Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Xây dựng kế hoạch phân tích công việc

Xây dựng kế hoạch phân tích công việc

Tải bản đầy đủ - 65trang

2. Quan sat- trao đổi (ý 2 câu 7)

3. Phong vấn(ý 2 câu 7)4. Hôi thao chuyên gia(ý 2 câu 7)

2. Ưu, nhươc điêm va điêu kiện ap dụng phương phap hôi th ảo chuyên

gia.

Ưu điêm:

- Đam bao đầy đủ nhưng thông tin cần thiêt cho phân tich công viêc.

- Tranh được mọi muẫu thuẫn, tranh cai không đang co về kêt qua phân tich.

- Đam bao tinh đông thuân, tinh kha thi khi sư dụng kêt qua phân tich.

Nhươc điêm:

- Tốn kinh phi, sắp đăt thơi gian

- Cần đầu tư nhiều cho khâu chuẩn bi

Điều kiên ap dụng: ap dụng được trong phân tich mọi công viêc. Chỉ nên ap

dụng cuối cung sau khi co được thông tin t ư nhi ều ph ương phap khac. Nh ưng ý ki ên

trao đổi giưa cac thành viên sẽ làm sang to và b ổ sung thêm nh ưng chi ti êt mà ng ươi

nghiên cưu không thu thâp được qua cac phương phap khac. Ngoài ra, qua trinh trao

đổi ý kiên đo con làm rõ ca nhưng trach nhiêm và nhi êm vụ c ủa cac thành viên tham

gia hôi thao.

Câu 13: Tại sao noi PTCV la công cụ cua QTNL trong t ô ch ưc? Nếu t ô

chưc cần phải tuyên thêmlao đông thi văn bản nao cua PTCV la tai liệu c ua

hoạt đông tuyên dụng? Tại sao?1. PTCV la môt công cụ cua quản trị nhân lưc

Vi thông qua PTCV cac nhà quan lý co nhưng cơ sở để xây d ưng chương trinh

và ra quyêt đinh về cac vấn đề quan lý nhân sư môt cach chinh xac như:

- Đinh hương cho công tac tuyển mô, tuyển chọn và hoàn thiên vi êc b ố tri lao

đông

- Làm cơ sở cho viêc bổ nhiêm thuyên chuyển công tac cho can bô, nhân viên

trong đơn vi

- PTCV xac đinh rõ nhiêm vụ và trach nhiêm của tưng vi tri công tac giúp

ngươi lao đông nắm bắt được công viêc môt cach nhanh chong, đông th ơi cũng là c ơsở cho viêc tra lương công bằng

- Xac đinh nhu cầu đào tao nhân viên và lâp kê hoach cho cac ch ương trinh

đào tao

Xây dưng hê thống đanh gia công viêc và hê thống chưc danh công viêc...2. Khi tô chưc cần tuyên thêm lao đông

Nêu tổ chưc cần tuyển thêm lao đông thi văn ban mô ta công vi êc, tiêu chu ẩn

thưc hiên công viêc của PTCV là tài liêu của hoat đông tuyển dụng. Vi thông qua 2

ban này ta co thể thấy được chưc danh công vi êc cần tuy ển là gi, nhi êm v ụ, ch ưc

năng của chưc danh công viêc này và cong vi êc này đôi hoi ng ươi lao đ ông c ần co

trinh đô chuyên môn nhưu thê nào và cần co nhưng ky năng, phẩm chất gi.

Câu 14: Nêu cac phương phap thu thập thông tin đê phân tich công việc.

Đê thu thập thông tin cho PTCV “sản xuất trưc tiếp” thi nên dùng ph ương phap

nao? Vi sao ?Cho vi dụ?1. Nêu cac phương phap thu thập thông tin đê PTCV:

(giống ý 2 câu 8)2. Phương phap thu thập thông tin cho PTCV “sản xuất trưc tiếp”

Để thu thâp thông tin cho PTCV “san xuất trưc tiêp” thi nên dung ph ương

phap Quan sat- Trao đôi. Vi công viêc trưc tiêp ta nhin thấy được hoat đông của họ,

biêt họ làm gi, thưc hiên theo cac bươc như thê nào=> co thể quan sat d ễ dàng,

chinh xac

Vi dụ: Trong bài PTCV, em đa PTCV của công nhân may (họ là nh ưng ng ươi

san xuất trưc tiêp), em đa sư dụng phương phap Quan sat: quan sat nh ưng ho at

đông, cac bươc thưc hiên công viêc của họ.

Câu 15: Anh (chị) hiêu thế nao la b ản mô tả công việc va b ản tiêu chu ẩn

thưc hiện công việc? Phân tich mối quan hệ giưa b ản mô t ả công vi ệc va b ản

tiêu chuẩn thưc hiện công việc.Cho vi dụ?

