Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Nguồn: Ngân hàng CSXH Thanh Hóa

Nguồn: Ngân hàng CSXH Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ - 105trang

sách có vốn đê đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, mua giống,

phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh buôn bán nhỏ…

Tổng dư nợ là 6.360.715 triệu đồng với 360.961 khách hàng được vay vốn

các chương trình tín dụng ưu đãi, nên dư nợ bình quân 17,6 triệu đồng/khách

hàng. Lợi nhuận gộp cho khách hàng vay đạt 2,39 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động tín dụng năm 2013

- Doanh số cho vay trong năm đạt 2.089,2 tỷ đồng, bằng 103% so với năm

2012. Trong năm đã triên khai 02 chương trình tín dụng mới:cho vay đối với hộ cận

nghèo đạt 537,4 tỷ đồng và cho vay đói với Dự án phát triên ngành Lâm nghiệp đạt

13,5 tỷ đồng.

- Doanh số thu nợ trong năm đạt 1760,7 tỷ đồng, bằng 108,7% so với năm 2012.

- Tổng dư nợ là 6.687 tỷ đồng với 341.152 khách hàng được vay vốn các

chương trình tín dụng ưu đãi, nên dư nợ bình quân 19,6 triệu đồng/khách hàng.

Lợi nhuận gộp cho khách hàng vay đạt 2,38 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động tín dụng năm 2014

- Doanh số cho vay đạt 2.055,6 tỷ đồng bằng 98,4% so với năm 2013, có

trên 96,4 ngàn lượt khách hàng được vay vốn. Các chương trình có doanh số cho

vay lớn như: cho vay đối với hộ nghèo 642,3 tỷ đồng, cho vay đối với hộ cận

nghèo 577,1 tỷ đồng, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước

sạch và Vệ sinh môi trường đạt 333 tỷ đồng, cho vay đối với hộ SXKD tại vùng

khó khăn 240,6 tỷ đồng, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 148,1 tỷ đồng.

- Doanh số thu nợ đạt1.745 tỷ đồng bằng 99,1% so với năm 2013. Các

chương trình có doanh số thu nợ lớn như: Chương trình cho vay đối với hộ nghèo

699,6 tỷ đồng; HSSV có hoàn cảnh khó khăn 633,5 tỷ đồng, hộ gia đình SXKD tại

vùng khó khăn 186,3 tỷ đồng, NS&VSMT nông thôn là 104,2 tỷ đồng.

- Đến 31/12/2014, tổng dư nợ đạt 6.991,8 tỷ đồng, tăng 304,7 tỷ đồng so với

năm 2013, tốc độ tăng trưởng 4,6%, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Hiện nay,

có trên 324,8 ngàn khách hàng còn dư nợ, mức bình quân 21,6 triệu đồng/khách45hàng. Lợi nhuận gộp cho khách hàng vay đạt 2,45 tỷ đồng.

Nhìn chung, qua 3 năm, doanh số cho vay, doanh số thu nợ đều có sự biến

động. Năm 2013 là năm mà ngân hàng có doanh số cho vay và doanh số thu nợ

cao nhất trong 3 năm.

Riêng dư nợ cho vay thì có sự tăng trưởng qua các năm, năm 2014 là năm có dư

nợ cho vay lớn nhất (6.991 tỷ đồng). Nếu như, các chỉ tiêu tín dụng có biến động

tăng/giảm thì số khách hàng vay lại có xu hướng giảm nên vốn vay bình quân/khách

hàng có xu hướng tăng. Lợi nhuận gộp cho vay khách hàng tuy có biến động

tăng/giảm nhưng năm 2014 đã đạt được giá trị là 2,45 tỷ đồng, cao nhất qua 3 năm.

Điều đó cho thấy, ngân hàng CSXH đã và đang tập trung phát triên về chiều sâu,

không chạy theo chiều rộng đê đồng vốn cho vay đến đúng đối tượng và có hiệu quả.

