Tải bản đầy đủ - 83 (trang)
Thời gian dùng để tiếp tục đun nóng nguyên liệu đến nhiệt độ sôi T= 76,440C , theo công thức 3.3 , Quá trình và thiết bò truyền nhiệt, trang90 :

Thời gian dùng để tiếp tục đun nóng nguyên liệu đến nhiệt độ sôi T= 76,440C , theo công thức 3.3 , Quá trình và thiết bò truyền nhiệt, trang90 :

Tải bản đầy đủ - 83trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian dùng để tiếp tục đun nóng nguyên liệu đến nhiệt độ sôi T= 76,440C , theo công thức 3.3 , Quá trình và thiết bò truyền nhiệt, trang90 :

Tải bản đầy đủ ngay(83 tr)

×