1. Thế nao la bản mô tả công việc va bản tiêu chuẩn thưc hiện công việc

* Ban mô ta công viêc : là môt tài liêu liêt kê nhưng thông tin về nhi êm vụ,

trach nhiêm và điều kiên làm viêc và cac vấn đề liên quan đên môt công vi êc c ụ th ể

trong tổ chưcNội dung cơ ban:

- Nhưng thông tin chung về công viêc: tên CV, ma s ố, c ấp b âc CV, tên b ô ph ân

hay đia điểm thưc hiên công viêc, chưc danh lanh đao trưc tiêp, ...

- Nhưng nhiêm vụ chinh và nhiêm vụ cụ thể trong công viêc

- Quyền han của ngươi thưc hiên công viêc

- Nhưng mối quan hê trong công viêc

- Cac điều kiên làm viêc để thưc hiên công viêc đo

* Ban tiêu chuẩn thực hiên công viêc : là môt văn ban quy đinh cac chỉ tiêu hay

cac tiêu chi về số lượng, chất lượng và thơi han của viêc hoàn thành cac nhiêm vụ đa

được quy đinh trong ban mô ta công viêc.

Nội dung: Bao gôm cac tiêu chi tương ưng vơi cac nhi êm vụ chinh và tiêu chi

chung. Cac tiêu chi thể hiên đầy đủ ba khia canh cần đo l ương: s ố l ượng, ch ất l ượng

và thơi han của sư hoàn thành công viêc.

2.Mối quan hệ giưa bản mô tả công việc va b ản tiêu chu ẩn thưc hiện

công việc

Ban mô ta công vi êc là cơ sở xây d ưng cac tiêu chuẩn cho vi tri ch ưc danh

công viêc, tư đo dưng lên ban tiêu chuẩn thưc hi ên công vi êc, d ưa vào cac tiêu chi co

trong ban mô ta công viêc, đo là cac tiêu chi v ề s ố l ượng, ch ất l ượng, th ơi h an c ủa

viêc hoàn thành nhiêm vụ đa được quy đinh. Đông thơi, ban tiêu chu ẩn ch ỉ ra m ưc

đô hoàn thành trong ban mô ta công viêc.

Vi dụ:

Ban MTCV và ban TCTHCV của trưởng phong hành chinh nhân sư. Ban MTCV

co cac nhiêm vụ chinh như sau:

- Tham mưu cho giam đốc và thưc hiên công tac t ổ chưc bô may, xây d ưng h ê

thống quy chê quan lý công ty

- Chủ tri tổ chưc, lâp và triển khai chiên lược, kê hoach phat tri ển ngu ôn

nhân lưc của công ty

- Tổ chưc và giam sat thưc hiên hê thống tiền lương, thưởng, đai ngô lao đông

của công ty

Ban TCTHCV sẽ dưa vào nhưng nhiêm vụ đa ghi ở ban MTCV để đanh gia m ưc

đô hoàn thành công viêc như là:- Số nhân sư được tuyển dụng trong kỳ

- Mục tiêu chương trinh đào tao hoàn thành trong kỳ

- Tỷ lê cac thắc mắc khiêu nai về cac chê đô đai ngô đ ược gi ai đap, x ư lý

đúng thơi gian quy đinh

Câu 16: Hoạch định nhân lưc la gi? Cac yếu tố ảnh hưởng đến công tac

hoạch định nhân lưc? Phân tich môt yếu tố theo yêu cầu cua giao viên.

1. Khai niệm

Hoach đinh nhân lưc là qua trinh nghiên cưu, xac đinh nhu c ầu ngu ôn nhân

lưc, đưa ra cac chinh sach và thưc hiên cac chương trinh, hoat đông bao đam cho t ổ

chưc co đủ nhân lưc vơi cac phẩm chất, ky năng phu h ợp để th ưc hi ên công vi êc co

năng suất, chất lượng và hiêu qua.

2. Cac yếu tố ảnh hưởng đến công tac hoạch định nhân lưc:

*Nhân tố từ môi trường bên ngoai:

Chính sach của Chính phủ, phap luật của Nhà nước, cac quy tắc ứng xử của xã

hội.

Mọi chinh sach của Chinh phủ co liên quan đên lao đông đều co th ể it nhi ều

anh hưởng đên công tac hoach đinh nhân sư. Nhưng chinh sach lao đông dôi d ư,

chinh sach tiền lương, chinh sach khuyên khich sư dụng môt loai lao đ ông đ ăc thu

nào đo sẽ đinh hương cho công tac hoach đinh nhân sư trong môi tổ chưc.

Thưc tê đa cho thấy nhưng chinh sach hô trợ vốn, gi ai quy êt vi êc làm đa

khiên cho cac tổ chưc đẩy manh sư dụng yêu tố đầu vào lao đông h ơn so v ơi cac

yêu tố con lai. Nhu cầu về lao đông tăng lên keo theo cac chinh sach co liên quan c ần

hoach đinh bi thay đổi.

