Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MAR- MIX XUẤT KHẨU

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MAR- MIX XUẤT KHẨU

Tải bản đầy đủ - 77trang

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Hình 3- Mô hình Mar- Mix xuất khẩu.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

2. Những yếu tố cấu thành Mar- Mix xuất khẩu

Để thực hiện tốt công việc xuất khẩu hàng hoá hay nói cách khác sau khi đã xác

định được đoạn thị trường trọng điểm cũng như cách thức để đáp ứng sao cho hiệu quả

cao nhất, công ty kinh doanh thường sử dụng những phương thức tiếp thị có thể kiểm soát

được của công ty mình để phối hợp, sử dụng gọi là phối thức tiếp thị. những yếu tố cấu

thành nên phối thức tiếp thị hay nói cách khác những yếu tố hay công cụ của Mar- Mix

đó là:

- Sản phẩm( product)

- Giá( price)

- Phân phối( place)

- Xúc tiến bán(promotion)

2.1 Sản phẩm xuất khẩu:

Là tất cả những gì có thể thoả mãn nhu cầu hay ước muốn của khách hàng, cống

hiến những lợi ích cho họ và có khả năng đưa ra chào bán trên thị trường với mục tiêu thu

hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.

Đơn vị sản phẩm, hàng hoá vốn là một chỉnh thể hoàn chỉnh chứa đựng những yếu

tố đặc tính và thông tin khác nhau về một sản phẩm hàng hoá. Những yếu tố, đặc tính,

thông tin đó có thể có những chức năng marketing khác nhau, khi tạo ra một mặt hàng

hay một sản phẩm người ta sẽ xắp xếp các yếu tố, đặc tính, thông tin đó theo 3 cấp độ có

những chức năng marketing khác nhau. Những chức năng marketing với cấu trúc 3 lớp

thuộc tính của phối thức sản phẩm hỗn hợp được thể hiện như sau:Hình 4: Mô hình cấu trúc 3 lớp của sản phẩm hỗn hợp

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

- Cấp độ cơ bản nhất là sản phẩm cốt lõi : cấp độ này có chức năng trả lời câu hỏi

về thực chất sản phẩm hàng hoá nàythoả mãn những lợi ích cốt yếu mà khách hàng sẽ

theo đuổi là gì, và chính đó là những giá trị mà nhà kinh doanh sẽ bán cho khách hàng.

Những lợi ích cơ bản tiềm ẩn đó có thể thay đổi tuỳ theo những yếu tố hoàn cảnh của môi

trường và mục tiêu cá nhân của khách hàng, nhóm khách hàng hay bối cảnhnhất định.

Điều quan trọng sống còn đối với các công ty kinh doanh là người làm công tác

marketing phải nghiên cứu tìm hiểu khách hàng để phát hiện ra những đòi hỏi về khía

cạnh lợi ích khác nhau tiềm ẩn trong nhu cầu của họ. Chỉ có như vậy các nhà kinh doanh

mới tạo ra những hàng hoá có khả năng thoả mãn đúng và tốt những lợi ích mà khách

hàng mong đợi.

- Cấp độ thứ hai cấu thành một sản phẩm hàng hoá là sản phẩm hiện

hữu. Đó là những yếu tố phản ánh sự có mặt trên thưch tế của sản phẩm hàng hoá, những

chỉ tiêu đó bao gồm: Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cảm nhận được và các đặc tính nổi

trội bên ngoài, phong cách mẫu mã, tên nhãn hiệu cụ thể, dịch vụ trước bán và các đặc

trưng của bao gói . Trong thực tế, khi tìm mua những lợi ích cơ bản khách hàng thường

dựa vào yếu tố này, và cũng như với hàng loạt các yếu tố này, nhà sản xuất khẳng định sự

hiện diện của mình trên thị trường để người mua tìm đến công ty. Họ phân biệt được hàng

hoá của công ty này so với hàng hoá của công ty khác.

- Cuối cùng là sản phẩm gia tăng, cấp độ này bao gồm những yếu tố như lắp đặt sử

dụng, bảo hành, dịch vụ trong và sau bán, điều kiện giao hàng, thanh toán. Chính nhờ

những yếu tố này đã tạo ra sự đánh giá mức độ hoàn chỉnh khác nhau trong nhận thúc của

người tiêu dùng hay khách hàng về mặt hàng, nhãn hiệu cụ thể.Khi mua những lợi ích cơ

bản của một hàng hoá, bất kỳ khách hàng nào cũng muốn mua nó ở mức độ hoàn chỉnh

nhất, đến lượt nó chính mức độ hoàn chỉnh về lợi ích cơ bản mà khách hàng mong đợi lại

phụ thuộc vào những yếu tố gia tăng(bổ dụng) mà nhà kinh doanh sẽ cung cấp cho họ, vì

vậy từ góc độ nhà kinh doanh, các yếu tố gia tăng trở thành một trong những vũ khí cạnh

tranh của nhãn hiệu hàng hoá.

