Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VẬT TƯ

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VẬT TƯ

Tải bản đầy đủ - 20trang

Tiểu luận: Quản trị Logistics

Đề tài: Quản trị vật tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh1.2. QUY TRÌNH CUNG ỨNG VẬT TƯ

1.2.1. Xác định nhu cầu vật tư

QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ CUNG ỨNG VẬT TƯ

Gồm 5 giai đoạn:

1. Xác định nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị,…

2. Lựa chọn nhà cung cấp

3. Soạn thảo đơn đặt hang – ký kết hợp đồng

4. Tổ chức thực hiện đơn hang/ hợp đồng

5. Nhập kho vật tư – bảo quản – cung cấp cho các bộ phận có nhu cầu

Xác định nhu cầu vật tư

- Xác định nhu cầu vật tư của từng bộ phận dựa trên cơ sở:

+ Phiếu yêu cầu vật tư

+ Bảng dự toán nhu cầu vật tư

- Nhu cầu vật tư được xác định theo công thức:

N=Q*M

+ N- nhu cầu nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm trong kỳ kế hoạch

+ Q- số sản phẩm cần sản xuất trong kỳ kế hoạch

+ M- mức sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm

- Tổng hợp nhu cầu vật tư của toàn thể tổ chức/ công ty: kiểm tra kỹ lưỡng độ

hoànchỉnh và tính chính xác của chúng.- Xác định nhu cầu vật tư cần mua:

+ nhu cầu vật tư cần mua = tổng nhu cầu vật tư của các bộ phận trong tổ

chức – tồn kho – lượng vật tư mà tổ chức/ doanh nghiệp có thể tự sản

xuất.

1.2.2. Lựa chọn nhà cung cấp

Gồm 4 giai đoạn:

1. Giai đoạn khảo sát:

- Xem lại hồ sơ lưu trữ về các nhà cung cấp

- Tìm thong tin trên mạng

4Tiểu luận: Quản trị Logistics

Đề tài: Quản trị vật tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh- Thông tin có được qua điều tra

- Phỏng vấn các nhà cung cấp, người sử dụng vật tư,…

2. Giai đoạn lựa chọn: trên cơ sở những thông tin thu thập được:

- Xử lý, phân tích, đánh giá ưu/ nhược điểm

- So sánh với tiêu chuẩn đặt ra sau đó lập danh sách những nhà cung cấp đạt

yêu cầu.

- Đến thăm nhà cung cấp, thẩm định lại những thông tin thu thập được.

- Chọn nhà cung cấp chính thức.

3. Giai đoạn đàm phán – ký kết hợp đồng

Gồm 5 giai đoạn:

- Giai đoạn chuẩn bị

- Giai đoạn tiếp xúc

- Giai đoạn đàm phán

- Giai đoạn kết thúc đàm phán – ký kết hợp đồng cung ứng

- Giai đoạn rút kinh nghiệm

4. Giai đoạn thử nghiệm

- Nếu đạt yêu cầu thì đặt quan hệ dài lâu

- Nếu thực sự không đạt yêu cầu thì chọn nhà cung cấp khác.

1.2.3. Lập đơn hàng, kí hợp đồng cung ứng

Nhập kho – nhập bảo quản – cung cấp cho các bộ phận có nhu cầu

Sau khi tiếp nhận vật tư. Bộ phận kho- quản lí vật tư của phòng cung ứng /

phòng logictics cần làm tốt các công việc

Nhập kho:

• bảo quản( tùy theo tính chất của từng loại vật tư):

• cung cấp vật tư cho các bộ phận có nhu cầu,

• Đây là khâu cuối của quy trình nghiệp vụ cung ưng ,đông thời là nội

dung chính của công tác quản lí vật tư trong nội bộ tổ chức

1.3. QUẢN TRỊ VẬT TƯ TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC

• Để thực hiện các mục tiêu của quản trị vật tư:

5Tiểu luận: Quản trị Logistics

Đề tài: Quản trị vật tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh

Đảm bảo số lượng,chất lương vật tư đúng các yêu cầu ;kịp thời gian ;

Chất lượng dich vu cao :

Chi phí thấp;

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn

Làm tốt các chức năng hổ trợ các bộ phận khác

Bên cạnh thực hiện qui trình phục vụ cung ứng, cần tổ chức tốt khâuquản lí vật tư

• Nhập kho, tổ chức bảo quản và cấp phép vật tư ( xuất kho) cho các bộ

phận có nhu cầu;

• Quản lí các hệ thống thông tin trong quản trị vật tư:

• Lập kế hoạch và kiểm soát dự trử vật tư;

• Tổ chức thu hồi, tái chế, tận dụng các phế liệu, phế phẩm, các sản

phẩm thừa

1.4. QUẢN TRỊ NGUỒN CUNG CẤP

1.4.1 Tầm quan trọng của việc lựa chọn nguồn cung cấp

Đối với các tổ chức cần sản phẩm hay dịch vụ, thì một nhà cung cấp tốt thật

sự là một tài nguyên vô giá, bởi chính họ sẽ góp phần trực tiếp vào thành công

của tổ chức.

Lựa chọn nhà cung gấp tốt và quan lý được họ, là điều kiện tiên quyết giúp tổ

chức sản xuất được sản phẩm có chất lượng đúng như mong muốn.

Để chọn được nhà cung cấp tốt, cần làm các việc sau:

+ Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững

+ Đề ra những chiến lược và chiến lược thích hợp

+ Phân tích, đánh giá các nhà cung cấp cẩn thận, đảm bảo các nhà cung cấp

được chọn đạt các yêu cầu đề ra

+ Quyết định dùng đấu thầu canh tranh hay đàm phán là phương pháp để

chọn nguồn cung cấp

+ Lựa chọn được nhà cung cấp thích hợp

+ Quản lý nhà cung cấp đã được lựa chọn để đảm để họ luôn giao hang đúng

chất lượng, kịp thời gian, với giá cả hợp lý.

