Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
GS. Nguyễn Văn Trương - Người anh hùng ở tuổi đại lão

GS. Nguyễn Văn Trương - Người anh hùng ở tuổi đại lão

Tải bản đầy đủ - 20trang

GS. Nguyễn Văn Trương (trái)Các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo mỗi thành viên trong

nhóm phải nắm chắc nội dung để trình bày trong nhóm “mảnh ghép”.

Sau đó, giáo viên thành lập nhóm “mảnh ghép” và giao nhiệm vụ:

Các biểu hiện của lòng yêu nước có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Biểu hiện nào là tiêu biểu của truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Các nhóm “mảnh ghép” thảo luận, trình bày kết quả, bổ sung.

Giáo viên kết luận: Truyền thống yêu nước của dân tộc ta là một truyền

thống đạo đức cao quý và thiêng liêng, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị

truyền thống khác của dân tộc. Chính truyền thống yêu nước là sức mạnh nội

sinh giúp đất nước ta, dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng

thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc

dân tộc mình, được thể hiện ở tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước; lòng tự

hào dân tộc; tình thương yêu đồng bào, giống nòi, dân tộc; tinh thần đoàn kết,

kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm và cần cù, sáng tạo trong lao động.

2.3.4.3. Sử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kĩ thuật dạy học tích cực để

củng cố bài học

Sau khi kết thúc nội dung của bài học giáo viên có thể chiếu hình ảnh

hoặc kể câu chuyện lịch sử có nội dung phù hợp cho học sinh xem, nghe để củng

cố kiến thức cho học sinh. Kĩ thuật được ứng dụng chủ yếu ở hoạt động này là kĩ

thuật sơ đồ tư duy hoặc kĩ thuật đặt câu hỏi. Với phương pháp này, tiết học vừa

hấp dẫn, vừa hiệu quả. Học sinh hào hứng và bị cuốn hút trong quá trình tiếp

nhận kiến thức. Tiết học kết thúc nhẹ nhàng, các em có cảm giác chờ đợi những

câu chuyện cùng những hình ảnh “biết nói” ở những tiết học tiếp theo.

Ví dụ: Giáo viên có thể sử dụng đoạn video về “Lễ truy điệu Chủ tịch

Hồ Chí Minh” ( Nguồn: YouTube) và kĩ thuật sơ đồ tư duy.

Hỏi:

1. Sau khi xem xong đoạn tư liệu trên, em có cảm xúc gì?132. Em thấy lòng yêu nước được thể hiện như thế nào qua tấm gương, đạo

đức Hồ Chí Minh?

3. Em hãy thể hiện bằng sơ đồ tư duy nội dung cơ bản của tiết học?

Giáo viên: Hình thành từ sớm, lại được thử thách, khẳng định qua bao

nhiêu thăng trầm của lịch sử, được bổ sung, phát triển qua từng thời kỳ, tinh

thần yêu nước đã trở thành chủ nghĩa yêu nước, trở thành một trong những giá

trị truyền thống cao quý, bền vững của dân tộc ta. Bác Hồ là một trong những

biểu tượng cao đẹp nhất cho truyền thống ấy. Lòng yêu nước thực sự đã trở

thành vũ khí tinh thần, mà theo Giáo sư Trần Văn Giàu: “Vận nước suy hay

thịnh, mất hay còn, nhục hay vinh, phần rất quan trọng là tùy thuộc ở chỗ ta

ứng dụng và phát huy hay ta quên lãng và chôn vùi món vũ khí tinh thần ấy.” [3]

Khi các cuộc chiến tranh đã lùi xa nhưng hơn bao giờ hết trước một thời đại mới

nhiều sóng gió là cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước của mình.

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,

với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

2.4.1. Đối với hoạt động giáo dục

Bản thân tôi đã áp dụng phương pháp dạy học tại các lớp 10B5, 10B6,

10B7 tại trường THPT Triệu Sơn 5 đều đạt được kết quả như mong đợi có sức

lan tỏa ở tất cả các giờ dạy. Cụ thể là:

Học sinh hứng thú say mê, tích cực, chủ động suy nghĩ trong việc tìm tòi

kiến thức. Học sinh mạnh dạn, chủ động tranh luận cởi mở, sôi nổi, tự tin đưa ra

ý kiến của mình, lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của các bạn; từ đó giúp

học sinh hòa đồng với cộng đồng, tạo cho học sinh tự tin hơn.

