Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Lập kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất

Tải bản đầy đủ - 87trang

Trường ĐHKT-KT Công nghiệp

- Tính số máy làm việc = số vải sản xuất trong 1 giờ : năng suất thực tế 1 máy

dệt

=2323,9:51,35 = 45,25 [máy]

Số máy dừng =𝑠ố 𝑚á𝑦 𝑙à𝑚 𝑣𝑖ệ𝑐 ×𝑡ỷ 𝑙ệ 𝑑ừ𝑛𝑔 𝑚á𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘ế ℎ𝑜ạ𝑐ℎ100−𝑡ỷ 𝑙ệ 𝑑ừ𝑛𝑔 𝑚á𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘ế ℎ𝑜ạ𝑐ℎ=45,25 ×3,676

100−3,676= 1,73 [máy]- Số máy cần lắp đặt = số máy làm việc +số máy dừng=45,25+1,73=46,98 [máy]

Ta chọn 47 máy.

Bảng kế hoạch sản xuất gian máy dệtTên

vảiTỷ lệ Số lượng máy dệt

dừng

máy

Tính Dừng Lắp

kế

toán

đặt

hoạch

(%)Số vải sản xuất

Trong

1 giờTrong 1

ngàyTrong

1 năm5891011472323,9 52287,58 16x106Tốc

độ

máy

dệt

(v/ph)Hệ

số

thời

gianích

(%)123Mức

sx

của

máy

trong

1 giờ

đã

tính

Kci

4CO5000,8951,35 3,6769.2.6745,25 1,73Tính kế hoạch cung cấp sợi hàng ngày :

- Khối lượng sợi dọc phụ để dệt 100 m vải mộc : 𝐺𝑑𝑝𝐺𝑑𝑝 =

Trong đó100 × 𝑚𝑑𝑝

𝑁𝑑𝑝 ×1000Ndp : chi số sợi dọc biên phụ (m/g)

mdp : tổng số sợi dọc biên phụ [sợi]Với Ndp = 54 [m/g]

mdp = 8 [sợi]𝐺𝑑𝑝 =100 ×8

54 ×1000= 0,015 [kg]

67Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp

- Khối lượng sợi dọc cần để dệt 100 m vải mộc kể cả phế phẩm : 𝐺𝑑𝑐𝐺𝑑𝑐 =

Trong đó𝐺𝑠𝑑

100− 𝐹𝑠𝑑x100- Gsd : trọng lượng dọc cần để tính 100m vải mộc [kg]Fsd : ,tỷ lệ phế phẩm sợi dọc chính [%]

Với Gsd = 15,03[kg]

Fsd = 0,141 [%]𝐺𝑑𝑐 =15,03x100 = 15,05[kg]100−0,141- Khối lượng sợi ngang để dệt 100m vải mộc : 𝐺𝑛𝐺𝑛 = 𝐺𝑠𝑛 +

Trong đó𝐺𝑠𝑛 × 𝐹𝑠𝑛

100Gsn : trọng lượng sợi ngang cần để tính 100m vải mộc [kg]

Fsn : tỷ lệ phế phẩm sợi ngang [%]Với Gsn = 11,11[kg]

Fsn = 0,66 [%]

𝐺𝑛 = 11,11 +11,11 ×0,66

100= 11,18 [kg]- Lượng sợi dọc chính cần dùng trong 1 ngày kể cả phế phẩm :

𝐺𝑠𝑑𝑐 =𝑠ố 𝑣ả𝑖 𝑠ả𝑛 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑛𝑔à𝑦 × 𝐺𝑑𝑐

100=52287,58 ×15,05100=7869,3 [kg]- Lượng sợi dọc phụ cần dùng trong 1 ngày kể cả phế phẩm :𝐺𝑠𝑑𝑝 =𝑠ố 𝑣ả𝑖 𝑠ả𝑛 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑛𝑔à𝑦 × 𝐺𝑑𝑝

100=52287,58 ×0,015100= 7,84 [kg]- Tổng khối lượng sợi dọc cần dùng trong 1 ngày kể cả phế phẩm :𝐺𝑑𝑡𝑐 = 𝐺𝑠𝑑𝑐 + 𝐺𝑠𝑑𝑝 = 7869,3+ 7,84= 7877,14[kg]