Nhưng quy đinh của phap luât về tiền lương tối thiểu co thể làm cho chi phi

nhân công trong gia thành thay đổi. Điều đo anh hưởng đên toàn b ô k ê ho ach s an

xuất, anh hưởng đên cac hoat đông về nhân sư nhằm tăng năng suất chất lượng, cắt

giam biên chê để hy vọng co thể binh ổn gia thành. Tương t ư, nhưng quy đ inh v ề lao

đông thơi vụ, đô tuổi lao đông hoàn toàn co thể tac đông gây bi ên đ ông nhân s ư ở

cac thơi điểm.

Trong giai đoan hôi nhâp kinh tê quốc tê, cac t ổ chưc không ch ỉ ph ai th ưc thi

cac chủ trương, chinh sach của Chinh phủ mà con phai thưc thi cac ch ủ tr ương c ủa

cac chinh sach của Chinh phủ nơi tiêu thụ hàng hoa. Ngoài ra cac t ổ ch ưc con ph ai

thưc thi cac quy tắc ưng xư chung của xa hôi. Nhưng quan đi ểm c ủa xa hôi v ề v ề lao

đông trẻ em, về “san phẩm sach” sẽ tac đông rất nhi ều đên ch ủ tr ương, kê ho ach

dung ngươi của môi tổ chưc. Nhưng đoi hoi phai coi con ngươi là yêu tố trung tâm sẽ

khiên cho tổ chưc phai đam bao 1 điều kiên lao đông t ốt, không qua tăng c ương đ ô

và đam bao thơi gian lao đông hợp lý.Vi vây, hoach đinh nhân sư như thê nào để đam bao nhân sư hoat đông cho

môi thơi điểm mà vẫn đam bao thưc thi cac chinh sach, cac quy tắc ưng x ư chung

của ca xa hôi sẽ là vấn đề mọi tổ chưc phai quan tâm. Mu ốn ho ach đ inh nhân s ư t ốt

cần thiêt phai nắm vưng mọi chủ trương, chinh sach, phap luât và cac quy t ắc ưng

xư của xa hôi liên quan đên vấn đề nhân sư.

Điều kiên kinh tế - chính trị - xã hội.

Cac yêu tố về kinh tê như chu kỳ kinh tê, xu hương lam phat, lai su ất ngân

hàng, tiền lương binh quân, mưc đô thất nghiêp…hay cac yêu tố v ề ổn đinh chinh tr i

- xa hôi đều co thể anh hưởng tơi viêc hoach đinh chinh sach nhân sư trong m ôi t ổ

chưc. Cac tổ chưc đều sẽ phai chiu tac đông của môi tr ương chung. Đ ối m ăt v ơi m ôt

giai đoan kho khăn về kinh tê, cac tổ chưc sẽ hương t ơi vi êc hoach đinh nh ưng chinh

sach vưa nhằm ổn đinh môt lượng lao đông chất lượng vưa phai hương t ơi c ắt gi am

chi phi nhân công, giam giơ làm, cắt giam nhân sư…Đối măt vơi vấn đề bất ổn v ề

chinh tri, xa hôi cac chinh sach nhân sư lai cần đam bao ổn đinh m ôt l ưc l ượng lao

đông của thi trương lao đông nôi tai.

Tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Nhưng tiên bô của khoa học ky thuât sẽ hương tơi cơ khi hoa, t ư đông hoa.

Nhưng hoat đông thủ công sẽ được thay thê bằng sư hô tr ợ m ôt ph ần ho ăc toàn

phần của may moc thiêt bi. Nhu cầu về số lượng lao đông sẽ gi am, nhu c ầu v ề ch ất

lượng lao đông sẽ tăng. Tiên bô về khoa học ky thuât co th ể làm dôi d ư m ôt l ượng

lao đông do may moc thiêt bi thay thê cũng co thể làm dôi d ư môt l ượng lao đ ông

không đap ưng đủ tay nghề, đông thơi cũng co thể gây thiêu hụt môt l ượng lao đông

co trinh đô tay nghề cao tương ưng.

Sư tiên bô của khoa học ky thuât là môt nhân tố tac đông tr ưc ti êp đên vi êc

dung ngươi ở mọi tổ chưc. Cac chinh sach về nhân sư (tuy ển dụng, đào t ao, đào t ao

lai, tinh gian…) được hoach đinh phai dưa trên cơ sở phân tich dư đoan m ưc đ ô thay

đổi và anh hưởng của tiên bô khoa học đên đơn vi minh.

Đăc điêm, cơ cấu thị trường lao động.