Chính sách sản phẩm là xương sống, là nền tảng trong chiến lược chung marketing

của công ty. Trình độ sản xuất càng cao, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt thì

cái vai trò chính sách sản phẩm càng trở lên quan trọng, không có chính sách sản phẩm thì

các yếu tố còn lại của marketing không có ý nghĩa hay nói cách khác là không có điều

kiện tồn tại. Trong trường hợp chính sách sản phẩm sai lầm( đưa ra thị trường những sản

phẩm không tốt hoặc cháat lượng kém ) thì dù giá cả có thấp đến đâu, quảng cáo có hấp

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

dẫn đến mấy cũng khó thành công trên thị trường. Bởi vậy, chính sách sản phẩm không

chỉ đẩm bảo cho sản xuất kinh doanh đúng hướng mà còn gắn bó chặt chẽ với các khâu

của quá trình tái sản xuất mở rộng của công ty nhằm phục vụ cho mục tiêu của chiến lưọc

tổng quát

2.2 Giá cả xuất khẩu

Là một phần cấu thành lên sản phẩm, giá cả là số tiền khách hàng phải bỏ ra để có

được sản pfẩm, giá cả chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài công ty.

Các mục tiêu định giá bao gồm việc tăng doanh số, thị phần, tối đa hoá lợi nhuận và đảm

bảo sự tồn tại của công ty

Giá cả phải trang trải được toàn bộ phí tổn để sản xuất và bán sản phẩm cộng với

một mức lời thoả đáng.

Trong lý thuyết marketing, giá kinh doanh được xem xét như là một dẫn xuất lợi

ích tương hỗ khi cầu gặp cung thị trường và dược thực hiện, là giá trị tiền tệ của sản phẩm

phát sinh trong tương tác tiêu thụ giữa người mua và người bán. chính sách giá có mối

quan hệ tương hỗ với các chính sách khác, nhất là chính sách sản phẩm định hướng cho

việc cho việc sản xuất thì chính sách giá định hướng cho việc tiêu thụ. Chính sách phối

hợp một cách chính xác với các điều kiện sản xuất và tiêu thụ, là đòn bẩy, hoạt động có ý

thức với thị trường, chính sách sản phẩm dù rất quan trọng đã được xây dựng một cách

chu đáo cũng sẽ không mang lại hiệu quả nếu không có các giải pháp về giá hoặc chính

sách giá có thiếu sót Hàng hoá sẽ không thực hiện được chức năng của nó tức là không

được người tiêu dùng sử dụng, nếu giá của nó không được người mua chấp nhận. Chính

sách giá không hợp lý nhiều khi còn làm mất đi một khoản lợi nhuận đáng lẽ doanh

nghiệp phải được nhận, thậm chí còn ssẩy doanh nghiệp vào tình trạng rối ren về tài

chính.

Việc định giá sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp bởi vì giá cả

ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và lợi nhuận, do đó khi định giá người làm công tác

marketing phải xem xét nghiêm túc tới sự ảnh hưởng của các yếu tố tác động, trong đó

phải kể đến 2 nhóm yếu tố cơ bản là yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Từ đó sẽ xây

dựng được một phương pháp định giá tương ứng phù hợp.

Các nhân tố ảnh hưởng tới giá cả.Các yếu tố bên trong

Mục tiêu marketing

Marketing- Mix

Chi phí sản xuất

Các yếu tố khác.Các

Các yếu tố bên ngoài.

yếu

Cầu thị trường mục

tố

tiêu.

quyế

Cạnh tranh.

t

Các yếu rố khác của

Tài liệu này được tải miễn phí từ websiteđịnh

http://luanvanpro.com/

và http://tailieupro.vn/

môi trường

Mar

về

giáTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Với các yếu tố bên trong, các mục tiêu marketing cần đề cập đến là:

- Tối đa hoá lợi nhuận hiện hành.

- Dẫn đầu về thị phần trên thị trường.

- Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm

- An toàn đảm bảo tồn tại.