- Tổng khối lượng sợi ngang cần dùng trong 1 ngày kể cả phế phẩm :

𝐺𝑛𝑡𝑐 =𝑠ố 𝑣ả𝑖 𝑠ả𝑛 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑛𝑔à𝑦 × 𝐺𝑛

100=52287,58 ×11,18100= 5845,75 [kg]68

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệpBảng kế hoạch cung cấp sợi hàng ngày

Tên

vảiLượng sợi cần dùng

cho 100m vải mộc kể

cả phế phẩm [kg]Chi số sợiLượng sợi cần

Dùng cho 1 ngày

[kg]Dọc

12Biên

Nền Phụ

3

4Co545454NgangDọcNgang567Biên

phụ

8DọcNgang910Biên

phụ

115415,0511,180,015 7869,35845,757,84Tổng số sợi cần dùng

cho 1 ngày [kg]9.3.Dọcngang12137877,145845,75Tính lượng sợi đưa vào và phế phẩm từng công đoạn:Để đảm bảo cung cấp nguyên liệu chính xác và ổn định cho dây chuyền công

nghệ, ta xác định lượng sợi cần dùng cho 1 ngày của công đoạn dệt , từ đó tính ngược

lại để xác định lượng sợi cần dùng cho các công đoạn tiếp theo công thức tiếp theo

công thức sau :

Gi−1 =Gi

100− Fi−1x100 [kg]Trong đó :

Gi−1 : khối lượng sợi đưa sang từ công đoạn trước [kg].

Gi : khối lượng sợi cần dùng cho 1 ngày ở công đoạn thứ I [kg]

Fi−1 : tỷ lượng sợi phế phẩm ở công đoạn thứ i [%]

a) Lượng sợi cần dùng trong 1 ngày ở công đoạn dệt.

69

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp

Gsd =

=số vải sản xuất trong 1 ngày ×trọng lượng 100 m vải mộc

10052287,58 ×15,03

100=7858,8 [kg]b) lượng sợi cần dùng trong 1 ngày ở công đoạn luồn sợi dọc:

Glsd =

=số sợi dọc dùng trong 1 ngày ở công đoạn dệt

100−tỷ lệ sợi phế phẩm ở công đoạn luồn sợi dọc7858,8

100−0,035× 100× 100 = 7861,5 [kg]c) lượng sợi cần dùng trong 1 ngày ở công đoạn hồ sợi dọc :

Ghsd =

=số sợi đọc dùng trong 1 ngày ở công đoạn luồn sợi dọc

100−tỷ lệ phế phẩm ở công đoạn hồ sợi dọc7861,5

100−0,125× 100× 100=7871,34 [kg]d) lượng sợi cần dùng trong 1 ngày ở công đoạn mắc sợi dọc.

Gmsd =

=số sợi dọc dùng trong 1 ngày ở công đoạn hồ sợi dọc7871,34

100−0,04100−tỷ lệ phế phẩm ở công đoạn mắc sợi dọc× 100× 100= 7874,5 [kg]70

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệpBảng lượng sợi đưa vào và sợi phế phẩm ở từng công đoạn trong 1 ngàyTên

vảiCh

i

sốGian mắc sợiGian hồ sợiGian luồn sợiGian dệt sợiLượng sợi sản xuất ra

Trong 1 ngàyLượng

sợi từ

phân

xưởng

sợi [kg]Phế phẩm

Tỷ

Số

lệ

lượn

phế g

[%] sợi

phế

[kg]Lượng

sợi từ

phân

xưởng

sợi

[kg]Phế phẩm

Tỷ

Số

lệ

lượn

phế g sợi

[%] phế

[kg]Lượ

ng

sợi

từ

phân

xưởn

g sợi

[kg]Phế phẩm

Tỷ lệ Số

phế

lượn

[%] g

sợi

phế

[kg]Lượng

sợi từ

phân

xưởng

sợi [kg]Số

lượng

[kg]Tỷ lệ

phế

phẩm

(%)Số

lượng

phế

phẩm

[kg]6791011121516177861

,50,03

52,75 7858,80,44535,0412345Co547874,50,04 3.15 7871,

3480,12 9,84

5Phế phẩm

Tỷ

Số

lệ

lượ

phế ng

[%] sợi

ph

ế

[kg

]