Môt thi trương lao đông phat triển toàn diên sẽ giúp cho cac t ổ ch ưc n ắm

chinh xac hơn về cung thi trương lao đông. Nhưng thông tin trên thi tr ương đên v ơi

tổ chưc nhanh – chinh xac và ngược lai cac thông tin về nhu cầu nhân s ư m ôi lo ai

đên vơi thi trương nha nhơn. Nguôn thông tin cần thi êt cho công tac ho ach đ inh

nhân sư ở môi tổ chưc đam bao đầy đủ, chinh xac, sẽ gop phần vào thành công cho

công tac hoach đinh nhân sư cũng như cac chinh sach nhân sư sẽ được đưa ra.

Mưc đô chênh lêch giưa cung và cầu lao đông, mưc đô chên hleechj gi ưa lao

đông nông thôn – thành thi, lao đông nư - nam, lao đông ch ất l ượng cao – gi an đ ơn,

già – trẻ, lao dông giưa cac ngành… đều co thể gây kho khăn ho ăc thu ân l ợi nh ất

đinh đên công tac hoach đinh nhân sư ở môi tổ chưc. Khi t ổ ch ưc co nhu c ầu v ề m ôt

loai lao đông nhất đinh, nhưng thi trương lao đông hiên đang khan hi êm hoăc không

đap ưng thi viêc hoach đinh chinh sach nhân sư đap ưng cầu co th ể tăng c ương khâutuyển mô, hoăc lai quay sang chinh sach đào t ao bổ sung, tuy vào m ưc đ ô kha nhi êm

trên thi trương.

Vị thế của ngành.

Vi thê ngành sẽ quyêt đinh mưc đô thu hút nhân sư về cho cac t ổ ch ưc. N êu

môt ngành nào đo trở nên co vi thê hơn trong xa hôi thi ch ắc chắn vi êc thu hút nhân

lưc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cung nhân lưc trên thi trương của ngành đo sẽ d ần tăng

lên. Do đo, sẽ co sư thuân lợi hơn cho vi êc hoach đinh nhân s ư đ am b ao c a v ề s ố

lượng và chất lượng, đam bao sư tôn tai và phat triển của môi doanh nghiêp.

*Nhân tố từ môi trường tac nghiệp

Đối thủ cạnh tranh

Nguôn nhân lưc là cà trung tâm khởi đông mọi nguôn lưc con l ai. Cac ngu ôn

lưc khac co manh đên đâu nêu không co môt nguôn nhân l ưc đ ủ m anh và ch ủ đ ông

thi kho long khai thac được cac thê manh đo. H ơn thê, v ơi môi tr ương c anh tranh

ngày càng khốc liêt, trong điều kiên cac nguôn tài nguyên khac ngày càng trở nên can

kiêt thi viêc nâng cao sưc manh canh tranh nhơ môt nguôn tài nguyên được coi là vô

han – sưc sang tao của nguôn nhân lưc đang trở nên đang gia. Cac chinh sach ho ach

đinh nhân lưc được đưa ra phai thât chinh xac, phu hợp. Phai d ư trên phan đoan v ề

phan ưng của đối thủ canh tranh. Nêu không chủ đông cac đối thủ canh tranh co thể

thu hút hêt nhân tài của đơn vi minh. Tổ chưc co thể r ơi vào tinh trang b ê t ắc khi

không con đủ nhân lưc phục vụ cho cac chiên lược san xuất.

Khach hàng

Trong nền kinh tê thi trương, khach hàng luôn được coi là th ượng đ ê. M ọi

phan ưng của khach hàng đều co thể anh hưởng tưc thi tơi doanh s ố, t ơi hi êu qu a

hoat đông san xuất kinh doanh của tổ chưc. Do vây, cach th ưc t ốt nh ất là ph ai làm

hài long khach hàng trên mọi phương diên. Ngày nay, khach hàng không ch ỉ yêu c ầu

về chất lượng, gia thành, hay mẫu ma của san phẩm, học con đăt ra nh ưng yêu c ầu

đối vơi nhưng nhân viên phục vụ, đối vơi chất l ượng hê thống qu an lý s an xu ất, yêu

cầu đối vơi thưc hiên trach nhiêm xa hôi. Như vây, dư đoan được nh ưng yêu c ầu

hiên tai và tương lai của nhom khach hàng co thể giúp t ổ chưc hoach đ inh nhân l ưc

chinh xac hơn, kip thơi hơn.

