Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
- Thí nghiệm điều chế hiđro từ dung dịch HCl và Zn ( hoặc Fe, Mg, Al...) . Đốt cháy khí hiđro trong không khí. Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí

- Thí nghiệm điều chế hiđro từ dung dịch HCl và Zn ( hoặc Fe, Mg, Al...) . Đốt cháy khí hiđro trong không khí. Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí

Tải bản đầy đủ - 28trang

Kế hoạch môn hóa học 8Nước

T53Nước

(tiếp

theo)

T54Axit.

Bazơ.

Muối

T55Năm học 2017 - 2018duy, ngôn ngữ

1. Kiến thức: HS biết được:

- Thành phần định tính và định lượng

của nước

- Tính chất của nước: Nước hòa tan

được nhiều chất, nước phản ứng

được với nhiều chất ở điều kiện

thường như kim loại ( Na, Ca..).

2. Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh

thí nghiệm phân tích và tổng hợp

nước, rút ra được nhận xét về thành

phần của nước.

- Viết được PTHH của nước với một

số kim loại (Na, Ca...)

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Tự học, ngôn ngữ

1. Kiến thức: HS biết được:

- Tính chất của nước: t/d với oxit

bazơ (CaO, Na2O,...) , oxit axit

( P2O5, SO2,...) .

- Vai trò của nước trong đời sống và

sản xuất, sự ô nhiễm nguồn nước và

cách bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết

kiệm nước sạch.

2. Kĩ năng:

- Viết được PTHH của nước với một

số oxit bazơ, oxit axit.

- Biết sử dụng giấy quỳ tím để nhận

biết được một số dung dịch axit,

bazơ cụ thể

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Tư duy, ngôn ngữ, tính

toán

1. Kiến thức: HS biết được:

- Định nghĩa axit, bazơ theo thành

phần phân tử

- Cách gọi tên axit ,bazơ

- Phân loại axit, bazơ- Trực

quan

- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: - Chuẩn bị

dụng cụ: điện

phân nước bằng

dòng điện.

- Tranh vẽ H5.11

SGK.

HS: Xem trước

bài mới.- Trực

quan

- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV:

-Dụng cụ: Cốc

thuỷ tinh loại 250

ml (2 chiếc), phễu,

ống nghiệm, lọ

thuỷ tinh nút nhám

đã thu sẵn khí oxi,

muôi sắt.

-Hoá chất: Quì

tím, Na, H2O, vôi

sống, photpho đỏ.

HS: Xem trước

bài mới.- Trực

quan

- Đàm

thoại

- ThảoGV: Bảng phụ,

phiếu học tập.

HS: Xem trước

bài mới.22

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSKế hoạch môn hóa học 8Năm học 2017 - 20182. Kĩ năng:

- Phân loại được axit, bazơ theo công

thức hóa học cụ thể

- Viết được CTHH của một số axit,

bazơ, khi biết hóa trị của kim loại và

gốc axit

- Đọc được tên một số axit, bazơ

theo CTHH cụ thể và ngược lại

- Phân biệt được một số dung dịch

axit, bazơ cụ thể bằng giấy quỳ tím

- Tính được khối lượng một số

axit ,bazơ tạo thành trong phản ứng

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Hợp tác, ngôn ngữ

Axit.

1. Kiến thức: HS biết được:

Bazơ.

- Biết được: Định nghĩa muối theo

Muối

thành phần phân tử

(tiếp

- Cách gọi tên muối

theo)

- Phân loại muối

T56

2. Kĩ năng:

- Phân loại được axit, bazơ, muối

theo công thức hóa học cụ thể

- Viết được CTHH của một số muối

khi biết hóa trị của kim loại và gốc

axit

- Đọc được tên một số muối theo

CTHH cụ thể và ngược lại

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Tư duy, ngôn ngữ

Bài

1. Kiến thức: Theo 5 mục ở phần

luyện tập kiến thức cần nhớ trang 131 sách GK

7

(chủ yếu ôn tập 2 bài “Nước “và

T57

“Axit – Bazơ –Muối “

2. Kĩ năng:

- Viết phương trình phản ứng của

nước với một số kimloại, oxit

bazơ ,oxit axit – Gọi tên và phân loại

sản phẩm thu được ,nhận biết được

loại phản ứng

- Viết được CTHH của một số axit,luận

nhóm- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: Bản phụ,

phiếu học tập.