Nhờ những chủ trương, định hướng đúng đắn trong cách thức giải ngân, tập

trung khai thác mọi nguồn vốn, đáp ứng cơ bản nhu cầu đầu tư, phát triên sản xuất

kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ngày đầu thành lập, tổng dư

nợ cho vay các chương trình mới có 380 tỷ đồng, đến 30/06/2015 đã nâng lên 7.152

tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 44,7%/năm. Từ chỗ quản lý có 3 chương

trình tín dụng đã tăng lên 13 chương trình. Dư nợ tín dụng của chi nhánh chiếm tỷ

trọng 5,5%/tổng dư nợ tín dụng ưu đãi trên địa bàn toàn quốc.

Các chương trình cho vay trọng tâm của Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hoá

bao gồm: Cho vay đối với hộ nghèo (chiến tỷ trọng 35,5%); Cho vay HSSV có hoàn

cảnh khó khăn (chiếm tỷ trọng 17,2%); Cho vay NS&VSMT nông thôn (chiếm tỷ

trọng 11%); Cho vay hộ SXKD vùng khó khăn (chiếm tỷ trọng 11%); Cho vay hộ

nghèo làm nhà ở theo quyết định 167 (chiếm tỷ trọng 3,1%); Cho vay hộ cận nghèo

(chiếm tỷ trọng 18,9%); Còn lại các chương trình khác (chiếm tỷ trọng 3,3%).

Một số chỉ tiêu cụ thê được thê hiện ở bảng, biêu sau:

Biểu đồ 2.2: Diễn biến tăng trưởng cho vay hàng năm (năm 2010-2014)

Tỷ đồng46Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu về hoạt động cho vay tại thời điểm 30/06/2015.

Trong đó: Nợ quá

Doanh số

Số món

hạn

cho vay 6 Dư nợ đến

Chương trình

vay còn

TT

tháng đầu 30/06/2015

Số

Tỷ lệ %

cho vay

dư nợ

năm 2015 (tỷ đồng) tuyệt đối trên tổng

(hộ)

(tỷ đồng)

(tỷ đồng) dư nợ

1 Hộ nghèo

579

2.538

8

0,3 120.783

2 Giải quyết việc làm

13

101

3

2,9

4.692

3 HSSV có hoàn cảnh khó khăn

142

1.231

5

0,4

58.331

4 Hộ SXKD vùng khó khăn

94

795

2

0,2

37.149

Nước sạch vệ sinh môi

110

789

0,5

0,06

85.456

5

trường nông thôn

6 Cho vay hộ cận nghèo

284

1.351

0

0

53.542

7 Cho vay khác: Trong đó

2

347

3

0,86

35.157

- Xuât khẩu lao động

1,6

29

2,5

8,6

584

Cộng

1.224

7.152

18,5

0,26 395.119

(Nguồn: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của Ngân hàng CXH Thanh Hoá

2.2.4 Đối tượng, cơ chế và phương thức cho vay cơ chế cho vay

2.2.4.1 Đối tượng phục vụ

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo

và các đối tượng chính sách khác gồm:

- Hộ nghèo,47- Hộ cận nghèo

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung

học chuyên nghiệp và học nghề.

- Các hộ thuộc khu vực nông thôn vay vốn xây dựng, sửa chữa công trình nước

sạch và vệ sinh môi trường.

- Các đối tượng cần vay vốn đê giải quyết việc làm theo Nghị quyết

120/HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Hộ Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

- Cho vay khác (làm và sửa chữa nhà ở, Dự án phát triên ngành Lâm nghiệp,

Xuất khẩu lao động, hộ đồng bào dân tộc thiêu số đặc biệt khó khăn…)

2.2.4.2 Cơ chế cho vay

- Trong hoạt động tín dụng, Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay Ủy thác

thông qua các các tổ chức chính trị xã hội (hội Nông dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến

binh và Đoàn thanh niên công sản Hồ CHí Minh) chiếm tới trên 95% dư nợ cho vay

đối với các chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc

bình xét đối tượng vay, số tiền cho vay, thời hạn cho vay do tổ vay vốn và các tổ

chức hội cấp xã đảm nhận. Ngân hàng CSXH thực hiện việc giải ngân trực tiếp đến

hộ vay. Việc giải ngân, thu lãi, thu tiết kiệm, thu nợ gốc tại điêm giao dịch (đặt tại

100% các xã, thị trấn trên toàn tỉnh). Việc thu lãi, đôn đốc thu nợ gốc khi đến hạn

Ngân hàng CSXH ủy thác cho tổ vay vốn. Ngân hàng CSXH giải ngân cho vay một

lần, thu lãi hàng tháng hoặc hàng quý (do sự thỏa thuận giữa hộ vay với ngân hàng);

số tiền trả nợ gốc theo phân kỳ trả nợ (đối với các khoản nợ vay trung hạn).