Nhà cung cấp

Nguyên vât liêu hay sưc lao đông đều là đầu vào của qua trinh san xu ất. Môt

sư khan hiêm yêu tố này co thể dẫn tơi tăng cương môt hoăc nhiều y êu tố khac con

lai. Thai đô ưng xư của nhà cung cấp co thể gây kho khăn hoăc thuân l ợi cho vi êc

cung ưng loai đầu vào san xuất nhất đinh. Hơn thê cac ưng xư t ư phia can b ô nhân

viên trong tổ chưc co thể cũng tac đông tơi cach ưng xư c ủa phia nhà cung c ấp. Nh ư

vây, khi hoach đinh nhân lưc ta cũng cần hoach đinh nhân sư phu h ợp cho cac ch ưc

năng giao tiêp vơi nhà cung cấp, đông thơi cần co sư phân tich d ư đoan chu ôi ưng x ư

tư phia nhà cung cấp để tư đo hoach đinh nhân lưc cũng nh ư cac y êu t ố khac đ ể qua

trinh san xuất trong tổ chưc luôn ở thê chủ đông.Đối thủ tiềm ẩn

Tương tư và con nguy hiểm hơn đối thủ canh tranh, cac đối thủ ti ềm ẩn luôn

co thể bất ngơ xuất hiên. Họ co thể thu hút mất nhân tài c ủa t ổ ch ưc ho ăc gây r ối

loan nôi bô nhân sư của tổ chưc. Cũng như đẩy tổ chưc vào thê canh tranh kh ốc li êt

về mọi măt, tư đo đăt ra nhưng yêu cầu cao hơn về môt lưc l ượng nhân l ưc đap ưng

được tinh hinh mơi. Để dư bao được sư xuất hiên của cac đối thủ tiềm ẩn là vi êc

không dễ dàng. Vi vây, đon trươc nguy cơ, công tac hoach đinh nhân l ưc ph ai đ am

bao chắc chắn co môt đôi ngũ nhân lưc đủ manh, đủ trung thành và tâm huy êt v ơi

tổ chưc.

San phẩm thay thế

Nhưng san phẩm thay thê sẽ trưc tiêp anh hưởng xấu đên nhu cầu về san

phẩm hiên tai của tổ chưc. Khối lượng đơn hàng co thể gi am, khối lượng công vi êc

giam. Nhưng kho khăn sẽ nay sinh. Tổ chưc buôc phai suy nghĩ và l ưa chọn ph ương

sach đẩy manh nhân lưc để cai tiên san phẩm ha ycaanf thi êt phai c ắt gi am nhân

sư…Tất ca nhưng vấn đề đo đều anh hưởng đên mọi chinh sach về nhân s ư. Ho ach

đinh nhân lưc phai chủ đông dư đoan được nhưng bi ên đông co th ể co v ề s an ph ẩm

thay thê, tư đo xây dưng nhưng chiên lược, chinh sach nhân sư đam bao nhân l ưc

chủ đông cho mọi phương an san xuất kinh doanh ưng vơi tinh hinh mơi.

*Nhân tố từ môi trường nôi bô:

Những mục tiêu cần hướng tới của tổ chức

Môi tổ chưc đều co môt mục tiêu riêng. Nhưng mục tiêu đo sẽ đ ược hinh

thành trên cơ sở tôn chỉ hoat đông của tổ chưc trong môt hoàn canh nh ất đ inh v ề

không gian và thơi gian. Trong tưng thơi kỳ sẽ co mục tiêu dài h an, ngắn h an khac

nhau. Mục tiêu đa được lưa chọn sẽ là tiền đề để doanh nghi êp hoach đinh cac chi ên

lược, cac chinh sach co liên quan. Mục tiêu c ụ thể đa ch ọn cũng là c ơ s ở ti ền đ ề đ ể

hinh thành nôi dung cac chiên lược, cac chinh sach nhân s ư cần thi êt đ ối v ơi t ưng

thơi kỳ - cơ sở hoach đinh nhân lưc.

Chiến lươc san xuất – kinh doanh

Vơi mục tiêu đa được ấn đinh, mục tiêu ấy co thể chinh là lĩnh vưc nhân s ư

nhưng mục tiêu đo chỉ đơn thuần liên quan đên chỉ tiêu về doanh s ố hay l ợi nhu ân.

Tuy nhiên, du mục tiêu chinh dược đăt ra cho lĩnh vưc nào thi cũng c ần ph ai xây

dưng, hoach đinh đông thơi môt chiên lược, chinh sach nhân s ư tương ưng. Môi nôi

dung chiên lược san xuất kinh doanh sẽ đăt ra nhưng nhu c ầu c ần thi êt v ề nhân l ưc

để triển khai thưc hiên.

Văn hóa tổ chức

Văn hoa tổ chưc được nhắc đên như là môt hê thống cac ý nghĩa, gia tr i, ni ềm

tin và thoi quen được chia sẻ trong pham vi 1 t ổ chưc, được m ọi thành viên trong t ổ

chưc đông thuân và co anh hưởng ở pham vi rông đên cach thưc hành đ ông c ủa cac

thành viên tao ra cac chuẩn mưc hành vi.Lĩnh vưc quan tri nhân lưc là môt lĩnh vưc rất nhay cam. M ôi hoat đ ông c ủa

chưc năng quan tri nhân lưc như là tuyển dụng, thuyên chuy ển, thăng ch ưc, k ỷ lu ât

hay sa thai …sẽ phai đối măt vơi sư phan ưng, đanh gia c ủa t âp th ể nh ưng ng ươi lao

đông. Nhưng xu thê anh hưởng đo phần lơn xuất phat t ư thoi quen, b an s ắc văn hoa

của tâp thể. Nhưng nôi dung, cach thưc thưc hiên cac chinh sach v ề nhân s ư đoi h oi

phai được hoach đinh trên cơ sở phân tich, tim hi ểu và đ am b ao s ư phu h ợp v ơi văn

hoa tổ chưc. Sư thành công của cac chinh sach nhân sư trong tương lai ph ụ thu ôc vào

sư phu hợp co thể đat được khi phân tich văn hoa tổ chưc.

