Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Mẫu biểu số 16( sổ cái TK 6422-1 chi phí nhân viên quản lí)

Mẫu biểu số 16( sổ cái TK 6422-1 chi phí nhân viên quản lí)

Tải bản đầy đủ - 50trang

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Mẫu biểu số 17:PHIẾU CHIQuyển số:......Ngày 27 tháng 12 năm 2007Số :12Mẫu số 02 – TT

Nợ TK 6421-8

Có TK 111

Họ tên ngời nhận tiền:Nguyễn Thu HàĐiạ chỉ:Phòng kinh doanhLý do chi:Tiếp kháchSố tiền:1.500.000 đồngSố tiền viết bằng chữ: Một triệu năm trăm đồng chẵn.Ngời nhận tiềnThủ quỹ(ký, ghi rõ họ tên) ( ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởngthủ trưởng đơn vị( ký, ghi rõ họ tên)( ký, đóng dấu)Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Mẫu biểu số 18

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Số hiệu: TK 131

Tên khách hàng: Công ty TNHH An Cường.

NTG Chứng từ

S

Số NgàyDiễn giảiTKĐƯSố phát sinh

Nợ1. Số d đầukỳSố dư

Nợ

20.680.5002.Số phát sinh

31/12/07Mua 300T

nhựa đường3. Cộng số

phát sinh

4.Số dư

cuối kỳ51111.800.922.20033311180.092.220

1.981.014.420Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/2.001.694.920Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Mẫu biểu số 19: Hoá đơn GTGT(Công ty An Cường)

HOÁ ĐƠN GTGT.

Mẫu số: 31. GTKT –3LL

Ngày 28tháng 12 năm 2007

MP/2006B

No: 0081210

Đơn vị bán hàng: Công ty CP Đầu Tư XD và Thương mại Quốc tế.

Địa chỉ: 72-74 Kim ngưu – Hà Nội.

Số Tài khoản: 0021000042008.

Điện thoại:

Mã số:

Ngời mua hàng:

Đơn vị: Công ty TNHH An Cường.

Địa Chỉ:

Hình thức thanh toán : TM/CK

Mã số thuế:

STT Tên hàng hoá, ĐV SL

Đơn giá

Thành tiền

dịch vụ

1

NĐ lỏng 60/70

Tấn 300 6.003.074

1.800.922.200ĐVT

VNĐThuế suất GTGT: 10%

Cộng tiền hàng:

1.800.922.200

Tiền thuế GTGT:

180.092.220

Tổng cộng tiền thanh toán:

1.981.014.420

(Bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mốt triệu không trăm mười bốn ngàn bốn trăm hai mươi

đồng chẵn.)

Người mua hàng

(Kí, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Kí, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng đơn vị

(Kí, ghi rõ họ tên)Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu biểu số 16( sổ cái TK 6422-1 chi phí nhân viên quản lí)

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×