Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Câu 5:Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

Câu 5:Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

Tải bản đầy đủ - 27trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 5:Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×