HS: Ôn kĩ công

thức, tên gọi của

oxit, axit, bazơ.Luyện

tập

- Thảo

luận

nhómGV: Bảng phụ ghi

sẵn đề 1 số bài

tập.

HS: Ôn lại các

kiến thức cơ bản

có trong chương.23

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSKế hoạch môn hóa học 8Năm học 2017 - 2018bazơ, muối khi biết hóa trị của kim

loại và gốc axit, khi biết thành phần

khối lượng các nguyên tố.

- Viết được CTHH của axit

,muối, bazơ khi biết tên

- Phân biệt được một số dung dịch

axit, bazơ cụ thể bằng giấy quỳ tím

- Tính được khối lượng một số

axit ,bazơ, muối tạo thành trong

phản ứng

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Tự học, ngôn ngữ, tính

toán

Bài thực 1. Kiến thức: Thí nghiệm thể hiện

hành 6 tính chất hóa học của nước :nước tác

T58

dụng với Na , CaO, P2O5

2. Kĩ năng:

- Thực hiện các thí nghiệm trên

thành công , an toàn ,tiết kiệm.

- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện

tượng và giải thích hiện tượng

- Viết phương trình hóa học minh

họa kết quả thí nghiệm

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Hợp tác, giao tiếp,

ngôn ngữ, tư duy

Kiểm tra 1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá sự

viết

tiếp thu kiến thức của HS về:

T59

chương Hiđro – Nước

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày

bài kiểm tra cho HS

3. Thái độ: Phát huy tính độc lập,

sáng tạo, tính nghiêm túc trong học

tập, kiểm tra, thi cử.

4. Năng lực: Tự chủ, tính toán, ngôn

ngữ

Chương 1. Kiến thức: HS biết được :

VI:

- Khái niệm về dung môi, chất tan,

DUNG dung dịch, dung dịch bão hoà, dung

DỊCH dịch chưa bão hoà.- Thực

hành

- Quan

sát

- Hoạt

động

nhómGV: - Dụng cụ:

Ống nghiệm, mặt

kính đồng hồ, cốc

thuỷ tinh, lọ thuỷ

tinh, muỗng sắt,

đèn cồn, nút cao

su, dao con, kẹp

sắt.

- Hoá chất: Na,

CaO, Pđỏ, quỳ tím,

nước.

HS: Chuẩn bị

trước bài thực

hành.

Kiểm tra GV: Đề + đáp án

viết

và biểu điểm.

HS: Ôn lại các

kiến thức về Hiđro

– Nước- Trực

quan

- Đàm

thoạiGV: - Dụng cụ:

Cốc thuỷ tinh chịu

nhiệt, kiềng sắt có

lưới amiang, đèn24

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSKế hoạch môn hóa học 8Năm học 2017 - 2018T60

Dung

dịch- Biện pháp làm quá trình hoà tan

một số chất rắn trong nước xảy ra

nhanh hơn.

2.Kĩ năng:

- Hoà tan nhanh được một số chất

rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc

tím...) trong nước.

- Phân biệt được hỗn hợp với dung

dịch, chất tan với dung môi, dung

dịch bão hoà với dung dịch chưa

bão hoà trong một số hiện tượng

của đời sống hàng ngày.

3. Thái độ: Phát huy tính độc lập,

sáng tạo.

4. Năng lực: Tự học, giao tiếp

Độ tan 1. Kiến thức: HS biết được:

của một - Khái niệm về độ tan theo khối

chất

lượng hoặc thể tích.

trong

- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

nước

của chất rắn, chất khí: nhiệt độ, áp

T61

suất

2. Kĩ năng:

- Tra bảng tính tan để xác định được

chất tan, chất không tan, chất ít tan

trong nước.