Kinh nghiêm và phong cach lãnh đạo

Lanh đao là ngươi chỉ đao và gắn kêt mọi hoat đông của cac bô phân khac.

Lanh đaoẽ là ngươi đinh hương cac chinh sach trong đơn vi trong đo co cac chinh sach

về nhân sư. Kinh nghiêm và phong cach lanh đao sẽ anh h ưởng t ơi m ọi ho at đ ông

chưc năng về quan tri nhân lưc trong đo co cac hoat đông hoach đ inh nhân l ưc.

Phong cach lanh đao của nhà quan lý co thẻ thúc đẩy sư chủ đông, khuy ên khich s ư

tham gia của cac bô phân, ca nhân co liên quan trong công tac ho ach đ inh ho ăc cũng

co thể làm cho tất ca họ trở thành ngươi thụ đông làm theo. Hoach đinh c ần ở t ầm

xa ha ygaanf nôi dung tổng quan hay phiên diên phụ thuôc vào kinh nghi êm mà lanh

đao co được.

Kha năng sử dụng cac công cụ dự bao của nhà quan trị

Mọi chiên lược không thể hinh thành tư ban thâ nkinh nghi êm hay ươc đoan

ca nhân. Tinh chinh xac và hiêu qua của môi chiên lược phụ thuôc lơn vào số và chất

lượng của cac công cụ dư bao được sư dụng, cũng như kha năng vân d ụng cac công

cụ đo của nhưng ngươi tham gia xây dưng chiên lược. Hoach đinh nhân l ưc sẽ tr ở

nên nhanh chong và chinh xac hơn nêu cac nhà quan tri tham gia hoach đinh nhân

lưc nắm được nhưng công cụ dư bao tốt và co kha năng vân dụng co hi êu qu a cac

công cụ dư bao đo.

Vị thế, tiềm năng phat triên của tổ chức

Môt tổ chưc co vi thê tốt và tiềm năng phat triển ổn đinh, nh ưng v ấn đ ề co

liên quan đên quan tri nhân lưc cũng trở nên ổn đinh. Cac chinh sach, ch ương trinh

hoach đinh nhân lưc it phai đương đầu vơi nhưng yêu tố bất ổn, it phai quan tâm

đên hoach đinh sư thay đổi. Xu hương phat triển ổn đinh d ẫn đ ên vi êc ho ach đ inh

cung cầu nhân lưc cũng trở nên đơn gian hơn. Thêm vào đo m ôt vi th ê tốt sẽ giúp

cho cac hoat đông thu hút và gin giư nhân tài trở nên it kho khăn.

Hê thống thông tin nội bộ

Chia khoa cho sư thành công của hoat đông hoach đinh nhân l ưc chinh là

thông tin. Trong đo nhưng thông tin nôi bô co kh a năng ch ắc ch ắn h ơn c a. M ôt h ê

thống thông tin nôi bô hoàn hao, tổng quan và co chất l ượng sẽ đam bao đ ầu vào đ ể

tiên tơi sư thành công của hoach đinh nhân lưc. ngược lai, nêu t ổ ch ưc không xây

dưng cho minh hê thống thông tin tốt thi cac công vi êc ti ền đ ề cho ho ach đ inh nhân

lưc sẽ trở nên phưc tap và kho khăn hơn.Tổ chức Công đoàn

Tổ chưc Công đoàn là môt tổ chưc đai diên bao vê quyền lợi cho ngươi lao

đông. Sưc manh của công đoàn sẽ tac đông đên m ọi ch ủ trương chinh sach c ủa

doanh nghiêp về mọi vấn đề co liên quan đên qua nhê lao đông. Nh ưng ap l ưc c ủa

công đoàn về tiền lương, thơi giơ làm viêc nghỉ ngơi, cac ch ê đô làm thêm, làm thêm,

hưu tri… đều anh hưởng đên nôi dung hoach đinh chinh sach nhân sư.

