Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
12 ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN Mua file word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com

12 ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN Mua file word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com

Tải bản đầy đủ - 148trang

G laı̀ tro ̣ ng tâm củ

a∆SBC ,mp ( ) đi qua AG vaı̀ song song vớ i BC cắ t SC , SB lâı̀ n lươ ̣ t

ta ̣ iM , N . Tı́ nh thể tı́ ch khố i chó pS.AMN .

3

2a .

B. 2a3 .

A.

27

9Câu 8.

sốĐồ thị hàm

A. 2 .C. 4a3 .

27D. 4a3

9.f (x) = x2 − 4x + 3 có bao nhiêu đường tiệm cận?

42x − 4x + 3

B. 4 .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM thựcC. 3 .D. 5 .http://toanhocbactrungnam.vnTrang 53/7012 ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN

Câu 9.)Cho ( H

a3 3Mua file word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.comlà khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích của (H ) bằng

a3 3

332 4.a

A. C. .

a

. 2

D.

B.

.

3

6Câu 10.h ị

ự h

Tc aı̀ìmmc s

ủ ôta yctt ậ

h nc

a đ

m ứ

nc

ás gA. m

∈(−∞;

c

−4]

∪[4;

m +∞) .

g

B. m ≠

.

i

đ

á

ê

̉

t

rđô

ı̀

tth12 ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN

Mua file word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com

đư

x x

c

x−4

bảng

biến

(x

2

1

= x − mx + ó ơı̀

thiên

+

h ng

4

1

d

a tiê ̣

x )2

i m

A.

2

C. m

+C . +C .

x B. −

∈(−∞;

x 1

x

−4) ∪

−l x

+

n

(4; +∞) \

2

x1

1

Với giá trị nào của f

phân biệt

( có 3 nghiệm

x

{5} .

m thì phương trình

2

D. m x  1

x) =

+C.+

∈(−∞; x

C

m

ln

.

+

−4) ∪

A. 0 < m < 4 .

B. –4 < m < 0 .

C. –1 <

D

C

(4; +∞) .

m < 1.

D. −2 < m < 1.

.

.

l

x

Câu 11. Cho hình Câu 13.

n

AB =

ABC.A′B′C′, cạnh 6 , đáy ABC là tam

x

chóp tứ giác đều

+

giác vuông tại A ,

2a

,

bên

bằng

a

S.ABCD , cạnh đáy Cho lăng trụ

1

+

bằng 2a , góc giữa

A 2 , hình chiếu mp

1

mặt bên và mặt đáy

( là trung BC. Góc giữa (

C

bẳng bằng

của A′ trên

ABC điểm của ACC′A′) và

60°. Gọi

=

)

M là

trung

2

điểm

a

của BC.

( ABC ) bằng

Tính

khoảng

A. 75°.

B. 60°.

C. 30° .

cách

D. 45°.

giữa hai

2x − 3

khi và chỉ

đường

y

=

. Đồ thị hàm số tiếp y =

Câu

14.

khi

thẳng

xúc với đường thẳng

2x +

AM và

Cho

hàm

số

x

−1

m

SC.

A.a

3a

.6a

.C. D. 6

4 2

3.2

C m

âu y = f ( x)

12 s.

C

ho

A. m 8 .

.

=

Câu 15.

Hàm số y =B. m = ±2 2

C. m = −

4x2

xD. m ≠ 1.nghịch biến trên khoảngA. (2; +∞) .B. (0; 4) .4) .D. (0; 2) .Câu 16. Giá trị nhỏ

nhất của hàm số

A. 3 .

D. –3 .8.y=Câu 17. Tìmx+1

x −1C. (2;trên đoạn [2; 3] là

B. –4 .C. 2 .Câu 18. Cho log 5 = a. Tính log1 theo a ?B. 6 (a −1) .

D. 2 + 5a .A. 1− 6a .

3a .64Câu 19. Đạo

hàm của hàm số1−2 xy=eA. y′ =

1−2 x

−2e

.C. 4 −y′ = e

C.1−2 xy′ = e .

D.

x.y′ = 2e1−2 x.B.

Câu 20. Điểm cực đại

của đồ thị hàm số3f (x) = x − 3x + 2 làA. (1; 0 ) .B. (−1; 4) .4) .D. (−1; 0) .Câu 21.y=

x+Hàm số4 có giá trị lớn nhất là M và giá trị

− nhỏ nhất là N thì tích

2

xA. −4 2 .

D. 4 3 .

f (x) =Câu 22.B. 6 3 .

