Tải bản đầy đủ - 123 (trang)
Bai09[1] [Compatibility Mode].pdf (p.99-105)

Bai09[1] [Compatibility Mode].pdf (p.99-105)

Tải bản đầy đủ - 123trang

Mô hình Segmentation

gcc

0x10000x30000x5000Text seg

r/oStack seg

r/w

0x6000

Base&bound?Real memory

0x20000x8000

0x6000Tiến trình gồm nhiều segment, áp dụng base bound cho

từng segment

Phân chia không gian đòa chỉ thành các segment ?2Chuyển đổi đòa chỉ trong mô hình Segmentation

faultVirtual addr

3no

?128Seg# offsetSeg table

Prot baserlenyesmem

+0x1000seg1280x1000 5123Mô hình Segmentation

Cấp phát không liên tục => tận dụng bộ nhớ hiệu quả

 Chia sẻ được ở mức module

 Chuyển đổi đòa chỉ phức tạp

 Vấn đề “Cấp phát động” : lựa chọn vùng nhớ liên tục cho 1 segment ?

 Phân mảnh ngoại vi

External

fragmentation

Nachos??gcc

emacs4Mô hình Paging

Real memory

gcc

gcc

emacsemacsInternal

fragKhông gian đòa chỉ = {page}

Không gian vật lý = {frame}

Kích thước trang ?

5Chuyển đổi đòa chỉ trong mô hình Paging

Logical

addr

CPUPhysical

addrp df d

KGVL

f6Mô hình Paging

Cấp phát bộ nhớ đơn giảnKhông còn phân mảnh ngoại vi Không chia sẻ ở mức module

 Phân mảnh nội vi

 Lưu trữ bảng trang ?7BÀI 10 : BỘ NHỚ ẢO

OS

test.exe

0x3000jump 0x5000jump 0x20000x1000

test.exe0x7000

0x3000

(base)Cho đến nay : Nạp toàn bộ tiến trình vào bộ nhơ rồi thực hiện

nó...

Chậm, lãng phí bộ nhớ

Nếu kích thước tiến trình lớn hơn dung lương bộ nhớ chính ?

Lưu ý : tại 1 thời điểm chỉ có một chỉ thò được thực hiện1Giải pháp

Real memoryReal memoryPage0Page0

Page1emacst1emacst2

 Nạp từng phần chương trình khi cần thiết

 Demand pagingPage2Time2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bai09[1] [Compatibility Mode].pdf (p.99-105)

Tải bản đầy đủ ngay(123 tr)

×