- Các mục tiêu khác.

Giá cả phải được đặt vào tổng thể của chiến lược Mar- Mix đồng thời cũng phải tính đến

ảnh hưởng của mức tổng chi phí, ngoài những yếu tố cơ bản thuộc nội bộ công ty như đã

nêu trên, giá còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác.

Với các yếu tố bên ngoài, khách hàng và cầu hàng hoá cũng là yếu tố đầu tiên và

rất quan trọng, bên cạnh đó cạnh tranh và thị trường cũng là nhân tố ảnh hưởng không

nhỏ tới giá cả của công ty. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác thuộc môi trường bên ngoài

như: môi trường kinh tế, thái độ của chính phủ, chính sách cũng như luật về xuất nhập

khẩu của chính phủ...vv.

Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định về giá chứng minh rằng, yếu tố giá cả rất

phức tạp và có nhiều mô thuẫn. Để có được mức giá bán sản phẩm phù hợp đòi hỏi người

làm giá cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc và thực hiện việc định giá theo một quy

trình mang tính công nghệ được soạn thảo kỹ lưỡng. Quy trình xác định mức giá được

đưa ra như sau:Xác định nhiệm vụ cho mức giá

Xác định cầu thị trường

Xác định chi phí sản xuất sản phẩm

Phân tích giá thị trường và giá của đối thủ

cạnh tranhHình 5- Mô hình về quy trình xác định mức giá

Các công ty kinh doanh không chỉ xây dựng một mức giá bán duy nhất mà phảichọn

cácgiáứng một cách nhanh chóng với

xây dựng cho mìnhLựa

những

chiến

lược

giáhình

để cóđịnh

thể thích

những thay đổi về cầu, về chi phí,khai thác tối đa những cơ hội xuất hiện trong từng giao

dịch và phản ánh kịpXác

thời với

đốimức

thủ cạnh

giá của đối thủ cạnh tranh.

định

giátranh

cuốivềcùng

2.3- Phân phối xuất khẩu.

Phân phối là các hoạt động khác nhau của công ty nhằm đưa sản phẩm tới tay

người tiêu dùng mà công ty đang muốn hướng đến, mỗi công ty phải xác định và xây

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

dựng phương án phân phối để vươn tới thị trường, họ có thể sử dụng nhiều phương thức

phân phối khác nhau để phân phối sản phẩm. Việc thiết lập kênh đòi hổi sự xác định

những lựa chọn kênh chủ yếu theo các loại trung gian, số lượng các trung gian, các điều

khoản và trách nhiệm trong kênh, mỗi lựa chọn kênh cần được đánh giá theo các tiêu

chuẩn kỹ thuật, thích nghi và kiểm soát được.

Theo quan điểm tổng quát, kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp, các cá

nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá trình đưa hàng hoá từ người sản

xuất đến người tiêu dùng. Nói cách khác đây là một nhóm các tổ chức, cá nhân thực hiện

các hoạt động làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ nhanh chóng đến tay người tiêu dùng, các

kênh phân phối tạo nên dòng chảy từ người sản xuất qua hoặc không qua trung gian đến

tay người mua cuối cùng.

Chính sách phân phối cũng có một vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất,

kinh doanh của mỗi công ty. chính sách phân phối hợp lý sẽ làm cho quá trình kinh doanh

an toàn hơn, tăng cường khả năng liên kết trong kinh doanh, giảm được sự cạnh tranh và

làm cho quá trình kinh doanh hàng hoá được nhanh chóng.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Kênh phân phối được xác lập như sau:

Công ty sản

xuất trong

nướcCông ty sản

xuất trong

nướcCông ty kinh

doanh xuất

khẩuCông ty kinh

doanh xuất

khẩuCông ty sản

xuất trong

nướcCông ty sản

xuất trong

nớc

Công ty kinh

doanh xuất

khẩu

Trung gian

xuất khẩu

trong nướcCông ty kinh

doanh xuất

khẩuNhà nhập

khẩu nước

ngoài

Trung gian

thương mại

nước ngoàiNhà nhập

khẩu nước

ngoàiTrung gian

thượng mại

nước ngoàiKhách hàng

cuối cùngKhách hàng

cuối cùngHình 6- Mô hình về kênh phân phối xuất khẩu.Từ kênh phân phối trên, ta thấy rằng một công ty kinh doanh có thể thiết lập kênk

phân phối cho hàng hoá của công ty mình qua một hoặc nhiều trung gian khác nhau. Việc

chọn trung gian nào, bao nhiêu cấp trung gian là tuỳ từng công ty kinh doanh và từng mặt

hàng mà công ty kinh doanh.

