Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
II. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

II. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 16trang

BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

TIẾT 3: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung QuốcII. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Nông sảnLương thực

Bông

Lạc

Mía

Thịt lợn

Thịt bò

Thịt cừuSản

Sản lượng

Sản

Sản lượng

lượng

năm 2000

lượng

2004 so với

năm 1995

so với

năm 2004 1985 hoặc

so với

năm 1995

so với

2004 so với

năm 1985

năm 2000

1995Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 4BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

TIẾT 3: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung QuốcII. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Nông

sảnLương thực

Bông

LạcSản lượng Sản lượng Sản lượng Sản lượng

năm 1995

năm 2000 năm 2004 2004 so với

so với năm so với năm so với năm 1985 hoặc

1985

1995

2000

2004 so với

1995

+ 78,8

+ 0,6- 11,3

- 0,3+ 3,6

+ 11,5

-Thịt bò-+ 4,2

- 0,9

+ 8,7

+ 1,8Thịt cừu-+ 0,9Mía

Thịt lợnTriệu tấn+ 15,2

+ 1,3

- 0,1+ 82,7

+ 1,6+ 23,9

+ 6,7+ 34,5+ 1,4

+ 1,3+ 7,7

+ 15,4

+ 3,2

+ 2,2BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

TIẾT 3: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung QuốcIII. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU

BẢNG 10.4 . CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

ĐƠN VỊ %Theovào

Dựa

em bảng

để thể

sốhiện

liêụ hãy:

được cơ cấu giá trị xuất,

khẩu

TrungcơQuốc

trongnhập

3 năm

trên

- nhập

Vẽ biểu

đồ của

thể hiện

cấu xuất,

khẩu

thì

đồQuốc

thíchqua

hợpcác

nhất

là biểu đồ gì? Tại

củabiểu

Trung

năm?

sao

- Cho nhân xét?BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

TIẾT 3: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung QuốcIII. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨUHƯỚNG DẪN

- Đối với vẽ biểu đồ cơ cấu ta có thể vẽ

các dạng biểu đồ tiêu biểu sau:

+ Biểu đồ tròn (≤ 3 năm hoặc ≤ 3 đối tượng)

+ Biểu đồ miền (> 3 năm hoặc > 3 đối tượng)

+ Biểu đồ cột chồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×