6Tiểu luận: Quản trị Logistics

Đề tài: Quản trị vật tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh1.4.2 Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững

Xây dựng nhà cung cấp tốt, bền vững là điều tối cần thiết đảm bảo cho sự tồn

tại và phát triển của một công ty trong điều kiện hội nhập toàn cầu và cạnh

tranh gây gắt hiện nay.

Để phát triển và duy trì được nguồn cung cấp bền vững lâu dài, cần phải:

+ Có đầy đủ các thông tin về các nhà cung cấp

+ Có chính sách phát triển các nhà cung cấp

+ Tạo sự tín nhiệm với các nhà cung cấp

+ Xây dựng quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp

+ Quản lý các nhà cung cấp

1.4.3 chiến lược và chiến thuật lựa chọn nguồn cung cấp

Dưới đây là một số chiến lược và chiến thuật chủ yếu:

+ Mời nhà cung cấp tham gia ý kiến ngay từ khâu thiết kế

+ Quyết định số lượng các nhà cung cấp và thị phần của họ

+ Lựa chọn mua tại địa phương, mua trong nước hay là nước ngoài

+ Lựa chọn nhà sản xuất hay nhà phân phối

+ Các tiêu chuẩn đạo đức cần xem xét

+ Các tiêu chuẩn khác….

1.4.4 Đánh giá một nhà cung cấp tiềm năng

Để đánh giá cần có các thông tin đày đủ như:

+ Cạnh tranh về công nghệ và chất lượng

+ Canh tranh về giá

+ Cạnh tranh về dịch vụ

Phương pháp đánh giá nhà cung cấp tiềm năng:

+ Khảo sát sơ bộ

+ Phân tích tài chính

+ Tham quan nhà máy của đối tác

+ Phỏng vấn

7Tiểu luận: Quản trị Logistics

Đề tài: Quản trị vật tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh+ Điều tra

+ Tiến hành cho điểm

+ Lựa chọn

1.4.5 Nguồn cung cấp quốc tế

Muốn mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu, bắt buộc phải nắm vững:

+ Xung hướng phát triển của thế giới

+ Đặc điểm kinh tế_ chính trị_ xã hội_ văn hóa của các nước

+ Các điều kiện thương mại quốc tế

+ Các phương thức thanh toán quốc tế

+ Các kênh phân phối....

1.5. HỆ THỐNG THÔNH TIN TRONG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

1.5.1 Các hệ thống MRP

Gồm MPR I: _ Materials Requirement Planning_ kế hoạch hóa nhu cầu vật tư

MRP II: _ Manufacturing Resourse Planning_ kế hoạch hóa nguồn lực

đầu vào của sản xuất

1.5.2 Các hệ thống DRP

DRP I là hệ thống áp dụng những nguyên tắc MRP cho quá trình phân phối,

nhằm đảm bảo nhu cầu đặc biệt về phân phối

DRP II là sự nối tiếp của DRP I, được sử dụng để phân phối các nguồn lực

đàu vào, chứ không riêng gì vật tư.Chương 2: ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG BOURBON TÂY NINH

2.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

2.1.1. Lịch sử hình thành:

Công ty Cổ Phần Mía Đường Bourbon Tây Ninh (SBT) tiền thân là Công ty

liên doanh giữa Tập đoàn Group Sucrecries Bourbon (G.B) và Liên hiệp mía

đường II (LHMĐ II) v1à Liên hiệp mía đường Tây Ninh (LHMĐTN), được

8Tiểu luận: Quản trị Logistics

Đề tài: Quản trị vật tư của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninhthành lập theo Giấy phép Đầu tư số 1316/GP ngày 15/7/1995 do Bộ Kế

Hoạch & Đầu Tư cấp. Tổng số vốn đầu tư ban đầu của Công ty là 95 triệu

USD và vốn pháp định đăng ký là 28,5 triệu USD. Trong đó GB sở hữu 70%

vốn điều lệ, LHMĐII sở hữu 15% và LHMĐTN sở hữu 15%.

Đến tháng 12 năm 1998, SBT điều chỉnh tăng vốn đầu tư lần thứ nhất lên 111

triệu USD và vốn pháp định cũng được tăng lên 39,5 triệu USD theo Giấy

phép điều chỉnh số 1316/GPĐC1 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Tuy nhiên do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi, ngành đường rơi

vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Tháng 3 năm 1999, Tổng Công ty mía

đường II thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn pháp định của mình

cho Group Bourbon theo Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 1316/GPĐC2 của

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Đến tháng 5 năm 2000, Liên Hiệp Mía Đường Tây Ninh đã chuyển nhượng

phần vốn góp cho Tập đoàn Bourbon. SBT được chính thức chuyển đổi hình

thức đầu tư thành Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo Giấy phép Đầu tư

điều chỉnh số 1316A/GP của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Tháng 2 năm 2001, SBT điều chỉnh tăng vốn đầu tư lần thứ hai lên 113 triệu

USD và vốn pháp định là 112,189 triệu USD theo Giấy phép đầu tư điều

chỉnh số 1316A/GPĐC1 của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư sau khi Tập

đoàn Bourbon mua lại nợ vay nước ngoài và vốn hóa toàn bộ số nợ này, qua

đó thể hiện sự cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của Tập đoàn Bourbon ở

Việt Nam.

Tháng 12 năm 2005, SBT được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư chuẩn y điều chỉnh

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn 10% cho suốt đời dự án,

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VẬT TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×