Sau khi đã xác lập được kênh phân phối xuất khẩu, các công ty kinh doanh sẽ tiến

hành lựa chọn khách hàng trực tiếp, và bước tiếp theo mà các công ty phải làm là xác

định điều kiện giao hàng và thực hiện các hoạt ddộng giao hàng.

Việc xác định điều kiện giao hàng trong khâu phân phối xuất khẩu là bước hoàn

toàn mới mà trong marketing nội địa không có, điều kiện giao hàng ở đây chủ yếu được

thực hiện theo INCOTERM- 1990 và tuỳ từng công ty mà lựa chọn điều kiện giao hàng

khác nhau.

Để đạt được sự bao phủ thị trường tốt nhất, các công ty phải quyết định các khâu

trung gian ở mỗi mức độ phân phối, có 3 mức độ phân phối là: phân phối rộng rãi, phân

phối chọn lọc và phân phối duy nhất.

- Phân phối rộng rãi có nghĩa là công ty cố gắng đưa hàng hoá và dịch vụ của mình

tới càng nhiều nhà bán lẻ càng tốt, nó thường được sử dụng cho các sản phẩm dịch vụ tiêu

dùng.

- Phân phối duy nhất là phân phối ngược lại với phân phối rộng rãi, vì chỉ có một

người bán lẻ được bán sản phẩm của công ty tại một khu vực địa lý cụ thể, việc này

thường đi đôi với bán hàng độc quyền nghĩa là nhà sản xuất yêu cầu các nhà bán buôn

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

của mình không được bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Kiểu phân phối duy nhất này

thường gặp trong các ngành xe hơi, thiết bị. Qua việc giao độc quyền phân phối nhà sản

xuất mong muốn người bán lẻ sẽ tích cực hơn, đồng thời dễ dàng kiểm soát chính sách giá

của người trung gian về việc định giá bán, tín dụng, quảng cáo và các dịch vụ khác.

- Phân phối chọn lọc nằm giữa phân phối rộng rãi và phân phối duy nhất nghĩa là

một công ty tìm một số người bán lẻ của mình ở một khu vực cụ thể, đây là hình thức

phân phối phổ biến và thường dùng cho các công ty đang tìm cách thu hútảtung gian. Nhà

sản xuất có thể tập trung nỗ lực, mở rộng quan hệ làm ăn tốt đẹp với các trung gian chọn

lọc nên đạt được quy mô tiêu thụ thích hợp và tiết kiệm được chi phí phân phối

2.4- Xúc tiến thương mại xuất khẩu.

Nó bao gồm các hoạt động như quảng cáo, khuyến mại, chào hàng và quan hệ

công chúng nhằm cung cấp các thông tin có tính thuyết phục đối với mục đích kích thích

khách hàng, mục tiêu mua sản phẩm của công ty.

Sự tương tác giữa hoạt động xúc tiến thương mại khác nhau đòi hỏi sự phối hợp

một cách có tổ chức( phải đồng bộ và chặt chẽ) để đạt được hiệu quả tối đa. Trong hoạt

động xúc tiến thương mại cần phải nói rõ : nói cái gì, nói như thế nào, nói ở đâu, nói với

ai, nói khi nào, từ đó làm sao để khách hàng biết, hiểu, thích, chuộng,tin và mua.

Chiến lược và giải pháp về xúc tiến thương mại là chiến lược sử dụng kỹ thuật

yểm trợ bán hàng nhằm mục đích cung cầu về sản phẩm, dịch vụ nào đó gặp nhau. Tronh

kinh doanh của doanh nghiệp xúc tiến của thương mại ngày càng trở thành yếu tố quan

trọng hơn bao giờ hết, xúc tiến thương mại sẽ làm cho việc bán hàng dễ dàng hơn, đưa

hàng vào kênh phân phối và quyết định lập kênh phân phối hợp lý hơn.

Trong xúc tiến thương mại, người ta thường chú ý đến các giải pháp như: xác định

mục tiêu, đánh giá đối tượng, nội dung, loại hình, phương tiện và ngân sách cho chúng.

-Xác định mục tiêu của chính sách và giải pháp xúc tiến thương mại với mục đích

chính là đẩy mạnh bán hàng, trong đó:

+ Tạo thói quen mua hàng: Doanh nghiệp sử dụng chính sách này để tạo cho khách

hàng hiện có mua hàng hoá của công ty nhiều hơn và đều đặn hơn.