Bảng 2.4 Hoạt động dịch vụ uỷ thác của các TCCT-XH đến 31/12/2014

STT Tổ chức Hội đoàn thể

1

Hội Nông dân

2

Hội phụ nữ

3

Hội Cực chiến binh

4

Đoàn thanh niên

Tổng cộngSố tổSố hộDư nợTK&VV(Tổ)

3.530

3.775

1.290

711

9.306(1.000 hộ)

123

133

43

24

323(Tỷ đồng)

2.592

2.906

891

554

6.94348(Nguồn: báo cáo NHCSXH Thanh Hóa )

- Đến 31/12/2014 toàn Chi nhánh có 9.306 tổ vay vốn với 323 ngàn tổ

viên tham gia. Thông qua hoạt động, các tổ vay vốn đã góp phần cùng Ngân

hàng đưa vốn vay trực tiếp đến tay đối tượng được thụ hưởng, thu nợ thu lãi

đúng thời hạn, giúp đỡ nhau trong sản xuất - kinh doanh và đời sống, nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng.

- Mô hình tổ vay vốn có vị trí rất quan trọng, được xem như cánh tay

kéo dài của NHCSXH trong việc chuyên tải vốn trực tiếp đến người vay. Thời

kỳ đầu, do khả năng tài chính còn hạn hẹp nên phần lớn các tổ vay vốn chưa

được đào tạo, hoạt động chỉ mang tính hình thức, chỉ nhóm họp khi vay vốn,

tính cộng đồng trách nhiệm trong sử dụng vốn còn nhiều hạn chế. Từ năm

2012, công tác đào tạo tổ vay vốn đã được quan tâm đúng mức, kết quả đào

tạo đã được đánh giá cao, tạo nhận thức sâu rộng về chính sách tín dụng ưu

đãi, tăng thêm sự hiêu biết giữa Ngân hàng với hộ nghèo, nâng cao trách

nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, phát hiện những vướng mắc trong chính

sách và cơ chế điều hành, hạn chế tiêu cực có thê xảy ra.

2.2.4.3. Phương thức cho vay

2.2.4.3.1 Phương thức cho vay ủy thác

Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn

vay (mẫu số 01/TD); danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng CSXH

(mẫu số 03/TD); thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD); sổ vay

vốn; biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10A/TD).

Bộ hồ sơ vay vốn đối với phương thức ủy thác cho vay, được áp dụng

chung cho tất cả các chương trình có thực hiện ủy thác cho vay thông qua các tổ

chức Hội.

Quy trình cho vay

Hộ vay vốn(1)Tổ TK&VV

(6)(7)(8) (2)Tổ chứcCTXH

cấp xãNHCSXH49UBND cấp xã(3)(5)

(4)Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay ủy thác

Trình tự các bước như sau:

Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn

kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV. Trên giấy

đề nghị vay vốn, người vay phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung theo yêu cầu và

có đầy đủ chữ ký của người vay.

Bước 2: Tổ chức Hội, đoàn thê chỉ đạo các Tổ TK&VV tổ chức họp đê

bình xét những hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều

kiện vay vốn, lập danh sách các hộ gia đình đề nghị vay vốn mẫu số 03/TD trình

Uỷ ban nhân dân cấp xã đê xác nhận.

Đây là các bước hết sức quan trọng, “xác định đúng đối tượng được vay

vốn”. Vì vậy, tổ chức Hội chủ quản phải chỉ đạo sát sao các Tổ TK&VV đê việc

bình xét đạt được yêu cầu“công khai, công bằng, dân chủ và khách quan, đúng

đối tượng”. Đê làm tốt nội dung này, trước khi họp bình xét, trưởng thôn và tổ

chức Hội, đoàn thê phải quán triệt các Tổ TK&VV các nội dung sau:

- Các hộ được vay vốn phải đúng đối tượng theo quy định ở mỗi chương

trình cho vay.

