Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 29trang

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Đặc tính của hạt bùn trong suốt quá trình vận hành v ới ethanol làm c ơ ch ấtTổng lượng chất rắn lơ lửngĐộ tro của lớp cặn bùnLượng rắn lơ lửng dễ bay hơiHoạt động metan hóa4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Hoạt tính metan hóa đặc trưng: khoảng 1.7 gCOD CH4/gVSS*ngày

- Hạt bùn ở bể UASB nhỏ hơn-Hạt bùn ở bể EGSB cho hoạt tính metan hóa thấp hơn[nhưng không chênh lệch nhiều]Hình 3. Hình dạng cắt đôi của hạt trong b ể

EGSB ở cuối quá trình vận hành bằng cơ chất

ethanon4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNHình 4. Sự phân bố kích thước hạt ở cả 2 bể sau 150 ngày v ận hành bằng

ethanol, so sánh với seed sludge (nồng độ COD đầu vào 10 g/l)4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Ảnh hưởng của tốc độ nước dâng lên đến hoạt tính metan hóa4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Ảnh hưởng của tốc độ nước dâng lên đến lượng khí biogas sinh ra4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả thử nghiệm theo mẻ (batch assays)

Tiêu chívới ethanol

Vận tốc 7 m/hVận tốc 0.9 m/hGiảm nhanhGiảm chậmNồng độ Acetic và Proponic trong quá trìnhCaoThấpThời gian toàn bộ COD được lo ại bỏ4h4hThời gian tồn tại Acetic4h5,5hNồng độ Ethanol4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNHoạt động của EGSB và UASB trong xử lý nước thải của nhà máy bia (pha loãng) và

chất thải cà phêNước thải nhà máy bia

Nước thải ngành công nghiệp

cafeEGSBUASB85% COD được xử lý70% COD được xử lý~70% COD được xử lý5. KẾT LUẬN Vận tốc từ 2-5m/h ảnh hưởng tốt đến hiệu quả loại bỏ COD trong bể EGSB (ở TN 4)

 Hiệu quả loại bỏ của bể EGSB chỉ tốt hơn khoảng 5-10% so với UASB (trong thí nghiệm xử lý

ethanol với COD đầu vào 500mg/l) UASB sản xuất lượng khí biogas cao hơn

 Tầng bùn xáo trộn tốt Không có sự khác biệt quá lớn khi nghiên cứu xử lý nước thải cà phê và trong việc xử lý nước thải

nhà máy bia pha loãngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×