Học sinh lĩnh hội và nắm được kiến thức bài học một cách nhanh nhất,

chắc chắn và nhớ lâu kiến thức đã học. Từ đó biết vận dụng kiến thức của bài

học vào thực tiễn cuộc sống.

Để đánh giá cụ thể, chính xác hiệu quả của đề tài, tôi đã sử dụng phiếu

điều tra hứng thú học tập của học sinh đầu tiết học và điều tra ở cuối tiết học.

(Lưu ý: Phiếu điều tra dùng để đánh giá hiệu quả của đề tài cả trước và

sau tác động là giống nhau).

Bảng 1: Thống kê về hứng thú học tập của học sinh đối với tiết 1 – bài 14:

“Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

của các lớp qua kết quả khảo sát đầu và cuối tiết học.

Thời điểm

Mức độ hứng thú

Lớp

khảo sát

Sĩ số

Rất thích

Bình thường

không thích

10B5Đầu tiết học

Cuối tiết học

10B6 Đầu tiết học

Cuối tiết học

10B7 Đầu tiết học44

44

42

42

43SL

7

23

8

20

7%

15,9

52,2

19,1

47,6

16,3SL

19

16

15

18

16%

43,2

36,4

35,7

42,9

37,2SL

18

5

19

4

20%

40,9

11,4

45,2

9,5

46,5

14Cuối tiết học

43

23

53,5

17

39,5

3

7,0

Tổng Đầu tiết học

129

22

17,1

50

38,7

57

44,2

Cuối tiết học 129

66

51,2

51

39,5

12

9,3

(Lưu ý: Đầu năm học: Khi chưa tác động.

Cuối năm học: Khi sử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kĩ thuật dạy học

tích cực vào tiết học.)

Để đánh giá khả năng nhận thức của học sinh trong quá trình áp dụng đề

tài, ở tiết học sau tôi đã cho học sinh làm bài kiểm tra 15 phút và kết quả thu

được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2: Thống kê kết quả kiểm tra 15 phút của học sinh sau khi học tiết 1bài 14: “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

9.0 - 10.0

7.0 – dưới 9.0 5.0 - dưới 7.0

dưới 5.0

Lớp Sĩ số

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10B5

44

04

9,1

25

56,8

15

34,1

0

0

10B6

42

03

7,1

20

47,6

17

40,5

02

4,8

10B7

43

02

4,7

17

39,5

21

48,8

03

7,0

Tổng

129

09

7,0

62

48,0

53

41,1

05

3,9

Với kết quả đạt được cô trò chúng tôi rất bất ngờ. Như vậy, Giáo dục công

dân không còn là môn học khô cứng như các em nghĩ nữa.

2.4.2. Đối với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường

Bản thân tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng phương pháp mới này và

vững tin bước vào giờ dạy. Sự thành công của giờ học càng thôi thúc tôi tìm tòi

tư liệu, phương pháp/kĩ thuật dạy học mới. Đối với tôi, “mỗi ngày đến trường

thực sự là một ngày vui”.

Điều làm tôi vui mừng hơn nữa là những đồng nghiệp dạy môn Giáo dục

công dân và thậm chí các môn khoa học xã hội khác cũng đang nghiên cứu

phương pháp dạy học của tôi để áp dụng vào bài dạy của mình.

Đặc biệt, tại đơn vị trường THPT Triệu Sơn 5, lãnh đạo nhà trường luôn

ủng hộ tôi trong cách cải tiến phương pháp, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy

học có kết hợp với phương tiện, kĩ thuật dạy học tích cực, đã góp phần quan

trọng vào quá trình thay đổi thái độ của học sinh về môn Giáo dục công dân, làm

cho tỉ lệ hạnh kiểm tốt của học sinh ngày càng nhiều, tỉ lệ hạnh kiểm yếu, kém

ngày càng giảm so với năm học trước.153. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

3.1.1. Bài học kinh nghiệm

Từ việc sử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kĩ thuật dạy học tích cực

trong dạy tiết 1- bài 14: “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

– Giáo dục công dân 10, bản thân tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Nghiên cứu kĩ nội dung bài học, sưu tầm câu chuyện liên quan

đến nội dung giáo dục để tác động vào tư tưởng, tình cảm của học sinh.