- Không được cào bằng về số tiền cũng như thời hạn cho vay.

- Mục đích cho vay của mỗi Hộ phải cụ thê, đúng với nhu cầu cần thiết về

mức vốn, thời hạn vay vốn phù hợp và phải được các thành viên trong Tổ nhất trí.

- Việc bình xét tránh tình trạng nê nang, dẫn đến cho vay sai đối tượng, vốn

vay không phát huy được hiệu quả làm mất uy tín của tổ chức Hội, đoàn thê,

NHCSXH và ảnh hưởng kết quả sử dụng vốn vay.

- Các thành viên trong Tổ phải có trách nhiệm tham gia thẳng thắn với từng

trường hợp Hộ vay đê các đối tượng được vay cũng như chưa được vay nhận thức50đúng về đồng vốn tín dụng chính sách ưu đãi.

Bước 3: Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho cán bộ Tín dụng

theo dõi địa bàn, hồ sơ bao gồm: sổ vay vốn mẫu số 01/TD và mẫu số 03/TD, mẫu

10A/TD đã được UBND xác nhận.

Lưu ý: Trước khi gửi hồ sơ vay vốn của Tổ cho cán bộ Tín dụng theo dõi

địa bàn xã, Tổ trưởng phải kiêm soát cẩn thận (đủ các giấy tờ liên quan, không

được tẩy, xóa đủ chữ ký hộ vay, phần xác nhận của UBND xã phải cụ thê, có đủ

dấu, chữ ký và gửi bản chính không được gửi bản photocopy).

Bước 4: Cán bộ Tín dụng tiếp nhận bộ hồ sơ của Tổ và có nhiệm vụ:

- Kiêm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng

quy định phải hướng dẫn lại Tổ đê hoàn thiện đầy đủ.

- Trình Giám đốc phê duyệt cho vay các hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ; lập thông

báo kết quả phê duyệt cho vay mẫu số 04/TD gửi UBND cấp xã. Đê tiết giảm chi

phí, ngày thông báo giải ngân nên trùng vào ngày giao dịch cố định tại xã (trừ

trường hợp phải giải ngân theo mùa vụ như cho vay HSSV hoặc theo chỉ tiêu kế

hoạch bổ sung, đột xuất).

Bước 5: Nhận được thông báo kết quả phê duyệt cho vay mẫu số 04/TD của

Ngân hàng CSXH, UBND cấp xã thông báo trực tiếp cho tổ chức Hội, đoàn thê cấp xã.

Việc Ngân hàng CSXH gửi Thông báo đến UBND đê họ nắm bắt được

nguồn vốn đầu tư cho xã và có kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành liên quan giúp hộ

vay sử dụng vốn vay đạt hiệu quả. Đồng thời đê bố trí lực lượng bảo vệ phối hợp

cùng Ngân hàng CSXH đảm bảo an toàn cho buổi giải ngân.

Bước 6: Nhận được thông báo mẫu số 04/TD từ UBND cấp xã, Tổ chức

Hội, đoàn thê cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV.

Khi nhận được thông báo giải ngân của Ngân hàng CSXH, tổ chức Hội, đoàn

thê sẽ nắm bắt được các Tổ giải ngân đợt này đê theo dõi, giám sát, chỉ đạo các Tổ

hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn sao cho có hiệu quả và chủ động bố trí cán bộ Hội và

các Tổ trưởng Tổ TK&VV tham gia chứng kiến giải ngân. Trường hợp trong xã có

nhiều Tổ được giải ngân, tổ chức Hội, đoàn thê chủ động kế hoạch phân chia về thời

gian theo nhóm các Tổ đê tổ viên đến lĩnh tiền đúng giờ, tránh mất thời gian.51Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết số tiền

hộ được vay, và thời gian, địa điêm Ngân hàng CSXH giải ngân.