13

140,24 19, 7874,5

5

2571

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp

9.4.Kế hoạch sản xuất gian máy mắc :

- Lượng sợi cần mắc trong 1 ngày = 7874,5 [kg]

- Năng suất máy mắc trong 1 giờ đã tính Kci

A=Trong đó𝐴∗𝑡𝑡

7,5=1183,27

7,5= 157,77 [kg]𝐴∗𝑡𝑡 = (1183,27 ) : năng suất máy mắc tính theo khối lượng- Năng suất máy mắc trong 1 ngày là :

A = 157,77 x 22,5 = 3549,8 [kg]

- Số máy làm việc theo tính toán =7874,5=2,22 [máy]3549,8

2,22 ×4,389- Số máy dừng theo kế hoạch =100−4,389= 0,1 [máy]- Số máy lắp đặt theo tính toán = 2,22 + 0,1 = 2,32 [máy]

- Số máy lắp đặt theo thực tế =2,32

0,96= 2,41 [máy]Ta chọn 3 [máy]Bảng kế hoạch sản xuất gian máy mắcTên

vải1

CoChi Số sợi

số dọc

trên

thùng

mắcVận

tốc

máy

mắcHệ số

Kci2

544

7005

0,963

594Số máy mắc

Làm việc

10

2,22Dừng

11

0,1Năng suất thực

tế máy mắc

Trong

1 giờTrong

1 ngày6

7

157,77 3549,8Tỷ lệ

dừng

máy

theo kế

hoạch

8

4,389Số máy tính đượcSố máy lắp đặt12

2,4113

3Lượng

sợi dọc

cần

dùng

trong 1

ngày

9

7874,572

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp

9.5.

Lập kế hoạch sản xuất gian máy hồ

- Lượng sợi cần hồ trong 1 ngày = 7871,34 [kg]

- Năng suất máy hồ trong 1 giờ đã tính Kci : Ah = 337,11

- Năng suất máy trong 1 ngày là = 337,11 x 24 = 8090,64 [kg]

- Số máy làm việc theo tính toán =

- Số máy dừng theo kế hoạch =7871,34

8090,640,97 ×8,106

100−8,106= 0,97 [máy]

= 0,08 [máy]- Số máy lắp đặt theo tính toán = 0,97 + 0,08 = 1,05 [máy]

- Số máy lắp đặt theo thực tế =1,05

0,92= 1,14 [máy]Vậy ta cần lắp dặt 2 máy hồ cho các mặt hàngBảng kế hoạch sản xuất gian máy hồ

Tên

vảiChi Số sợi

số

dọc

trên

thùng

dệtVận Hệ

tốc số

máy Kci

hồNăng suất thực tế

của máy hồ

Trong 1 Trong 1

giờ(kg) ngày(kg)7Tỷ lệ

dừng

máy

theo

kế

hoạch

8Lượng

sợi dọc

cần

dùng

trong 1

ngày(kg)

9123456Co547122500,92337,118090,648,1067871,34Sô máy hồ

Dừng Làm việc

10

11Số máy tính đượcSố máy lắp đặt12130,081,1420,9773

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp9.6.LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT GIAN MÁY LUỒN GO , KHỔ VÀ LAMEN :- Lượng sợi dọc cần dùng trong 1 ngày của công đoạn luồn sợi = 7861,5 [kg]

- Số lượng thùng dệt cần luồn trong 1 ngày

7861,5= 30,04 [thùng dệt /ngày]261,73- Số lượng thùng dệt cần luồn và nối tiếp trong 1 giờ

30,04

22,5= 1,35 [thùng dệt/giờ]- Theo tài liệu hướng dẫn kết hơp với thực tế tại công ty dệt. Thời gian sử dụng

go khổ là 1 tháng vệ sinh và kiểm tra lại go , khổ. Theo tính toán được số máy dệt làm

việc được là 47 máy, do đó 1 tháng ta có 47 lần phải luồn sợi thủ công .