+ Lôi kéo kích thích khách hàng thờ ơ, có một số khách hàng không mua sản phẩm

của doanh nghiệp khi họ có nhu cấu, một số khác lại không quan tâm đến việc mua sản

phẩm này vì thế giải pháp về xúc tiến thương mại ở đây là để cố gắng thu hút thêm số

khách hàng tiềm năng.

-Tạo sức mua ban đầu : Đây là mục tiêu tạo nhu cầu mới, chính sách và giải pháp

xúc tiến thương mại không chỉ có thu hút nhu cầu khách hàng về phía mình nhằm đáp ứngTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

nhu cầu chưa được thoả mãn mà còn tạo nhu cầu mới và hướng dẫn hình thành nhu cầu

mới.

- Xác định đối tượng, nội dung, loại hình, phương tiện và ngân sách là để trả lời

câu hỏi nhằm vào đối tượng nào, nội dung chủ yếu như thế nào, chọn các loại hình nào,

bằng con đường nào, bằng phương tiện gì, tiến hành vào thời điểm nào, chi phí bao nhiêu.

Như vậy, xúc tiến thương mại là một bộ phận quan trọng để thực hiện chiến lược

marketing của doanh nghiệp, xúc tiến thương mại giúp cho các nhà kinh doanh bán được

nhiều hàng hoá hơn, thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng tốt hơn. Mặt khác thông qua xúc

tiến thương mại, các nhà kinh doanh làm thay đổi cơ cấu tiêu dùng, gợi mở nhu cầu, làm

tăng hiệu quả của quá trình kinh doanh.

Trong xúc tiến thương mại bao gồm 5 công cụ cơ bản:

+ Quảng cáo: là hình thức dịch vụ kinh doanh thông tin mang tính phi cá nhân về

các ý tưởng hàng hoá và dịch vụ do chủ quảng cáo trả tiền nhằm thuyết phục hoặc ảnh

hưởng đến hành vi mua của một nhóm người naò đó. Nói cách khác, quảng cáo là một

dạng xúc tiến thương mại hữu hiệu để vươn tới người mua phân tán trong một khu vực thị

trường rộng lớn, với một chi phí không cao cho mỗi lần quảng cáo. Như vậy, mục tiêu của

quảng cáo là nhằm truyền tin, gây sự chú ý của người tiêu dùng về sản phẩm của công ty.

+ Khuyến mại: là hình thức truyền thông trực tiếp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm

trong một thời gian ngắn để có thể kích thích phân phối bán hàng, khích lệ người mua

sắm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây là một hoạt động yểm trợ cho hoạt động

bán hàng và là một công cụ hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp thương mại trong những

giai đoạn nhất định thuộc tiến trình mua, nhất là trong việc tạo cho người mua sự ưa

chuộng, tin chắc và hành động. Hoạt động này có tính phổ biến, nó xuất hiện ở mọi quốc

gia, mọi trình độ, mọi điều kiện kinh doanh và nó có hiệu quả đối với hầu hết mọi loại

hàng hoá, bởi vì ở đây nó dựa trên sự đối thoại trực tiếp, những thông tin có tính chất hai

chiều nên họ có thể tác động ngay vào khách hàng của họ để mua sản phẩm.

+ Chào hàng: là những kích đẩy ngắn hạn hỗ trợ về mặt lợi ích cho người tiêu

dùng để thúc đẩy mua trong thời gian ngắn, nó là một công cụ của xúc tiến thương mại

cho nên nó nhằm vào mục tiêu tìm kiếm phát triển, thuyết phục khách hàng mua sản

phẩm, đồng thời nó còn là nội dung chủ yếu trong công nghệ bán hàng nhằm tăng cường

hiệu năng của đơn đặt hàng và thực hiện hành vi trao đổi với khách hàng, nó hỗ trợ cho

quảng cáo và khuyến mại.

+ Quan hệ công chúng: là những hoạt động marketing giao tiếp gián tiếp của công

ty kinh doanh quốc tế, nhằm đánh giá thái độ của các giới có liên quan, ảnh hưởng của

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

chúng đến lợi ích của các giới đồng thời thực hiện các chương trình hành động nhằm

giành được sự hiểu biết và tin tưởng của các giới này dến hoạt động kinh doanh của công

ty. Quan hệ công chúng có vai trò mở đường cho hoạt động kinh doanh quốc tế đạt được

hiệu quả cao hơn vì thế nó rất quan trọng với các công ty kinh doanh, nhất là công ty kinh

doanh quốc tế.