Câu 17: Trong cân đối cung cầu nhân lưc co thê xảy ra nh ưng kh ả năng

nao? Theo anh(chị) khi xảy ra tinh trạng thiếu nhân l ưc thi ho ạt đ ông ho ạt

đông tuyên dụng co đươc tô chưc quan tâm đầu tiên không? Vi sao? Hay nêu

nhưng giải phap đê giải quyết tinh trạng nay?1. Cac khả năng trong cân đối cung cầu nhân lưc

Xet trên pham vi của tưng công viêc riêng lẻ thi khi cân đối cung cầu lao đông

luôn chỉ co 3 kha năng xay ra: cung vưa đap ưng cầu (cân bằng), cung v ượt qua c ầu

(dư thưa) và cung không đap ưng cầu (thiêu hụt). Nhưng n êu xet trên ph am vi toàn

tổ chưc, vơi nhiều chưc danh công viêc khac nhau thi co b ốn kha năng co th ể x ay ra:

cân bằng – đủ, dư thưa, thiêu hụt và vưa thưa vưa thiêu.2. Tinh trạng thiếu nhân lưc

Khi xay ra tinh trang thiêu nhân lưc thi hoat đông tuy ển dụng ch ưa ch ắc đa

được tổ chưc quan tâm đầu tiên vi tổ chưc con phai xet xem tinh tr ang nh ư th ê nào,

thiêu nhiều nhân lưc hay it, sư thiêu nhân lưc này là trong ngắn h an hay dài h an, t ư

đo mà co đưa ra quyêt đinh tuyển dụng hay không.

Những giai phap đê giai quyết tình trạng thiếu nhân lực:

- Giư chân ngươi lao đông:

+ Tiền lương và phúc lợi.

+ Quan hê lao đông, văn hoa tổ chưc.

+ Cac hoat đông để tao đông lưc.

+ Đanh gia thưc hiên công viêc.

- Bổ sung lao đông mơi:

+ Tuyển dụng

+ Sư dụng lao đông thơi vụ (thuê bên ngoài).

+ Ki kêt hợp đông lao đông phụ.

+ Mượn lao đông.

- Tăng năng suất và khối lượng công viêc:

+ Đào tao, phat triển.

+ Tăng giơ làm.

+ Xem xet lai toàn bô hoat đông của tổ chưc tư đo đưa ra cac biên phap tăng

năng suất.---Câu 18: Khi cân đối cung cầu nhân lưc, khi tinh trạng vừa thừa vừa thiếu

nguồn nhân lưc xảy ra anh(chị) se quan tâm đến ho ạt đông ch ưc năng nao?

Tại sao?

Khai niệm:Vưa thưa vưa thiêu nhân lưc là tinh trang mà co ch ưc danh công

viêc thi cung vượt qua cầu, co chưc danh công viêc khac cung lai không đap ưng cầu.

Khi xảy ra tinh trạng vừa thiếu vưa thừa nhân l ưc thi nên quan tâm đ ến

cac hoạt đông sau:

Đào tao lai: cac hoat đông đào tao sẽ giúp nhân viên co đúng và đ ủ ki ên th ưc, ky

năng vơi công viêc; viêc đào tao lai diễn ra vơi nhân lưc hi ên đang th ưa, nh ưng nhân

lưc được đào tao lai sẽ co đủ kh a năng đ ể đap ưng nhưng vi tri công vi êc hi ên b i

khuyêt ngươi thưc hiên. Hoat đông này giúp điều hoa nhân l ưc trong công ty tuy

nhiên co thể xay ra kha năng trai chuyên môn của ngươi được đào tao.

Sắp xêp lai, thuyên chuyển, đề bat, thăng chưc: cac hoat đông này sẽ giúp đi ều hoa

nhân lưc trong tổ chưc, nhân lưc đang thưa ở bô phân này sẽ được chuy ển sang b ô

phân khac mà cac bô phân này co sư liên quan vơi nhau.

Câu 19: Khi cân đối cung cầu nhân lưc, khi tinh tr ạng thừa nhân l ưc x ảy

ra anh(chị) se quan tâm đến hoạt đông chưc năng nao? Tại sao?

Khai niệm: Tinh trang thưa nhân lưc(cung vượt qua cầu) là tinh tr ang mà

lượng nhân lưc tổchưc để thưc hiên công viêc ở môt, môt số hoăc toàn bô cac ch ưc

danh công viêc. Không co công viêc nào thiêu ngươi thưc hiên.

Khi xảy ra tinh trạng thừa nhân lưc nên quan tâm cac ho ạt đông sau:

- Nghỉ không lương (ap dụng cho cac doanh nghiêp san xuất):

Viêc nghỉ không lương vưa giai quyêt được tinh trang nhân lưc hi ên đang

thưa trong tổ chưc vưa đam bao mối quan hê lao đông tốt gi ưa 2 bên NLĐ – NSDLĐ

vi không phai cho ai nghỉ viêc, sau khi tinh hinh t ổ ch ưc ổn đ inh sẽ thông bao cho h ọ

quay trở lai làm viêc binh thương.

