Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Tải bản đầy đủ - 16trang

Tiểu luận: Phân tích và định giá cổ phiếu Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô ThànhVới đặc điểm kinh doanh là doanh nghiệp sản xuất nhựa và bao bì. Do đó, vốn đầu tư

vào tài sản cố định ở mức vừa phải, nhưng do những năm vừa qua doanh nghiệp làm

ăn không được tốt lắm khiến cho Dòng tiền tự do của Doanh nghiệp thường xuyên ở

mức âm. Tuy nhiên, trong tương lai, với sự phát triển, mở rộng của ngành nhựa, DTT

sẽ thu được những nguồn lợi tốt hơn.

Dự đoán dòng tiền tự do trong vòng 05 năm. Năm 0 là năm 2013

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu201520162017201820192020Từ

2021Dòng tiền tự do

(FCF)50,49156,54063,37970,42580,40091,15696,96810.00%11.00%12.00%13.00%14.00%5.40%

7.42%Tốc độ tăng

trưởng

Tỷ lệ chiết khấu7.42%7.42%7.42%7.42%7.42%7.42%Dòng tiền tự do

chiết khấu

(DFCF)50,49141,22140,29339,79839,11240,801Các giả định như sau:

 Tốc độ tăng trưởng của dòng tiền tự do tăng đều 1% qua các năm

 Từ năm 2021, tốc độ tăng trưởng giảm dần và tương đương với tốc độ tăngtrưởng của GDP theo dự đoán của IMFTính toán giá trị nội tại cổ phiếu

Dòng tiền vĩnh viễn - Perpetuity value (đồng)125,338,590,181Discounted perpetuity value68,629,654,840Giá trị doanh nghiệp68,654,399,065Tổng nợ19,363,678,000Lợi ích cổ đông thiểu số672,240,000Tiền và các khoản tương đương tiền2,376,774,000Giá trị VCSH Doanh nghiệp90,288,255,065

14Tiểu luận: Phân tích và định giá cổ phiếu Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô ThànhSố lượng cổ phiếu lưu hành tại 15/11/20168,151,820Giá cổ phiếu (VND)11,0755.3. Định giá doanh nghiệp, xác định giá trị nội tại và Khuyến nghị

Ta có:

Phương phápMức giáChiết khấu luồng tiền4,413Chiết khấu cổ tức11,075Giá trung bình7,744Giá thị trường tại

15/11/20169,400Giá trung bình cổ phiếu DTT tính ra là 7,744 đồng/cổ phiếu.

So sánh với giá thị trường tại thời điểm 15/11/2016, giá thị trường là 9,400

đồng, cao hơn so với giá trị nội tại của DTT (7,744 đồng)

Khuyến nghị như sau:

 Trong ngắn hạn: khuyến nghị có thể mua và đầu tư ngắn hạn

 Trong dài hạn: không nên đầu tư đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đối với các nhà đầu tưlớn cũng nên hết sức thận trọngTÀI LIỆU THAM KHẢO1.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Kỹ nghệ

Đô Thành;2.Bản cáo bạch của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành;

15Tiểu luận: Phân tích và định giá cổ phiếu Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành

3.Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành;4.Website Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành: http://dothanhtech.com/index/5.Website Kênh Thông tin Kinh tế - Tài chính Việt Nam: http://www.cafef.vn6.Website Công ty chứng khoán cổ phiếu 68: http://www.cophieu68.com.vn/16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×