Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế.

Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế.

Tải bản đầy đủ - 66trang

2.1. Nội dung của bản đồ văn hóa, giáo dục, y tếBản đồ giáo dục phản ánh tình hình giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp. Mỗi loại

hình giáo dục lại có những bản đồ riêng.

Bản đồ giáo dục thường thể hiện mạng lưới trường học, mức độ đảm bảo cho lãnh

thổ về trường học, thu nạp học sinh, mức đọ văn hóa...

Trong hệ thống bản đồ giáo dục, còn có các bản đồ khoa học và đào tạo cán bộ. Đối

tượng của bản đồ giáo dục là mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và các

trường đào tạo cán bộ, công nhân kĩ thuật như các học viện, các trường đại học cao

đẳng hoặc trung cấp dạy nghề.2.1. Nội dung của bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế

Đối tượng của bản đồ y tế là mạng lưới các cơ quan phục vụ phòng

chữa bệnh, các cơ sở nghỉ dưỡng và mức đọ đảm bảo về y tế, chăm

sóc bảo vệ sức khỏe của lãnh thổ.

Nội dung cơ bản của bản đồ y tế phải được thể hiện là mạng lưới y tế

và mức độ đảm bảo về chăm sóc – bảo vệ sức khỏe cho dân cư của

lãnh thổ.2.1. Nội dung của bản đồ văn hóa, giáo dục, y tếNội dung của bản đồ văn hóa cũng được phản ánh như các bản đồ giáo

dục, y tế. Trên bản đồ này có mạng lưới các cơ quan văn hóa và biểu

hiện các hoạt động văn hóa.⇒ nội dung của các bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế rất phong phú,

nhưng các bản đồ này đều có nét chung là nội dung của chúng phải

gắn kiền với dấu hiệu về mạng lưới và mức độ đảm bảo cho dân cư

của lãnh thổ về các hoạt động của lĩnh vực.2.2. phương pháp thể hiện các bản đồ y tế, giáo dục, văn hóa.Đơn vị lập bản đồ trên các bản đồ y tế, giáo dục, văn hóa phổ

biến là điểm và các đơn vị hành chính như xã, huyện, tỉnh...

Phương pháp thể hiện các bản đồ y tế, giáo dục, y tế là :Phương pháp kí hiệuPhương pháp cartogram3.Bản đồ du lịch

3.1. Khái niệm về bản đồ du

lịch.

Bản đồ du lịch là một loại bản đồ

chuyên đề phục vụ cho mục đích du

lịch.Tùy thuộc vào mục đích, nhiệm vụ

của các hoạt động du lịch và đặc thù

địa phương, người ta có thể tiến

hành xây dựng những loại bản đồ du

lịch khác nhau như.3.1. Khái niệm về bản đồ du lịch.Căn cứ theo nội dung, bản đồ du lịch gồm:

-Các bản đồ tài nguyên du lịch trong đó có các bản đồ tài nguyên du lịch tự nhiên và các tài nguyên du lịch nhân văn.

- Các bản đồ về cơ sở hạ tầng du lịch

- Các bản đồ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho du lịch

- Bản đồ các luồng khách du lịch

- Bản đồ kinh tế du lịch

Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, các bản đồ du lịch gồm có:

-Các bản đồ hiện trạng du lịch: bản đồ hiện trạng tài nguyên du lịch, bản đồ hiện trạng cơ sở hạ tầng, bản đồ hiện trạng cơ sở vật chất, bản đồ

kinh tế du lịch

- Các bản đồ đánh giá du lịch gồm: bản đồ đánh giá tài nguyên du lịch, bản đò dánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

-Các bản đồ quy hoạch du lịchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế.

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×