Tải bản đầy đủ - 123 (trang)
Bai11[1] [Compatibility Mode].pdf (p.118-123)

Bai11[1] [Compatibility Mode].pdf (p.118-123)

Tải bản đầy đủ - 123trang

Các mối nguy hiểm Truy xuất bất hợp lệ

 thâm nhập

 thao tác lạm quyền

 “Núp bóng” truy xuất hợp lệ để phá hoại

 “trojan horse

 “Kẻ xấu thật sự”

 virus

 worm

2Thiết lập an toàn cho hệ thống Kiểm đònh danh tính (Authentication)

 Xác đònh quyền hạn của người dùng(authorized)

 password ? Sử dụng cơ chế nào để thực hiện các chiến lược

kiểm tra an toàn?3Thuật ngữ

 objects : đối tượng cần được kiểm soát truy xuất

rights : Các khả năng thao tác trên một đối tượng

domains : tập các quyền truy xuất,

quyền truy xuất = <đối tượng, {quyền thao tác} >.

D1

D2

D34Ma trận quyền truy xuất

object

F1

domain

D1

D2

D3

D4F2đọcF3Máy inđọ c

in

đọcđọc

ghixử lý

đọ c

ghi5Các cơ chế bảo vệ

 Cài đặt ma trận quyền truy xuất : Access Control List:

 Mỗi Object cómột ACL

Capabilities

 Mỗi Domain có một capabilities6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bai11[1] [Compatibility Mode].pdf (p.118-123)

Tải bản đầy đủ ngay(123 tr)

×