Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ - 23trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa GDCD lớp 10. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

2. Sách giáo viên GDCD lớp 10. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

3. Sách bài tập tình huống GDCD lớp 10. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

4. Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo Dục Công Dân

THPT. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

5. Sách dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo Dục Công Dân lớp 10.

6. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam…

7.Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT-Bộ giáo dục và

đào tạo-Dự án phát triển giáo dục THPT.

8.Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông trung học – NXB

Đại học quốc gia Hà Nội năm 1999.

9.Hướng dẫn thực hiện chương trình, SGK môn Giáo dục công dân 10 – NXB

Giáo dục năm 2008

10.Giáo dục kỹ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THPT-Nhà

xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

11.Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân - Trường Đại học sư phạm Hà

Nội I năm 1994. PTS Vương Tất Đạt (chủ biên).

12.Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa môn

Giáo dục công dân 10 NXB Giáo dục năm 2007.

13.Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa lớp 10 thí

điểm - Viện nghiên cứu sư phạm - Đại học sư phạm Hà Nội năm 2005.

14.Tài liệu tập huấn: dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định

hướng phát triển năng lực học sinh của vụ giáo dục trung học, xuất bản 201420PHỤ LỤC 1: ĐỀ KIỂM TRA 15 phút

Đề bài: 1. Lựa chọn nội dung thích hợp đặt vào ô tương ứng:

Thế giới quan duy vật

Thế giới quan duy tâm

...

...

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- Phú quý sinh lễ nghĩa.

- Có số làm quan.

- Thời tiết có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

- Con vua thì lại làm vua

Còn sãi ở chùa thì quét lá đa…

-Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật

Câu 2: Vận dụng kiến thức đã học, em hãy giải thích các câu ca dao, tục ngữ sau:

- “ Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”

- “ Núi cao vì có đất bồi

Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ?”

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

ĐÁP ÁNĐiỂM1. Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách dùng kiến thức đã học để giải thích các câu ca dao

tục ngữ.

- Dùng ca dao tục ngữ để ghi nhớ kiến thức bài học.

2. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều

cách nhưng cần đạt được một số ý chính sau:

* Hiểu thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm.

* Phân biệt được thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm.

8 ( mỗi ý 1

Thế giới quan duy vật

Thế giới quan duy tâm

điểm)

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- Có số làm quan.

- Phú quý sinh lễ nghĩa.

- Con vua thì lại làm vua

- Thời tiết có bốn mùa: xuân, Còn sãi ở chùa thì quét lá đa

hạ, thu, đông.

- …ở chùa ăn lộc phật

- Làm quan ăn lộc vua,

2

Câu 2: Các câu trên thể hiện thế giới quan duy vật. Vì người

đẹp nhờ có lụa, lúa tốt nhờ có phân, núi có cao là nhờ đất bồi.

(Lụa, đất, phân là các yếu tố vật chất). Những yếu tố có thật

trong đời sống.21- Chỉ cho điểm tối đa khi bài làm của học sinh đạt được cả yêu

cầu về kĩ năng và kiến thức.

- Giáo viên mạnh dạn cho điểm tối đa đối với các bài viết sáng

tạo, chú ý đến diến đạt, hành văn, trau chuốt trong dùng từ,

đặt câu, trình bày đẹp, khoa học

ĐỀ KIỂM TRA 45 phút

Đề bài:

Câu 1: Hãy chỉ ra yếu tố mâu thuẫn trong các câu ca dao sau:

- “Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển bắc, anh tìm biển nam.”

- “Thương cho roi cho vọt

Ghét cho ngọt cho bùi.”

- “ Thương nhau quả ấu cũng tròn

Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.”

Lựa chọn phương án đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng:

Sự biến đổi về lượng

Sự biến đổi về lượng

Phương án lựa chọn

dẫn đến làm biến đổi

chưa làm biến đổi chất

chất

Tức nước vỡ bờ.

Tích tiểu thành đại.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn

núi cao.

Góp gió thành bão.

Giọt nước làm tràn ly.

Năng nhặt, chặt bị.

Tre già măng mọc.

Câu 3: Vận dụng nội dung bài học, em hãy giải thích bài thơ “Nghe tiếng giã

gạo” của Hồ Chí Minh.

“Gạo đem vào giã bao đau đớn.

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.

Sống ở trên đời người cũng vậy.

Gian nan rèn luyện mới thành công.”

Hướng dẫn chấm và thang điểm

Câu 1: (3 đ)

+ Chim bay biển bắc >< anh tìm biển nam.(1 đ)

+ Thương >< cho roi, cho vọt

Ghét >< cho ngọt, cho bùi.

Thương cho roi cho vọt >< Ghét cho ngọt cho bùi.(1 đ)

+ Quả ấu >< tròn; Quả bồ hòn >< méo22Thương nhau quả ấu cũng tròn >< Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. .(1 đ)

Câu 2: (3 đ, mỗi ý đúng 0,5đ)

Sự biến đổi về lượng Sự biến đổi về lượng

Phương án lựa chọn

chưa làm biến đổi dẫn đến làm biến đổi

chất

chất

Tức nước vỡ bờ.

x

Tích tiểu thành đại.

x

Một cây làm chẳng nên

x

non

Ba cây chụm lại nên hòn

núi cao.

Góp gió thành bão.

x

Giọt nước làm tràn ly.

x

Tre già măng mọc.

x

Câu 2: (4 đ)

Sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng bao giờ cũng diễn ra bằng

cách tích lũy dần về lượng đến một giới hạn nhất định, thực hiện bước nhảy để

chuyển về chất. Do đó, trong học tập và rèn luyện, chúng ta phải từng bước tích

lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật. Chúng ta cần phải kiên trì,

nhẫn nại; không nên chủ quan, nôn nóng, “đốt cháy giai đoạn”, mọi hành động

nôn nóng hoặc nửa vời đều không mang lại kết quả như mong muốn

Chú ý: - Chỉ cho điểm tối đa khi bài làm của học sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ

năng và kiến thức.

- Giáo viên mạnh dạn cho điểm tối đa đối với các bài viết sáng tạo, chú ý đến

diễn đạt, hành văn, trau chuốt trong dùng từ, đặt câu, liên hệ thực tế tốt, trình

bày đẹp, khoa học23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×