỏc hot ng khỏc theo quy nh ca iu l ny v

cỏc quy ch ca Cụng ty, cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr, hp ng lao

ng ca Tng Giỏm c iu hnh v phỏp lut.

4. Bỏo cỏo lờn Hi ng qun tr v cỏc c ụng. Tng Giỏm c iu

hnh chu trỏch nhim trc Hi ng qun tr v i hi ng c ụng v vic

32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều .28 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×