- Số máy dệt phải luồn sợi trong 1 ngày =

47

26= 1,81 [thùng dệt / nhày]- Số thùng dệt phải luồn trong 1 giờ =

1,81

22,5= 0,08 [ thùng dệt/giờ]- Năng suất máy nối trong 1 giờ đã tính hệ số thời gian có ích ( Kci )

5,14

7,5= 0,69 [thùng dệt/giờ]- Số khung luồn sợi thủ công theo tính toán là

0,131

0,22= 0,595 [thùng dệt/giờ]- Số máy nối làm việc theo tính toán là

0,711

0,69- Tính số máy dừng == 0.906 [thùng dệt/giờ]0,906 ×4,165

100−4,165= 0,039 [máy]- Tính số máy lắp đặt = 0,96+ 0,039 = 0,999

Ta chọn 1 máy74

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp9.7.LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT GIAN KIỂM VẢI

- Lượng vải sản xuất trong 1 ngày = 52287,58 [m]

- Năng suất kiểm vải trong 1 ngày

506,7 x 22,5 = 11400,75 [m/ngày/máy]

- Số máy làm việc theo tính toán

52287,58

11400,75= 4,6 [máy]- Số máy dừng theo kế hoạch

4,6 ×2,86

100−2,86= 0,135 [máy]- Số máy lắp đặt theo tính toán

4,6 + 0,135 = 4,735[máy]

- Ta chọn 5 máy đo gấp vải

9.8.LẬP KẾ HOẠCH GIAN ĐO GẤP VẢI- Lượng vải sản xuất trong 1 ngày = 52287,58 [m]

- Năng suất đo gấp vải trong 1 ngày

1983,05 x 22,5 = 44618 [m/ngày/máy]

- Số máy làm việc theo tính toán

52287,58

44618= 1,172 [máy]- Số máy dừng theo kế hoạch

1,172 ×3,376

100−3,376= 0,04 [máy]- Số máy lắp đặt theo tính toán

1,172 + 0,04 = 1,212[máy]

Ta chọn 2 máy đo gấp vải75

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệpBảng kế hoạch sản xuất gian máy kiểm vải – đo gấp vải

Tên Tốc độ

vải chuyển

động của

vải

Máy Máy

kiểm đo

vải

gấpHệ số KciNăng suất máy

kiểm vảiNăng suất máy

đo gấpMấy Máy Trong Trong 1

kiểm đo

1 giờ ngày

vải

gấpTrong

1 giờTrong

1

ngày8912345Co15700,560,47 506,7Số vải sản xuất trong 1

ngày6711400,75 983,05 44618Số máy lắp đặtSố máy tính toán

Máy kiểm vảiMáy đo gấpMáy kiểm vảiMáy đo gấp101112131452287,584,7351,2125276

Phan Hồng SơnTrường ĐHKT-KT Công nghiệp

Bảng tổng hợp các loại máy và diện tích chiếm đất

Số

ttTên máy

máy

lắp

đặtKích thước

máy

Chều

Chiều

dài

rộng1

1

2

3

4

5

6

7

82

Máy đánh ống

Máy mắc

Máy hồ

Máy nối

Khung luồn

Máy dệt

Máy kiểm

Máy đo3

1

3

2

1

1

47

5

24

13,7

20,9

27

2,3

2,4

2,1

1,5

3,110.5

1,4

3,6

5

0,56

0,9

5,3

2,2

2,5Diện

tích

chiếm

đất của

một máy

6

19,18

75,24

135

1,288

2,16

11,13

3,3

7,75Tổng

diện tích

chiếm

đất của

tầng máy

7

19,18

150,48

135

1,288

2,16

1279,55

3,3

7,75LẮP ĐẶT THIẾT BỊ10.1. Gian chuẩn bị

-Cách lắp máy ống

+ Cạnh máy cách tường:1500mm+ Đầu máy cách tường:2500mm- Cách lắp máy mắc

+ Đuôi máy cách tường:2500mm+ Hai máy cách nhau: 1500mm+ Cạnh máy mắc cách cột:800mm-Cách lắp máy hồ

+ Đầu máy cách tường: 2500mm+Khu vực để thùng mắc: 5000mm+Cạch máy cách tường: 1500mm10.2. Gian máy dệt

+)Kích thước gian dệt

- Chiều dài

- Chiều ngang

- Diện tích

77

Phan Hồng SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập kế hoạch sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×