Khi thông báo cho tổ viên, Tổ phải cụ thê về thời gian, địa điêm và yêu cầu

hộ mang theo Chứng minh nhân dân đê lĩnh tiền. Trường hợp, người đứng tên vay

vốn không đi được phải làm giấy ủy quyền cho thành niên khác trong gia đình, có

đủ năng lực hành vi dân sự đến lĩnh tiền (giấy ủy quyền phải có xác nhận của

UBND cấp xã) và phải mang theo Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

đến lĩnh tiền.

Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay.

Đê buổi giải ngân đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ Tín dụng theo dõi địa bàn

trực tiếp tham gia buổi giải ngân phải chủ động sắp xếp các công việc như: hồ sơ

vay vốn, dự kiến thu nợ, thu lãi (nếu có) đê chuẩn bị lượng tiền cần thiết giải

ngân, các giấy tờ liên quan, phương tiện làm việc...; giám đốc phân công trách

nhiệm từng cán bộ Tổ giao dịch phải rõ ràng và phù hợp với chuyên môn, năng

lực và sở trường mỗi cán bộ. Trong quá trình làm việc, cán bộ phải tự giác,

nghiêm túc và tuân thủ theo đúng quy trình đã quy định.

2.2.4.3.1 Phương thức cho vay trực tiếp

Hồ sơ vay vốn: tùy theo từng khách hàng vay vốn cụ thê, NHCSXH có

hướng dẫn các mẫu biêu cho phù hợp. Trường hợp, khách hàng là cá nhân hộ gia

đình (chương trình cho vay giải quyết việc làm) thì bộ hồ sơ chỉ gồm Hồ sơ vay

vốn; khách hàng vay vốn là các tổ chức kinh tế thì bộ hồ sơ gồm Hồ sơ pháp lý,

Hồ sơ kinh tế và Hồ sơ vay vốn

* Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép đầu tư

văn bản ủy quyền hoặc bảo lãnh vay vốn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (nếu

có) đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc.

* Hồ sơ kinh tế: Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

2 năm liền kề và kỳ gần nhất.

* Hồ sơ vay vốn: Giấy đề nghị vay vốn; dự án, phương án SXKD dịch vụ.

Ngoài ra, hồ sơ còn các giấy tờ do Ngân hàng CSXH lập và ngân hàng cùng

khách hàng lập như: hợp đồng bảo đảm tiền vay, phiếu thẩm định…52Quy trình cho vay

(1)Người vay vốn(3)NHCSXHUBND cấp xã(2)Sơ đồ 2.3: Quy trình cho vay trực tiếp

Trình tự các bước như sau:

Bước 1. Khách hàng lập dự án hoặc phương án vay vốn trình UBND cấp xã

nơi thực hiện dự án đê xác nhận. (riêng cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó

khăn mồ côi cha và mẹ, Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn được trình

nhà trường đê xác nhận).

Bước 2. Cán bộ Tín dụng được phân công trực tiếp thẩm định dự án, phương

án. Việc thẩm định được thực hiện theo phương pháp “thẩm định tín dụng doanh

nghiệp vừa và nhỏ” Trường hợp không cho vay, Ngân hàng CSXH phải lập thông báo

mẫu 04/TD gửi người vay, nội dung thông báo ghi rõ lý do từ chối cho vay.

Bước 3. Ngân hàng CSXH hướng dẫn khách hàng lập Hợp đồng bảo đảm

tiền vay và hợp đồng tín dụng đê giải ngân. Hợp đồng bảo đảm tiền vay phải chặt

chẽ, nhất thiết phải có chứng nhận của cơ quan Công chứng nhà nước hoặc chứng

thực của UBND cấp có thẩm quyền.

- Lưu ý đối với các thành phần tham gia trong quy trình vay vốn:

+ Đối với Khách hàng vay vốn: Dự án vay vốn phải chứng minh được mục

đích vay vốn, hiệu quả sử dụng vốn vay và phải có đầy đủ hồ sơ có liên quan theo

quy định của Ngân hàng CSXH.

+ Đối với UBND cấp xã: Việc xác nhận Dự án vay vốn của khách hàng

phải đảm bảo đúng quy định.

+ Đối với Ngân hàng CSXH: quy trình xét duyệt cho vay được thực hiện

theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập và phân định rõ trách nhiệm cá nhân, trách53nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay. Vì vậy, cán bộ tín dụng trực

tiếp thẩm định phải nắm vững kiến thức và phương pháp thẩm định tín dụng.

