Tải bản đầy đủ - 159 (trang)
§1. Bài toán cauchy của phương trình truyền sóng và định lí duy nhất nghiệm

§1. Bài toán cauchy của phương trình truyền sóng và định lí duy nhất nghiệm

Tải bản đầy đủ - 159trang

Định lí duy nhất nghiệm

Giả sử u là nghiệm của bài toán (1.1) (1.2) (1.3) và có các đạo hàm riêng đến cấp hai liên tục

trong K = K S B . Khi đó nghiệm u đợc

xác định duy nhất trong K bởi các dữ kiện (1.2), (1.3) cho trớc trên đáy B.Chứng minh. Nếu u1, u2 là hai nghiệm của bài toán thì u = u1 u2 là nghiệm của bài toán:

utt = a2 (uxx + uyy),(1.5)u(x, y, 0) = 0,(1.6)ut(x, y, 0) = 0.(1.8)Vậy ta chỉ cần chứng minh bài toán (1.5) (1.6) (1.7) chỉ có nghiệmu = 0 trong K . Trong (1.5) ta có thể giả sử a = 1.

a) Chứng minh u = 0 tại A. Nhân phơng trình (1.5) với 2ut rồi lấy tích phân trên K, ta có:I = 2utt ut (2ut uxx + 2ut uyy ) dxdydt = 0 .

KBiến đổi

2uttu t = ( ut2 )t

2utuxx = 2(utux)x ( ux2 )t

2utuyy = 2(utuy)y ( uy2 )t.

Vậy

I=(u2

t+ (ux2 + uy2 ))t 2(ut ux )x 2(ut uy )y dx dy dt = 0Káp dụng công thức Ostrogradsky ta có

I ={[ut2 + (ux2 + uy2 )] cos(n, t ) 2ut ux cos(n, x )SB2ut uy cos(n, y )}ds = 0,

trong đó n là vectơ pháp tuyến trong của S U B.

Trên đáy B, do (1.6) và 1.7 ta có :ux |B = uy|B = ut|B = 0.

Mặt nón S có phơng trình

(u, x, t ) = t ( x c1 )2 + ( y c2 )2 = hằng số,

nên ta có 2t 2x 2y = 0 và119t

cos( n, t )=x

cos(n, x )=y

cos(n, y )= k.Suy ra

cos2( n, t ) cos2( n, x ) - cos2( n, y ) = 0.(1.8)VậyI ={[ut2 + (ux2 + uy2 )] cos(n, t ) 2ut ux cos(n, x )SB2ut uy cos(n, y )}ds = 0.

Nhân hai vế với cos (n, t ) 0 và sử dụng (1.8) ta có :I = {[ut cos(n, x ) ux cos(n, t )]2 + [ut cos(n, y ) uy cos(n, t )]2}ds = 0 .

SSuy raux

cos(n, x )=uy

cos(n, y )=ut

cos(n, t )= v.(1.9)Gọi m là vectơ chỉ phơng của đờng sinh l trên mặt S. Trên l ta có:u

= ux cos(m, x ) + uy cos(m, y ) + ut cos(m, t )

m

= v[cos(m, x ) cos(n, x ) + cos(m, y ) cos(n, y )

+ cos(m, t ) cos(n, t )]

u

= v cos(m, n) = 0 vì m n.

m

Suy ra u là hàm hằng trên l. Theo (1.6) thì u(x, y, 0) = 0 nên u = 0 trên l hay u = 0 tại A.

b) Chứng minh u = 0 trên K .

Lấy điểm P bất kì của K , dựng mặt đặc trng của họ (1.4) có đỉnh P và cắt mặt t = 0 tạo thành

hình tròn B B. Theo (1.6) và (1.7) ta có:u|B = ut|B = 0.

Gọi K là hình nón đỉnh P có đáy B. Theo chứng minh ở phần a) ta có

u = 0 tại P. Vậy u = 0 trên K .

Chú ý

1) Trong chứng minh định lí, để đơn giản, ta đã giả thiết a = 1. Nếu a 1 ta có thể đổi biếnsố t = at để có vận tốc truyền sóng a = 1.

2) Định lí vẫn đúng cho trờng hợp n chiều.120Đ2. Công thức nghiệm của bài toán cauchy

đối với phơng trình truyền sóngTrong phần này, ta sẽ giải quyết vấn đề tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy của phơng trình

truyền sóng bằng cách thiết lập nghiệm cụ thể của bài toán này.

Xét bài toán :utt = a2(uxx + uyy + uzz) + f(x, y, z, t)(2.1)u(x, y, z, 0) = (x, y, z)(2.2)ut(x, y, z, 0) = (x, y, z)(2.3)Với giả thiết là hàm có các đạo hàm riêng liên tục đến cấp ba, là hàm có các đạo hàm riêng

liên tục đến cấp hai còn f liên tục theo t và có các đạo hàm riêng đến cấp một liên tục theo x, y, z.

Ta tìm nghiệm của bài toán trong miền t > 0.

Để giải bài toán (2.1) (2.2) (2.3), ta lần lợt xét ba bài toán phụ sau đây :Bài toán 1vtt

= a2 (vxx + vyy + vzz )v( x, y, z, 0) = ( x, y, z)

v ( x, y, z, 0) = ( x, y, z)

t

Bài toán 2

tt

= a2 (xx + yy + zz )( x, y, z, 0) = ( x, y, z)

( x, y, z, 0) = 0

tBài toán 3

*

utt*

= a2 (u*xx + u*yy + uzz

) + f ( x, y, z, t )

*

u ( x, y, z, 0) = 0

u* ( x, y, z, 0) = 0

tGiả sử v, , u* là nghiệm theo thứ tự của các bài toán 1, 2, 3. Khi đó nghiệm của bài toán (2.1)

(2.2) (2.3) là u = v + + u*.2.1. Giải bài toán 1

Định lí 1. Nghiệm của bài toán 1 có dạng:121(x, y, z, t) =1

4 a 2(, , )

ds

t

at

S(2.4)trong đó t > 0, Sat là mặt cầu tâm (x, y, z) bán kính at.Chứng minh. Kiểm chứng v(x, y, z, 0) = 0. Do liên tục nên theo định lí giá trị trung bình của

tích phân ta có :

v(x, y, z, t) =1

* * *

2 ( , , ) ds ,

4 a

Sattrong đó (*, *, *) Sat

v(x, y, z, t) = t. (*, *, *)(*)Vì bị chặn trên Sat nên lim v( x, y, z, t ) = 0 = v( x, y, z, 0) . Từ (*) ta cũng suy ra

t 0lim

t 0v( x, y, z, t )

= ( x, y, z).

tKiểm chứng vt(x, y, z, 0) = (x, y, z) và vtt = a2v.

Dùng phép đổi biến số không suy biến :

= x + at= y + at

= z + atKhi đó Sat S1 và ds = a2t2ds1. Ta cóv( x, y, z, t ) =v( t ) =1

41

=

41

( x + at, y + at, z + at )ds1

4 St(2.5)at( , , )ds + 4 ( + + )ds

11StStds + at( +

***(2.6)+ ).

***S1trong đó (*, *, *) S1 và * = (*, *, *), tơng tự đối với * , * . Do có các đạo hàm

riêng cấp 1 liên tục trên S1 nên

1

v

ds = lim = ( x, y, z).

lim vt ( x, y, z, t ) = limt 0

t 0 4

t 0 t

S1

Từ (2.5) ta có122Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§1. Bài toán cauchy của phương trình truyền sóng và định lí duy nhất nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(159 tr)

×