Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 117trang

21.2. Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế

thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa cạnh tranh gay

gắt, thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy

sinh trong thực tiễn là một năng lực bảo đảm sự thành đạt

trong cuộc sống. Vì vậy tập dượt cho học sinh biết phát hiện

ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong

cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý

nghĩa ở tầm phương pháp dạy và học mà phải được đặt ra

như một mục tiêu giáo dục và đào tạo. Trong dạy học Phát

hiện (PH) và giải quyết vấn đề (GQVĐ), học sinh vừa nắm

được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp chiếm lĩnh tri

thức đó, phát triển tư duy tích cực sáng tạo, được chuẩn bị

một năng lực thích ứng với đời sống xã hội; phát hiện kịp thời

và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. (Tài liệu bồi dưỡng

giáo viên - tr 34).

1.3. Nhà toán học Mỹ G.Polya đã nói: “Sự kích thích tốt

nhất cho việc học tập là sự hứng thú mà tài liệu học tập gợi

nên cho học sinh, còn phần thưởng tốt nhất cho hoạt động trí

óc căng thẳng là sự sảng khoái đạt được nhờ vào hoạt động

như vậy”.

Theo V.A.Cruchetxki, các khái niệm “tư duy tích cực”, “tư

duy độc lập” và “tư duy sáng tạo” có mối liên hệ mật thiết với

nhau, đó là những mức độ tư duy khác nhau, mỗi mức độ

trước là tiền đề cho mức độ sau, ngược lại mỗi mức độ sau

đều thể hiện mức độ trước.

Như vậy “tư duy tích cực” là cấp độ đầu tiên và là tiền đề

cho các cấp độ tư duy tiếp theo và đồng thời có mối liên hệ3qua lại với các cấp độ khác, vì vậy phát huy được tính tích cực

của học sinh trong hoạt động học tập là việc hết sức quan

trọng và điều đó được các tác giả: Phan Gia Đức - Phạm Văn

Hoàn trong “Rèn luyện công tác độc lập cho học sinh thông

qua môn Toán” đã được khẳng định một cách đúng đắn: “Nếu

không có hoạt động tư duy tích cực cho học sinh thì không thể

vũ trang cho học sinh những kiến thức năng và kỹ xảo chắc

chắn”.

Mâu thuẫn giữa các yêu cầu đào tạo con người xây dựng

xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa với thực trạng lạc hậu

của phương pháp dạy học Toán đã làm nảy sinh và thúc đẩy

cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học Toán với định

hướng đổi mới là tổ chức cho người học học tập trong hoạt

động và bằng hoạt động, tự giác, tích cực, sáng tạo.

1.4. Bộ môn lượng giác ra đời từ lâu, việc giảng dạy

phần này khó khăn

đối với giáo viên và cũng rất khó đối với học sinh trong quá

trình tiếp thu. PH và GQVĐ là phương pháp dạy học thích hợp

với nhiều nội dung, đặc biệt nếu sử dụng phương pháp này để

dạy học giải các bài tập lượng giác thì sẽ hình thành cho học

sinh năng lực tự GQVĐ.

Vì lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của Luận

văn là: “Thực hành dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề

nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học

giải các bài tập lượng giác”.42. mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là xác định cơ sở lý luận

về tính tích cực trong hoạt động học tập của học sinh thông

qua phương pháp dạy học, PH và GQVĐ. Từ đó xây dựng các

biện pháp sư phạm làm sáng rõ khả năng dạy học PH và

GQVĐ, nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh thông qua

dạy học giải các bài tập lượng giác.

3. NHIệM Vụ NGhIÊN CứU

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên chúng tôi hình

thành các nhiệm vụ sau:

3.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tính tích cực hóa hoạt

động của học sinh về dạy học PH và GQVĐ. Phân tích bản

chất và hình thức tổ chức của phương pháp dạy học PH và

GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh.

3.2. Đề xuất các định hướng cơ bản làm cơ sở xây dựng

các biện pháp dạy học.

3.3. Xây dựng các biện pháp dạy học PH và GQVĐ nhằm

tích cực hóa hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải

các bài tập lượng giác.

3.4. Thực nghiệm sư phạm kiểm tra tính khả thi của

phương pháp dạy học

PH và GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh.

4. Giả thuyết khoa học

Nếu xây dựng được một số biện pháp dạy họcPH vàGQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh trong quá5trình dạy học giải các bài tập lượng giác, thì có thể góp phần

nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu tâm lý học,

giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn cùng với các tài

liệu liên quan đến đề tài.

5.2. Điều tra, quan sát: Dự giờ, quan sát việc dạy của giáo

viên và việc học của học sinh THPT.

5.3. Thực nghiệm sư phạm: Tiến hành dạy thực nghiệm

một số tiết ở trường THPT để xét tính khả thi, hiệu quả của đề

tài.

6. Đóng góp của luận văn

6.1. Về mặt lý luận

Làm rõ được phương pháp dạy học PH và GQVĐ nhằm tích

cực hóa hoạt động của học sinh.

Đề ra những định hướng và các biện pháp dạy học PH và

GQVĐ nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh.

6.2. Về mặt thực tiễn

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên

Toán ở trường THPT.

7. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận

văn còn có 3 chương:

Chương 1: Một số cơ sở lý luận để xây dựng các biện

pháp dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực

hoá hoạt động của học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×