Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
I.2 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (tt)

I.2 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (tt)

Tải bản đầy đủ - 72trang

XÂY DỰNG TIẾT ĐỊNH MỨCXÂY DỰNG TIẾT ĐỊNH MỨCa- ĐỊNH MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU

Hao phí vật liệu xây dựng bao gồm:

1)Vật liệu chính: tính theo hiện vật

a) Vật liệu cơ bản: gạch, cát, đá, XM…

b) Vật liệu luân chuyển: cốp pha, đà gỗ, sắt thép…Vật liệu khác : đinh, dây buộc, chất chống dính ván

khuôn…. Tính theo tỷ lệ % so với chi phí vật liệu chính

2)a- ĐỊNH MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU (tt)

(Theo TT 06/2016/TT-BXD)Hao phí vật liệu (VL):

VL = (VL1 + VL2) + VLK

VL1 = QV * (1+ Ht/c)

VL2 = QVLC * (1+Ht/c) * KLC

Trong đó:

+ QV: Số lượng vật liệu sử dụng cho từng thành phần

công việc trong định mức (trừ vật liệu luân chuyển)

+ Ht/c: Định mức hao hụt vật liệu theo từng loại

+ QVLC: Số lượng vật liệu luân chuyển (trong thi công)a- ĐỊNH MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU (tt)

(Theo TT 06/2016/TT-BXD)+ KLC: Hệ số luân chuyển của loại vật liệu.

K LCh × (n − 1) + 2

=

2n- h : Tỷ lệ được bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi.

- n : Số lần sử dụng vật liệu luân chuyển (n > 1)

+ VLK : vật liệu khác, tính % so với vật liệu chính, xácđịnh theo loại công việc theo số liệu kinh nghiệm

của tư vấn hoặc định mức trong công trình tương tự.b. HAO PHÍ LAO ĐỘNG

Theo các phương pháp sau:

1- THEO DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC THI

CÔNG

2- THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH TƯƠNG

TỰ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

3- THEO KHẢO SÁT THỰC TẾ

4- KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÊNb. HAO PHÍ LAO ĐỘNG (tt)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.2 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×