Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
b) sin4A + sin4B + sin4C = 2sin2(A + B)cos2(A –B) + 2sin2C.cos2C

b) sin4A + sin4B + sin4C = 2sin2(A + B)cos2(A –B) + 2sin2C.cos2C

Tải bản đầy đủ - 117trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) sin4A + sin4B + sin4C = 2sin2(A + B)cos2(A –B) + 2sin2C.cos2C

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×