1C. (1;M .N

bằng

C. −4 .x3 + 2x 2 + (m +1) x + 5 . Tìm tất cả các giátrị của tham số m để hàm số đã

Cho hàm số

3

cho đồng biến trên  .

A. m ≥ 3 .

B. m > 3 .

3.

D. m ≤ 3 .C. m <Câu 23. Trong không gian tọa độ a = (−1; 1; 0), b = (1; 1; 0), c =

Oxyz cho ba véctơ

(1; 1; 1) . Trong các

mệnh đề sau mệnh đề

nào đúng ?( )A. a.b = 1 .

c đồng phẳng.



C. cos b,c =

.

D. a + b +

c=0.

36Câu 24.

Hàm sốf ( x ) = đạt cực trị tại điểm

x 2 ln x

1

A. x = .

B. x

=e.

=Câu 25.C. x

eHàm sốB. a, b,e.D. x =.

e1F ( x ) 4x 2

= ln

+1

2x +)(là guyên hàm của hàm

m số

ột

nsin xB. 2e.

sin xC. cos x.e.D. 0 .

22 4x +1Câu 28. Tìm

ln(1+ 2x)

lim24x +1x→02

1A.B.

.

.

.2x + 4 2x + 4

x

x

u

26.m22++11∫ ln2x – 2 ln x2+ 1) + C .

B.

C

2

x x + 2 ) + C x ( ln x – 2 ln

.

x + 2) + C .

( D.

n

x3

n

Câu

27.

Cho

hàm

sốsin xy = e . Biểu thức rút gọn

của K = y′cos x − y sin x − y ′A

.

1

.24x(ln x – ln x +

3) + C .C. 2 .log 3 ( x − 6 ) = log 3 ( x − 2 ) +1 là

+2B. 4 .Câu 29. Số nghiệm của phương trìnhC.

D.

4sin xA. +∞ .

D. 0 ..xdxA. x ( lnta được kết quả làA. 0 .

D. 3 .B. 2 .C. 1.Câu 30. Cho mặt cầu (S) tâm Ibán kính R và có phương trình x2 + y2 + z2 − x + 2 y1+1 = 0. Trong 1các

A. I  1− ;1; 0  và R = 1 .

mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

B. I

; −1; 0 và R = .

2

 2

2

2

1

 1C. I −1 ;1; 0 và R = 1.

D. I

; −1; 0 và R =

.2

242Câu 31.

Bất

phương

x

trình: 9 −

x

3 −6<0

có tập

nghiệm là

A. (1; +∞ ) .

B. (−1;1) .

C. (−2;3) .

D. (−∞;1).

Câu 32. K x − x +

4

x 4x

Rút gọn = +1 +1

biểu thức( )( )(x−x +1) tađược2A. x − x

+1.

B.2x +1.

C.Câu 33.22x −1.

D.x + x +1.3

(C) : y = x − x t N

+ 3 . Tiếp ạ (1;

tuyến của i 3)

(C)Cho đồ thịx

Phươn 4 – 2 (x m

g trình – 1) .2 +

3m – 4 =

01

2A. m =C. m =C. M (−1; 3) .2Câu 37.

Với các

giá trị nào

của x thì

biểu thứcln 2 − 3x + C .B.

3

C. −

D. −Câu 35.

Tìm1(2 −

3x )2ln 3x − 2 + C .3+C .+C .(2 −

3x )23x ) có

nghĩa?

A

.

0

∫22x.3 dx .3x7 +C .

22 A 3 +C .

. 2

B.

.2xx.3ln 2 2 ln 3

x+1C. 72 + C .

x +1D.ln

72 + C .

23x.

32 x

l

n

6Câu 36.log6 ( 2x −x

3x521..D. m = 2 .

3D. M (2; 9 ) .A.7B. m = 4 .B. M (−2; − 3) .1=3

khi2A. M (1; 3) .d

x

23xx và x

thoả

mãn x

+x1cắt tại điểm

(C) thứ 2 làM (M ≠ N ) . Tọa độ M làT

ìm

2

ngh

iệmB. −1 < x < 1.

C. x > 2 hoặc x < 0 .

D. 0 < x < 2 .

x3

Câu 38. Một nguyên hàm của hàm

số y =A.

1

(x

C

.1x

23B. −.

2  x22+ 4)2  x231.(x2− 4)

2  x2

2  x23

2.  x2

D.F (x) = x.Câu 39. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

–∞

00

+

0

+∞+∞

0+∞442y = x − 2x − 3 .

