Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 23trang

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNHChương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNHChương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNHKết luận

1. Nội dung đã đạt được

- Tìm hiểu và khảo sát được thực tế hoạt động của-quản lý thư viện trường học.

Phân tích được hệ thống, đưa ra được các biểu

đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu,

mô hình thực thể liên kết.

Tạo ra được các bảng cơ sở dữ liệu và thiết kế

được giao diện chương trình với một số chức

năng quan trọng của việc quản lý20Kết luận

2. Hạn chế cần khắc phục

-Việc tìm hiểu hoạt động của thư viện chưa được

kỹ lưỡng.

Việc phân tích thiết kế chương trình chưa được

hoàn chỉnh21Kết luận

3. Hướng phát triển của đề tài:• Hỗ trợ kết nối qua mạng (Lan) giúp các máytrạm có thể tác động vào hệ thống, qua đó giúp

độc giả có thể tra cứu dễ dàng.

Tích hợp máy đọc mã vạch để thực hiện tự động

việc nhập sách, kiểm tra sách.

Nâng cấp mô hình quản lý22EM XIN CHÂN THÀNH CẢM

ƠN!23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×