Hai là: Sử dụng câu chuyện trong đời sống và kĩ thuật dạy học phải đúng

lúc, đúng chỗ, kịp thời tránh đưa ra một cách tuỳ tiện, đảm bảo vừa phù hợp với

lứa tuổi học sinh nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu sách giáo khoa.

Ba là: Phải xem các kĩ thuật dạy học và câu chuyện có thật như một loại

hình kiến thức riêng biệt cần được nghiên cứu, khai thác, sử dụng chứ không

phải là phương tiện trực quan minh họa đơn thuần. Trên cơ sở làm việc với

nguồn thông tin từ các phương tiện dạy học giáo viên cung cấp cho học sinh

những chất liệu cần thiết để các em tìm tòi, tự kiến tạo tri thức, kĩ năng nhận xét,

đánh giá về nội dung, tính chất sự việc, rút ra kết luận, bài học cần thiết.

Bốn là: Không được lạm dụng các kĩ thuật, tư liệu. Cần chọn những kĩ

thuật đồ dùng phù hợp, “đắt nhất” khai thác hiệu quả của nó, tránh tình trạng

học sinh mải mê xem ảnh, xem phim mà quên mất nhiệm vụ của mình.16Năm là: Việc sử dụng kĩ thuật/phương pháp mới phải được kết hợp hài

hòa với các phương pháp khác như thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề bằng

cách đặt câu hỏi, giải thích, phân tích và so sánh…

Sáu là: Muốn sử dụng tốt và có được những kĩ thuật và câu chuyện có giá

trị về mặt thẩm mĩ, nội dung, mang tính giáo dục cao, người giáo viên cần phải

thường xuyên đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tìm hiểu những thông tin trên

mạng Internet, tìm hiểu tình hình địa phương để nắm bắt kịp thời những tin tức

thời sự mới nhất, chính xác nhất để đưa vào bài giảng hợp lí nhất và hay nhất.

3.1.2. Khả năng ứng dụng và phát triển sáng kiến kinh nghiệm

Những quan điểm và giải pháp trình bày trong sáng kiến đã được bản thân

đúc rút kinh nghiệm từ những năm học qua và được các giáo viên khác trong tổ

bộ môn áp dụng khi dạy tiết 1 – bài 14 – Giáo dục công dân 10, tôi nhận thấy

kết quả rất khả quan: Lớp học sôi nổi, học sinh hứng thú; phát huy năng lực và

nghệ thuật sư phạm của giáo viên.

Đồng thời, phương pháp này được tổ bộ môn áp dụng rộng rãi với một số

bài học khác thuộc phần Công dân với đạo đức – Giáo dục công dân 10.

Đặc biệt, đề tài của tôi cũng đã được một số đồng nghiệp dạy các môn

khoa học xã hội nghiên cứu và ứng dụng.

Sử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kĩ thuật dạy học tích cực vào bài học

Giáo dục công dân là phương pháp mới, mang tính lâu dài, bền vững, bởi giáo

dục học sinh thông qua các chuyện, tấm gương có thật trong đời sống sẽ tạo

được niềm tin, ấn tượng mạnh mẽ, cảm xúc sâu sắc và hứng thú trong học tập.

3.2. Kiến nghị

Qua tổ chức thực hiện cũng như qua kết quả nghiên cứu bước đầu từ thực

tế giảng dạy, tôi có một vài kiến nghị, đề xuất như sau:

3.2.1. Đối với đồng nghiệp

Giáo viên cần có nguồn cung cấp các câu chuyện lịch sử phong phú: sách

báo, phương tiện thông tin đại chúng… Mỗi giáo viên phải thường xuyên xây

dựng cho mình thói quen đọc và nghe.

Phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để hiểu biết về công nghệ thông

tin, biết khai thác thông tin trên mạng Internet, có kĩ năng sử dụng thành thạo

các trang thiết bị dạy học hiện đại.

Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm,

chia sẻ và đặc biệt là đối với giáo viên các môn học xã hội có thể ứng dụng đề

tài này vào việc dạy học bộ môn ở nhiều bài khác nhau để tạo hứng thú và nâng

cao kết quả học tập cho học sinh.

3.2.2. Đối với các cấp lãnh đạo

Cần quan tâm hơn về cơ sở vật chất như: Trang thiết bị máy tính có nối

mạng, máy chiếu... tại các phòng học đa năng, khuyến khích và động viên giáo

viên áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

17Kiện toàn đội ngũ giáo viên. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình

độ chuyên môn và xây dựng hệ thống tài liệu tham khảo cho giáo viên.

Tôi cũng rất mong muốn được nhà trường và các cấp quản lí giáo dục

quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện để có thể sử dụng phương pháp này trong giảng

dạy ở các lớp khác trong những năm học tiếp theo.

Đề tài này được đúc kết từ những trải nghiệm của bản thân, do đó không

thể tránh khỏi những hạn chế và bất cập. Tôi rất mong nhận được những đóng

góp quý báu của đồng nghiệp, Hội đồng khoa học nhà trường, đặc biệt là những

thông tin phản hồi từ phía học sinh để đề tài này hoàn thiện hơn.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đồng nghiệp và

các em học sinh đã nhiệt tình hưởng ứng và giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 05 năm 2017

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình,

không sao chép nội dung của người khác.

Người viếtNGUYỄN THỊ TOAN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Chiến tranh biên giới 1979 – Những người ở lại – Theo VTC 14 - Báo

VietNamnet.vn – 17/02/2017.

[2]. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10 –

Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên) - NXB Đại học sư phạm – Năm 2010.

[3]. Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam – GS. Trần Văn Giàu –

NXB Giáo dục – Năm 1980.

[4]. GS. Nguyễn Văn Trương – Người anh hùng ở tuổi đại lão – Hàm Châu –

Báo Dân trí – 09/3/2009.

[5]. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Giáo dục công dân

THPT – Nguyễn Hữu Khải (Chủ biên) - NXB Giáo dục Việt Nam – Năm 2009.

[6]. Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời

kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

– 24/12/1996

[7]. Những lá thư thời chiến – Đặng Vương Hưng – NXB Hội nhà văn – Năm

2005.

[8]. SGK Giáo dục công dân 10 – Mai Văn Bính (Tổng Chủ biên) – NXB Giáo

dục – Năm 2016.18[9]. SGV Giáo dục công dân 10 – Mai Văn Bính (Tổng Chủ biên) – NXB Giáo

dục – Năm 2016.

[10]. Thông báo số: 300/TB – BGDĐT – Hà Nội 2009

[11]. Tình cảm của Bác Hồ với quê hương - Th.s Nguyễn Thị Chiên – Trang

Thông tin điện tử - Trường Chính trị Nghệ An.

[12]. V.I. Lê Nin toàn tập – Tập 29: Bút ký triết học – NXB Chính trị Quốc gia,

Hà Nội 2006.DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC

CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Toan.

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn.

Đơn vị công tác: Trường THPT Triệu Sơn 5.

Kết quả

Cấp đánh

đánh giá

giá xếp loại

TT

Tên đề tài SKKN

xếp loại

(Phòng, Sở,

(A, B,

Tỉnh...)

hoặc C)

1.

Nâng cao hứng thú học tập

Sở

B

1 môn Giáo dục công dân 12

thông qua việc sử dụng câu

chuyện pháp luật.

2 Sử dụng đồ dùng trực quan

Sở

C

kết hợp kĩ thuật dạy học tích

cực môn Giáo dục công dân

12 nhằm nâng cao năng lực tựNăm học

đánh giá

xếp loại

2011 - 20122014 - 201519nhận thức và điều chỉnh hành

vi pháp luật cho học sinh.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GS. Nguyễn Văn Trương - Người anh hùng ở tuổi đại lão

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×