Tải bản đầy đủ - 123 (trang)
Bai08[1] [Compatibility Mode].pdf (p.94-98)

Bai08[1] [Compatibility Mode].pdf (p.94-98)

Tải bản đầy đủ - 123trang

Mô hình Linker-Loader

OStest.exe

0x3000jump 0x5000jump 0x20000x1000

test.exe0x7000

0x3000

(base)Tại thời điểm Link, giữ lại các đòa chỉ logic

Vò trí base của tiến trình trong bộ nhớ xác đònh được vào thời

điểm nạp : đòa chỉ physic = đòa chỉ logic + base

2Mô hình Linker-LoaderBảo vệ ?Dời chuyển sau khi nạp ?Không có vùng nhớ liên tục đủ lớn để chứa toàn bộ

tiến trình ?

3Mô hình Base & Bound

OSTest.exe

0x3000Test.exe

jump 0x2000jump 0x20000x1000

Tại thời điểm Link, giữ lại các đòa chỉ logic

Vò trí base , bound được ghi nhận vào 2 thanh ghi:

Kết buộc đòa chỉ vào thời điểm thi hành => tái đònh vò được :

đòa chỉ physic = đòa chỉ logic + base register

Bảo vệ : đòa chỉ hợp lệ  [base, bound]Bound

0x7000

Base

0x30004Mô hình Base & Bound

Kết buộc đòa chỉ tại thời điểm thi hành=> hỗ trợ của phần cứng

Physical

addrslogical addrs

CPUMMUmemoryTiến trình tăng trưởng ? Vẫn là vấn đề cấp phát liên tục !

Chia sẻ ?

Phân biệt code và data ?

5BÀI 9 : PHÂN ĐỌAN VÀ PHÂN TRANG

Cấp phát không liên tục :Segmentation

Paging1Mô hình Segmentation

gcc

0x10000x30000x5000Text seg

r/oStack seg

r/w

0x6000

Base&bound?Real memory

0x20000x8000

0x6000Tiến trình gồm nhiều segment, áp dụng base bound cho

từng segment

Phân chia không gian đòa chỉ thành các segment ?2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bai08[1] [Compatibility Mode].pdf (p.94-98)

Tải bản đầy đủ ngay(123 tr)

×