Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Tải bản đầy đủ - 20trang

LỜI MỞ ĐẦUPhân công lao động xã hội chính là sự chuyên môn hoá sản xuất trong

phạm vi xã hội. Trong các xã hội cũ, phân công lao động xã hội diễn ra có

tính tự phát, còn trong xã hội chủ nghĩa, phân công lao động xã hội được

tiến hành một cách tự giác. Phân công lao động xã hội phản ánh trình độ

phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, đồng thời mỗi bước tiến của sự

phân công lao động xã hội lại có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất của

xã hội phát triển, lực lượng sản xuất của xã hội phát triển lại tạo ra năng

suất lao động xã hội cao, thúc đẩy cao, thúc đẩy quá trình xã hội hoá sản

xuất diễn ra mạnh hơn. Bởi vậy, xã hội hoá sản xuất vừa là tiền đề vừa là

kết quả của phân công lao động xã hội. Xã hội hoá sản xuất cao chính là

cái đảm bảo cho phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa chiến thắng

phương thức sản xuất cũ. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc

đưa nền sản xuất nhỏ, lạc hậu lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa giữa

thế kỷ XIX. Các Mac đã làm cuộc cách mạng trong lịch sử các học thuyết

kinh tế và triết học xây dựng nên học thuyết của chính mình. Học thuyết

của C.Mac ra đời là sự kế thừa những học thuyết của các đại biểu xuất sắc

nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội

khoa học. Quan niệm của chủ nghĩa Mac đã vạch rõ sự phát sinh, phát triển

của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiến bộ,

đồng thời cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư

bản. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất

mới tiến bộ hơn đó là phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Mà

nguyên nhân sâu xa chính là mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội

và xã hội hoá sản xuất. Điều này được thể hiện rõ trong các tác phẩm thời

Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B2kỳ đầu của Mac như bản thảo kinh tế triết học, gia đình thần thánh, hệ tư

tưởng Đức, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, sự phát triển của chủ nghĩa tư

bản ở Nga, tiền công giá cả và lợi nhuận…

Để nghiên cứu những cơ sở lý luận về xã hội hoá sản xuất, nhằm

quán triệt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng ta về vấn đề này. Được

sự phân công của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng, tôi xin phân tích,

làm rõ thêm nội dung tiểu luận: "“Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và

giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”. Do hạn chế về mặt thời

gian và nhận thức, nên bài tiểu luận này không tránh khỏi sai sót cần phải

sửa đổi, bổ sung để được hoàn thiện hơn.Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B3Phần 1: LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CỦA MÁC-ĂNGGHEN

1. Quan niệm của Mác - Ăngghen về xã hội hoá

Để tìm hiểu quan niệm của Mác-Ăngghen về xã hội hoá, chúng ta tập

trung nghiên cứu các tác phẩm của hai ông được tuyển chọn và xuất bản

bằng tiếng Việt trong bộ Tuyển tập Mác-Ăngghen gồm 6 tập do nhà xuất

bản Sự thật xuất bản năm 1983. Tập 1, 2 và 3 hầu như chưa nói đến khái

niệm “Xã hội hoá”. Bắt đầu từ tập 3 mới thấy Mác- Ăngghen sử dụng “Xã

hội hoá" để nói về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, về quá trình

phát triển từ lao động cá thể sang lao động xã hội khi bàn về sự vận động

và biến đổi phương thức sản xuất của xã hội.

2. Xã hội hoá lực lượng sản xuất

Quan niệm duy vật về lịch sử của Mác -Ăngghen xuất phát từ luận

điểm cơ bản cho rằng: sản xuất và tiếp theo sau sản xuất là trao đổi sản

phẩm của sản xuất, là cơ sở của mọi chế độ xã hội, rằng trong mỗi xã hội

xuất hiện trong lịch sử, sự phân phối sản phẩm và cùng với nó là sự phân

chia xã hội thành giai cấp đều được quyết định bởi tình hình, người ta sản

xuất ra cái gì và sản xuất bằng cách nào, và bởi sự trao đổi những sản

phẩm đã được làm ra. Vì thế phải đi tìm nguyên nhân cuối cùng của tất cả

những biến đổi xã hội ở ngay chính những biến đổi của phương thức sản

xuất, phương thức trao đổi, hay nói cách khác phải tìm nguyên nhân ngay

trong kinh tế của thời đại tương ứng.

Mác -Ăngghen đã bắt đầu từ việc phân tích nền sản xuất vật chất của

xã hội tư bản, phát hiện ra mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá ngày càng

Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B4cao của lực lượng sản xuất xã hội với phương thức sản xuất tư bản chủ

nghĩa. Thực chất đây là quá trình xã hội hoá lực lượng sản xuất phát triển

mạnh đã vượt quá hình thức tư sản của việc sử dụng chúng, làm nảy sinh

xung đột giữa các lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tư bản chủ

nghĩa. Sự xung đột ấy theo Mác -Ăngghen là có thật, khách quan bên

ngoài con người. Để minh chứng cho điều này, Ăngghen bắt đầu đi vào

phân tích từ nền sản xuất trước tư bản (thời trung cổ). Theo Ăngghen,

trước nền sản xuất tư bản chủ nghĩa khắp nơi đều có nền sản xuất nhỏ,

nền sản xuất này dựa trên cơ sở quyền tư hữu của những người lao động

đối với những tư liệu sản xuất của họ, đó là những tư liệu lao động của

các cá nhân chỉ nhằm cho việc sử dụng của cá nhân, do đó nó nhỏ bé,

manh mún và thường thuộc về bản thân người sản xuất. Phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, mà kẻ đại biểu cho nó là giai cấp tư sản.

Giai cấp tư sản đã biến những tư liệu sản xuất từ chỗ do cá nhân sử dụng

thành những tư liệu sản xuất xã hội, chỉ có thể sử dụng bởi số đông người.

Thay cho những lao động thủ công, phân tán, nhỏ lẻ là những lao động

bằng máy móc, kỹ thuật diễn ra trong các công xưởng, nhà máy.

Rõ ràng quá trình sản xuất tự nó, theo quy luật tự nhiên của nó, đã

dần được xã hội hoá và tính chất xã hội hoá của sản xuất được quy định

bởi sự hoàn thiện công cụ lao động và quy mô của sản xuất.. chính quá

trình này ngày càng làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành

viên trong xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã tỏ ra ưu việt hơn so với phong kiến

trong việc kích thích nền sản xuất phát triển và ngày càng làm cho nó có

tính xã hội cao.

Mâu thuẫn giữa sản xuất xã hội và sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa

biểu hiện ra thành sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

Mâu thuẫn đó ngày càng nổ ra một cách dữ dội. Điều đó nói lên rằng một

mặt, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã tự thừa nhận là nó không

Học viên: Nguyễn Anh Văn – Lớp KTCT-23B5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA LÝ LUẬN XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×