Tải bản đầy đủ
Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Kết luận
1. Nội dung đã đạt được
- Tìm hiểu và khảo sát được thực tế hoạt động của

-

quản lý thư viện trường học.
Phân tích được hệ thống, đưa ra được các biểu
đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu,
mô hình thực thể liên kết.
Tạo ra được các bảng cơ sở dữ liệu và thiết kế
được giao diện chương trình với một số chức
năng quan trọng của việc quản lý

20

Kết luận
2. Hạn chế cần khắc phục
-

Việc tìm hiểu hoạt động của thư viện chưa được
kỹ lưỡng.
Việc phân tích thiết kế chương trình chưa được
hoàn chỉnh

21

Kết luận
3. Hướng phát triển của đề tài:

• Hỗ trợ kết nối qua mạng (Lan) giúp các máytrạm có thể tác động vào hệ thống, qua đó giúp
độc giả có thể tra cứu dễ dàng.
Tích hợp máy đọc mã vạch để thực hiện tự động
việc nhập sách, kiểm tra sách.
Nâng cấp mô hình quản lý

22

EM XIN CHÂN THÀNH CẢM
ƠN!

23