- Thực hiện thí nghiệm đơn giản thử

tính tan của một vài chất rắn, lỏng,

khí cụ thể.

- Tính được độ tan của một vài chất

rắn ở những nhiệt độ xác định dựa

theo các số liệu thực nghiệm.

3. Thái độ: Ý thức vận dụng những

tri thức hóa học đã học vào cuộc

sống.

4. Năng lực: Tư duy, tính toán, ngôn

ngữ

Nồng độ 1. Kiến thức: HS biết được:

dung

- Khái niệm về nồng độ phần trăm

dịch

(C%)

T62

- Công thức tính C%

2. Kĩ năng:

- Xác định chất tan, dung môi, dung- Thảo

luận

nhómcồn, đũa thuỷ tinh.

- Hoá chất: nước,

đường, muối ăn,

dầu hoả, dầu ăn.

HS: Xem trước

bài mới.- Trực

quan

- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV:- Tranh vẽ

phóng to các hình

6.5, 6.6 SGK.

- Bảng tính tan.

- Dụng cụ: Cốc

thuỷ tinh, phểu

thuỷ tinh, ống

nghiệm, kẹp gỗ,

tấm kính, đèn cồn.

- Hoá chất: H2O,

NaCl, CaCO3

HS: Xem trước

bài mới.- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: Bảng phụ ghi

sẵn một số bài

luyện tập.

HS: Xem trước

bài mới.25

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSKế hoạch môn hóa học 8Năm học 2017 - 2018dịch trong một số trường hợp cụ thể.

- Vận dụng được công thức để tính

C% của một số dung dịch hoặc các

đại lượng có liên quan.

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Giao tiếp, tính toán,

ngôn ngữ

Nồng độ 1. Kiến thức: HS biết được:

dung

- Khái niệm về nồng độ mol (C M).

dịch (tiếp - Công thức tính C M của dung dịch

theo)

2. Kĩ năng:

T63

- Xác định chất tan, dung môi, dung

dịch trong một số trường hợp cụ thể.

- Vận dụng được công thức để tính

CM của một số dung dịch hoặc các

đại lượng có liên quan.

3. Thái độ: Ý thức vận dụng những

tri thức hóa học đã học vào cuộc

sống.

4. Năng lực: Tư duy, tính toán, ngôn

ngữ

Pha chế 1. Kiến thức: HS biết được:

dung

Các bước tính toán, tiến hành pha

dịch

chế dung dịch theo nồng độ cho

T64

trước.

2. Kĩ năng: Tính toán được lượng

chất cần lấy để pha chế được một

dung dịch cụ thể có nồng độ cho

trước.

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Hợp tác, giao tiếp, tính

toán

Pha chế 1. Kiến thức: HS biết được:

dung

Các bước tính toán, tiến hành pha

dịch (tiếp loãng dung dịch theo nồng độ cho

theo)

trước.

T65

2. Kĩ năng: Tính toán được lượng

chất cần lấy để pha loãng được một

dung dịch cụ thể có nồng độ cho

trước.- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: Bảng phụ ghi

sẵn một số bài tập.

HS: Xem trước

nội dung bài mới.- Trực

quan

- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: - Bảng phụ.

- Dụng cụ: Cân,

cốc thuỷ tinh có

vạch, đũa thuỷ

tinh.

- Hoá chất: H2O,

CuSO4

HS: Xem trước

bài mới.- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: - Bảng phụ.

- Dụng cụ: Cân,

cốc thuỷ tinh có

vạch, đũa thuỷ

tinh.

- Hoá chất: H2O,

NaCl, MgSO4

HS:Xem trước bài26

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSKế hoạch môn hóa học 8Năm học 2017 - 20183. Thái độ: Có niềm tin vào sự tồn

tại và biến đổi vật chất trong thực tế

và đời sống

4. Năng lực: Hợp tác, ngôn ngữ, tính

toán

Bài thực 1. Kiến thức:

hành 7 Mục đích và các bước tiến hành, kĩ

T66

thuật thực hiện một số thí nghiệm

sau:

- Pha chế dung dịch (đường, natri

clorua) có nồng độ xác định.