2.3. HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ

CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ

HỘI THANH HÓA

Trong những năm qua công tác tín dụng của Ngân hàng CSXH Thanh Hóa đã

có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triên kinh tế thực hiện mục

tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của Đảng, Nhà nước. Xây dựng cơ chế - chính

sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của trung ương sát với thực tiễn cơ sở

nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền đến tay người nghèo và các đối tượng

chính sách khác, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư.

Phương thức cấp vốn tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách với

phương châm trực tiếp đến tận tay hộ vay (thông qua tổ nhóm) cũng là một đặc thù của

Ngân hàng CSXH nhằm tăng cường trách nhiệm trong những người vay vốn, thực hiện

việc công khai và xã hội hoá công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, tăng cường sự

kiêm tra - giám sát của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thê (thông qua việc thành lập

các tổ vay vốn, tổ tín chấp đứng ra đê vay vốn cho người nghèo).

Cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một nghiệp vụ

còn mới (ra đời năm 2002) so với các tổ chức tín dụng khác trên đại bàn, đầy khó khăn

và phức tạp vì hộ vay không phải thế chấp tài sản, nhưng lại phải thực hiện theo những

quy chế riêng chặt chẽ. Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi

hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình xét công khai từ tổ

nhóm. Như vậy, công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành

lập được các tổ nhóm tại cơ sở. Nhất là việc chọn, bầu tổ trưởng phải là người có năng

lực, có trách nhiệm, tâm huyết và có uy tín với nhân dân, đồng thời phải tạo được tinh

thần trách nhiệm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong tổ nhóm.

Tóm lại, thông qua những vấn đề nêu trên rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với

người nghèo và các đối tượng chính sách khác hẳn nghiệp vụ cho vay thông thường.

Đối tượng phục vụ là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, mục tiêu là nhằm giảm

nghèo nhanh và bền vững. Chính vì vậy, hộ vay được hưởng nhiều ưu đãi hơn là các54đối tượng khác, như: ưu đãi về lãi suất, ưu đãi về thời hạn, ưu đãi về thủ tục, về mức

vốn tự có tham gia, về tín chấp... Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ,

của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thê (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,

Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) từ tỉnh tới huyện và các cơ sở đã giúp cho việc

giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và thu được kết quả tốt. Số

liệu hoạt động cụ thê được thê hiện tại biêu đồ và bảng số liệu sau:

Bảng 2.5 Tình hình dư nợ tại Ngân hàng CSXH Thanh Hóa

theo chương trình thụ hưởng đến 30/6/2015

Đơn vị: Triệu đồng, hộ

TT

1

2

3

4

5

6

7Chương trình vayDư nợSố hộ

Tỷ lệ hộ Dư nợ

hiện có Số hộ được

được vay bình

nhu

vay vốn

vốn (%) quân hộ

cầu vay

122.140 120.783

99

21

13.406

4.692

35

21,5

58.920

58.331

99

21

44.758

37.149

83

21,4Hộ nghèo

2.538.000

Giải quyết việc làm

101.000

HSSV có hoàn cảnh khó khăn 1.231.000

Hộ SXKD vùng khó khăn

795.000

Nước sạch vệ sinh môi

789.000 170.912 85.456

50

9,2

trường nông thôn

Cho vay hộ cận nghèo

1.351.000 59.491

53.542

90

25,2

Cho vay khác

347.000 46.876

35.157

75

9,8

Cộng

7.152.000 521.503 395.110

(Nguồn: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa )

Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn vay giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vịCHỈ TIÊUtính1. Số hộ có sự cải thiện về đời sống, số hộ đã chuyên biến về

nhận thức, cách thức làm ăn

- Số hộ nghèo đã thoát nghèo

- Số hộ thoát cận nghèo

2. Số lao động được tạo việc làm mới nhờ vốn vay các chương

trình tín dụng

- Giải quyết việc làm

- Xuất khẩu lao động

3. Số HSSV được vay vốn đi học55Số liệuhộ202.788Hộ

Hộ142.636

60.152Lao động17.048Lao động

Lao động

HSSV9.384

7.664

78.452Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn: Ngân hàng CSXH Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×