+ Marketing trực tiếp

Là một hệ thống tương tác của marketing có sử dụng mọt hay nhiều phương tiện

để tác động đến mộtphản ứng đáp lại đo được hay việc giao dịch tại bất kỳ một địa điểm

nào.

Marketing trực tiếp nó đóng một vai trò ngày càng lớn. Những người làm

marketing trực tiếp họ sử dụng các phương tiện quảng cáo trả lời trực tiếp để bán hàng và

tìm hiểu về một khách hàng có tên và đặc điểm chuyên môn đã được nhập vào cơ sở dữ

liệu khách hàng nhàm thiết lập mối quan hệ thường xuyên càng ngày càng phong phú .

Như vậy, xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng để cho cung cầu gặp nhau, để

cho người bán thoả mãn tốt hơn nhu cầu của người mua và giảm được chi phí, giảm được

rủi ro trong kinh doanh, xúc tiến thương mại làm cho bán hàng dễ dàng hơn và năng động

hơn, đưa hàng vào kênh phân phối và quyết định lập các kênh phân phối hợp lý hơn và

thông qua xúc tiến thương mại các nhà kinh doanhcó thể tạo ra những lợi thế về giá bán .Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

3. Yêu cầu và tiêu chuẩn chung đánh giá Mar- Mix xuất khẩu tối ưu

3.1Yêu cầu: Để dánh giá mar- mix xuất khẩu tối ưu, ta dựa vào một sốyêu cầu

sau

- Việc vận dụng mar- mix vào trong hoạt động kinh doanh của các công ty phải

đảm bảo cho công ty theo đuổi một sức bán và doanh số bán dự kiến trong một thị trường

trọng điểm xác định.

- Thông qua mar- mix, công ty kinh doanh có thể xây dựng được chiến lược và kế

hoạch marketing cho mình.

- Lượng giá và kiểm soát được các nhân tố mà công ty không có khả năng kiểm

soát.

- Lượng giá và kiểm soát sự vận hành của các nhân tố mà công ty có khả năng

kiểm soát.

- Mar - Mix xuất khẩu phải đẩm bảo hiệu quả của hoạt động tối ưu hơn Mar - Mix

nội địa về cả mặt lý thuyết và triển khai thực hiện.

3.2- Tiêu chuẩn đánh giá.

Sự bùng nổ kinh tế toàn cầu đã đòi hỏi các công ty kinh doanh của các quốc gia

phải có sự phát triển để hướng tới xu thế toàn cầu hoá. Chính vì vậy mà bất kỳ một công

ty nào cũng muốn sản phẩm của công ty mình được bán trên khắp thế giới. Để làm được

điều đó thì Mar- mix xuất khẩu đang trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng của các quốc

gia, sản phẩm quốc tế đang có xu hướng là chu kỳ sống của nó ngày càng ngắn đi và toàn

cầu hoá các sản phẩm này đang trở nên phổ biến. Bên cạnh đó thì chất lượng sản phẩm

hàng hoá quốc tế đang được kiểm tra theo ISO do đó một công ty kinh doanh muốn thành

công trên thị trường bên cạnh chất lượng sản phẩm phải tốt thì việc đánh giá, phân phối

và xúc tiến bán cũng vô cùng quan trọng, chính vì những điều này mà để đánh giá MarMix xuất khẩu là tối ưu, ta cần dựa trên những tiêu chuẩn như:

-Sử dụng tốt phối thức Mar- Mix xuất khẩu sẽ đảm bảo cho công ty kinh doanh

thành công trên thị trường.

- Trong kinh doanh nội địa, do thị trường hạn chế và môi trường công ty hoạt động

quen thuộc cho nên công ty sẽ ít gặp khó khăn trong việc sử dụng phối thức Mar- Mix

nhưng khi đã sử dụng Mar- Mix xuất khẩu để bán hàng sang thị trường nước ngoài thì do

thị trường nước ngoài rộng lớn, môi trường hoạt động chưa quen nên công ty sẽ vấp phải

không ít khó khăn. Lúc này để chứng tỏ Mar- Mix xuất khẩu là tối ưu thì các công ty kinh

doanh phải làm sao cho sản phẩm của mình đứng vững được trên thị trường nước ngoài

và chiến thắng được đối thủ cạnh tranh.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MAR- MIX XUẤT KHẨU

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×