B.

1 4

2

y = − x + 3x − 3 .

4

D.2A. y = − x + 2x − 3 .

4+2C. y = x + 2x − 3 .

Câu 40. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz choA(2; 0; 0) , B (0; 2; 0) , C (0; 0; 2) , D (2; 2; 2) .Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là

2

A. 3 .

B.

.

C.

33.D.3

2.Câu 41. Cho hình hộp chữ nhậtAA′ = AB = 3 AD = 4 . Cho hai đoạn AC′ và

ABCD.A′B′C′D′

1,

,A′C′ quanh quanh trục AA′ thì diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay tạo thành là

A. 3 17 .Câu 42. Hệ phương

trình:

A. 468 .B. 526 .C. 5D. 5 13 .23 .x − y = 6có nghiệm duy nhất ( x; y ) khi

ln

x

+

ln

y

=

3lnđó

6

B. 596 .

C. 180 .22x + y bằng

D. 68 .Câu 43. Trong một hộp hình trụ người ta bỏ vào ba quả bóng bàn với đáy của hình trụ bằng đường tròn

lớn của quả bóng và chiều cao của hình trụ bằng 3 lần đường kính của quả bóng. Tỉ số diện tích

xung quanh của ba quả bóng và diện tích xung quanh của hình trụ là

5

3

A. .

B. 2 .

C. 1.

D. .

2

2

Câu 44. Cho hình bình hành ABCD với A (−2; 3; 1), B (3; 0; −1), C (6; 5; 0) . Tọa độ đỉnh D là

A. D (1; 8; −2) .B. D (11; 2; 2 ) .C. D (1; 8; 2 ) .Câu 45. Có hai cây cột dựng đứng trên mặt đất lần lượt cao

1m và 4m , đỉnh của 2 cây cột cách nhau 5m .

Người ta chọn một vị trí trên mặt đất giữa hai cây

cột để giăng dây nối đến hai đỉnh cột như hình bên

dưới sao cho đoạn dây nối ngắn nhất. Tính độ dài

dây ngắn nhất đó.

A.41 .B.37 .C.39 .D.29 .D. D (11; 2; −2) .

B

5m

4mA

1mCâu 46. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1 triệu đồng, với lãi suất kép 1%/ tháng. Gửi

được hai năm sáu tháng người đó có công việc nên đã rút toàn bộ gốc và lãi về. Số tiền người

đó rút được là30

A. 101.  (1, 01) −1 (triệu đồng).30

B. 100.  (1, 01) −1 (triệu đồng).29

C. 101.  (1, 01) −1 (triệu đồng).29

D. 100.  (1, 01) −1 (triệu đồng).Câu 47. Cho tứ diện SABC có SA = 2 và SA vuông góc với mp ( ABC ) , tam giác ABC vuông tại A có

AB = 3 , AC = 4 . Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC có bán kính bằng

21

5

A.

.

B. 29 .

C. .

2

2D.29.2Câu 48. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 100cm × 200cm , người ta làm các thùng đựng nước

hình trụ có chiều cao bằng 100cm , theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

* Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

* Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung

quanh của một thùng.

Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò được

V

theo cách 2. Tính tỉ số 2

V1A.V2=4.B.V1V2= 1.C.V1V2=2.D.V1V2

V1=1.2Câu 49. Hà m sô y = x − sin 2x + 3 . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Nhâ ̣ n điể m x = − laı̀ m điể m cư ̣ c tiể u.

B. Nhâ ̣ n điể m x = − là m điểm cực đa.̣ i

2

6

C. Nhâ ̣ n điể m x = − laı̀ m điể m cư ̣ c tiể u.

D. Nhâ ̣ n điể m x = là m điểm cực đa.̣ i

6

2

Câu 50. Cho hình chópS.A BC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a , mặt là tam giác

bên (SAB )đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại

tiếp hình chóp đã cho.

3

3

3

3

4 3 a

5 15 a

5 a

5 15 a

A. V =

.

B. V =

.

C. V =

.

D. V =

.

27

54

3

18

----------------HẾT----------------BẢNG ĐÁP ÁN

1

D2

D3

A4

B5

C6

A7

A8

B9

D10

C11

A12

B13

B14

B15

C16

C17

D18

B19

A20

B21

A22

A23

C24

D25

C26

D27

D28

C29

C30

B31

D32

D33

B34

C35

B36

B37

D38

A39

B40

C41424344454647484950Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

12 ĐỀ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN Mua file word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×
x