- Cho thuê lao đông (Ap dụng cho cac doanh nghiêp san xuất):

Hoat đông này vưa giúp cho cung cầu nhân lưc của tổ chưc đ ược đi ều hoa,

vưa vẫn co thể tao công ăn viêc làm cho ngươi lao đông, đam b ao QHLĐ hài hoa

trong tổ chưc.

- Giam giơ làm.

Sắp xêp lai công viêc sao cho phu hợp tranh tinh trang bô phân này ph ai làm qua

nhiều viêc mà nhân lưc không đủ trong khi bô phân khac th ưa nhân l ưc mà không co

viêc để làm.

- Về hưu sơm.

- Tinh giam biên chê.

Câu 20: Khi cân đối cung cầu nhân lưc, khi tô chưc đa đạt đ ươc tinh

trạng cân bằng nhân lưc thi anh(chị) se quan tâm đến ho ạt đ ông ch ưc năng

nao?Tại sao?--Khai niệm: Cân đối cung cầu nhân lưc là trang thai mà cung nhân l ưc đang

vưa đủ để đap ưng cầu nhân lưc ở mọi chưc danh công viêc.

Khi cân đối cung cầu nhân lưc thi nên quan tâm hoạt đông sau:

Cần quan tâm đên cac hoat đông nhằm duy tri nhân lưc vi khi cân b ằng cung

cầu nhân lưc, tưc là nhân lưc của tổ chưc đa được điều phối môt cach ổn đ inh thi

viêc cần nhất là cac hoat đông nhằm giúp cho ngươi lao đông gắn bo h ơn v ơi t ổ

chưc, giư chân họ ở lai vơi tổ chưc, tranh viêc đối thủ canh tranh thu hút h êt nhân

lưc bên tổ chưc minh. Nêu nhân lưc của tổ chưc bi đối thủ canh tranh thu hút hay h ọ

không con muốn gắn bo vơi tổ chưc thi lúc đo tổ chưc sẽ r ơi vào tinh tr ang thi êu

nhân lưc, điều này anh hưởng rất lơn đên hoat đông của tổ chưc.

Cac hoat đông về thu lao lao đông, phúc lợi xa hôi : chinh sach thu lao, phúc l ợi xh

tốt, hợp lý không phai lo mối lo cơm ao, không chỉ ca nhân đ ược đ am b ao v ề m ăt l ợi

ich mà con ca gia đinh họ cũng được tổ chưc quan tâm, tư đo ngươi lao đ ông yên tâm

hơn hoàn thành công viêc, thêm gắn bo vơi tổ chưc.

Quan hê lao đông:

Trong môt tổ chưc co QHLĐ hài hoa, lành manh sẽ khi ên cho ng ươi lao đ ông

không phai lo lắng hay căng thẳng về tinh thần, họ sẽ tân tâm h ơn v ơi công vi êc và

hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao. Phần lơn ngươi lao đông đều mong mu ốn làm

viêc trong môt tổ chưc mà ở đo không co mâu thuẫn, nhất là nh ưng mâu thu ẫn gi ưa

ngươi lao đông và ngươi sư dụng lao đông.

- Tổ chưc lao đông:

Công tac về tổ chưc lao đông tốt sẽ đam bao cho ngươi lao đông thưc hi ên

công viêc được giao môt cach thuân lợi hơn, hiêu suất công vi êc họ đ ược đam bao

hơn. Tổ chưc hợp lý co thể tranh được nhưng rủi ro trong lao đông, đam bao an toàn

cho ngươi lao đông. Ngươi lao đông sẽ hêt minh vi tổ chưc vi h ọ đ ược t ao đi ều ki ên

tốt nhất trong qua trinh thưc hiên công viêc

- Duy tri năng suất và hiêu qua làm viêc.

Câu 21: Nêu trinh tư cac bước hoạch định nhân lưc. Phân tich m ôt bước

trong tiến trinh theo yêu cầu cua giao viên.1. Trinh tư cac bước hoạch định nhân lưc

Qua trinh hoach đinh nhân lưc bắt đầu tư viêc phân tích môi trường và

đánh giá những ảnh hưởng tới nhân lực của tổ chức . Nhưng kêt qua tư viêc

phân tich đo sẽ là thông tin đầu vào cho m ôt giai đo an m ơi – giai đo an hoạch định

cầu nhân lực. Sư dụng nhưng thông tin sau phân tich ở giai đoan tr ươc, s ư d ụng

nhưng phương phap, công cụ ky thuât phu hợp t ổ chưc sẽ d ư đoan chinh xac c ầu

nhân lưc cho tưng giai đoan ngắn, trung và dài han. Cũng t ư nh ưng bi ên đ ông ở môi

trương, nhưng anh hưởng của no đên nhân lưc của tổ chưc, t ổ chưc sẽ d ư đoan,

đanh gia – phân tích hiện trạng của quản trị nhân lực ( phân tich nôi bô nhân lưcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng kế hoạch phân tích công việc

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×