- Pha loãng hai dung dịch trên để

thu được dung dịch có nồng độ xác

định.

2. Kĩ năng:

- Tính toán được lượng hoá chất cần

dùng.

- Cân, đo được lượng dung môi, dung

dịch, chất tan để pha chế được một

khối lượng hoặc thể tích dung dịch

cần thiết.

- Viết tường trình thí nghiệm.

3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ

môn

4. Năng lực: Hợp tác, tính toán, tư

duy

Bài

1. Kiến thức: - Biết khái niện độ tan

luyện tập của một chất trong nước và những

8

yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan của

T67

chất rắn và khí trong nước.

- Biết ý nghĩa của nồng độ phần trăm

và nồng độ mol là gì.

2. Kĩ năng: Biết tính toán và cách

pha chế một dung dịch theo nồng độ

phần trăm và nồng độ mol với những

yêu cầu cho trước.

3. Thái độ: Ý thức vận dụng những

tri thức hóa học đã học vào cuộc

sống.

4. Năng lực: Tự học, ngôn ngữ, tính

toán, tư duy

Ôn tập 1. Kiến thức : - HS được hệ thống lạimới.Thực

hànhGV: -Dụng cụ:

Cốc thuỷ tinh

dung tích 100ml,

250ml, ống đong,

cân, đũa thuỷ tinh,

giá thí nghiệm.

- Hoá chất:

Đường, NaCl,

nước cất.

HS: Chuẩn bị

trước bài thực

hành.- Trực

quan

- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómGV: Bảng phụ ghi

sẵn một số bài

luyện tập và phiếu

học tập ghi sẵn

một số câu hỏi.

HS: Ôn lại các

khái niệm: độ tan,

dung dịch, dung

dịch bão hoà,

nồng độ phần

trăm, nồng độ

mol.- ĐàmGV: Bảng phụ, sơ27

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSKế hoạch môn hóa học 8Năm học 2017 - 2018học kỳ II các kiến thức cơ bản về tính chất hoá

T68

học của oxi, hiđro, nước, điều chế

oxi, hiđro.

- Các khái niệm về phản ứng hoá

hợp, phân huỷ, thế, oxi hoá khử.

- Khái niệm, cách gọi tên, phân loại

của oxit, axit, bazơ, muối.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán,

phân biệt các loại hợp chất.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận,

chính xác trong làm bài tập.

4. Năng lực: Tự học, ngôn ngữ, tư

duy

Ôn tập 1. Kiến thức :

học kỳ II 2. Kĩ năng:

(tiếp

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận,

theo)

chính xác trong làm bài tập.

T69

4. Năng lực: Tư duy, tính toán, ngôn

ngữ

Kiểm tra 1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá khả

học kỳ II năng tiếp thu kiến thức của học sinh

T70

về Oxi-Không khí; Hiđro – Nước;

Dung dịch.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày

bài kiểm tra cho HS.

3. Thái độ: Phát huy tính tự lập,

nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.

4. Năng lực: Tự chủ, Tư duy, tính

toán, ngôn ngữthoại

- Thảo

luận

nhóm- Đàm

thoại

- Thảo

luận

nhómđồ Gráp hóa.

HS: Đề cương.GV: Bảng phụ, sơ

đồ Gráp hóa.

HS: Đề cương.Kiểm tra GV: Đề + Đáp án

viết.

và biểu điểm.

HS: Ôn tập các

kiến thức đã học ở

HKII.Bắc Sơn ngày 26/9/2017

Người viếtNhËn xÐt cña BGH

Nguyễn Văn Thượng28

GV: Nguyễn văn Thượng

B¾c S¬nTrêng THCSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thí nghiệm điều chế hiđro từ dung dịch HCl và Zn ( hoặc Fe, Mg, Al...) . Đốt cháy khí hiđro trong không khí. Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×